Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 09/2016

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 09/2016

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Dominik J. Gajewski, Szkoła Główna Handlowa

 

Charakterystyka procesu kształtowania strategii podatkowych przez holdingi międzynarodowe

 

The characteristics of the process of shaping tax strategies by international holding companies

 

Streszczenie:

 

Instytucja holdingu jest coraz częściej wykorzystywana w globalnej gospodarce. Dzięki działalności transgranicznej holdingi tworzą strategie podatkowe, które pozwalają im optymalizować ich działalność. Kształtowanie strategii podatkowej jest procesem, który może mieć bardzo zróżnicowane oblicze, od prostej konstrukcji poprzez skomplikowaną. Istotne znaczenie dla strategii podatkowej mają liczne, różnorodne instrumenty optymalizujące opodatkowanie. Ich analiza pozwoli wskazać ich wpływ na proces kształtowania strategii podatkowych przez holdingi międzynarodowe.

 

Słowa kluczowe: holding, instrument finansowe, strategia podatkowa, optymalizacja podatkowa.

 

Summary:

 

The form of a holding company is employed more and more frequently in the global economy. Owing to cross-border activity, holding companies create tax strategies that allow them optimise their operations. Formulation of a tax strategy is a process that may take varied forms; such a strategy may be either simple or very complex. Numerous and diverse instruments of tax optimisation are of immense importance for tax strategies. Analysis of these instruments will allow to measure their influence over the process of shaping tax strategies followed by international holding companies.

 

Key words: holding company, financial instruments, tax strategy, tax optimalization.

 

Leszek Michalczyk, Uniwersytet Gdański

 

Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie ekonomiczno-prawnej koncepcji grupy kapitałowej

 

Tax group from the economic and legal perspective of a corporate group

 

Streszczenie:

 

Osnową artykułu jest analiza podatkowej grupy kapitałowej z punktu widzenia ujęć terminologicznych. Ujęcia to analizuje się w powiązaniu z jednej strony z szerszym, ekonomicznym postrzeganiem relacji występujących między przedsiębiorstwami a z drugiej z konstrukcją pojęciową grupy kapitałowej będącą pochodną odniesień prawa bilansowego. I tak, pierwszą część artykułu poświęcono analizie grupy kapitałowej w ujęciu ekonomicznym, drugą – w ujęciu bilansowym a ostatnią, trzecią – w pojęciu struktury podatkowej grupy kapitałowej.

 

Słowa kluczowe: grupa kapitałowa, podatkowa grupa kapitałowa.

 

Summary:

 

The article focuses on a terminological analysis of the concept of a tax group. The analysis explores a broader, economic perception of the relations existing between businesses on the one hand, and the conceptual structure of the corporate group rooted in accounting law on the other. The first section of the article presents an economic analysis of the corporate group, the second one takes an accounting perspective, and the third one explores the concept in the context of a tax group.

 

Key words: capital group, the tax capital group.

 

Andrzej Michalik, Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

 

Spółka non profit alternatywną formą prowadzenia działalności gospodarczej na rynku

 

Non Profit Company as an alternative form of economic activity on the local market

 

Streszczenie:

 

Spółka non profit jest nowym podmiotem działającym w polskiej gospodarce. Podstawą prawną jej funkcjonowania jest spółka z.o.o. lub spółka akcyjna ze względu na to, iż przepisy prawa umożliwiają ich funkcjonowania bez wyznaczania celu związanego z generowaniem zysku. Tym samym jest ona definiowana, jako przedsiębiorca zgodnie z prawem gospodarczym i cywilnym, choć w przypadku prawa handlowego pojawiają się pewne wątpliwości. Przyznanie takiego statusu daje wiele korzyści, ale także pociąga za sobą liczne obowiązki, co ma szczególne znaczenie podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Celem tego artykułu jest, więc omówienie instytucji spółki non profit w polskim systemie prawnym jak również zidentyfikowanie narzędzi prawnych z zakresu prawa podatkowego oraz administracyjne, które mogą wspierać tego typu podmioty w ich działalności gospodarczej oraz zaproponowanie rozwiązań, które mogą wpłynąć na skuteczność istniejącego systemu wsparcia.

 

Słowa kluczowe: spółka non profit, działalność gospodarcza, spółka non profit jako przedsiębiorca.

 

Summary:

 

Non Profit Company is a new type of entrepreneur in polish economy. Basic legal forms of non profit company are Limited Liability Company and joint-stock company. Those two types of companies operate on the basis of the Commercial Companies Code which in article 151 and 301 do not precise the main aim of its activity as maximization of profit. According to this legal norms the non profit company can be define as specific type of commercial entrepreneur not only in commercial but also in civil law. It provides new possibilities of finance its development but also brings some duties under public law. Many tools of support non profit companies provide tax law. One of them is tax exemption in corporate income tax but is not effective enough so in the article reader will find more propositions how to rebuild support system also in procedural aspect.

 

Key words: limited liability Company, joint - stock company, non profit company.

 

Iwona Sepioło-Jankowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu

 

Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa skarbowego

 

VAT invoice as an object of penal fiscal offence commitment

 

Streszczenie:

 

Tematem publikacji jest przedstawienie różnic istniejących w doktrynie i orzecznictwie związanych z prawidłowym zakwalifikowaniem czynów, których przedmiotem wykonawczym jest faktura VAT.

 

Słowa kluczowe: faktura VAT, odpowiedzialność karna skarbowa, zdolność prawna, Kodeks karny skarbowy.

 

Summary:

 

This study is intended to show divergences between the legal academics’ and commentators’ views on criminal law and the Supreme Court’s decisions as regards correct classification of offences where a VAT invoice serves as an object of offence commitment.

 

Key word: VAT invoice, fiscal partenrship, fiscal responsibility, legal capacity, Penal Fiscal Code.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Tryb rezygnacji z mandatu członka zarządu spółki kapitałowej

 

Mode of resignation from the position of member of the board in the company capital

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest sposób rezygnacji z mandatu członka zarządu spółki kapitałowej, przy czym analizie poddano jeden aspekt ten rezygnacji, a mianowicie adresata tego oświadczenia woli. W pierwszej części artykułu przedstawiono istniejące w tym przedmiocie poglądy doktryny i orzecznictwa. W drugiej części zaprezentowano uchwałę siedmiu sędziów SN z 31.3.2016 r., w której uznano, że właściwym adresatem rezygnacji jest spółka reprezentowana przez członka zarządu lub prokurenta. Wreszcie w trzeciej części poddano w wątpliwość argumentację SN, wskazując iż bardziej przekonywującym jest złożenie rezygnacji spółce reprezentowanej zgodnie z art. 210 (379) Ksh.

 

Słowa kluczowe: rezygnacja, członek zarządu, prokurent.

 

Summary:

 

The article is analyzing a way of resignation of a management board member. The author focuses on recipient of the resignation. In the first part of the article the author presents different solutions of the problem presented in legal doctrine and judicial decisions. He divides them into three categories. In the second part author quotes a new resolution of the Supreme Court, dated 31.3.2016 r., which was ruled by seven judges. The Supreme Court recognizes that the resignation could be addressed to management board member or proxy. To sum up, the author do not agree with the view of the Supreme Court and underlines that in his opinion the resignation should be submitted to supervisory board, or a special representative of the general meeting of shareholders.

 

Key words: resignation, management board member, proxy.

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

prof. dr hab. Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski
dr Maria Błeszyńska-Przybylska, radca prawny

 

Implementacja dyrektywy 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym do polskiego porządku prawnego i wskazania, w jaki sposób polski ustawodawca powinien to uczynić.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł