Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 09/2014

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 09/2014

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Aleksander Lipiński, Uniwersytet Śląski

 

Zmiany prawa geologicznego i górniczego (tzw. nowela węglowodorowa)

 

Bill on amendments of Geological and Mining Act (so called hydrocarbons amendments)

 

Streszczenie:

 

Najważniejsze zmiany prawa geologicznego i górniczego wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. odnoszą się do węglowodorów. Przewiduje się wprowadzenie całkiem nowego modelu koncesjonowania, przede wszystkim w drodze wykluczenia takich przedsiębiorców, których powiązania mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, jak również takich, którzy nie dysponują dostatecznym doświadczeniem w zakresie poszukiwań oraz wydobywania węglowodorów (tzw. postępowanie kwalifikacyjne). Uczestnikiem przetargu o koncesję na omawianą działalność może być tylko „kwalifikowany podmiot”. Utrata przez przedsiębiorcę charakteru „kwalifikowanego” powoduje cofnięcie koncesji. Wprowadzone zostają nowe obowiązki przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. Podwyższeniu ulegają opłaty z tego tytułu.

 

Słowa kluczowe: prawo geologiczne I górnicze, koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie I wydobywanie węglowodorów, ochrona interesu państwa.

 

Summary:

 

The most important amendments of Geological and Mining Act enacted on 11 June 2014 refer to hydrocarbons. First of all, quite new model of licensing proceedings is established. Its aim is to exclude such entrepreneurs who are connected in the way that it may endanger the State security, as well as those are not experienced enough (“qualification proceedings”). Only so called “qualified entrepreneur” may bid for the license. When such entrepreneur is no more “qualified” and the license shall be withdrawed. Numerous new obligations of entrepreneurs who are prospecting for, exploring and mining hydrocarbons are established. Hydrocarbon royalties will be much higher.

 

Key words: geological and mining law, licenses for prospecting, exploration and mining of hydrocarbons, state interest protection.

 

Małgorzata Olszak, Uniwersytet Warszawski
Marcin Olszak, Uniwersytet Warszawski

 

Bazylea III - nowe standardy adekwatności kapitałowej i płynności banków

 

Basel III – the new capital and liquidity standards in banking activity

 

Streszczenie:

 

Artykuł dotyczy nowych standardów regulujących wypłacalność i płynność banków. Analiza wskaźników przeprowadzona została z uwzględnieniem celów, który mają osiągnąć zgodnie z oczekiwaniami Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. Zasadniczym celem nowych standardów jest zapewnienie stabilności sektora bankowego poprzez ograniczenie ryzyka systemowego. Zapewnieniu stabilności ma służyć wprowadzenie bardziej restrykcyjnych standardów kapitałowych oraz standardów płynnościowych, np. wskaźnika dźwigni oraz buforów kapitałowych. W artykule zidentyfikowano ograniczenia tych nowych standardów, do których należy niepełne rozwiązanie problemu banków „zbyt dużych, aby upaść” oraz niespójność w obszarze uregulowania zjawiska nadmiernej procykliczności w działalności bankowej.

 

Słowa kluczowe: normy ostrożnościowe, płynność banku, wypłacalność banku, procykliczność, Bazylea III.

 

Summary:

 

The article concerns new bank solvency and liquidity standards. Analysis of coefficients is conducted with particular emphasis on objectives which are to be achieved by them, according to the Basel Committee on Banking Supervision. The basic goal of the new standards is maintenance of banking sector stability, through the reduction of the level of systemic risk. This stability is to be achieved by introduction of more restrictive capital standards as well as new liquidity standards. This paper identifies drawbacks of the new standards. The basic reservation is about the lack of consideration of the problem of impact of large banks on banking sector stability. The problem of TBTF banks should be resolved through design of solvency standards which are more restrictive in the case of this category. The other issue which should be raised is a potential for contradictory effects of countercyclical buffers as well as liquidity ratios in the area of their influence on procyclicality of bank lending.

 

Key words: prudential regulations, bank liquidity, bank solvency, procyclicality, Basel III.

 

Hubert Walkowiak, LL.M., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zarządzanie spółką komandytowo-akcyjną w Polsce i w Niemczech

 

Governance of a partnership limited by shares in Poland and Germans

 

Streszczenie:

 

Niniejsze opracowanie poświęcono zagadnieniu zarządzania spółką komandytowo-akcyjną w Polsce oraz w Niemczech. We wstępie omówiono „hybrydalną” naturę spółki komandytowo-akcyjnej, a także przepisy regulujące jej funkcjonowanie w obu państwach. Na tej podstawie można wywnioskować, że spółka komandytowo-akcyjna, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, stanowi formę pośrednią między spółką osobową i akcyjną. Fakt ten jest zaś przyczyną trudności w zakresie jej zarządzania.

 

Zasadnicza część artykułu dotyczy komparatystycznej analizy polskiej i niemieckiej regulacji prawnej w zakresie zarządzania spółką komandytowo-akcyjną. Najpierw omówieniu poddano udział komplementariuszy w kierowaniu przedsiębiorstwem, którym ustawowo przyznano uprawnienie do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji. Pomimo ich szczególnej pozycji, obydwa systemy zezwalają na ograniczenie pojedynczym komplementariuszom wpływu na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Na tej podstawie, obok komplementariuszy „zarządzających”, można również wyróżnić tych „niezarządzających”. Obok komplementariuszy istotną funkcję w kwestii zarządzania spółką komandytowo-akcyjną posiada walne zgromadzenie, które sprawuje tzw. „nadzór właścicielski” i wpływa na strategiczne decyzje w spółce. Najmniej znaczącą rolę w zakresie poruszanej problematyki pełni rada nadzorcza, w kompetencji której znajdują się jedynie uprawnienia kontrolne.

 

Analiza przedstawiona w artykule stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat ukształtowania struktury wewnętrznej spółki komandytowo-akcyjnej z podkreśleniem jej elementów osobowych bądź kapitałowych. Odwołanie do prawa spółek osobowych w zakresie stosunków wewnętrznych między wspólnikami przyczynia się do możliwości lepszego dostosowania konstrukcji spółki w przedmiocie jej zarządzania do indywidualnych potrzeb wspólników. Do ich autonomicznej woli należy decyzja, czy w obrębie wpływu na zarządzanie spółką zachować równowagę między inwestorami aktywnymi i pasywnymi, czy też jedną z tych grup wyposażyć w bardziej rozbudowane kompetencje. Spostrzeżenie to prowadzi zaś do wniosku, iż spółka komandytowo-akcyjna w porównaniu z innymi rodzajami spółek posiada niezmiernie unikalną strukturę.

 

Słowa klucze: komplementariusz, rada nadzorcza, spółka komandytowo-akcyjna, walne zgromadzenie, zarządzenie.

 

Summary:

 

This article deals with the governance of a partnership limited by shares in Poland and Germany. The introduction approaches the “hybrid” nature of the company and the law applicable to this type of company in both countries. This leads to the conclusion that a partnership limited by shares in Poland and Germany is a structural combination of a company of persons and capital. This is also the reason why governing this company causes so many difficulties.

 

The main part of the article contains a comparison of Polish and German regulations concerning the governance of a partnership limited by shares. Firstly the contribution of members who can be held personally liable was analysed. They are mainly responsible for the management of a partnership limited by shares and its representation. Although their position remains strong, both legal systems allow a reduction in the influence of some personally liable members on company business. That is why, as well as “governing” personally liable members, there may be distinguished “not-governing” ones. Apart from personally liable members very important function, concerning the governance of a partnership limited by shares, fulfils the general meeting, which exercises “owner-supervision” and takes part in the crucial decision making for the company. The least important role in the subject matter is the supervisory board, which fulfils only control functions.

 

The comparison study made in the article is a starting point for the discussion about shaping the internal structure of the company in a more personal or capital way. The application between partners of the provisions relating to a company of persons enables them to adapt the internal structure of a partnership limited by shares, concerning its governance, to personal requirements. It is the autonomous decision of partners, whether in the matter of governing the company there should be balance between active and sleeping partners or one of those groups should be favored. This leads to the conclusion that a partnership limited by shares has a unique structure in comparison to other types of companies.

 

Key words: general meeting, governing, partnership limited by shares, personally liable members, supervisory board.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Niedopuszczalność stosowania art. 94 PrUpN do potrącenia dokonanego przed ogłoszeniem upadłości

 

Inadmissibility of the application of Article 94 of the Bankruptcy and Reorganisation Law to deduction before the bankruptcy

 

Streszczenie:

 

Niniejszy artykuł dotyczy skuteczności oświadczenia o potrąceniu wierzytelności nabytej przez potrącającego rok przed ogłoszeniem upadłości, w sytuacji gdy potrącenie to również zostało dokonane przez ogłoszeniem upadłości. W pierwszej części artykułu autor prezentuje rozbieżne orzeczenia w powyższym zakresie, jak również różnorodne poglądu doktryny. W drugiej prezentuje uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 04 września 2013 r. w której uznano, iż art. 94 ust. 1 PrUpN należy również stosować do potrącenia dokonanego przed ogłoszenie upadłości. W trzeciej wreszcie części przedstawia krytyczne stanowisko wobec poglądu przyjętego przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 04 września 2013 r. wskazując, iż godzi ono w bezpieczeństwo obrotu i nie znajduje wystarczającego poparcia w przepisach PrUpN.

 

Słowa kluczowe: ogłoszenie upadłości, potrącenie, wykładnia.

 

Sumary:

 

The article deals with the problem of interpretation art. 94.1 the Bankruptcy and Reorganisation Law. The author writes about different point of views in interpretation of this rule. He presents conflicting judgments concerning on set-off claim before declaration of bankruptcy, when the debtor of the bankrupt has acquired the claim within the last year prior to the date bankruptcy is declared, knowing that basis existed for declaring bankruptcy. He focuses on judgment of Supreme Court dated 4.9.2013. To sum up, the author criticises the judement dated 4.9.2014. He underlines that it do not have legal basis in article 94.1 the Bankruptcy and Reorganisation Law.

 

Key words: declare bankrupt, set-off claim, different interpretation.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

prof. dr hab. Rafał Adamus, Uniwersytet Opolski

 

Problematyka jednolitego prawa upadłościowego a prawo Unii Europejskiej

 

The issue of the uniform bankruptcy law and the law of the European Union

 

Streszczenie:

 

Opracowanie odnosi się do problematyki ujednolicania prawa upadłościowego w płaszczyźnie prawa Unii Europejskiej. Punktem wejścia jest teza o istotnej roli reguł prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego dla nieskrępowanego rozwoju gospodarczego.
W opracowaniu wskazano, że obecnie – w tej dziedzinie prawa – na szczeblu Unii Europejskiej ujednolicono jedynie niektóre, fragmentaryczne zagadnienia. Otwarte jest zatem pole dla dyskusji de lege ferenda.

 

Przedmiotem omówienia są zagadnienia związane z potrzebą i metodami ujednolicania prawa upadłościowego.
Ważnym punktem odniesienia jest analiza zaleceń ustawodawczych UNCITRAL wobec których nie można być obojętnym w rozważaniach nad problematyką europeizacji prawa upadłościowego.

 

Słowa kluczowe: upadłość, restrukturyzacja, niewypłacalność, prawo jednolite.

 

Summary:

 

The study refers to the issue of unification of insolvency law in the plane of European Union law. The entry point is the thesis of the important role of the rules of bankruptcy and restructuring laws for unfettered economic development.
The study indicated that at present - in the field of law - at the level of the European Union there are harmonized only some fragmentary issues. Therefore scope for discussion de lege ferenda is open.

 

The subject of the discussion are issues related to the need and methods of harmonizing bankruptcy law.
An important point of reference is the analysis of the UNCITRAL legislative recommendations to which one cannot be neutral in discussions on the issues of Europeanisation of bankruptcy law.

 

Key words: bankruptcy, reorganization, insolvency, uniform law.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł