Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 06/2018

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 06/2018

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Anna Szaroszyk, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie/Kozminski University

aslawska@kozminski.edu.pl

 

Legal considerations and analysis of Capacity Mechanisms in the EU in the context of State aid

 

Analiza i rozważania prawne na temat mechanizmów mocowych w Unii Europejskiej w kontekście pomocy państwa

 

Summary:

 

The article aims to present a few aspects of capacity mechanisms in relation to State aid. Taking the example of the selected Member States, the author of the article discusses the conditions for existence of State aid as referred to in Article 107(1) TFEU in respect to capacity mechanisms. Moreover, the author of the article analyzed Altmark case which has a significant meaning to discussed mater and also identified and discussed key documents of the European Commission which have a significant impact on the formation of capacity mechanisms in accordance with the EU energy policy.

 

Key words: capacity mechanisms, State aid, energy policy, electricity market, capacity market.

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem artykułu jest analiza zagadnień dotyczących mechanizmów mocowych w kontekście pomocy państwa. Na przykładzie wybranych państw członkowskich w artykule omówiono przesłanki występowania pomocy państwa, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE, w odniesieniu do mechanizmów mocowych. Ponadto, w artykule zostało przeanalizowane istotne dla przedmiotowego kontekstu orzeczenie Altmark oraz zostały wskazane i omówione kluczowe dokumenty Komisji Europejskiej, mające szczególny walor dla kształtowania się mechanizmów mocowych, w sposób zgodny z polityką energetyczną Unii Europejskiej.

 

Słowa kluczowe: mechanizmy mocowe, pomoc państwa, polityka energetyczna, rynek energii elektrycznej, rynek mocy.

 

Bibliografia/References
Hancher Leigh, De Hauteclocque Adrien, Sadowska Małgorzata (2015). Capacity Mechanisms in the EU Energy Market – Law, Policy and Economics. Oxford: Oxford University Press. 
Hancher Leigh, De Hauteclocque Adrien, Salerno Francesco Maria (2018). Oxford: Hart Publishing. 
Stoczkiewicz Marcin (2011). Pomoc dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej. Warsaw: Wolters Kluwer.

 

Marta Ćwiklińska, Uniwersytet Łódzki/University of Lodz

m.cwiklinska1@gmail.com

 

Z problematyki udzielania zamówienia publicznego konsorcjum

 

On consortium agreement in public procurement procedure

 

Streszczenie:

 

Prawna możliwość składania wspólnych zamówień publicznych została określona w art. 23 polskiej ustawy - Prawo zamówień publicznych. W tym celu oferenci mogą zdecydować się na zawarcie umowy konsorcjum, chociaż nie jest to jedyny sposób wspólnego uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W takich przypadkach przedsiębiorcy łączą swoje siły w ich dążeniu do otrzymania kontraktu, co ze względu na ich ograniczone możliwości byłoby niemożliwe, gdyby każdy z nich działał sam. Kwestia ta została bardzo krótko uregulowana przez prawo zamówień publicznych, otwierając wiele miejsca na wątpliwości i zadając wiele pytań, na które odpowiedzi udzieliło orzecznictwo.

 

Słowa kluczowe: umowa konsorcjum, prawo zamówień publicznych, zmowy przetargowe, prawo konkurencji.

 

Summary:

 

The legal possibility of applying jointly for a public contract has been prescribed by the article 23 of the Polish Law on public procurement. In order to do that the offerors may choose to conclude a consortium agreement, although this is not the only way of a joint participation in public procurement proceedings. In those instances, entrepreneurs merge their forces in their aim to be awarded a contract, that would be otherwise impossible for them to obtain, due to their limited capabilities, if each and every one of them acted alone. The issue has been very briefly regulated by the Public procurement law, opening much room for doubt and raising many questions to be answered by jurisprudence.

 

Key words: consortium agreement, public procurement, bidding collusion, competition law.

 

Bibliografia/References
Granceki, P. (2016). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. 
Jędrszczyk, J., Serda, W., Szumański, A. (1996). Wzory pism w zakresie prawa spółek. Kraków: Fundusz Gospodarczy Region Małopolska. 
Katner, W. J. (2015). Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. Warszawa: C.H. Beck. 
Koch, A. (2015). Umowy w obrocie gospodarczym. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Królikowska-Olczak, M., Pachuca-Smulska, B. (2016). Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej. Warszawa: C.H. Beck. 
Kurowska, A., Sarnowski, M., Wicik, G., Wiśniewski, P. (2006). Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzeczeń zespołu arbitrów wydanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Warszawa: Przegląd Budowlany. 
Lic, J. (2015). Konstrukcja umowy konsorcjum w zamówieniach publicznych. Warszawa: PZP. 
Pieróg, J. (2015). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. 
Podleś, M., Siwik, L. (2009). Spółka cywilna w obrocie gospodarczym. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Podleś, M., Siwik, L. (2009). Spółka cywilna w obrocie gospodarczym. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Pyzioł, W., Szumański, A., Weiss, J. (2014). Prawo spółek. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Radwański, Z. (1985). Uwagi o umowach mieszanych. Kraków: ZNUJ. 
Stecki, L. (1994). Konsorcjum. Toruń: Dom organizatora. 
Szajkowski, A. (2016). Prawo spółek osobowych. System prawa prywatnego. Warszawa: C.H. Beck. 

 

Aleksandra Łatała-Kremer, Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian University in Kraków

KatedraPrGospPryw@uj.edu.pl

 

Pojęcie cenotwórczości na gruncie dyrektyw 2003/6/WE i 2003/124/WE oraz Rozporządzenia MAR

 

The concept of significant effect on the prices of financial instruments under Directives 2003/6 / EC, 2003/124 / EC and the Market Abuse Regulation

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest pojęcie cenotwórczości informacji poufnej jako jeden z elementów definiujących informację poufną (wewnętrzną) zarówno na gruncie dyrektyw 2003/6/WE i 2003/124/WE, jak też rozporządzenia MAR. Sposób wykładni przesłanki cenotwórczości informacji poufnej ma znaczący wpływ na zakres obowiązków informacyjnych emitentów. Prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych przez uczestników rynku publicznego jest warunkiem jego przejrzystości i zwiększania zaufania inwestorów, a tym samym jego rozwoju. Autorka wysunęła dwie hipotezy, zgodnie z pierwszą z nich informacja jest cenotwórcza, jeżeli posiada potencjalnie istotny wpływ na cenę instrumentów finansowych po jej ewentualnym upublicznieniu i mogłaby zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora. Druga hipoteza zakłada natomiast, że informacja jest cenotwórcza, jeżeli mogłaby zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora. Po dokonaniu wykładni językowej, systemowej i celowościowej, autorka opowiada się za prawdziwością pierwszej z hipotez.

 

Słowa kluczowe: informacja poufna, cenotwórczość, rozporządzenie MAR, obowiązki informacyjne.

 

Summary:

 

The subject of the article is the concept of significant effect on the prices of financial instruments as one of the elements defining inside information under Directives 2003/6/EC, 2003/124/EC and Market Abuse Regulation. The way in which significant effect on the prices of financial instruments is constructed has an important impact on the issuers' information obligations. Proper fulfillment of information obligations by public market participants is the prerequisite for transparency of the market, increase of investors’ confidence and thus its development. The author put forward two hypotheses, according to the first one the information has significant effect on the prices of financial instruments if it was likely to have a significant effect on the prices of relevant financial instruments when made public and a reasonable investor would be likely to use it as part of the basis of his or her investment decisions. The second hypothesis assumes that information has a significant effect on the prices of financial instruments if a reasonable investor was likely to use it as part of the basis of his or her investment decisions. The author has made a linguistic, systematic and teleological interpretation. The result is the conclusion that the first hypothesis is valid.

 

Key words: inside information, significant effect on the prices of financial instruments, Market Abuse Regulation, information obligations.

 

Bibliografia/References
Chłopecki, A. (2005). Informacja poufna w prawie papierów wartościowych. W: A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi S. Sołtysińskiemu (strony 381-404). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Dubisz, S., Drabik, L. i Sobol, E. (red.) (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Dubisz, S., Drabik, L. i Sobol, E. (red.) (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Glicz, M. (2005). Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych. Przegląd Prawa Handlowego, numer 10, strony 53-58. 
Górecki, M. (2007). Informacje poufne na rynku kapitałowym: podstawowe problemy regulacji prawnej oraz pojęcie informacji poufnej i insidera. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego, numer 1, strony 49-126. 
Hotel, M. i Oplustil, K. (2015). Zasady postępowania z informacjami poufnymi na rynku kapitałowym w przypadku transakcji M&A. Transformacje Prawa Prywatnego, numer 3, strony 37-72. 
Jaworski, S. i Kołkowski, J. (2014). Wybrane zagadnienia dotyczące informacji poufnych. Monitor Prawniczy, tom 5, strony 238-247. 
Kalisz, A. (2010). Interpretacja prawa Unii Europejskiej. W: A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy (tom I, strony 325-371). Warszawa: Wolters Kluwer. 
Kenig-Witkowska, M. i Łazowski, A. (2017). Źródła prawa Unii Europejskiej. W: M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo Instytucjonalne Unii Europejskiej (strony 151-216). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. 
Komitet Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych (2006). Market Abuse Directive Level 3 – second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market CESR/06-562. Paryż: Komitet Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych. 
Morawski, L. (2006). Zasady wykładni prawa. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. 
Oplustil, K. i Wiórek, P. (2005). Europejskie i polskie regulacje dotyczące informacji poufnych na rynku kapitałowym (cz. I). Prawo Spółek, numer 2, strony 2-12. 
Regucki, T. (2014). W poszukiwaniu nowego modelu regulacji stałych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych w perspektywie zmian regulacji Unii Europejskiej. Ujęcie prawno-ekonomiczne z uwzględnieniem ekonometrycznej analizy wpływu realizacji obowiązków informacyjnych na ceny akcji emitentów. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ tom 4, strony 61-77. 
Sójka, T. (2015). Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Dział VI. Dostęp do informacji o szczególnym charakterze. W: T. Sójka (red.), Prawo rynku kapitałowego (strony 1190-1252). Warszawa: Wolters Kluwer. 
Stokłosa, A. i Syp, S. (2017). MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Woźniak, R. (2018). Definicja informacji poufnej w prawie europejskim. Uwagi na tle prawa amerykańskiego. Warszawa: C.H. Beck. 
Wróbel, A. (red.) (2012). Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223-358). Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 

 

KONSULTACJE

 

Szymon Słotwiński, Uniwersytet Szczeciński/University of Szczecin

szymon.slotwinski@usz.edu.pl

 

Umowy aleatoryjne a gry hazardowe. Głos w dyskusji o kwalifikacji prawnej loot box

 

Aleatory contracts and gambling games. A voice in the discussion on the legal qualification of the loot box

 

Streszczenie:

 

W ostatnim czasie bardzo popularnym sposobem pozyskiwania dodatkowego kapitału przez producentów elektronicznej rozrywki jest stosowanie w strukturze gry lub powiązanej z nią platformie mechanizmu mikrotransakcji w postaci loot box. Ze względu na różny model powiązania losowego wyniku loot box z samą grą (np. pay-for-win), a także negatywny wpływ na niepełnoletnich użytkowników gier komputerowych niekotrolujących wydatków na loot box oraz wymierność majątkową niektórych treści cyfrowych, pojawiły się głosy uznające tę konstrukcję za grę hazardową. Celem niniejszej publikacji jest próba kwalifikacji prawnej loot box i ustalenia granicy pomiędzy umowami aleatoryjnymi oraz grami hazardowymi podlegającymi reglamentacji prawnej. Nie podlega bowiem wątpliwości, że konstrukcja loot box wpisuje się w szerszy problem umów losowych.

 

Słowa kluczowe: loot box, umowa losowa, gra hazardowa.

 

Summary:

 

Recently, a very popular way to acquire additional capital by producers of electronic entertainment is to use in the structure of the game or a platform linked to it a mechanism of microtransaction - a loot box. Due to the different model of linking the random result of the loot box with the game itself (eg. pay-for-win), as well as the negative impact on underage computer game users and property measurability of some digital content, there were voices acknowledging this construction for gambling. The purpose of this publication is to attempt to qualify the loot box and establish the boundary between aleatory agreements and gambling subject to legal regulation. There is no doubt that the construction of the loot box fits into the broader problem of aleatory contracts.

 

Key words: loot box, aleatory contract, gambling.

 

Bibliografia/References
Brzozowski, A., Machnikowski, P. (2013). Rozdział V. Umowy. W: E. Łętowska (red.) System Prawa Prywatnego (T. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, s. 458).Warszawa: C.H. Beck. 
Bublatzky, F., Alpers, G. W. i Pitting, A. (2017). From avoidance to approach: The influence of threat-of-shock on reward-based decision making. Behaviour Research and Therapy, No 96, 46 in. 
Dubis, W. (2014). W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz (s. 763). Warszawa: C. H. Beck. 
Dybowski, T. i Pyrzyńska, A. (2013). Rozdział III. Świadczenie. W: E. Łętowska (red.) System Prawa Prywatnego (T.5, Prawo zobowiązań – część ogólna, s.185 i n.). Warszawa: C.H. Beck. 
Janiak, A. (2011). W: J. Panowicz-Lipska (red.), System Prawa Prywatnego (T.8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, s. 938). Warszawa: C. H. Beck. 
Kozak, S. (2011). Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin. 
Księżak, P. (2017). W: K. Osajda, Kodeks Cywilny. Komentarz (T. II, s.404). Warszawa: C. H. Beck. 
Kuczamer-Kłopotowska, S. (2016) Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y. Handel Wewnętrzny nr 3, 216. 
Mallorqui-Bague, N., Fernández-Aranda, F., Lozano-Madrid, M., Granero, R., Mestre-Bach, G., Baño, M., Pino-Gutiérrez, AD, Gómez-Peña, M., Aymamí, N., Menchón, JM.i Jiménez-Murcia, S. (2017). Internet gaming disorder and online gambling disorder: Clinical and personality correlates. Journal of Behavioral Addictions, no 6(4), 669 in. 
Martinelli, D. (2017), Skin gambling: have we found the millennial goldmine or imminent trouble? Gaming Law Review Vol. 21, No. 8, 557 in. 
Morek, R. (2017). W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny Komentarz (T. III a, s. 124). Warszawa: C. H. Beck. 
Nawacki, M. (2008). Karalność gier na automatach. Studia Prawnoustrojowe, nr 8, 284. 
Pawłowski, M. (1997). Gry losowe i zakłady wzajemne. Prawo Spółek, nr 7-8, 78. 
Olejniczak, A. (2014). W: A. Kidyba (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz, Warszawa: Wolter Kluwer. 
Panasiuk, K. i Panasiuk, B. (2017). Uzależnienie od komputera i Internetu — wybrane problemy. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych nr 1, 59. 
Pietrzykowski, K. (2013). W: K. Pietrzykowski (red.) Kodeks cywilny. Komentarz.(T. 1, s. 1157). Warszawa: C. H. Beck. 
Radwański, Z. i Olejniczak, A. (2014). Zobowiązania – część ogólna. Warszawa: C. H. Beck. 
Radwański Z. i Olejniczak A. (2010). Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: C. H. Beck 
Radwański, Z. (1976). W: S. Grzybowski (red.) System Prawa Cywilnego (T. III, cz. 2, Prawo zobowiązań – cześć szczegółowa, s.976). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum. 
Rzeszotarski, R. (2015). Kwalifikacja prawna zakładu zawieranego na giełdzie zakładów. Przegląd Prawa Handlowego, nr 7, 41 i n. 
Sokołowski, T. (2014). W: A. Kidyba, Kodeks Cywilny. Komentarz (T. III, s. 410). Warszawa: Wolters Kluwer. 
Sójka, T. i Stranz J. (2016). W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (T. 1, s. 1331). Warszawa: C. H. Beck. 
Wilk, L. (2013). W sprawie zakazu hazardu niereglamentowanego. Państwo i prawo, nr 4, 63. 
Wiśniewski, A. (2009). Umowy losowe w prawie polskim. Warszawa: Difin. 
Zacharzewski, K. (2014). Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego. Monitor Prawniczy, nr 21, 1132. 
Zacharzewski, K. (2015). Praktyczne znaczenie bitcoina w wybranych obszarach prawa prywatnego. Monitor Prawniczy, nr 4, 187

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł