Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 07/2017

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 07/2017

 

PLIK PDF DO POBRANIA

Spis treści

 

Aleksander Lipiński, Uniwersytet Śląski

 

Niektóre problemy zamknięcia składowiska odpadów

 

Some problems of closure of a landfill

 

Streszczenie:

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odróżnia decyzję w sprawie zgody na zamknięcie składowiska oraz decyzję w sprawie zamknięcia składowiska. Pierwsza z nich podejmowana jest na wniosek zarządzającego składowiskiem. Drugą z nich organ administracji podejmuje z urzędu. Dzieje się tak wówczas, gdy zarządzający składowiskiem nie wystąpi o zgodę na zamknięcie, a spełniona jest co najmniej jedna spośród przesłanek określonych ustawą - składowisko nie spełnia wymagań prawa, co najmniej od roku nie są tam przyjmowane odpady do składowania, lub pojemność składowiska została wykorzystana.

 

Słowa kluczowe: składowisko odpadów, decyzja administracyjna, likwidacja składowiska.

 

Summary:

 

The Waste Act of 14 December 2012 distinguishes between the decision on consent to close a landfill (upon request) and the decision on closure of a landfill (taken ex officio). The latter situation occurs when the landfill manager does not apply for decision on consent to close the landfill, and at least one of the conditions specified by the law is met, it is if the landfill does not meets the requirements of law, or waste ceased to be accepted for storage for at least one year; or landfill capacity has been reached.

 

Key words: waste landfill, administrative decision, closure of the landfill.

 

Nowelizacja przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. II)

 

The amendment of the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings – analysis and evaluation of the new legal solutions (par. II)

 

In the second part (par I: PUG 5 2017, p. 17-28) of the study presents other major changes introduced by the amendment of the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings. The main objective was not only the presentation and discussion by the authors of the new institutions introduced to the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings.In the second part of the study: 1) Extension of the scope of the Act of 17 December 2009 on the recovery of claims in collective proceedings as a result of the amendment; 2) New rules for unification of claims in a class action lawsuits.

 

W drugiej części opracowania (część I: PUG 5 2017, s. 17-28) przedstawiono pozostałe najważniejsze zmiany wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (DzU 2010, nr 7, poz. 44) stanowią część dużych zmian legislacyjnych, celem których jest ułatwienie dochodzenia wierzytelności oraz wzmocnienie pozycji wierzycieli, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Celem zmian dokonanych w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym zgodnie z uzasadnieniem projektu jest przyspieszenie i ułatwienie dostępu do postępowania grupowego większej grupie podmiotów.

 

Bartosz Kotowicz, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Mateusz Słaby, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 

Extension of the scope of the Act of 17 December 2009 on the recovery of claims in collective proceedings as a result of the amendment

 

Streszczenie:

 

Artykuł porusza kwestię zmian w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym mających na celu przyśpieszenie i usprawnienie rozpoznawania spraw w postępowaniu grupowym, wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Wskutek uchwalonej nowelizacji zmieniono przepisy dotyczące m.in. zakresu przedmiotowego ustawy.

 

Zmiany dotyczące zakresu przedmiotowego ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym mają na celu zwiększenie skuteczności takich pozwów. Dodatkowo możliwość dochodzenia w postępowaniach grupowych roszczeń o ochronę dóbr osobistych (pomimo ograniczonego zakresu stosowania) ma wpłynąć na szersze stosowanie przepisów ustawy.

 

Słowa kluczowe: postępowanie grupowe, pozew grupowy, dochodzenie roszczeń.

 

Summary:

 

The article addresses the issue of amendments to the Act of 17 December 2009 on the Settlement of Claims in Group Proceedings to accelerate and streamline the resolution of cases in group proceedings introduced by the Act of 7 April 2017 on amendments to certain acts to facilitate debt recovery. As a result of the adopted amendment, the scope of the statutory law, the amount of claims filed in group proceedings, the procedures for the resolution of cases in group proceedings, the notice of initiation of group proceedings and the demand for determination of liability in group proceedings.

 

Key words: group behavior, group lawsuit, investigation of claims.

 

Małgorzata Sieradzka, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Dagmara Rąpała, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Nowe zasady ujednolicania wysokości roszczeń w postępowaniu grupowym

 

New rules for unification of claims in a class action lawsuits

 

Streszczenie:

 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym zawiera regulacje dotyczące ochrony interesów wielu podmiotów w jednym postępowaniu sądowym. Do rozpoznawania sprawy przez sąd w postępowaniu grupowym konieczne jest spełnienie określonych w ustawie przesłanek. Jednym z wymogów jest ujednolicenie wysokości roszczeń dochodzonych przez członków grupy lub podgrupy. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności wprowadziła nowe kryterium ujednolicania wysokości roszczeń dochodzonych w postępowaniu grupowym. Ustawodawca usunął tym samym dotychczasowe wątpliwości, jakie pojawiały się na tle stosowania art. 2 ust.1 i 2 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Po nowelizacji art. 2 ust.1 ustawy prawidłowa wykładnia przesłanki ujednolicenia wysokości roszczeń pieniężnych odnosi się jedynie do zrównania wysokości dochodzonych roszczeń. Celem artykułu jest dokonanie analizy nowej regulacji prawnej.

 

Słowa kluczowe: postępowanie grupowe, przesłanki postępowania grupowego, ujednolicenie roszczeń, roszczenie pieniężne.

 

Summary:

 

The Act of 17 December 2009 the Act of 17 December 2009 on the Settlement of Claims in Group Action contains regulations that protect the rights of many different subjects in one lawsuit. In order for the court to register the class action lawsuit you have to meet the set requirements mentioned in the act of parliament. One of the conditions is unifying the rates of the claims of members of the group or sub-groups. The Act of 7 April 2017 on Amendments to Certain Acts to Facilitate Debt Recovery introduced a new criteria of unification, which is done through levelling the rates of claims amongst the claimants in a class action lawsuit. The aim of this article is to analyse the new regulations in this case.

 

Key words: group proceeding, prerequisites of group proceeding, unification of claims, monetary claim.

 

Monika Przybylska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Prawa nabyte inwestora elektrowni wiatrowej a wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy w związku z wejściem w życie ustawy wiatrakowej

 

Rights acquired by the investor of the wind farm and the expiration of the decision about ground development conditions in connection with the entry into force of the windmill act

 

Streszczenie:

 

Artykuł zawiera negatywną ocenę rozwiązań prawnych w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych zawartych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Po wejściu w życie wskazanej ustawy przedstawiciele branży energetycznej, jak również środowiska naukowego, zwracają szczególną uwagę na negatywne konsekwencje ustanowionej w niej zasady odległościowej. Dla rozwoju energetyki wiatrowej równie istotne są ponadto reguły, w oparciu o które następuje lokalizacja elektrowni wiatrowych, których – zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie można rozmieszczać na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, lecz wyłącznie w oparciu o postanowienia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzone zmiany w odniesieniu do lądowej energetyki wiatrowej mogą nawet zahamować rozwój sektora energii odnawialnej w obszarze wytwarzania energii z wiatru. Rozważania zawarte w publikacji skoncentrowane są na przesłankach, które prowadzą do wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz określają sytuację prawną adresata takiej decyzji (przede wszystkim inwestora elektrowni wiatrowej) głównie przez odpowiedź na pytanie, czy ma on prawo do odszkodowania z tytułu wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy.

 

Słowa kluczowe: energia wiatrowa, decyzja o warunkach zabudowy, ustawa wiatrakowa.

 

Summary:

 

The article contains a negative assessment of legal solutions regarding the location of wind turbines contained in the Act of 20 May 2016 on investments in wind power plants. After the entry into force of this law, representatives of the energy industry as well as the scientific community pay particular attention to the negative consequences of the distance principle established therein. For the development of wind energy, the rules that are based on the location of wind turbines, which - according to the regulations in force - can not be distributed on the basis of the decision on the development conditions, but solely on the basis of the provisions of the urban development plan. The changes introduced to land-based wind power may even hamper the development of the renewable energy sector in the field of wind energy. The considerations contained in the publication are centered on the premises that lead to the expiry of the decision about ground development conditions and determine the legal position of the addressees of such a decision (primarily a wind farm investor) mainly by answering the question whether he has the right to compensation for the expiry of the housing development decision.

 

Key words: wind energy, decision about ground development conditions, windmill act.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Roczne obowiązki sprawozdawcze w spółkach prawa handlowego

 

Annual reporting obligations in commercial law companies

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest prezentacja corocznych obowiązków sprawozdawczych spółek prawa handlowego. W pierwszej części artykułu przedstawiono główne zasady dotyczące sporządzania sprawozdań z działalności spółek, jak również sprawozdań finansowych. W tym ostatnim kontekście podkreślono szczególną sytuację spółek jawnych i spółek partnerskich, które w niektórych przypadkach są zwolnione z prowadzenia ksiąg rachunkowych. W drugiej części artykułu przedstawiono konsekwencje, które mogą dotknąć spółki prawa handlowego, jak również członków ich zarządów w razie uchybienia obowiązkom związanym z coroczną sprawozdawczością.

 

Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, spółki prawa handlowego.

 

Summary:

 

The article deals with the problem of annual obligatory reports of companies. In the first part of the paper the author presents the main information concerning the management board's report on the company's activities and the financial statement. He underlines which companies have to prepare such reports. He also focuses on general partnerships and professional partnerships. In the second part of the article the author shows the consequences which can affect the companies and their management board members when they do not draw up the reports or fail to submit them to the register court.

 

Key words: raport of the financial statement, companies.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Aleksander Lipiński, Uniwersytet Śląski

 

Wykonanie obowiązku zamknięcia składowiska odpadów

 

Performing the duty of closure of a landfill

 

Streszczenie:

 

Wedle ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach obowiązek zamknięcia składowiska odpadów spoczywa na zarządzającym takim składowiskiem, który ponosi związane z tym koszty. Szczegóły określa decyzja o zamknięciu składowiska. Jeżeli zarządzający składowiskiem nie złoży wniosku w tej sprawie, w niektórych sytuacjach decyzję o zamknięciu należy podjąć z urzędu. Jeżeli egzekucja określonych nią obowiązków okazała się bezskuteczna, obowiązki te wykonuje wójt.

 

Słowa kluczowe: decyzja o zamknięciu składowiska, bezskuteczność egzekucji, obowiązki wójta.

 

Summary:

 

According to the Waste Act of 14 December 2013, it is the operator of a landfill who is oblige to close such landfill and to cover the related costs. Details are determined in the decision on closure of a landfill. If the landfill operator does not apply for it, in some cases the closure decision should be taken ex officio. If the execution of the duties determined by such decision is ineffective, the head of the municipality performs the above duties.

 

Key words: decision on closure on a landfill, ineffectiveness of execution, duties of the head of the municipality.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł