Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 09/2015

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 09/2015

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Robert Jastrzębski, Uniwersytet Warszawski

 

Kredyt hipoteczny w walucie zagranicznej. Uwagi na marginesie tzw. frankowiczów

 

A Mortgage-Secured Loan in Foreign Currency. Remarks on the So-called “Debtors in Swiss Francs”

 

Streszczenie:

 

Artykuł dotyczy zagadnień związanych z zaciąganiem zobowiązań w walucie zagranicznej, zwykle zabezpieczonych hipotecznie. Autor dokonał analizy polskich regulacji prawnych na przestrzeni XX wieku. W szczególności zwrócił uwagę na dewaluację dolara amerykańskiego w 1933 r., kiedy to państwo polskie wydało tzw. dekret walutowy (dolarowy), który normował spłatę należności pieniężnych, wyrażonych przede wszystkim w dolarze amerykańskim. Współcześnie ma miejsce sytuacja podobna, przy czym dotyczy ona głównie tzw. kredytów frankowych oraz związana jest z aprecjacją waluty szwajcarskiej. Konsekwencją tego jest wzrost zadłużenia kredytobiorców, a także często spadek wartości przedmiotu zabezpieczenia kredytu. Na zakończenie autor zaproponował rozwiązania de lege ferenda w zakresie spłaty należności pieniężnych w obcej walucie.

 

Słowa kluczowe: kredyt hipoteczny w walucie zagranicznej, ryzyko kursowe, umowa losowa (aleatoryjna), aprecjacja pieniądza, dewaluacja pieniądza.

 

Summary:

 

The study regards the issues related to the practice of contracting obligations (loans) in foreign currency, usually secured by mortgage. The author presents a profound analysis of the Polish legislation of the 20th century concerning such practices. In particular he draws attention to the devaluation of the U.S. dollar in 1933, when the Second Republic of Poland issued The Monetary Decree (also called The U.S. Dollar’s Decree), which regulated the payment of debts denominated in foreign currency, in particular in U.S. dollars. Also today one may observe a similar problem of instability of currency which affects mainly the so-called loans incurred in Swiss francs, and it is linked to the appreciation of the Swiss currency. Its consequence is the increase of debt of such debtors and, often, a diminution of the value of the loan security as well. Finally, the author presents de lege ferenda solutions to the discharge of liabilities in foreign currency.

 

Key words: mortgage-secured loan in foreign currency; foreign exchange risk; hazardous contracts (aleatory contracts); currency appreciation; currency devaluation

 

Tomasz Brzezicki, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
Jacek Wantoch-Rekowski, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

 

Wejście w życie interpretacji „składkowej”

 

Entry into force of the interpretation of contribution schemes

 

Streszczenie:

 

Rozwiązania przyjęte w przepisach art. 10 i art. 10a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie interpretacji wydawanych przez ZUS, tylko z pozoru są oczywiste. Praktyczne ich zastosowanie wywołuje bardzo wiele wątpliwości. Analizy wymaga chociażby problem wejścia w życie – daty, od której obowiązuje interpretacja, w tym interpretacja „milcząca”. Nie jest także jasne, od kiedy rozpoczyna się bieg terminu do wydania interpretacji – zwłaszcza w przypadku wniosku, który nie jest kompletny lub został złożony w innym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niż ten, który wskazał ZUS na swojej stronie internetowej.
Autorzy w opracowaniu przeanalizowali także zagadnienia dotyczące pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji bez rozpoznania oraz problemy związane z pojęciem „wydanie interpretacji”.

 

Słowa kluczowe: decyzje – interpretacje składkowe – terminy.

 

Summary:

 

Solutions adopted in the provisions of the art. 10 and 10a of the act on freedom of economic activities relating to the interpretations issued by ZUS are only apparently self-evident. In reality, their application raises many doubts. As an example, what requires an analysis is the date of entry into force of the interpretation, including the “tacit” interpretation. It is also unclear when the period to issue the interpretation starts. It concerns mainly the case of a request that is not complete or that was filed in a different ZUS branch than the one indicated by ZUS on its website.
In this study, the authors have also analyzed the problems concerning disregarding the request to issue the interpretation, as well as other problems related with the fact of “issuing the interpretation”.

 

Key words: decisions - interpretation of contribution schemes – dates.

 

Beata Kozłowska – Chyła, Uniwersytet Warszawski

 

Pełnomocnik w obrocie wekslowym – uwagi na tle art. 8 Prawa wekslowego

 

The plenipotentiary in the turnover in bills of exchange – remarks in view of art. 8 of the Bill of Exchange Law

 

Streszczenie:

 

Na tle ogólnej regulacji art. 103 Kodeksu cywilnego (dalej: Kc), określającej skutki działania rzekomego pełnomocnika w obrocie cywilnoprawnym, norma art. 8 Prawa wekslowego ma charakter szczególnie rygorystyczny. Zgodnie z tym przepisem falsus procurator odpowiada sam wekslowo, a jeżeli zapłacił, ma takie same prawa, jakie by miała osoba, której jest rzekomo przedstawicielem. Surowość powołanej regulacji prawnowekslowej powoduje konieczność pogłębionej analizy problematyki pełnomocnictwa do czynności wekslowych oraz skutków prawnych działania pełnomocnika wekslowego. W artykule omówiono zasady udzielania pełnomocnictw wekslowych, kwestię ustalenia granic umocowania pełnomocnika szczególnego, rodzajowego i prokurenta w obszarze zaciągania zobowiązań wekslowych oraz zagadnienia podmiotowe związane z udzielanym pełnomocnictwem wekslowym. Następnie określono zasady składania podpisu na wekslu przez pełnomocnika oraz wskazano ryzyka związane z niewłaściwym sposobem złożenia oświadczenia w przedmiocie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w charakterze wystawcy, akceptanta, poręczyciela, czy indosanta przez pełnomocnika.

 

W związku w brzmieniem art. 8 Prawa wekslowego omówione zostały przypadki działania rzekomego pełnomocnika bez umocowania oraz działania z przekroczeniem granic umocowania. W artykule dokonano analizy charakteru odpowiedzialności wekslowej rzekomego pełnomocnika, warunków prawnych powstania tej odpowiedzialności, pozycji prawnej falsus procuratora, który zapłacił weksel. W niniejszej publikacji podjęte zostały kwestie szczególnie dyskusyjne w piśmiennictwie, dotyczące np. dopuszczalności potwierdzenia przez mocodawcę czynności wekslowych dokonanych przez rzekomego pełnomocnika oraz wpływu potwierdzenia na odpowiedzialność wekslową pełnomocnika.

 

Słowa kluczowe: weksel, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań wekslowych, rzekomy pełnomocnik, rzekomy mocodawca, odpowiedzialność wekslowa falsus prokurator.

 

Summary:

 

In the background of the general regulation of art. 103 of the Civil Code, determining the results of action of an alleged plenipotentiary in the civil law turnover, the legal standard of art. 8 of the Bill of Exchange law is of a particularly rigorous character. According to this provision, the alleged (false) plenipotentiary (falsus procurator) is liable from the bill of exchange himself/herself and if he/she has paid, he/she has the same rights as would vest in the person of which he/she is the alleged representative. The severity of the bill of exchange provision referred to above causes the necessity of deepened analysis of the problem of the empowering to bill of exchange actions and of the legal results of actions of the bill of exchange plenipotentiary. In the article the principles of granting bill of exchange plenipotentiaries (proxies), the question of determining the limits of empowering of a particular and kind plenipotentiary and proxy in the area of contracting bill of exchange obligations and material questions connected with the granted bill of exchange plenipotentiary (proxy) were discussed. Then the principles of signing the bill of exchange by a plenipotentiary were determined and risks connected with the incorrect way of making statement in the subject of contracting of a bill of exchange obligation by the plenipotentiary in the capacity of the emitent (issuer), acceptant, guarantor or endorser.

 

In connection with the wording of art. 8 of the Bill of Exchange Law the cases of actions of an alleged plenipotentiary without power of attorney and actions where limits of empowering have been exceeded were discussed. In the article the analysis of the character of the bill of exchange liability of an alleged plenipotentiary, of the legal conditions of arising of this liability and of the legal position of the falsus procurator, that paid the bill of exchange, was made. This publication touches particularly disputable (controversial) questions of the literature, concerning e.g. admissibility of confirmation by the empowering person of bill of exchange actions made by an alleged plenipotentiary and effect of the confirmation on the bill of exchange liability of the plenipotentiary.

 

Key words: bill of exchange, empowering for contracting bill of exchange obligations, alleged plenipotentiary, alleged empowering person, bill of exchange liability of the falsus procurator.

 

Mateusz Żaba, Uniwersytet Śląski

 

Zgoda na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie słowackim i ukraińskim na tle polskiego Kodeksu spółek handlowych

 

Share-sell approval in limited liability company under Slovak and Ukrainian law with respect to Polish Commercial Companies Code

 

Streszczenie:

 

W artykule analizie została poddana jedna z form ograniczenia obrotu udziałami, jaką jest konieczność uzyskania zgody spółki na zbycie udziałów. Analiza została dokonana w oparciu o przyjęte konstrukcje ograniczania rozporządzalności udziałami, jakie mają miejsce w prawie polskim, słowackim oraz ukraińskim. Zasadniczy wpływ na wybór oraz analizę rozwiązań przyjętych w ustawodawstwie słowackim oraz ukraińskim miała coraz powszechniejsza współpraca pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i słowackimi oraz polskimi i ukraińskimi. Ponadto, stopniowy wzrost obrotów handlowych między Polską a Słowacją oraz Polską a Ukrainą stanowi istotny czynnik kształtujący obecne relacje prawne i gospodarcze pomiędzy tymi państwami. W opracowaniu odniesiono się do przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych, słowackiego Kodeksu handlowego jak również ukraińskiego Kodeksu cywilnego i ukraińskiej ustawy o spółkach gospodarczych dotyczących zarówno ustawowej, jak i umownej winkulacji udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Podkreślenia wymaga fakt, iż z badań niniejszego artykułu została wyłączona analiza winkulacji udziałów spółki z dodatkową odpowiedzialnością, jaka stanowi swoistą konstrukcję prawną w ustawodawstwie ukraińskim.

 

Słowa kluczowe: zbycie udziałów, zgoda spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prawo polskie, prawo słowackie, prawo ukraińskie.

 

Summary:

 

In this article, one form of limitation of share dealing, which is requirement to receive an approval of company for selling shares, was submitted to analysis. The analysis was made on the basis of limitation-construction of rights to dispose of shares which are in Polish, Slovak and Ukrainian law. The basic influence on choice and analysis Slovak and Ukrainian regulations has had the increasingly popular cooperation as well between Polish and Slovak entrepreneurs as Polish and Ukrainian entrepreneurs. Moreover, the progressive increase of turnover between Poland and Slovakia and also Poland and Ukraine constitutes a relevant factor which creates the common legal and economical relations between these countries. The paper refers to regulations of statutory and contractual vinculation (restriction of transferability) of shares in limited liability companies, which regulations occur in Polish Code of Commercial Companies, Slovak Commercial Code and Ukrainian Civil Code and Ukrainian “Economic companies Act”. It is required to emphasize that the analysis of vinculation (restriction of transferability) of shares in supplementary liability company, which is the specific creation of Ukrainian legislation, was excluded from research in this article.

 

Key words: sale of shares, approval of limited liability company, Polish law, Slovak law, Ukrainian law.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Postępowania restrukturyzacyjne w świetle ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

 

Restructuring proceeding in a view of the Act of 15th of May 2015 Restructuring law

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest ogólna analiza przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, która w przeważającej mierze wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. Istotą powyższego aktu prawnego jest odejście od upadłości układowej i stworzenie w to miejsce nowych typów postępowań dla dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Prawo restrukturyzacyjne stwarza cztery postępowania restrukturyzacyjne: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Autor ukazuje najistotniejsze etapy tych postępowań. Zwraca również uwagę na tworzony w oparciu o Prawo restrukturyzacyjne Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, którego powołanie ma sprzyjać szybkości oraz transparentności postępowania.

 

Słowa kluczowe: Prawo restrukturyzacyjne, dłużnik, układ.

 

Summary:

 

The article is analyzing a new legislation which was introduced under the act of 15.5.2015. In its main scope the act will enter into force at 1.1.2016. It creates new types of proceedings for debtors who are insolvent or are threatened by possible insolvency. Firstly, the author underlines that this act changes The Law on Bankruptcy and Reorganisation and cancels two types of conducting the proceedings. In light of the act dated 15.5.2015, when the court declares bankruptcy it will mean liquidation proceedings of the bankrupt's assets. In place of arrangement proceedings of bankruptcy the act establishes restructuring proceedings which should lead to an arrangement with creditors. There are four types of such proceedings: procedure for approval of the arrangement, accelerated arrangement proceedings, arrangement proceedings and remedial proceedings. In the next part of the article the author highlights the most important differences between the above mentioned proceedings. He also describes main its stages. To sum up, the author focuses on the Central Register of Restructuring and Bankruptcy which should by organized by 1.2.2018.

 

Key words: restructurization Act, debtor, arrangement.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Monika Tenenbaum-Kulig, Uniwersytet Wrocławski

 

Zaliczka w rokowaniach o zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego organizowanych po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym – wybrane uwagi de lege lata i de lege ferenda

 

An advance paid in a procedure of negotiations which take place after the second unsuccessful tender in a dispose of a real estate which belongs to The State Treasury or local council – selected remarks about current and required regulations

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem artykułu jest omówienie wybranych zagadnień odnoszących się do zaliczki związanej z rokowaniami dotyczącymi zbycia nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego organizowanymi po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, uregulowanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

W szczególności ocenie poddano rozbieżne stanowiska doktryny i orzecznictwa dotyczące sposobu postępowania z sumą pieniężną wpłaconą tytułem zaliczki w razie uchylenia się osoby wyłonionej jako nabywca od zawarcia umowy. Przeanalizowano także zagadnienie kwestionowanej w literaturze możliwości stosowania do zaliczki § 4 ust. 3-4 i 9 rozporządzenia, formułując postulat interwencji prawodawcy, który nakazując taki zabieg, z drugiej strony poprzez redakcję przepisów dał asumpt do wątpliwości interpretacyjnych.

 

Słowa kluczowe: zaliczka, rokowania, nieruchomości.

 

Summary:

 

The article describes selected issues of the advance paid in a procedure of negotiations, which take place after the second tender, in the dispose of The State Treasury’s or local council’s real estate, regulated by the Council of Ministers’ decree of 14th of September 2004.

 

An author compared in particular divergent views of representatives of legal science and jurisdiction in relation to the advance and the procedure when a selected buyer declines to conclude a contract. Potential option of using § 4.3-4 and 9 of the above decree regarding to the advance was analysed as it is challenged in the literature.

 

Key words: advance, negotiations, real estate

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł