Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 07/2018

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 07/2018

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

Dagna Dzidowska, Stowarzyszenie Wrocławskie Centrum Mediacji/Wroclaw Mediation Center Association

dagna.dzidowska@gmail.com

 

Praktyczne aspekty zastosowania mediacji w sporach z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych

 

Practical aspects of using mediation in disputes with participation of public finance sector entities

 

Streszczenie:

 

Zgodnie z brzmieniem przepisów znowelizowanej w 2016 r. ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wprowadzonych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, podmioty sektora finansów publicznych pozostające w sporze cywilnoprawnym mają możliwość, po spełnieniu wskazanych w przepisach przesłanek, zawarcia ugody, w tym ugody w wyniku postępowania mediacyjnego bez narażania się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Nowelizacja ta daje wprost podmiotom sektora finansów publicznych „zielone światło” dla korzystania z dobrodziejstwa mediacji jako alternatywnego dla długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego, w celu zakończenia sporu przy pomocy bezstronnego fachowca, jakim jest mediator, w sposób obustronnie korzystny. Niniejsze opracowanie daje podstawową wiedzę o mediacji, o trybach jej wszczęcia, przebiegu i kolejnych etapach postępowania mediacyjnego, czasie trwania i kosztach, aż do zatwierdzenia ugody mediacyjnej przez sąd.

 

Słowa kluczowe: mediacja, ugoda, pozasądowe rozwiązywanie sporów, rodzaje mediatorów.

 

Summary:

 

According to the wording of the provisions of The Public Finance Act and the Act on liability for violation of public finance discipline amended in 2016, introduced by the Act amending certain acts to facilitate debt recovery, entities of the public finance sector remaining in a civil law dispute have the option, after meeting the requirements specified in the provisions, to reach a settlement, including a settlement as a result of mediation proceedings without being subject to the charge of violating public finance discipline. The amendment gives directly to the public finance sector entities a "green light" for using the benefits of mediation as an alternative to long-term and costly court proceedings, in order to end the dispute with the help of an unbiased specialist, which is a mediator in a mutually beneficial way. This study gives basic knowledge about mediation, the procedures for its initiation, course and subsequent stages of mediation proceedings, duration and costs, up to the approval of a mediation settlement by the court.

 

Key words: mediation, settlement, out-of-court resolution of disputes, types of mediators.

 

Bibliografia/References
Antolak-Szymański, K., Piaskowska, O.M., (2017). Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 
Arkuszewska Aneta M. (red.), Plis Jerzy (red.), (2014). Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 
Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2009). Dochodząc do tak. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 
Gmurzyńska, E., (red.) Morek, R. (red.), (2018). Mediacje. Teoria i praktyka. 3. wydanie rozszerzone. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 
Jakubecki, A. (red.), (2018). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-729, Warszawa: Lex. 
Miszkin -Wojciechowska, M. Prawne gwarancje poufności mediacji gospodarczej i cywilnej – ocena regulacji prawa polskiego na tle wybranych rozwiązań w prawie obcym. Kwartalnik ADR, nr 2 (2010). 
Moore, Ch.W. (2009). Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 
Ury, W., (2009). „Odchodząc od nie”, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 
Włodyka, S. (1975). Ustrój organów ochrony prawnej. Warszawa: PWN.

 

Joanna Salachna, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży/Lomza State University of Applied Sciences

jsalachna@pwsip.edu.pl

Marta Skrodzka, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży/Lomza State University of Applied Sciences

mjskrodzka@pwsip.edu.pl

 

Ugoda mediacyjna w sprawie należności cywilnoprawnej w kontekście oceny skutków jej zawarcia - perspektywa prywatnoprawna i publicznoprawna (art. 54a ustawy o finansach publicznych)

 

Mediation settlement regarding disputed civil law receivables and assessment of the legal consequences of its conclusion – private and public law perspective (article 54a of the Public Finance Act)

 

Streszczenie:

 

Regulacje dotyczące zawarcia przez jednostki sektora finansów publicznych ugody w sprawie należności cywilnoprawnej to nowa instytucja prawa publicznego, która ma swoje źródło w prawie prywatnym. W zamierzeniu ustawodawcy ma się ona przyczynić m.in. do zracjonalizowania prowadzenia publicznej gospodarki finansowej oraz przyspieszenia odzyskiwania należności. Zatem jej pośrednim zadaniem jest przyczynienie się także do oszczędności nakładów wynikających z prowadzenia długotrwałych sporów sądowych, których stroną jest jednostka sektora finansów publicznych. Jednak wprowadzone do prawa publicznego regulacje dotyczące zawierania ugód są dalekie od doskonałości, a ich stosowanie może być problematyczne, szczególnie w odniesieniu do wymaganej oceny skutków zawarcia ugody. W artykule dokonano analizy podstawowych elementów dopuszczalności zawarcia ugody mediacyjnej przez jednostki publicznoprawne, mając na uwadze także perspektywę prywatnoprawną.

 

Słowa kluczowe: ugoda mediacyjna, należności cywilnoprawne, mediacje w sektorze publicznym, skutki zawarcia ugody.

 

Summary:

 

Regulations regarding conclusion of a settlement on civil law receivables by public finance sector entities is a new institution of public law, which has its source in private law. The intention of the legislator is to contribute, among others to rationalize the conduct of public financial management and accelerate recovery of receivables. Therefore, its indirect task is to contribute also to the savings in outlays resulting from conducting long-lasting litigations in which the public finance sector entity is a party. However, regulations governing mediation settlement into public law are far from perfect, and their application may be problematic, especially with regard to the required assessment of the effects of its conclusion. The article analyzes the basic elements of admissibility of concluding mediation settlement by public law entities, also taking into account the private law perspective.

 

Key words: mediation settlement, civil law receivables, mediation in a public sector, legal consequences of the settlement.

 

Bibliografia/References
Gmurzyńska, E. (2007). Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce. Warszawa: C. H. Beck. 
Skrodzka, M. J. (2013). Mediacja w prawie podatkowym w ujęciu prawa cywilnego, Przegląd Podatkowy 8(268)/2013, 44-48. 
Ministerstwo Sprawiedliwości (2018). Postępowanie mediacyjne w świetle danych statystycznych - sądy rejonowe i okręgowe w latach 2006-2017, Warszawa: Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Naczelny Sąd Administracyjny (2018). Prawo pomocy, terminowość, inne - 2017, Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny. 

 

Ewa Chmielarczyk, radca prawny/attorney-at-law - Legal Office Brusilo, Chmielarczyk, Mastalerz, Mączka

ewa.chmielarczyk@gmail.com

Krystian Mularczyk, radca prawny/attorney-at-law - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) University in Wrocław

krystian.mularczyk@wp.pl

 

Rola pełnomocnika w mediacji z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych

 

The role of the attorney- at-law in mediation with the public finance sector bodies

 

Streszczenie:

 

Artykuł porusza problematykę roli i obowiązków jakie ciążą na pełnomocniku jednostki sektora finansów publicznych reprezentującym ją w postepowaniu mediacyjnym. Kwestia ma ścisły związek z wprowadzaniem przez ustawodawcę art. 54a do ustawy o finansach publicznych wskazującego z jednej strony na możliwość zawarcia przez jednostkę sektora finansów publicznych ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej, a z drugiej określającego warunki dopuszczalności tej ugody. Biorąc pod uwagę treść ww. przepisu pełnomocnik ma obowiązek dokonania w formie pisemnej oceny skutków takiej ugody, a dokładnie czy jej zawarcie będzie bardziej korzystne dla jednostki sektora finansów publicznych niż prawdopodobny wynik postępowania arbitrażowego. Niniejszy artykuł omawia również kwestie, które powinny być przedmiotem rozważań pełnomocnika z punktu widzenia zasadności zawarcia ugody, tak aby korzystała ona z przymiotu zgodności z prawem. Pełnomocnik jednostki sektora finansów publicznych powinien analizować skutki zawarcia ugody przez podmiot, który reprezentuje także pod kątem ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Szczególną uwagę poświęcono w niniejszym artykule zagadnieniu zasad i zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, której podlegają osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi.

 

Słowa kluczowe: ugoda , jednostka sektora finansów publicznych , mediacja , dyscyplina finansowa , pełnomocnik.

 

Summary:

 

The article discusses a role and responsibilities of an attorney-at-law representing the public finance sector unit in course of mediation proceedings. The issue is closely related to the introduction of article 54a into the Public Finance Act providing for, on the one hand, the possibility of concluding a settlement by the public finance sector unit in the matter of disputed civil law receivables, and on the other determining the prerequisites for the admissibility of such settlement.
Considering the wording of the abovementioned provision, an attorney-at-law is obliged to make a written assessment of the results of such settlement, and in particular should indicate whether its conclusion would be more favorable for the public finance sector unit than the probable outcome of the arbitration proceedings. This article also discusses issues that should be considered by the attorney-at-law in terms of the reasonableness of concluding a settlement so that it complies with law. The attorney of the public finance sector unit should also examine the effects of concluding the settlement by the body it represents on possible liability for the violation of the public finance discipline.
Particular attention has been paid in this article to the rules and scope of responsibility for violations of the public finance discipline whereto persons responsible for managing public funds are subject.

 

Key words: settlement, public finance sector unit, mediation, financial discipline, attorney-at-law.

 

Bibliografia/References
Bobrowicz, M. (2006). Fakty i mity o mediacji. Radca Prawny, 2006, zeszyt 1, 85-86. 
Cooley, J. W. (2002). Mediation Advocacy. National Institue of Trial Advocacy. 
Goldberg, S.B. Sander, F.E.A. Rogers, N.H. (2000). Disputes Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes, New York. 
Gmurzyńska, E. Morek, R. (2009). Mediacja a prawnicy [w:] Gmurzyńska, E. Morek, R. Mediacje. Teoria i Praktyka, 295-298. Warszawa. 
Grotkiewicz, M. (2017). Zasady gospodarowania środkami publicznymi [w:] M. Grotkiewicz (red:), Finanse publiczne, Komentarz do ustawy, 201. Warszawa: INFOR. 
Jezioro, J. (2004). XXXV. Ugoda, [w:] E. Gniewek (red:). Kodeks cywilny, Komentarz do artykułów 535-1088. Tom II, 697. Warszawa: CH.BECK. 
Knight, H. W. Fannin, C.F. Chernick, R. Haldeman, S.W.(1992). California Practice Guide Alternative Dispute Resolution, San Francisco: Carolina Academic Press. 
Mierzejewska. M.(2015). Mediacje cywilne: zmiany w przepisach od 1 stycznia 2016 r. http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/mediacje-cywilne-zmiany-w-przepisach-od-1-stycznia-2016-r/ (8.05.2018). 
Morek, R.(2006). Czy prawnicy mają obowiązek informować swoich klientów o metodach polubownego rozwiązywania sporów? Biuletyn Arbitrażowy, numer 1/2006, 21-26. 
Motowilczuk, I. (2017). Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część I. Poradnik Rachunkowości budżetowej, numer 6/2017, 51. 
Skowrońska, K. (2012). Rola adwokatów i radców prawnych jako pełnomocników stron w negocjacjach i mediacjach gospodarczych. ADR, numer 4/2012, 89-90. 
Uzasadnienie ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego- ustawy kodeks cywilny oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk 3213) z dnia 20 sierpnia 2004, strona 1. Dostępny na stronie: http://ww2.senat.pl/k5/dok/sejm/086/3213.pdf (8.05.2018). 
Winiarz, M. (2017). Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. [w:] W. Misiąg (red:). Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Komentarz, 942-943,955,958. Warszawa : CH.BECK.

 

Anna Ostrowska, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży/Lomza State University of Applied Sciences

aostrowska@pwsip.edu.pl

 

Dopuszczalność zawierania ugody mediacyjnej w sprawach dotacyjnych w świetle odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Permissibility of mediation settlement in public subsidizing cases in the light of liability for the breach of the public finance discipline

 

Streszczenie:

 

Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych (art. 54a) oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2), wprowadzone z dniem 1.06.2017 r., z racji swego rewolucyjnego charakteru wywołują dyskusję w zakresie dopuszczalności prowadzenia mediacji i zawierania ugody w sprawach umów, których charakter prawny pozostaje nierozstrzygnięty i określany jest jako mieszany (administracyjno-cywilny). Do umów tych należy umowa o zamówienie publiczne, jak również umowa o dotację (umowa dotacyjna), która coraz powszechniej jest zawierana przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Artykuł ma na celu rozpatrzenie dopuszczalności stosowania mediacji i ugody w spawach dotacyjnych w świetle wyżej wymienionych nowych regulacji. Zawieranie ugody w sprawach dotacyjnych przeanalizowano także w świetle odpowiedzialności kierownika jednostki SFP za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Słowa kluczowe: dotacja, mediacja, ugoda, zwrot dotacji, roszczenie dotacyjne, należność dotacyjna, dyscyplina finansów publicznych.

 

Summary:

 

New regulations, which were set in the Public Finance Act (article 54a) and in the Act on Liability for the Violation of Public Finance Discipline (article 5 section 4, article 11 section 2 and article 15 section 2) on 1st of June 2017, because of its revolutionary character, involve a discussion about a permissibility of mediation settlement in cases of agreements (contracts), which does not have its legal nature defined jet. As an example we may mention here a contract on public procurement, but also a grant/subsidy agreement, which is more often concluded by chiefs of units of the public finance sector. An article's aim is to analyze a permissibility of mediation settlement in public subsidizing cases in the light of liability for the breach of public finance discipline.

 

Key words: subsidy, grant, mediation, mediation settlement, subsidy claim, subsidy charge, violation of public finance discipline.

 

Bibliografia/References
Boć J., Dziewięcka-Bokun L. (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008, s. 151-155 
Doliwa A., Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, s. 294 
Dolnicki B., Umowa publicznoprawna w prawie niemieckim, Państwo i Prawo 2001, Nr 3 
Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2014, s. 767 
Jastrzębska M., Fakultatywne zadania własne gminy w świetle obowiązujących regulacji prawnych, FK 2011, Nr 1-2, s. 38-39 
Kalisz A., Mediacja administracyjna i sądowoadministracyjna, Państwo i Prawo 2018, Nr 3, s. 19-39 
Kijowski D., W sprawie charakteru prawnego umów zawieranych przez organy administracji, Państwo i Prawo 1987, Nr 6, s. 81 i n. 
Kot A., Kurasz M., Skrodzki A., Postępowanie mediacyjne w sprawach podatkowych - aspekty praktyczne, Przegląd Podatkowy 2004, Nr 10 , s. 45-51 
Kulesza M., O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, Samorząd Terytorialny 2009, Nr 12 
Oniszczuk J., Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2002, s. 277-278 
Ostrowska A., Samorządowe prawo dotacyjne. Dotacje jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2018, s. 233-244 
Ostrowska A., Spór o właściwość sądową w sprawach ustalania wysokości dotacji oświatowych, Finanse Komunalne 2015, Nr 3, s. 5-16 
Robaczyński W., Zieliński Z., Dopuszczalność zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych, Finanse Komunalne 2018, Nr 1-2, s. 5-21 
Walasik A., Babczuk A., Talik A. (red.), Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie, udzielanie, rozliczanie, Warszawa 2013, s. 359-360 
Wegner-Kowalska J., Idea mediacji w postępowaniu administracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego 2016, Nr 10, s. 89-100 
Wójtowicz K., Wybrane kontrowersje związane z finansowaniem obligatoryjnych i fakultatywnych zadań gminy, w: M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka, Warszawa 2015, s. 638-645 
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016, s. 398, 429-438 

 

Grzegorz Klich, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu/Wroclaw University of Economics and Business

grzegorz.klich@ue.wroc.pl

 

Mediacja jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów wynikłych na gruncie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Mediation as an alternative method of resolving disputes within the field of public procurement

 

Streszczenie:

 

Alternatywne metody rozstrzygania sporów nie były jak dotąd powszechnie wykorzystywane w stosunku do sporów wynikłych na gruncie Prawa zamówień publicznych. Pomimo szerokiego wykorzystywania przez ustawodawcę cywilistycznej metody regulacji, przepisy PZP oraz aktów prawnych z zakresu finansów publicznych nie zachęcały zamawiających do zawierania ugód z wykonawcami. Wprowadzone niedawno zmiany mają w założeniu przyczynić się do wzrostu zainteresowania zmawiających alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów. W poniższym artykule wskazuję potencjalny zakres zastosowania tych metod na różnych stadiach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Należy bowiem pamiętać, że nie wszystkie konflikty jakie powstają pomiędzy stronami umowy w sprawie zamówienia publicznego można w sposób swobodny rozstrzygać przy udziale mediatora.

 

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, alternatywne metody rozwiązywania sporów, mediacja, zmiana umowy.

 

Summary:

 

Alternative dispute resolution methods have not been so far widely used in relation to disputes arising under the Public Procurement Law. Despite the extensive use of the civil law regulatory methods by the legislator, the provisions of the Public Procurement Law and legal acts in the field of public finances did not encourage contracting authorities to conclude settlements with economic operators. The changes introduced recently are intended to increase the interest in alternative dispute resolution techniques. The following article indicates the potential scope of application of these methods at various stages of the public procurement procedure. It should be remembered that not all conflicts that arise between the parties to the public procurement contract may be arbitrarily settled with the participation of a mediator.

 

Key words: public procurement, alternative dispute resolution methods, mediation, contract modification.

 

Bibliografia/References
Bielecki, M. (2011). Mediacja w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Czachórski, W. (2002). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Dąbkowski, P. (1922). Zarys prawa polskiego prywatnego. Lwów: K. S. Jakubowski. 
Dąbrowa J. (1981). W: Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 1. Wrocław-Warszawa: Ossolineum. 
Domański, L. (1938). Instytucje Kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-praktyczny. Część szczególna. Warszawa: M. Ginter. 
Drapała, P. (2003). Kara umowna (art. 483 KC) a odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 KC). Państwo i Prawo, (6), 60. 
Drzewicka, K. (2018). W: K. Lis-Zarrias, P. Machnikowski, Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck. 
Horubski, K. (2008). Odpowiedzialność odszkodowawcza zamawiającego za naruszenie reguł udzielania zamówień publicznych. PPH, (1), 44-50. 
Horubski, K. (2017). Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego. Warszawa: C.H.Beck. 
Jastrzębski, J. (2006). Kara umowna. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Jerzykowski, J. (2010). W: M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Jezioro, J. (2004). W: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny t. II. Komentarz do art. 535-1088. Warszawa: C.H. Beck. 
Kalisz, A. i Zienkiewicz, A. (2013). Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa: Wolters Kluwer. 
Klich, G. (2010). Kierunki zmian w systemie środków ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych. W: L. Kieres (red.) Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego. Wrocław: Kolonia Limited. 
Klich, G. (2016). Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warszawa: C.H.Beck. 
Kozłowski, Ł. (2013). Możliwość przyznania odszkodowania wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego w świetle prawa Unii Europejskiej. PZP , (2), 55-69. 
Lapierre, J. (1998). Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym. Przegląd Sądowy, (2), 13-14. 
Łakomiak, A. (2013). Definiowanie pojęć w rachunkowości a cechy jakościowe sprawozdania finansowego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, (314), 4. 
Machnikowski, P. (2006). W: E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck. 
Misiąg, W. (2017). Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. 
Piasecki, K. (2010). W: K. Piasecki (red.) Kodeks Postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1-366. Warszawa: C.H. Beck. 
Pyziak-Szafnicka, M. (2004). W: J. Panowicz-Lipska (red.) System prawa prywatnego t. 8, Prawo zobowiązań – część szczególna. Warszawa: C.H. Beck. 
Radwański, Z. (2005). Zobowiązania – część ogólna. Warszawa: C.H.Beck. 
Rajski, J. (2003). Aukcja i przetarg w ujęciu znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego. PPH, (5), 4-8. 
Robaczyński, W. (2004). Kara umowna a szkoda. W: M. Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara. Kraków: Zakamycze. 
Schebesta, H. (2015). Damages in EU Public Procurement Law. Londyn: Springer. 
Skowrońska-Bocian, E. (2003). Kara umowna – kompensacja czy represja? Zeszyty Prawnicze UKSW, (3/2), 183-187. 
Strumiłło, T. (2010). Skierowanie stron do mediacji przez sąd. Arbitraż i Mediacja, (3), 119. 
Szostak, R. (2005). Przetarg nieograniczony na zamówienia publiczne. Zagadnienia konstrukcyjne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
Szostak, R. (2008). O dopuszczalnych modyfikacjach zobowiązań z umów o zamówienia publiczne. PZP, (4), (146). 
Szwaja, J. (1967) Kara umowna według kodeksu cywilnego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. 
Szpunar, A. (2003). Uwagi o funkcjach odpowiedzialności odszkodowawczej. Państwo i Prawo, (1), 23-25. 
Szydło, M. (2009). Przedmiotowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, cz. 2. MoP, (5), 266. 
Treumer, S. (2011). W: D. Fairgrieve, F. Lichère (red.) Public Procurement Law: Damages as an Effective Remedy. Oxford: Hart Publishing. 
Walczak, P. (2017). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych. Warszawa: C.H. Beck. 
Warkałło, W. (1965). Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania. Państwo i Prawo, (8-9), 216. 
Wszelaki, A. (2014). Transformacja polskich rozwiązań prawnych dotyczących rozrachunków na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej – wybrane problemy. Studia Ekonomiczne, (164), (189-195). 
Zagrobelny, K. (2004). W: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny t. I. Komentarz do art. 1-534. Warszawa: C.H.Beck. 
Zedler, F., (2009). Mediacja w sprawach cywilnych. W: D. Czura-Kalinowska (red.) Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów. Poznań: WSPiA.

 

Maciej Błażewski, Uniwersytet Wrocławski/University of Wrocław

maciej.blazewski@uwr.edu.pl

 

Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów związanych z wykorzystaniem przestrzeni w procesie inwestycyjno-budowlanym

 

Mediation as a method of resolving conflicts related to space during the construction process

 

Streszczenie:

 

Mediacja w procesie inwestycyjno-budowlanym może mieć miejsce w toku dyskusji publicznej nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, lub w związku z postępowaniem w sprawie pozwolenia na budowę, lub w związku z potrzebą wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. Mediacja dotyczy zatem wycinkowych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego. Ma ona wyjątkowy charakter, a sposób jej organizacji i wybór mediatora jest zależny od przedmiotu mediacji. Może ona w tych sprawach ograniczyć konflikt i optymalnie wyważyć interesy jej uczestników.

 

Słowa kluczowe: mediacja, proces inwestycyjno-budowlany, inwestor, wójt, organ administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Summary:

 

Mediation in the construction process could be related with the public discussion over the project of the study of the conditions and directions of the spatial planning of the municipality or the project of the local spatial plan, proceedings on decision of the zoning, proceedings on the construction permission or necessary to enter a neighbouring building, premises or real property. Mediation concerns partial aspects of the construction process. Mediation is therefore unique, and the object of the mediation determinate its organization or the choice of mediator. Mediation in these matters may reduce conflict and optimally balance the interests of its participants.

 

Key words: mediation, construction process, investor; mayor; authority of the architectural and construction administration.

 

Bibliografia/References
Dutka I. (red.) (2013). Alternative methods of legal disputes resolving (ADR). Lwów: Wydawnictwo Lwowskiego Państwowego Instytutu Nowoczesnych Technologii i Zarządzania im. Wiaczesława Czornowoła. 
Gliniecki A. (red.) (2012). Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa: LexisNexis. 
Kisilowska H. (red.) (2010). Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz. Warszawa: LexisNexis. 
Niewiadomski Z. (red.) (2013). Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck. 
Okolski D. (red.) (2015). Prawo budowlane i nieruchomości. Warszawa: C. H. Beck. 
Okolski D., (red.) (2015). Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck. 
Siegień J., (2003). Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck. 
Tabernacka M., Raszewska-Skałecka R. (red.) (2012). Mediacja w społeczeństwie otwartym. Wrocław: Gaskor. 
Wierzbowski M., Plucińska-Filipowicz A. (red.) (2014). Prawo budowlane. Komentarz LEX. Warszawa: Wolters Kluwer business. 

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Cardinal Wyszyński University in Warsaw

t_szczurowski@uksw.edu.pl

 

Odpowiedzialność z art. 299 Kodeksu spółek handlowych członka zarządu powołanego w czasie złej sytuacji finansowej spółki z o.o.

 

Responsibility of management board company member from art. 299 of the Company Code in the time of bad financial situation liability company

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem artykułu jest zakres podmiotowy odpowiedzialności z art. 299 § 1 Ksh w kontekście członka zarządu, który uzyskał mandat, gdy majątek spółki nie wystarczał nawet na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarczał jedynie na pokrycie tych kosztów. Autor przedstawia ten problem w świetle uchwały Sądu Najwyższego z 1 grudnia 2017 r. Autor nie zgadza się ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, podkreślając że co prawda jest ono funkcjonalnie uzasadnione, niemniej nie uwzględnia faktu, że w takim przypadku brak jest szkody spowodowanej niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Ta zaś ostatnia okoliczność na zasadzie art. 299 § 2 Ksh wyłącza odpowiedzialność z art. 299 Ksh.

 

Słowa kluczowe: członek zarządu, wniosek o ogłoszenie upadłości.

 

Summary:

 

The article analyzes situation of a management board company member who is elected when the assets of the company do not suffice to cover the costs of the proceedings or suffice merely to cover those costs. It is interesting if this member could be held accountable under the art. 299 of The Commercial Company Code. The author presents the problem in view of a judgment of The Supreme Court, ruled 1.12.2017. He criticizes the rulling. He underlines that it is usefull, but the interpretation is against the article 299. The member should not be held accountable in that situation because there is not damage causes by not filing a bankruptcy petition.

 

Key words: management board company member, bankruptcy petition.

 

Bibliografia/References
Adamus R., w: A. Witosz, A.J. Witosz, (2012), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa, LexisNexis 
Dąbek-Krajewska K., Przepis art. 298 ksh jako podstawa odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o., Rejent 1999, nr 9 
Kappes A. (2009), Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer, 
Kidyba A. (2015), Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1-300 k.s.h., Warszawa, Wolters Kluwer S.A. 
Kopaczyńska-Pieczniak K. (2007), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa Oficyna Wolters Kluwer 
Mariański A., Karolak A., (2006), Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck 
Osajda K. (2014), Niewypłacalność spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu wobec jej wierzycieli, Warszawa, LexisNexis 
Rachwał A., w: S. Włodyka (red.), (2007), System prawa handlowego. Tom 2A. Prawo spółek handlowych, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck 
Rachwał A., w: S. Włodyka, (2012), System prawa handlowego. Tom 2. Prawo spółek handlowych, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck 
Rodzynkiewicz M. (2009), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa, LexisNexis 

 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł