Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 06/2017

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 06/2017

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski

 

Dr Maria Błeszyńska-Przybylska, radca prawny

 

Uwagi szczegółowe do Projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

 

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 12 kwietnia 2017 r. (dalej jako projekt) został skierowany do konsultacji publicznych. Podmioty zainteresowane zgłaszać mogą swe uwagi w terminie do dnia 19 maja 2017 roku, zaś podmioty, które otrzymały pisemne zaproszenie do udziału w konsultacjach, w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego zaproszenia.

 

Projektodawca, w przedstawionym projekcie, przyjął koncepcję odrębnej regulacji zbiorowego zarządzania, to znaczy uregulowanie tej materii poza ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako PrAut). Jest to ujęcie trafne. Wymaga jednak wyraźnego uregulowania relacja projektu do ustawy o PrAut. Postanowienia takiego brak. W kwestiach, w których projekt nie stanowi inaczej zastosowanie powinny znaleźć przepisy PrAut.

 

W odsyłaczu do tytułu ustawy wyjaśniono, że projekt wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym, dalej jako dyrektywa. Jednak projekt nie odnosi jest jedynie do materii tej dyrektywy, to znaczy do zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych online do utworów muzycznych, bowiem reguluje szereg kwestii w odniesieniu do całości problematyki zbiorowego zarządzania. Jest to ujęcie trafne, pozwala bowiem na zrównoważoną regulację problematyki zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Jednocześnie uzasadnione jest przyjęcie, że w zakresie unormowanym w projekcie, niezastrzeżonym jedynie do korzystania online z utworów muzycznych, jego przepisy mają charakter szczególny w stosunku do unormowań zawartych w prawie autorskim i odnoszą się do całości regulacji zbiorowego zarządzania.

 

Celem odniesienia się do kwestii podjętych w projekcie poniższe opracowanie zostało skonstruowane, jako komentarz do poszczególnych artykułów projektu, które zostają za projektem przytoczone.

 

Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski

 

Dr Maria Błeszyńska-Przybylska, radca prawny

 

Podsumowanie uwag do projektowanej implementacji dyrektywy o zbiorowym zarządzaniu

 

Projektowana ustawa wdrażająca dyrektywę zmierza do jej pełnej implementacji do polskiego prawa przy stworzeniu jednocześnie możliwości zachowania tradycyjnie stosowanych w Polsce form zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w sposób nienaruszający zasad i celów dyrektywy. Projekt stanowi obszerną i ze znaczną starannością przygotowaną implementację, uzupełnioną kilkoma propozycjami zmian przepisów, realizujących dokonywaną nowelizację w sposób kompleksowy i spójny. Przygotowując projekt wykonano ogromną pracę, którą, co do zasady, ocenić należy pozytywnie oraz jako służącą obronie interesu polskiej kultury, tzn. jej obecności na rynku oraz sprzyjaniu zabezpieczeniu słusznych interesów twórców i artystów w sytuacji, gdy rodzimy repertuar ma charakter mniejszościowy oraz polska twórczość nie korzysta z mechanizmów promocji, którymi posługują się przy tworzeniu zapotrzebowania odbiorców wielkie międzynarodowe organizacje eksploatujące twórczość autorską i artystyczną.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Prof. dr Aleksander Lipiński, Uniwersytet Śląski

 

Niektóre problemy zamknięcia składowiska odpadów

 

Some problems of closure of a landfill

 

Streszczenie:

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odróżnia decyzję w sprawie zgody na zamknięcie składowiska oraz decyzję w sprawie zamknięcia składowiska. Pierwsza z nich podejmowana jest na wniosek zarządzającego składowiskiem. Drugą z nich organ administracji podejmuje z urzędu. Dzieje się tak wówczas, gdy zarządzający składowiskiem nie wystąpi o zgodę na zamknięcie, a spełniona jest co najmniej jedna spośród przesłanek określonych ustawą - składowisko nie spełnia wymagań prawa, co najmniej od roku nie są tam przyjmowane odpady do składowania, lub pojemność składowiska została wykorzystana.

 

Słowa kluczowe: składowisko odpadów, decyzja administracyjna, likwidacja składowiska.

 

Summary:

 

The Waste Act of 14 December 2012 distinguishes between the decision on consent to close a landfill (upon request) and the decision on closure of a landfill (taken ex officio). The latter situation occurs when the landfill manager does not apply for decision on consent to close the landfill, and at least one of the conditions specified by the law is met, it is if the landfill does not meets the requirements of law, or waste ceased to be accepted for storage for at least one year; or landfill capacity has been reached.

 

Key words: waste landfill, administrative decision, closure of the landfill.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł