Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 07/2016

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 07/2016

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Monika Przybylska-Cząstkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Aukcja jako nowy instrument regulacji sektora energii odnawialnej

 

Auction as a new instrument for regulating the renewable energy sector

 

Streszczenie:

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii stanowi zakończenie procesu implementującego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE oraz wprowadza reformę polskiego systemu wsparcia w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Od 1 lipca 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące systemu aukcyjnego (z ceną referencyjną ustaloną w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii), który jest nowym (dotychczas nieznanym prawu polskiemu) instrumentem regulacji sektora energii odnawialnej. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad prawnych warunkujących udział w aukcji. Oprócz tego, w artykule wskazane zostaną argumenty uzasadniające wprowadzenie aukcji do krajowego systemu wsparcia. W tym zakresie uwzględnione zostały unijne przepisy dotyczące pomocy publicznej, jak również uwarunkowania polskiego sektora elektroenergetycznego.

 

Słowa kluczowe: pomoc publiczna, systemy wsparcia, aukcja.

 

Abstract:

 

The Renewable Energy Sources Act of 20 February 2015 provides completion of implementing of Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC as well as reforms the Polish support scheme for electricity generation from renewable sources. The Renewable Energy Sources Act provides for the reform of the primary (direct) support system, as it introduces the auction system (with a referential price set out in a regulation), which will enter into force as of 1 July 2016. The purpose of this article is to present the basic legal principles determining participation in the action. In addition, the article indicates arguments justifying the auction to the national support system. In this regard, tha Author took account of the EU rules on state aid, as well as the conditions of Polish power sector.

 

Key words: state aid, support schemes, auction system.

 

Andrzej Krasuski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Zabezpieczenie nowacyjne na prawach z rezerwacji częstotliwości

 

Novation security interest on the rights resulting from a decision on the reservation of frequencies

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem artykułu jest analiza dopuszczalności ustanowienia zabezpieczenia nowacyjnego na prawach wynikających z decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości. W ramach postępowania zabezpieczającego strona lub uczestnik postępowania może wystąpić o zabezpieczenie roszczenia. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia jest roszczenie niepieniężne, wówczas sąd, działając na podstawie przepisu art. 755 § 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: DzU 2014, poz. 101 ze zm., dalej ,,Kodeks postępowania cywilnego” lub ,,Kpc”), udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych . W szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. W tym kontekście powstaje pytanie, czy uprawnienie sądu powszechnego rozciąga się na możliwość ograniczenia prawa wynikającego z decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości poprzez ustanowienie zakazu wykorzystywania częstotliwości. Sytuacje takie miały miejsce w praktyce i budziły wątpliwości.

 

Słowa kluczowe: zabezpieczenie, zabezpieczenie nowacyjne, rezerwacja częstotliwości, Prezes UKE, nieważność postępowania.

 

Summary:

 

The subject of this article is analyzing the admissibility to grant novation security interest on the rights resulting from a decision on the reservation of frequencies. During the security for claims procedure a party or a participant may apply for granting a security for a claim. If the object of security is other than a monetary claim, the court, acting according to Article 755 § 1 Sec. 1 of the Act of 17 November 1964 Code of Civil Procedure (unified text, Official Journal of Laws of 2014, Sec. 101, as amended, hereinafter referred to as ,,Civil Procedure Code” or ,,Kpc”), awards such security as the court may deem fit in the given circumstances, not excluding security applicable to monetary claims. In particular, the court may regulate the rights and obligations of parties to or participants in proceedings for the duration of the proceedings. In this context the question arises, whether the competence of a civil court encompasses the possibility to limit a right resulting from a decision on the reservation of frequencies by means of issuing a ban on using the frequencies. Such situations took place in the past and raised doubts.

 

Key words: security, novation security interest, reservation of frequencies, President of UKE, invalidity of proceedings.

 

Aleksandra Bogusz, Uniwersytet Łódzki

 

Gospodarka odpadami w prawie Unii Europejskiej: zagadnienia wstępne

 

Waste management in European Union law: introductory issues

 

Streszczenie:

 

Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza regulacji zawartych w dyrektywach i rozporządzeniach oraz postulatów prezentowanych w strategiach i programach odnoszących się do podstawowych zagadnień zrównoważonej gospodarki odpadami. Ma on za zadanie wyszczególnienie kluczowych priorytetów Unii Europejskiej w tym temacie na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju wyrażonej m.in. w strategii Europa 2020. Fundamentalnym aktem prawnym wyznaczającym podstawowe zasady zrównoważonej gospodarki odpadami jest dyrektywa 2008/98/WE. Ustanawia ona m.in. hierarchię postępowania z odpadami, która określa preferowaną kolejność działań – od zapobiegania powstawaniu odpadów do ich unieszkodliwiania. Priorytety, odnoszące się do poszczególnych szczebli hierarchii postępowania z odpadami, niejednokrotnie są rozwijane i uszczegóławiane w dokumentach strategicznych należących do soft law.

 

Ponadto niniejsza publikacja porusza także problematykę efektywności regulacji prawnych i środków zmierzających do realizacji w praktyce zasad zawartych w planach i programach.

 

Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, Unia Europejska, zrównoważony rozwój.

 

Summary:

 

The aim of this article is comparative analysis of rules included in directives and regulations and claims presented in strategies and programmes referring to essential issues of sustainable waste management. This study intends to specify European Union's key priorities in that matter on the background of sustainable development conception expressed, inter alia, in Europe 2020 strategy. The fundamental legal act indicating essential principles of sustainable waste management is directive 2008/98/EC. This legislation establishes, inter alia, a waste hierarchy, which indicates the preferable order of actions – from prevention to disposal. The priorities, referring to particular level of the hierarchy, are often developed and elaborated in strategic documents classified as soft law.

 

Furthermore, this publication discuses the effectiveness of law regulations issues and the measures aiming to implement the rules included in plans and programmes into the practice.

 

Key words: waste management, European Union, sustainable development.

 

Artur Bąk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Żywność online – bezpieczna przyszłość czy rosnące zagrożenie?
Nowe obowiązki informacyjne przy sprzedaży żywności przez Internet

 

Food online - safe future or growing threat?
New disclosure requirements when selling food over the internet.

 

Streszczenie:

 

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć regulacje prawne dotyczące sprzedaży żywności
na odległość funkcjonujące w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów, ocenić nowe regulacje dotyczące obowiązku informacyjnego przedsiębiorców oferujących sprzedaż żywności w Internecie oraz wskazać w jakim kierunku powinny podążać zmiany legislacyjne. W artykule poruszono kwestie nowej ustawy o prawach konsumenta, zmiany Kodeksu cywilnego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

 

Słowa kluczowe: prawo żywnościowe, sprzedaż żywności, konsument, Internet.

 

Summary:

 

This article aims to introduce regulations on the distance selling food, operating in Poland under the existing rules, evaluate new regulations concerning traders obligation on information of sold food products on the Internet and indicate in which direction should follow legislative changes. The article discusses the issues of new Act on consumer rights, changes in the Civil Code and Regulation of the European Parliament and Council Regulation (EU) No 1169/2011 of 25 October 2011. on the submission of information to consumers about food.

 

Key words: food law, food sale, consumer, Internet.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Podstawy powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej

 

Cause of action for revocation the resolution of capital company assembly

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu są podstawy powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej, przy czym autor ogranicza się do ich określenia, pomijając ich merytoryczną treść. W pierwszej części artykułu autor przedstawia cztery różne stanowiska w przedmiocie podstaw powództwa. W części drugiej przytoczono najnowsze orzeczenie SN z 10 marca 2016 r., którego przedmiotem są właśnie podstawy powództwa o uchylenie uchwały. W trzeciej części autor prezentuje swoje własne stanowisko, poddając w wątpliwość pogląd przyjęty przez SN, a opowiadając się za samodzielnym charakterem podstawy powództwa z art. 249 § 1 (422 § 1) Ksh w postaci sprzeczności uchwały z umową (statutem).

 

Słowa kluczowe: uchwała, powództwo, umowa spółki.

 

Summary:

 

The article is analyzing a legal basis of action against a resolution of shareholders or general meeting that is contrary to the company articles or good practice and prejudicial to interests of the company or intended to wrong a shareholder. In the first part of the article the author writes about different interpretations of the art. 249 § 1 (422§1) of the Commercial Companies Code. He focuses on four main views which are common in the legal doctrine and judgements. In the second part the author quotes new ruling of the Supreme Court dated 10 march 2016. The Supreme Court decided that resolution which is only against the company articles cannot be revoked by court decision. To sum up, the author do not agree with the Supreme Court. He suggests that the art. 249 § 1 (422§1) of the Commercial Companies Code are not clear, but it must defend company articles from resolutions which break company deed.

 

Key words: resolution, action, company articles.

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Daria Kostecka-Jurczyk, Uniwersytet Wrocławski

 

Nożyce kosztowo-cenowe jako stan faktyczny nadużycia pozycji dominującej a inne praktyki eksploatujące i wykluczające

 

Margin squeeze as an abuse of dominant position and other exploitative and exclusionary conducts

 

Streszczenie:

 

W praktyce decyzyjnej organów antymonopolowych Unii Europejskiej oraz w doktrynie brak jest spójności w zakresie prawnej interpretacji nożyc kosztowo-cenowych. Komisja Europejska w decyzji w sprawie Deutsche Telekom stwierdziła, że nożyce kosztowo-cenowe stanowią odrębną od innych praktyk cenowych oraz od odmowy dostawy, formę nadużycia pozycji dominującej. Pogląd ten podzielił TSUE w wyroku w tej samej sprawie. Jednakże w wytycznych w sprawie praktyk wykluczających Komisja Europejska przyjęła odmienne założenie. Uznała ona, że nożyce kosztowo-cenowe stanowią formę odmowy dostawy. W doktrynie natomiast występują poglądy, że nożyce kosztowo-cenowe stanowią formę ceny nadmiernie wygórowanej na wyższym szczeblu rynku lub drapieżnej na niższym szczeblu rynku. Celem artykułu jest analiza nożyc kosztowo-cenowych w kontekście innych praktyk antykonkurencyjnych, z którymi są one utożsamiane najczęściej. W kolejnych częściach artykułu podjęto próbę ukazania różnic zachodzących między nożycami kosztowo-cenowymi i ceną nadmiernie wygórowaną oraz niektórymi praktykami wykluczającymi (ceny drapieżne i odmowa dostawy) a następnie ustalenia, czy nożyce kosztowo-cenowe należy kwalifikować jako odrębną formę nadużycia pozycji dominującej.

 

Słowa kluczowe: nadużycie pozycji dominującej, nożyce kosztowo-cenowe, cena drapieżna, cena nadmiernie wygórowana, odmowa dostawy.

 

Summary:

 

CJEU in the case Deutsche Telekom stated, that margin squeeze is the form of anti-competitive foreclose, different from predatory prices, excessive prices and refusal to supply. The same view presented European Commission its decision in case Deutsche Telekom. However in the Guidance on the Commission's enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty [Article 102 TFEU] to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings, margin squeeze is the form of refusal to supply. The aim of the paper is to analyze margin squeeze in the context of other anti-competitive foreclosure and excessive prices. In the article the Author presented predatory prices, excessive prices and refusal to supply and reveals differences between them and margin squeeze. The main problem in this paper is the question if it is justified to treat margin squeeze as another, distinct form of anti-competitive foreclosure.

 

Key words: abuse of dominant position, margin squeeze, predatory pricing, excessive pricing, refusal to deal.


 

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł