Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 06/2016

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 06/2016

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Dominik J. Gajewski, Szkoła Główna Handlowa

 

Podatek bankowy a zjawisko unikania opodatkowania

 

Bank tax and the phenomenon of tax evasion

 

Streszczenie:

 

W artykule podjęta jest analiza podatku bankowego, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i prawnego. W związku z tym, że podatek ten jest rozwiązaniem obowiązującym od 1 lutego 2016 roku, przedstawiona została również geneza tego podatku, jak również projekty go poprzedzające. Daje to obraz kształtowania się w ostatnich kilkunastu latach koncepcji opodatkowania sektora bankowego w Polsce.

 

Konstrukcja podatku bankowego obowiązuje w wielu państwach Unii Europejskich, dlatego w niniejszym opracowaniu dokonana jest kompleksowa analiza porównawcza rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w różnych państwach, co pozwala dostrzec różnice i podobieństwa.

 

Opracowanie poświęcone jest również skutkom jakie wywiera podatek bankowy w Polsce. Analiza wad konstrukcyjnych pozwala również na przedstawienie propozycji zmian, które powinny doprecyzować przepisy.

 

Podatek bankowy obowiązujący w Polsce został również przeanalizowany przez pryzmat zjawiska unikania opodatkowania. Zaprezentowane zostały konstrukcje, które mogą sprzyjać unikaniu opodatkowania, co niewątpliwie może wpływać na skuteczność tego podatku.

 

Słowa kluczowe: podatek bankowy, unikanie opodatkowania.

 

Summary:

 

The article analyses bank levy both from the economic as well as legal perspective. Due to the fact that this tax solution has been applicable from 1 February 2016, its origin and previous projects are also presented, which illustrates the development of taxation of the banking sector in Poland that has been happening over the past dozen or more years.

 

The bank levy is applicable in many European Union Member States and thus this paper contains a comprehensive comparative analysis of relevant solutions adopted in various states, which allows to see the similarities and differences between them.

 

The paper is also concerned with the consequences that the bank levy has brought about in Poland. Analysis of its flaws makes it possible to propose changes as well, which would make the provisions of the law more precise.

 

The bank levy applicable in Poland has also undergone analysis through the prism of tax avoidance. Mechanisms that might encourage tax avoidance, which might certainly impair the effectiveness of this tax, have been delineated.

 

Key words: bank levy, tax avoidance.

 

Tomasz Brzezicki, Uniwersytet Im. M. Kopernika w Toruniu
Jacek Wantoch-Rekowski, Uniwersytet Im. M. Kopernika w Toruniu

 

Podmioty uprawnione do uzyskania interpretacji składkowej wydawanej przez ZUS

 

Entities entitled to the interpretation of the contributions issued by ZUS (Polish Social Insurance Institution)

 

Streszczenie:

 

Regulacje zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w odniesieniu do interpretacji przepisów składkowych, wywołują szereg wątpliwości. Część z nich dotyczy strony podmiotowej, tzn. ustalenia, które podmioty są uprawnione do skutecznego złożenia wniosku o wydanie interpretacji.

 

Autorzy zwracają uwagę, że źródłem problemu jest niedoskonała regulacja art. 83d ustawy systemowej w związku z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Proponują możliwe wykładnie tego przepisu i jednocześnie postulują zmianę regulacji, w celu usunięcia istniejących wątpliwości.

 

Słowa kluczowe: decyzje interpretacyjne, ZUS, przedsiębiorcy, płatnicy składek.

 

Summary:

 

Regulations included in the Act on Freedom of Economic Activity and the Act on Social Insurance System raise many doubts in reference to the interpretation of the contribution schemes. Some them concern the entitlement, i.e. defining what entities are entitled to effectively apply for the interpretation.

 

The authors point out that the source of the problem lies in the regulation of the Article 83d of the Act on Social Insurance System concerning the solutions adopted in the Act on Freedom of Economic Activity. They suggest new interpretations of this law, at the same time advocating the change of the regulation in order to avoid current doubts.

 

Key words: interpretation decisions, ZUS, businessmen, social contribution payers.

 

Iwona Sepioło-Jankowska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Spółka cywilna a odpowiedzialność karna skarbowa

 

Fiscal responsibility a civil partnership

 

Streszczenie:

 

Kluczowym zagadnieniem niniejszego artykułu jest kwestia odpowiedzialności karnej skarbowej spółek cywilnych, a w szczególności to, czy spółka cywilna w ogóle może być podmiotem ponoszącym odpowiedzialność karną skarbową na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.

 

Słowa kluczowe: spółka cywilna, odpowiedzialność karna skarbowa, zdolność prawna, Kodeks karny skarbowy.

 

Summary:

 

The key issue that I would like to devote my paper to is the issue of fiscal responsibility a civil partnership and if company may be subject penalities stipulated in Penal Fiscal Code.

 

Key word: civil partnership, fiscal responsibility, legal capacity, Penal Fiscal Code.

 

Andrzej Krasuski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości

 

Proceeding regarding a change of reservation of frequencies

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem artykułu jest omówienie praw przysługujących Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej ,,Prezes UKE”) do zmiany decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości obejmującej zmianę przyznanego zakresu częstotliwości. Jednym z istotnych zadań realizowanych przez Prezesa UKE, jako organu właściwego w sprawach telekomunikacji, jest gospodarowanie częstotliwościami. Zadanie to jest szczególnie istotne ze względu po pierwsze na to, że częstotliwości pozwalają na budowę telekomunikacyjnych sieci radiowych, umożliwiając nadawanie i obieranie sygnałów w danym paśmie. Po drugie, zapewnienie ładu w gospodarce częstotliwościami wskazane zostało jako jeden z celów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dalej ,,ustawa - Prawo telekomunikacyjne”, ,,Pt” lub ,,pr.tel.”). Po trzecie, z uwagi na ograniczoną podaż częstotliwości, poddawane są one reglamentacji prawnej a sposób ich przyznawania oparty został na obiektywnych i niedyskryminujących kryteriach, poprzez stosowanie postępowań selekcyjnych. Po czwarte, koncentracja zasobów częstotliwości ma wpływ na stan konkurencji na rynku, w tym na siłę rynkową dysponentów częstotliwości, a w niektórych przypadkach pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Po piąte, budowa sieci radiowych w oparciu o przyznane częstotliwości wiąże się ze znaczącymi nakładami finansowymi, ponoszonymi w większości przypadków z uwagi na realizację zobowiązań inwestycyjnych zaciągniętych przez uczestników postępowań selekcyjnych. Szczególne znaczenie częstotliwości dla działalności telekomunikacyjnej sprawia, że przepisy dotyczące gospodarowania częstotliwościami muszą być spójne i nie powodować wątpliwości interpretacyjnych. Zagadnienie, które powoduje problemy interpretacyjne, dotyczy praw przysługujących Prezesowi UKE do zmiany decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości obejmującej zmianę przyznanego zakresu częstotliwości. Osobną kwestią są również prawa podmiotów trzecich do udziału w tym postępowaniu. Problem ten jest istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu prawnego, gdyż niedopuszczenie osoby trzeciej w charakterze strony skutkuje wznowieniem postępowania. Zgodnie z przepisem art. 145 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej ,,Kodeks postępowania administracyjnego” lub Kpa) w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. W artykule przedstawiono analizę orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorca telekomunikacyjny, zarządzanie częstotliwościami, częstotliwości, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, postępowanie selekcyjne.

 

Summary:

 

The subject of this article is the discussion of rights vested in the President of the Electronic Communication Office (hereinafter referred to as the “President of UKE”) to change the decision regarding the reservation of frequencies, encompassing a change of the allocated frequency band. One of the important tasks performed by the President of UKE, as the administrative body relevant for telecommunication matters, is frequency management. This task is in particular important, because, firstly, frequencies allow rolling out telecommunication radio networks, enabling the transmission and receiving of signals in a particular band. Secondly, the assurance of order in frequency management has been set out as one of the aims of the Telecommunication Act of 16 July 2004 (hereinafter referred to as the “Telecommunication Act”, “Pt” or “pr.tel.”). Thirdly, due to limited supply of frequencies, the frequencies are regulated and the manner of reservation of frequencies has been based on objective, non-discriminatory criteria. Fourthly, the collection of frequency resources has an impact on competition on the market including on the market strength of frequency holders, and in some cases it allows to achieve a competition advantage. Fifthly, the rolling out of radio networks by means of allocated frequencies requires significant financial expenditures, due to the fulfillment of investment obligations assumed by participants of selection procedures. The important meaning of frequencies for the telecommunication activity requires that regulations on the management of frequencies have to be coherent and may not cause interpretation doubts. The issue which causes interpretation doubts refers to the rights of the President of UKE to change reservation of frequencies with regard to the change of allocated frequencies. A separate issue is the right of third parties to participate in such proceedings. This issue is important with a view of the security of legal transactions, since the non-admittance of a third party to the proceedings results in the resumption of the proceedings. According to Article 145 § 1 point 4 of the Code of Administrative Procedure of 14 June 1960 (hereinafter referred to as the “Code of Administrative Procedure” or “Kpa”) in a matter completed by the issuance of an administration decision the proceeding is resumed when a party without its fault did not patriciate in that proceeding. In this article an analyzes of the rulings of the administrative courts and the Court of Justice of the European Union was presented.

 

Key words: telecommunication entrepreneur, frequency management, frequencies, President of the Electronic Communication Office, selection procedure.

 

GLOSA

 

Grzegorz Materna, Instytut Nauk Prawnych PAN

 

Activity of a booking platform administrator and a concerted practice of the companies using the platform – the commentary on the Court of Justice judgement in Case C-74/14 “Eturas” UAB and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

Działalność administratora platformy obsługującej rezerwacje a uzgodniona praktyka firm korzystających z platformy – komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-74/14 „Eturas” i inni p-ko Najwyższy sąd administracyjny Litwy

 

RECENZJA

 

Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa

 

Gospodarka, system finansowy i prawo
(Włodziemierz Szpringer, Prawo i ekonomia stabilności finansowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 2015)

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Aleksandra Bogusz, Uniwersytet Łódzki

 

Gospodarka odpadami w prawie Unii Europejskiej: zagadnienia wstępne

 

Waste management in European Union law: introductory issues

 

Streszczenie:

 

Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza regulacji zawartych w dyrektywach i rozporządzeniach oraz postulatów prezentowanych w strategiach i programach odnoszących się do podstawowych zagadnień zrównoważonej gospodarki odpadami. Ma on za zadanie wyszczególnienie kluczowych priorytetów Unii Europejskiej w tym temacie na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju wyrażonej m.in. w strategii Europa 2020. Fundamentalnym aktem prawnym wyznaczającym podstawowe zasady zrównoważonej gospodarki odpadami jest dyrektywa 2008/98/WE. Ustanawia ona m.in. hierarchię postępowania z odpadami, która określa preferowaną kolejność działań – od zapobiegania powstawaniu odpadów do ich unieszkodliwiania. Priorytety, odnoszące się do poszczególnych szczebli hierarchii postępowania z odpadami, niejednokrotnie są rozwijane i uszczegóławiane w dokumentach strategicznych należących soft law.

 

Ponadto niniejsza publikacja porusza także problematykę efektywności regulacji prawnych i środków zmierzających do realizacji w praktyce zasad zawartych w planach i programach.

 

Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, Unia Europejska, zrównoważony rozwój.

 

Summary:

 

The aim of this article is comparative analysis of rules included in directives and regulations and claims presented in strategies and programmes referring to essential issues of sustainable waste management. This study intends to specify European Union's key priorities in that matter on the background of sustainable development conception expressed, inter alia, in Europe 2020 strategy. The fundamental legal act indicating essential principles of sustainable waste management is directive 2008/98/EC. This legislation establishes, inter alia, a waste hierarchy, which indicates the preferable order of actions – from prevention to disposal. The priorities, referring to particular level of the hierarchy, are often developed and elaborated in strategic documents classified as soft law.

 

Furthermore, this publication discuses the effectiveness of law regulations issues and the measures aiming to implement the rules included in plans and programmes into the practice.

 

Key words: waste management, European Union, sustainable development.
.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł