Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 09/2017

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 09/2017

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński

 

Status prawny i funkcje rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Komitet Stabilności Finansowej

 

Legal status and the role of recommendations made by the Polish Financial Supervision Authority and the Financial Stability Committee

 

Streszczenie:

 

Podmiotami uprawnionymi do wydawania rekomendacji są Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Komitet Stabilności Finansowej (KSF). Podobne są cele tych rekomendacji, natomiast odmienny jest ich status prawny. Rekomendacje KNF mogą być stosowane w sektorze bankowym, sektorze usług płatniczych oraz w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Ich treści są odzwierciedleniem reakcji organu nadzoru na zidentyfikowane w danym sektorze rynku finansowego zjawiska zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu tego rynku, jego stabilności oraz przejrzystości. Nie są one środkami lub tylko quasi środkami nadzoru. Za pomocą rekomendacji KNF w sposób niewładczy wpływa na działalność podmiotów instytucjonalnych rynku finansowego. Nie są one wiążące dla adresatów, lecz jedynie wskazują standardy, które adresaci rekomendacji powinni respektować w swojej działalności.

 

Wydawane przez KSF rekomendacje są instrumentem makroostrożnościowym stosowanym w ramach nadzoru makroostrożnościowego. Ich adresatami są: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Minister Finansów oraz Narodowy Bank Polski. Rekomendacje mogą być kierowane do tych podmiotów wyłącznie w zakresie działań służących wyeliminowaniu lub ograniczeniu ryzyka systemowego. Adresaci tych rekomendacji zobowiązani są podjąć działania, w terminie wskazanym przez KSF, służące ograniczeniu ryzyka systemowego. Ponadto wydając odpowiednie rozporządzenia Minister Finansów powinien uwzględniać treść rekomendacji KSF. W związku z tym można stwierdzić, że rekomendacje KSF kreują określone obowiązki po stronie ich adresatów.

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo rynku finansowego, rekomendacje, Komisja Nadzoru Finansowego, Komitet Stabilności Finansowej.

 

Summary:

 

The Financial Supervision Authority (KNF) and the Financial Stability Committee (KSF) are two entities competent to pass recommendations However, although their recommendations have similar objectives, their legal status is different. Recommendations made by KNF are applied in the banking and payment services sectors, as well as by cooperative savings & credit unions. The content of these recommendations reflect the supervisory organs’ attempt to address problems identified in a given financial market which may threaten its normal operations, stability and transparency. They do not act merely as quasi-supervisory measures. Through recommendations, KNF influences the operations of institutions of the financial market in a non-binding way since they only point to certain standards which should be considered and respected by their addressees.

 

On the other hand, the recommendations made by KSF are a macroprudential instrument implemented under a macroprudential policy framework. Their addressees are: the Bank Guarantee Fund, the Financial Supervision Authority, the Minister of Finance and the National Bank of Poland. KSF’s recommendations addressed to these entities can only pertain to the elimination or limitation of systemic risk. Addressees of these recommendations are obliged to act on them within the deadline set by KSF in order to minimize the systemic risk. Moreover, the Minister of Finance should accommodate KSF’s recommendations by passing relevant resolutions. Therefore it is justified to state that recommendations made by the Financial Stability Committee create specific obligations for the addressees thereof.

 

Key words: financial market security, recommendations, Financial Supervision Authority, Financial Stability Committee.

 

Grzegorz J. Wąsiewski, radca prawny

 

Zasada racjonalnej gospodarki złożami kopalin w prawie polskim – próba rekonstrukcji

 

The rule of rational mineral deposit management in Polish law – reconstruction attempt

 

Streszczenie:

 

Celem niniejszego artykułu jest próba rekonstrukcji zasady racjonalnej gospodarki złożami kopalin, jej zdefiniowanie i określenie jej miejsca w systemie prawa. Pozwoli to następnie prześledzić normy prawa polskiego, które odwołują się do niej. Ustalenie treści zasady racjonalnej gospodarki złożem jako zasady prawnej może być przydatne jako wskazówka interpretacyjna dla praktyki administracyjnej i orzeczniczej oraz pomocne w przypadku konieczności rozstrzygnięcia sporów pomiędzy różnymi wartościami prawnymi.

 

Słowa kluczowe: racjonalna gospodarka złożami kopalin, zasada prawa, prawo geologiczne i górnicze.

 

Summary:

 

The purpose of this article is an attempt to reconstruct the rule of rational mineral deposit management, to define it and to indicate its place within the legal system. This will allow to review norms of the Polish law which refer thereto. Determining the content of the rule of rational mineral deposit management can be useful as an interpretative guideline for administrative and judicial practice and helpful in case of a need to resolve conflicts between different legal values.

 

Key words: rational mineral deposit management, rule of law, geological and mining law.

 

Aleksander Maziarz, Akademia Leona Koźmińskiego

 

Doktryna essential facilities w prawie konkurencji

 

Essential facilities doctrine in competition law

 

Streszczenie:

 

Artykuł dokonuje analizy tzw. doktryny urządzeń kluczowych, zakładającej, że przedsiębiorca utrzymujący pozycję dominującą i jednocześnie będący właścicielem urządzenia kluczowego może nadużyć tejże pozycji jeżeli odmówi swoim konkurentom dostępu do urządzenia kluczowego. W celu zbadania doktryny urządzeń kluczowych w artykule przedstawiono pojęcie urządzenia kluczowego, zbadano przesłanki zakwalifikowania danego zachowania przedsiębiorcy jako nadużycia pozycji dominującej oraz określono skutki stosowania tejże doktryny.

 

Słowa kluczowe: nadużycie pozycji dominującej, doktryna urządzeń kluczowych, urządzenie kluczowe.

 

Summary:

 

The article analyzes the so-called essential facilities doctrine, that assumes that an entrepreneur holding a dominant position which at the same time owns an essential facility may abuse that position if it refuses to grant access to that device to its competitors. Research on essential facilities doctrine conducted in this paper consist on presenting the concept of a essential facility, examining the criteria for qualifying given behavior as abuse of a dominant position and the effects of applying this doctrine.

 

Key words: abuse of dominant position, essential facilities doctrine, essential facility.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Zwrot kosztów windykacji w transakcjach handlowych

 

Reimbursement of recovery cost in commercial transactions

 

Streszczenie:

 

W niniejszym artykule przedstawiono nową regulacje prawną zawartą w ustawie z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawą tą implementowano do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/7/EU Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Dotyczy ona transakcji handlowych z wyłącznym udziałem przedsiębiorców.

 

Autor skupia się na uprawnieniu wierzyciela do żądania pokrycia przez dłużnika kosztów windykacji przeterminowanej wierzytelności. Podkreśla, że wierzyciel w pierwszej kolejności może domagać się zapłaty zryczałtowanej rekompensaty w kwocie 40 euro. Niemniej może również żądać pokrycia innych kosztów windykacji o ile były one usprawiedliwione i wierzyciel jest w stanie ich poniesienie udowodnić. Zaznaczono, że przepisy ustawy z 8 marca 2013 r. zmieniły się z dniem 1 stycznia 2016 r. dzięki czemu są one klarowniejsze i zgodne z dyrektywą.

 

Słowa kluczowe: wierzyciel, koszty windykacji.

 

Summary:

 

The article shows a new regulation included in the Act on payment dates in commercial transactions of 8 March 2013. It introduced into Polish law directive 2011/7/EU of The European Parliament and of The Concil on combating late payment in commercial transactions. It is used just in situation when the creditor and the debtor are entrepreneurs.

 

The author focused on the right of the creditor concerning covering internal recovery costs. He underlines that the creditor is entitled to obtain from the debtor, as a minimum, a fixed sum of EUR 40, but the creditor is also entitled to obtain other reasonable compensation from the debtor for any recovery costs if he can prove them. Since 1.1.2016 the regulation was changed and now it is clearer and suit with The Directive.

 

Key words: creditor, recovery costs.

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Kazimierz Strzyczkowski, Uniwersytet Łódzki

 

Innowacyjne zamówienia publiczne

 

On innovative public procurement

 

Streszczenie:

 

W świetle założeń aksjologicznych unijnej regulacji zamówień publicznych ważne znaczenie przypisuje się innowacyjności rozwoju gospodarczego. Na gruncie regulacji prawa unijnego (dyrektyw) oraz prawa krajowego zamówień publicznych innowacyjność w przyjętym rozumieniu wspiera szereg instytucji prawnych zamówień publicznych. Celem artykułu jest identyfikacja i przedstawienie instytucji prawa zamówień publicznych tworzących sprzyjające warunki dla innowacyjności zamówień publicznych.

 

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, wspólne udzielanie zamówień, procedura dialogu i negocjacji, partnerstwo innowacyjne.

 

Summary:

 

The innovations in the public procurement law are considered to be of the utmost importance for the legal order. This invitations are promoted and supported by numerous rules of the European public procurement law. This article will make an attempt to identify, elaborate and asses the fundamental institutions of the public procurement of the public procurement law creating conditions fostering innovation.

 

Key words: public procurement, join procurement, dialoque and negotiation procedure, innovative partnership.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł