Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 08/2018

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 08/2018

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

Mirosław Pawełczyk, Uniwersytet Śląski/University of Silesia in Katowice

pawelczyk@pawelczyk.pl

Marcin Kraśniewski, Uniwersytet Łódzki/University of Lodz

mkrasniewski@wpia.uni.lodz.pl

 

Sektor energetyczny – współczesne wyzwania

 

Energy sector – contemporary challenges

 

ELEKTROMOBILNOŚĆ

 

Marcin Kraśniewski, Uniwersytet Łódzki/University of Lodz

mkrasniewski@wpia.uni.lodz.pl

 

Elektromobilność wobec aktualnych wyzwań współczesnych gospodarek (część I)

 

E-mobility in view of current challenges of modern economies (part I)

 

Streszczenie:

 

Elektromobilność stanowi nową technologię dla transportu lądowego, która z założenia ma zrewolucjonizować ukształtowany na przestrzeni dziesięcioleci model transportowy. Elektromobilność może przynieść istotne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne. Z tych względów nowe zjawisko jest w sferze zainteresowania państwa, które za pomocą instrumentów prawnych dąży do stymulowania jego rozwoju. W niniejszej pracy podjęto się naukowej analizy znaczenia elektromobilności i wyzwań jakie ona niesie dla prawa gospodarczego. W opracowaniu zostały omówione trzy podstawowe aspekty elektromobilności, które pokazują znaczenie tego zjawiska dla państwa, gospodarki i społeczeństwa. Dalej zostały przedstawione zasadnicze bariery rozwoju elektromobilności, które determinują rolę prawa w kształtowaniu tego rozwoju. Istotną część artykułu stanowi omówienie etapów rozwoju krajowego ustawodawstwa, a także wyzwań i problemów związanych z rozwojem elektromobilności w Norwegii. Takie ujęcie tematyki wydaje się być w pełni uzasadnione, albowiem to ustawodawstwo norweskie dla elektromobilności jest jednym z najdłużej obowiązujących, a sam rynek elektromobilności wydaje się być wysoko rozwinięty w zestawieniu z innymi krajami. W ostatniej części omówione zostało krajowe ustawodawstwo dla elektromobilności obowiązujące w Polsce. Całość jest zakończona podsumowaniem.

 

Słowa klucze: elektromobilność, rozwój, bariery, prawo gospodarcze.

 

Summary:

 

E-mobility is a new technology for land transport that in principle will revolutionise the model of transport, which has been shaped throughout the decades. E-mobility may bring significant political, economic and social changes. For these reasons, the new phenomenon is of interest to the state, which aims to develop it with legal instruments. Therefore, e-mobility and the challenges it brings to the economic law have been scientifically studied. The present paper also discusses the three basic aspects of e-mobility, which show the importance of this phenomenon to the state, economy and society. Furthermore, it presents the major barriers to the development of e-mobility which determine the role of the law in shaping its development. An important section of the article is a description of stages of development, the national legislation as well as challenges and problems related to the development of e-mobility in Norway. Such an approach to this issue seems fully justified as the Norwegian legislation related to e-mobility is one of the oldest ones, whereas the e-mobility market itself seems to be highly developed in comparison with other countries. The final part deals with the Polish legislation related to e-mobility. The entire paper ends with a summary.

 

Key words: e-mobility, development, barriers, economic law.

 

Bibliografia/References
Aasenss M. A., Odeck J., The increase of elekctic vehicle usage in Norway – incentives and adverse effects, European Transport Research Review 2015, no. 7(34). 
Aber J., Electric Bus Analysis for New York City Transit, Columbia University 2016. 
Bu Ch., The Norwegian EV Success, Norwegian EV Association 2017. 
European Commission, EU legislation on passenger car type approval and emissions standards, Brussels 2016. 
European Commission, Transport emissions. A European Strategy for low-emission mobility, dostęp online: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/index_en.htm (30.06.2018). 
European Federation for Transport and Environment, Don’t breathe here. Trackling air pollution drom vehicles, Brussels 2015. 
Fearnley N., Pfaffenbichler P., Figenbaum E., Jellinek R., E-vehicle policies and incentives - assessment and recommendations, TØI report 1421/2015. 
Figenbaum E., Assum T., Kolbenstvedt M., Electromobility in Norway: Experiences and Opportunities, Research in Transportation Economics, Vol. 50, August 2015. 
Główny Urząd Statystyczny, Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, dostęp online: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/1/prezentacja_badanie_pilotazowe.pdf (30.06.2017). 
Holder J., Lee M., Enviromental Protection, Law and Policy, Cambridge University Press, Cambridge 2007. 
Innogy Group, Autostrada do elektromobilności. Raport, Warszawa 2018, dostęp online: https://www.innogy.pl/pl/~/media/Innogy-Group/Innogy/Polska/Dokumenty/Artykuly/2018/innogy-polska-raport-autostrada-do-elektromobilnosci-web.pdf (30.06.2018). 
Kamiński J., Janusz P., Rola magazynowania w zapewnieniu ciągłości dostaw gazu ziemnego – kluczowe wyzwania, [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny, red. M. Pawełczyk, Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2018. 
Maruszkin R., Wesołowski M., Elektromobilność czyli dyrektywa 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz jej implementacja w Polsce, [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny, red. M. Pawełczyk, Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2018. 
Norwegian Centre for Transport Research (Institute of Transport Economics), Society’s costs and benefits of electric vehicle incentives, COMPETT Conference, Oslo 2015. 
Norwegian Electric Vehicle Association, The Norwegian EV success continues, EVS29 Symposium Montréal, Canada, June 2016. 
Norwegian Government, National Budget 2017, Meld. St. 1. 
Norwegian Government, National Transport Plan. English Summary. 
Norwegian Government, National Transport Plan. English Summary; Norwegian Government, Cross-Party Statement on the Climate. Report 2008. 
Norwegian News, Electric cars may lose incentives, dostęp online: http://www.newsinenglish.no/2016/10/20/electric-cars-may-lose-some-incentives/ (30.06.2018). 
OECD, Guidelines towards Environmentally Sustainable Transport, OECD 2002. 
Prechal S., Directives in EC Law, Oxford University Press, Oxford 2005. 
Sime A. G., Sivertsen E., An Empirical Analysis of Toll Road Exemption as a Determinant for Electric Vehicle Adoption: Norway as a Case Study 2010-2015, Norwegian School of Economics, Bergen 2017. 
Szafrański A., Prawne uwarunkowania realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze energetyki ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, nr 6(6). 
Szafrański A., Bariery prawne dla rozwoju pojazdów elektrycznych w Polsce, [w:] Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, red. E., Zębek, M. Hejbudzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017. 
Szafrański A., Nowe prawo elektromobilności. Referat wygłoszony na: II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym, Łódź 2018. 
Tietge U., Mock P., Lutsey N., Campestrini A., Comparison of leading electric vehicle policy and deployment in Europe, “International Council on Clean Transportation” 2016. 
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 1, (Art. 1–89), red. A. Wróbel, Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 
van Hees S., Sustainable Development in the EU: Redefining and Operationalizing the Concept, “Utrecht Law Review” 2014, nr 10(2). 
Wajer J., Rajczyk K., Którym pasem zamierzamy jechać? Samochody elektryczne, Ernst & Young. ING Bank Śląski, Warszawa 2018. 
Warter I., Warter L., The phenomenon of merger and acquisition within the automotive industry, North International Conference on Economics, 23-24.09.2016, Romania, Issue 2016. 
Zeniewski P., Electric Vehicle Policy in Norway, University of Edinburgh 2017. 

 

Wojciech Modzelewski, Uniwersytet Łódzki/University of Lodz

wojciech.modzelewski@uwm.edu.pl

 

Nowy sposób finansowania infrastruktury ładowania oraz elementy procesu inwestycyjno-budowlanego stacji ładowania

 

New way of financing the charging infrastructure and the course of the investment process of recharging points

 

Streszczenie:

 

W artykule poddano analizie przebieg procesu inwestycyjnego stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz nowy sposób finansowania infrastruktury ładowania czyli Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Artykuł został podzielony na pięć rozdziałów w pierwszym rozdziale autor przybliża podstawowe założenia Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, przedstawia podmioty za niego odpowiedzialne, podmioty, które mogą być wnioskodowcami oraz procedurę uzyskania finansowania. Dalsza część pracy została podzielona na organy administracji które będą prowadziły postępowanie w zakresie budowy stacji ładowania. We wnioskach końcowych autor przedstawia podsumowanie oraz uwagi de lege ferenda.

 

Słowa kluczowe: elektromobilność, paliwa alternatywne, stacje ładowania, proces inwestycyjny, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

 

Summary:

 

The article analyzed the course of the investment process of charging stations for electric vehicles and a new way of financing the charging infrastructure- the Low-Emission Transport Fund. The article is divided into five chapters in the first chapter, the author introduces the basic assumptions of the Low-Emission Transport Fund, the author presents the entities responsible for it, entities that may be applicants and the procedure for obtaining financing. The further part of the article was divided into a presentation of administrative bodies that will conduct proceedings in the field of building a charging station. In the final conclusions, the author presents a summary and comments de lege ferenda.

 

Key words: electromobility, alternative fuels, charching stations, investment process, Low-Emission Transport Fund.

 

Bibliografia/References
Długosz, T., Preferencyjne traktowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie przyłączenia do sieci w świetle art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne. Przegląd Prawa Publicznego 2017/2/73-82, 
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych: http://www.orpa.pl, (dostęp online: 04.06.2018). 
Plucińska-Filipowicz, A., Kosicki, A., Art. 30. [w:] Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany. System Informacji Prawnej LEX, 2018. 
Wywiad z Rafałem Czyżewskim, Ustawa o elektromobilności zablokowała budowę stacji ładowania. Jest szansa, aby to naprawić, Gramwzielone.pl, http://gramwzielone.pl/auto-ekologiczne/31210/ustawa-o-elektromobilnosci-zablokowala-budowe-stacji-ladowania-jest-szansa-aby-to-naprawic, (dostęp online: 5.06.2018 r)

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Adrian Król, Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

akrol@kroladwokat.pl

 

Polski system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji z perspektywy unijnych zasad udzielania pomocy państwa

 

Polish support scheme for high-efficiency cogeneration from the perspective of EU state aid rules

 

Streszczenie:

 

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji bezpośrednio wpisuje się cele unijnej polityki w zakresie energii i klimatu. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu służy poprawie efektywności energetycznej oraz ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W Polsce, rozwój kogeneracji może mieć także pozytywny wpływ na poprawę czystości powietrza. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zasad wspierania rozwoju kogeneracji z perspektywy unijnych regulacji dotyczących pomocy państwa. Kwestia ta jest szczególnie istotna z perspektywy funkcjonowania istniejącego systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, jak i planowanego nowego systemu, który ma zacząć obowiązywać po 2018 roku.

 

Słowa kluczowe: wysokosprawna kogeneracja, efektywność energetyczna, system wsparcia, pomoc państwa.

 

Summary:

 

The development of high-efficiency cogeneration is directly in line with the EU's energy and climate policy objectives. The production of combined electricity and heat improves energy efficiency and reduces the emission of harmful substances into the atmosphere. In Poland, the development of cogeneration can also have a positive impact on improving air cleanliness. The purpose of this article is to present the rules of supporting the cogeneration from the perspective of EU regulations regarding state aid. This issue is particularly important from the perspective of the functioning of the existing support system for high-efficiency cogeneration, as well as the new planned system, which is to become effective after 2018.

 

Key words: high-efficiency cogeneration, energy efficiency, support scheme, state aid.

 

Bibliografia/References
Błachucki, M. (2010). Nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w sektorze energetycznym – problemy podstawowe. W: M. Wierzbowski, R. Stankiewicz (red.), Współczesne problemy prawa energetycznego, (17-41). Warszawa: Lexis Nexis. 
Brodawka, M. (2016). Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W: M. Domagała, M. Ganczar, A. Kuś (red.), Współczesne wyzwania prawa energetycznego (53-63). Lublin: Wydawnictwo KUL. 
Komisja Europejska (2016). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia, Bruksela, Komisja Europejska. 
Przybojewska, I. (2017). Problem niskiej emisji i dostępne rozwiązania prawne. Europejski Przegląd Sądowy (lipiec 2017), 39-49. 
Sikora, A. (2015). Wybrane aspekty publicznego finansowania energii odnawialnej w świetle zasad pomocy państwa. Europejski Przegląd Sądowy (marzec 2015), 28-33. 
Szostakowska, M. (2016). Art. 3; Art. 9l. W: M. Swora, Z. Muras (red.), Prawo energetyczne, Tom I, Komentarz do art. 1-11s (410-413 oraz 1244-1269). Warszawa: Wolters Kluwer.

 

Radosław Maruszkin, Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

ipm@wpia.uw.edu.pl

 

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych i konkluzje BAT jako elementy wieloźródłowego systemu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z dużych obiektów energetycznego spalania w Polsce

 

Industrial Emissions Directive and BAT Conclusions as part of a multi-source emission abatement scheme for large combustion plants in Poland

 

Streszczenie:

 

W dniu 17 sierpnia 2017 r. została opublikowana decyzja Komisji ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik dla dużych obiektów energetycznego spalania. Tym samym rozpoczął się 4-letni okres na dostosowanie części polskich elektrowni do nowych, bardziej rygorystycznych, wymogów środowiskowych. Ustalenie zakresu powyższego obowiązku wiąże się z koniecznością umiejscowienia go w ramach wieloźródłowego systemu ograniczania emisji zanieczyszczeń skomponowanego przez: akt ustawodawczy UE; dokument niebędący aktem prawnym; akt nieustawodawczy UE; krajową ustawę transponującą prawo UE; oraz krajowe decyzje administracyjne.

 

Słowa kluczowe: dyrektywa o emisjach przemysłowych, konkluzje BAT, najlepsze dostępne techniki, pozwolenie zintegrowane, IED.

 

Summary:

 

1. BAT are detailed material legal solutions of a technical nature, the application of which leads to an increase of the level of environmental protection and which constitute a reference for determining the conditions of integrated permits. The obligations incumbent on operators of large combustion plants need to be laid down in a multi-source emission abatement system composed of: an EU legislative act; a non-legislative document; a non-legislative (implementing) EU act; a national law transposing EU law; and national administrative decisions. However, the conditions set out in the integrated permits will not always correspond to the BAT conclusions, in particular as a result of the possibility for national authorities to grant derogations. The correct implementation of the Directive in Poland with regard to the possibility of granting derogations raises doubts, which may be of great practical importance.

 

Key words: Industrial Emissions Directive, BAT Conclusions, best available techniques, Integrated Permit, IED.

 

Bibliografia/References
A. Zawidzka-Łojek i A. Łazowski (red.) (2017). Podręcznik prawa Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo. 
Badyda K. i Niewiński G. (2015), Wybrane skutki dla Polski wdrożenia dyrektywy IED, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 1/2015. 
Badyda K., Niewiński G., Patrycy A., Orzeszek W. (2016). Próba oszacowania kosztów wdrożenia konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2/2016. 
Begak M., Guseva T., Molchanova Y., Malkov A. (2015). Best Available Techniques as Environmental Safety Enhancement Instruments. CBU International Conference on Innovation, Technology Transfer and Education. Praga. 
Brent R. (2001). Directives: Rights and Remedies in English and Community Law. Londyn i Hong Kong: Informa Law from Routledge. 
ClientEarth (2014). Ograniczona redukcja emisji przemysłowych. Opinia w przedmiocie transpozycji wybranych postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, Warszawa: ClientEarth. 
EY (2016). Podręcznik dotyczący zasad udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych w Konkluzjach BAT dla dużych źródeł spalania (LCP), zgodnie z art. 204 ust. 2 Ustawy POŚ. Warszawa: Instytucja. 
Gall M. Standardy emisyjne z instalacji spalania paliw, LEX. 
Górski M. (2017). Kształtowane emisji ze źródeł punktowych z emitorów przemysłowych. Europejski Przegląd Sądowy, 7, 28-38 
Iwańska B. (2017). Ochrona powietrza w systemie prawa ochrony środowiska. Europejski Przegląd Sądowy, 7, 4-14 
Krüger H. (2016). European Energy Law and Policy. An Introduction. Glos: Edward Elgar Publishing Limited. 
Łacny J. (2010). Okresowe kary pieniężne, ryczałty i korekty finansowe nakładane na państwa członkowskie za naruszenia prawa UE. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin. 
Marcisz P. (2015). Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 
Marszałek M. (2015). Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy - sprzedawcy energii elektrycznej. Warszawa: C.H. Beck. 
Maśnicki J. (2017). Metody transpozycji dyrektyw. Europejski Przegląd Sądowy, 8, 4-13 
Matysiak B., Świerczewska-Opłocka A. (2016). Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska. Raport do KOBIZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. 
Osiejewicz J. (2016). Harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej. Warszawa: C.H. Beck. 
Pacek-Łopalewska A., Dyrektywa o emisjach przemysłowych. Kilka Uwag na temat nowego charakteru prawnego BREFs, Elektroenergetyka. Współczesność i Rozwój 2(8) 2011 
Prechal S. (2005). Directives in EU law. Oxford: Oxford EC Law Library. 
Sands P., Peel J. (2012). Principles of International Environmental Law. Cambridge: Cambridge University Press. 
Sołtys A. (2015). Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 
Urząd Regulacji Energetyki (2017). Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2016 r. Warszawa: Urząd Regulacji Energetyki. 
Wiśniowska E. (2015). Najlepsze dostępne techniki (BAT) jako instrument ochrony środowiska, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 18, 385-397 
Wróbel A. (2010). Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy t. 1. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

 

KONSULTACJE

 

Krzysztof Matan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju/National Research and Development Center

office@lumaholding.eu

Nina Zys, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju/National Research and Development Center

sekretariat-at-ncbr.gov.pl

 

Finansowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze elektromobilności na przykładzie realizowanego przez narodowe centrum badań i rozwoju programu na rzecz bezemisyjnego transportu publicznego (e-mobility)

 

Providing financial support for searching of innovative solutions for the electromobility sector on the example of the program for zero-emission public transport (e-mobility) introduced and lead by the national centre for research and development

 

Streszczenie:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest Współzamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji Programu „Bezemisyjny transport publiczny” (E-mobility). Celem Programu jest stymulowanie rozwoju sektora elektromobilności w Polsce oraz odpowiedniej infrastruktury w krajowym systemie elektroenergetycznym. W efekcie jego realizacji polskie miasta zobowiązały się zakupić ponad 1000 ekologicznych, nowoczesnych autobusów na potrzeby świadczenia usług w zakresie transportu publicznego. Autorzy artykułu prezentują znajdujące się w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej oraz dokumentach krajowych uzasadnienie dla potrzeby zainicjowania i prowadzenia ww. Programu w obszarze elektromobilności, przedstawiają jego główne cele, założenia oraz warunki jego realizacji. Pogłębiona analiza dotyczy wykorzystania przy doborze optymalnej formuły przeprowadzenia ww. Programu modelu partnerstwa innowacyjnego oraz wzorców nowych metod wspierania innowacji wypracowanych przez amerykańską agencję DARPA. Doświadczenia uzyskane w toku realizacji omówionego w artykule Programu E-mobility mają pozwolić na prowadzenie przez NCBR kolejnych programów, inicjatyw i przedsięwzięć, mających na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań na potrzeby rozwoju sektora elektromobilności w Polsce.

 

Słowa kluczowe: elektromobilność; innowacje; prace B+R; finansowanie; partnerstwo innowacyjne

 

Abstract:

 

National Center for Research and Development as an executive agency supervised by the Minister of Science and Higher Education is a contracting authority in the public procurement procedure within the Program “Zero-emission public transport" (E-mobility). The aim of the Program is to stimulate the development of the electromobility sector in Poland as well as appropriate infrastructure in the national power system. Taking part in the Program as partners, Polish cities declared to purchase over 1,000 ecological, modern buses for the needs of providing public transport services. The authors of this article present justification for the launching of the Program mentioned above, which is embedded in main strategic documents of the European Union. The authors of this article present main objectives of the Program and conditions of Program’s implementation. The in-depth analysis presented in the article concerns the innovative partnership procedure (envisaged in the Public Procurement Law) as a contract award procedure in which the contracting authority, in response to a public contract notice, invites economic operators admitted to participation in the procedure to submit initial tenders, negotiates with them, and subsequently invites them to submit tenders for the development of an innovative product or service or innovative construction works that are unavailable on the market and for the purchase of those products, services, or works. In the process of taking the decision on the optimal procedure of Program’s implementing NCRD took into consideration the approach developed by the American agency that subsidies R&D projects for the defence and security sector (DARPA).

 

Key words: public transportation; electromobility; R&D works; financing.

 

Bibliografia/References
Guliński J., Strategia Europa 2020, [w:] Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć , red. K. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011. 
Krawiec S., Krawiec K., Rozwój elektromobilności w Polsce. Uwarunkowania, cele i bariery, Studia Ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2017, nr 332. 
Dugan E. Regina, Kaigham J. Gabriel, Desantowy model innowacyjności, czyli jak działa DARPA, „Magazyn Harvard Business Review Polska” 2014, nr 134. 
Matan K., Ziółkowska K., Wykorzystanie trybu partnerstwa innowacyjnego w elektromobilności. założenia programu na rzecz bezemisyjnego transportu publicznego  (E-mobility), „Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej” 2017, nr XXX. 
Defense Advanced Research Projects Agency, Our Research, dostęp online: https://www.darpa.mil/program/our-research/more (12.01.2018). 
Maruta Wachta sp.j., Opinia prawna w sprawie możliwości i sposobu wykorzystania metodyki Agile w projektach informatycznych realizowanych w zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych sporządzona dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dostęp online: https://www.qagile.pl/wp-content/uploads/2017/01/Opinia-Prawna-Agile-wPZP_qagile_pl.pdf (12.01.2018). 
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Zamówienia przedkomercyjne: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie, KOM(2007)799. 
P. Wójcik, Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe, (LEX/el. 2018). 
J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017. 

 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł