Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 09/2018

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 09/2018

 

Spis treści/Content list

 

Numer do pobrania

 

Artykuł

 

Marcin Kraśniewski, Uniwersytet Łódzki/University of Lodz

mkrasniewski@wpia.uni.lodz.pl

 

Elektromobilność wobec aktualnych wyzwań współczesnych gospodarek (część II)

 

E-mobility in view of current challenges of modern economies (part II)

 

Streszczenie:

 

Elektromobilność stanowi nową technologię dla transportu lądowego, która z założenia ma zrewolucjonizować ukształtowany na przestrzeni dziesięcioleci model transportowy. Elektromobilność może przynieść istotne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne. Z tych względów nowe zjawisko jest w sferze zainteresowania państwa, które za pomocą instrumentów prawnych dąży do stymulowania jego rozwoju. W niniejszej pracy podjęto się naukowej analizy znaczenia elektromobilności i wyzwań jakie ona niesie dla prawa gospodarczego. W opracowaniu zostały omówione trzy podstawowe aspekty elektromobilności, które pokazują znaczenie tego zjawiska dla państwa, gospodarki i społeczeństwa. Dalej zostały przedstawione zasadnicze bariery rozwoju elektromobilności, które determinują rolę prawa w kształtowaniu tego rozwoju. Istotną część artykułu stanowi omówienie etapów rozwoju krajowego ustawodawstwa, a także wyzwań i problemów związanych z rozwojem elektromobilności w Norwegii. Takie ujęcie tematyki wydaje się być w pełni uzasadnione, albowiem to ustawodawstwo norweskie dla elektromobilności jest jednym z najdłużej obowiązujących, a sam rynek elektromobilności wydaje się być wysoko rozwinięty w zestawieniu z innymi krajami. W ostatniej części omówione zostało krajowe ustawodawstwo dla elektromobilności obowiązujące w Polsce. Całość jest zakończona podsumowaniem.

 

Słowa klucze: elektromobilność, rozwój, bariery, prawo gospodarcze.

 

Summary:

 

E-mobility is a new technology for land transport that in principle will revolutionise the model of transport, which has been shaped throughout the decades. E-mobility may bring significant political, economic and social changes. For these reasons, the new phenomenon is of interest to the state, which aims to develop it with legal instruments. Therefore, e-mobility and the challenges it brings to the economic law have been scientifically studied. The present paper also discusses the three basic aspects of e-mobility, which show the importance of this phenomenon to the state, economy and society. Furthermore, it presents the major barriers to the development of e-mobility which determine the role of the law in shaping its development. An important section of the article is a description of stages of development, the national legislation as well as challenges and problems related to the development of e-mobility in Norway. Such an approach to this issue seems fully justified as the Norwegian legislation related to e-mobility is one of the oldest ones, whereas the e-mobility market itself seems to be highly developed in comparison with other countries. The final part deals with the Polish legislation related to e-mobility. The entire paper ends with a summary

 

Key words: e-mobility, development, barriers, economic law.

 

Bibliografia/References
Biznes Alert, Elektromobilność, szansa czy zagrożenie dla polskiej energetyki?, dostęp online: http://biznesalert.pl/elektromobilnosc-szansa-czy-zagrozenie-dla-polskiej-energetyki/ (30.06.2018). 
Biznes Alert, Milion aut elektrycznych do końca roku. Polska ma zaległości, dostęp online: http://biznesalert.pl/elektromobilnosc-polska-zaleglosci/ (30.06.2018). 
Biznes Alert, Raport: Ustawa o elektromobilności. Odkładana rewolucja, dostęp online: http://biznesalert.pl/elektromobilnosc-ustawa-polska/ (30.06.2018). 
Biznes Alert, Rzędowska. Elektromobilność według Morawieckiego, dostęp online: http://biznesalert.pl/elektromobilnosc-morawiecki-ustawa/ (30.06.2018). 
CIRE, Elektromobilność, szansa czy zagrożenie dla polskiej energetyki?, dostęp online: https://www.cire.pl/item,163791,1,0,0,0,0,0,elektromobilnosc-szansa-czy-zagrozenie-dla-polskiej-energetyki.html (30.06.2018). 
CIRE, ME: do 2025 r. milion samochodów elektrycznych w Polsce, dostęp online: https://www.cire.pl/item,134667,1,0,0,0,0,0,me-do-2025-r-milion-samochodow-elektrycznych-w-polsce.html (30.06.2018). 
European Commission, EU legislation on passenger car type approval and emissions standards. Brussels 2016. 
European Commission, Transport emissions. A European Strategy for low-emission mobility, dostęp online: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/index_en.htm (30.06.2018). 
Główny Urząd Statystyczny, Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, dostęp online: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/1/prezentacja_badanie_pilotazowe.pdf (30.06.2017). 
Holder J., Lee M., Enviromental Protection, Law and Policy. Cambridge University Press, Cambridge 2007. 
Innogy Group, Autostrada do elektromobilności. Raport. Warszawa 2018. dostęp online: https://www.innogy.pl/pl/~/media/Innogy-Group/Innogy/Polska/Dokumenty/Artykuly/2018/innogy-polska-raport-autostrada-do-elektromobilnosci-web.pdf (30.06.2018). 
Ioannes Paulus PP. II, Centesimus annus, Libreria Editrice Vaticana. Vaticano, 1991. 
Kraśniewski M., Prawna realizacja Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w sektorze energetycznym, [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny, red. M. Pawełczyk. Wydawnictwo Ius Publicum. Warszawa 2018. 
Maruszkin R., Wesołowski M., Elektromobilność czyli dyrektywa 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz jej implementacja w Polsce, [w:] Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny, red. M. Pawełczyk. Wydawnictwo Ius Publicum. Warszawa 2018. 
Szafrański A., Prawne uwarunkowania realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze energetyki ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności. „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, nr 6(6). 
Szafrański A., Bariery prawne dla rozwoju pojazdów elektrycznych w Polsce, [w:] Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym. red. E., Zębek, M. Hejbudzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017. 
Szafrański A., Nowe prawo elektromobilności. Referat wygłoszony na: II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym. Łódź 2018. 
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 1, (Art. 1–89), red. A. Wróbel, Wolters Kluwer. Warszawa 2012. 
van Hees S., Sustainable Development in the EU: Redefining and Operationalizing the Concept. “Utrecht Law Review” 2014, nr 10(2). 
Wajer J., Rajczyk K., Którym pasem zamierzamy jechać? Samochody elektryczne. Ernst & Young. ING Bank Śląski, Warszawa 2018.

 

Zdzisław Muras, Urząd Regulacji Energetyki/Energy Regulatory Office

dpr@ure.gov.pl

 

Bezpieczeństwo energetyczne i polityka regulacyjna w kontekście sądowej kontroli rozstrzygnięć regulatora rynku.

Rola administracji i judykatury

 

Energy security and regulatory Policy in the context of judicial review of the market regulator’s decisions.

The role of administration and judicature

 

Streszczenie:

 

Artykuł ma na celu przybliżenie pojawiających się w praktyce stosowania prawa wątpliwości dotyczących zakresu kompetencji organu administracji i sądu powszechnego w regulacji sektorowej. Przedmiotem opracowania jest zatem analiza roli organu regulacyjnego z jego obowiązkiem do uwzględniania polityki energetycznej państwa przy rozstrzyganiu spraw i uprawnieniem do kreowania polityki regulacyjnej oraz sądu cywilnego który rozpoznaje odwołania od wydanych przez ten organ rozstrzygnięć (postępowanie hybrydowe). Zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące konieczności uwzględniania przez te podmioty celów regulacji i aksjologii tego obszaru prawnego. Autor podjął także próbę skatalogowania podstawowych wartości i kompetencji które powinny przyświecać przy rozpoznawaniu spraw regulacyjnych na etapie postępowania administracyjnego oraz w trakcie postępowania przed sądem.

 

Słowa kluczowe: postępowanie hybrydowe, polityka energetyczna, polityka regulacyjna, wykładania prawotwórcza.

 

Summary:

 

The aim of this paper is to provide an insight into uncertainties which emerge with regard to the scope of competence of the administrative body and the civil court in sectoral regulation. The object of the study is analysis of the role of a regulatory body and its duty to take into consideration the national energy policy when deciding a case as well as its legitimation to create regulatory policy when deciding a case and the role of civil court which serve as an appellate body in such cases (hybrid procedure). The article provide information concerning the obligation of the regulatory body and civil court to take into account the aim of the regulation and axiology of this area of law. The author attempts to catalogue fundamental values and competences which shall serve as guiding principles when deciding regulatory cases during the administrative as well as civil proceedings.


Key words: hybrid procedure, Energy policy, regulatory policy, law-making interpretation.

 

Bibliografia/References
Barankiewicz T., Aksjologiczna problematyka prawa, Rocznik Nauk Prawniczych, T. XIV, z. 1 z 2004. 
Czarnik Z., W sprawie charakteru prawnego tzw. postępowań hybrydowych, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2/2015. 
Długosz T., Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w stanach kryzysowych jako funkcja tzw. mechanizmów rynkowych (w:) A. Walaszek-Pyzioł (red.), Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego. Kraków 2012. 
Domagała M., Bezpieczeństwo energetyczne. Aspekty administracyjno-prawne, Lublin 2008. 
Elżanowski F., Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki. Warszawa 2015. 
Jaroszyński K., Funkcje administracji gospodarczej, [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Wolters Kluwer Polska. Warszawa 2013. 
Karski L., Prawne instrumenty rynkowe bezpieczeństwa energetycznego (w:) A. Walaszek-Pyzioł (red.), Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego. Kraków 2012. 
Kolasiński M. K., Zarys prawa antymonopolowego Unii Europejskiej na tle prawa Stanów Zjednoczonych i Polski, Toruń 2012. 
Kosiński E., Cele i prawne instrumenty regulacji sektora gazu ziemnego w UE, [w:] Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu, red. B. Popowska, E. Kosiński, P. Lissoń, C.H.Beck. Warszawa 2015. 
Kowalak T., Bezpieczeństwo energetyczne – zaklęcie, wytrych czy realna kategoria?, Biul. URE 2005, nr 6; 
Łapieś-Rosińska A., Prejudycjalny charakter decyzji administracyjnej w orzecznictwie Sądu Najwyższego (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich (red.) Współczesne problemy postępowania cywilnego zbiór studiów. Toruń 2015. 
Malko J., Rynek a regulacja: rola modelowania procesu energii, Elektroenergetyka – Współczesność i Rozwój 2009, nr 2. 
Morawski L., Zasady wykładni prawa. Toruń 2014. 
Muras Z., Informacja gospodarcza na rynku paliw i energii (w:) A. Walaszek-Pyzioł (red.) Informacje gospodarcze. Studium prawne. Warszawa 2018. 
Muras Z., Paradoks liberalizacji rynku paliw i energii – rozwój konkurencji przez zwiększanie kontroli administracyjnoprawnej, [w:] Regulacja, innowacja w sektorze energetycznym, red. A. Walaszek-Pyzioł, C.H. Beck. Warszawa 2013. 
Muras Z., Regulator sektorowy paliw i energii – między reglamentacją a promocją rynku. Rozważania na tle orzecznictwa dotyczącego taryf. Referat, Łódź 2018. 
Muras Z., Specyfika postępowania odwoławczego w sprawach z zakresu regulacji energetyki. Kilka uwag o postępowaniach hybrydowych. Wrocławskie studia sądowe. Wrocław 2018 r. z. 2. 
Osowy P., Postępowanie administracyjne jako przykład procedury poprzedzającej postępowanie cywilne i jego wpływ na ochronę jednostki, Przegląd Sądowy, 2004 r., nr 9. 
Piasecki K., Procedury poprzedzające postępowanie cywilne, Palestra 1985 r., nr 7-8. 
Rejmus M., Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a polityka energetyczna państwa, Adam Mickiewicz University Law Review, Poznań 2014 r. nr 3. 
Stankiewicz R., Między ochroną konkurencji a regulacją sektorową. Ustrojowe granice rozdzielenia obszarów ingerencji państwa w gospodarce, „Ekonomia i Prawo” 2012 r., nr 1/2012. 
Stelmach J., Teorie wykładni w zastosowaniach prawniczych (o niektórych problemach interpretacyjnych prawa energetycznego), w Interdyscyplinarne Problemy nielegalnego poboru energii (red.) A. Walaszek-Pyzioł. Warszawa 2016. 
Swora M., Muras Z. (red.), Prawo energetyczne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska. Warszawa 2016 r. T. I i II. 
Swora M., Niezależne organy administracji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2012. 
Tarno J. P., Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego. Warszawa 1999. 
Walaszek-Pyzioł A., Energia i prawo. Warszawa 2002. 
Wróbel A. (w:) A. Wróbel (red.) Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, T. I. Warszawa 2010. 
Żurek A., Klauzula interesu publicznego a bezpieczeństwo energetyczne (w:) A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym. Warszawa 2013.

 

Łukasz Grzejdziak, Uniwersytet Łódzki/University of Lodz

lgrzejdziak@wpia.uni.lodz.pl

 

Reguły pomocy państwa w zakresie finansowania adekwatności mocy wytwórczych w elektroenergetyce

 

State Aid rules on financing of electricity generation adequacy

 

Streszczenie:

 

W ciągu ostatnich piętnastu lat sposób stosowania reguł pomocy państwa do środków wsparcia zapewnienia mocy wytwórczych w elektroenergetyce podlegał głębokim zmianom. W tym okresie Komisja Europejska przeszła od stosowania relatywnie prostego testu oceny tych mechanizmów, opartego na regułach dotyczących finansowania usług w ogólnym interesie gospodarczym, do wielopoziomowego schematu analizy zgodności z regułami pomocy państwa opartego na zdywersyfikowanych kryteriach oceny dostosowanych do rodzaju problemu z mocami wytwórczymi istniejącego w danym państwie członkowskim. Najważniejszymi determinantami tych przemian były kolejne zmiany w obrębie polityki energetycznej UE, które uwidoczniły deficyty uprzednio stosowanych reguł oceny. Zawarta w artykule analiza procesu kształtowania się reguł pomocy państwa na finansowanie zapewnienia mocy wytwórczych w elektroenergetyce pozwoliła na sformułowanie wniosków o systemowym charakterze, odnoszących się w szczególności do konstrukcji reguł pomocy państwa oraz funkcji derogacji od zakazu udzielania pomocy państwa wyrażonego w art. 107 ust. 1 TFUE w związku z art. 4 ust. 3 TUE.

 

Słowa kluczowe: pomoc państwa, reguły konkurencji UE, moce wytwórcze w elektroenergetyce, systemy wsparcia

 

Summary:

 

Over the last 15 years, the manner in which state aid rules to support capacity adequacy have been applied has been subject to profound changes. During this period, the EU Commission has moved from applying a relatively simple test of evaluation of these mechanisms, based on the rules for financing services of general economic interest, to a multi-level analysis of compatibility of such mechanisms with state aid rules based on diversified assessment criteria adapted to a specific type of problem existing in a Member State in question. The most important determinants of these changes were further changes within the EU energy policy, which revealed deficits of the previously applied assessment rules. The analysis of the process of shaping the State Aid rules for the financing of capacity generation contained in the article led to general systemic conclusions, referring in particular to the construction of State Aid rules and the function of the derogation from the prohibition of state aid as expressed in art. 107 (1) TFEU in connection with art. 4 (3) TEU.

 

Key words: state aid, EU Competition Rules, generation capacity in electricity sector, support schemes.

 

Bibliografia/References
A. Bates, Compatibility of Aid: General Principles (w:) K. Bacon (red.), European Union Law of State Aid, Oxford, 2017. 
A. Evans, European Community Law of State Aid, Oxford, 1997. 
Ł. Grzejdziak, Regulacja finansowania usług publicznych w Europie. Warszawa, 2015. 
L. Hancher, C. Riechmann, Capacity Mechanisms and Auctions (w:) L. Hancher, A. de Hauteclocque, F. M. Salerno (red.), State Aid and the Energy Sector. Portland, OR, 2018. 
R. Ianus, M. Orzan, Aid Subject to a Discretionary Assessment under Article 107 (3) TFEU (w:) H. C. H. Hofmann, C. Micheau (red.), State Aid Law of the European Union. Oxford, 2016 
P. Nicolaides, M. Kekelekis, P, Buyskes, State Aid Policy in the European Community: A Guide for Practitioners. The Hague, 2005 
P. Nicolaides, The economics of state aid and the balancing test (w:) L. Hancher, T. Ottervanger, P.J. Slot, EU State Aids. London, 2012

 

Magdalena Porzeżyńska, Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

m.porzezynska@wpia.uw.edu.pl

 

Wybrane systemy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w świetle unijnych reguł pomocy państwa

 

Selected renewable energy support schemes in light of EU state aid rules

 

Streszczenie:

 

Spośród wszystkich sektorów gospodarki to energetyka stanowi branżę szczególnie uciążliwą dla środowiska. Stosowanie odnawialnych źródeł, choć ogranicza negatywny wpływ sektora energetycznego na środowiska, wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Podstawową barierą jest ich niska konkurencyjność cenowa względem paliw kopalnych w związku z wysokimi kosztami produkcji energii. W rezultacie państwa członkowskie po systemy wsparcia promujące stosowanie energii z odnawialnych źródeł. Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja, czy i w jakim zakresie wybrane systemy wsparcia wykorzystywane przez państwa członkowskie mogą stanowić pomoc państwa w rozumieniu prawa Unii Europejskiej.

 

Słowa kluczowe: pomoc państwa, prawo Unii Europejskiej, odnawialne źródła energii, system wsparcia

 

Summary

 

Among the various economic sectors, the energy industry is particularly harmful to the environment. Although renewable energy reduces the negative impact of the energy sector to the environment, it is related to some limitations. The main barier of the renewable sources is their low price competitiveness as compared to the fossil fuels due to the high cost of energy generation. As a consequence, the Member States may apply renewable energy support schemes which promote use of renewable energy sources. The aim of this article is to verify whether and to what extent the selected renewable energy support schemes may constitute state aid within the meaning of European Union law.

 

Key words: State aid, European Union law, renewable energy sources, support scheme.

 

Bibliografia/References
Allibert B., Jones Ch., Energy (including nuclear and coal) [w:] W. Mederer, N. Pesaresi, M. Van Hoof (red.), EU Competition Law. State Aid, t. IV. Leuven 2008. 
Ciechanowicz-McLean J., Prawo i polityka ochrony środowiska. Warszawa 2009. 
Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem. Warszawa 2002. 
Gollini G., Tradable Green Certificate Systems in the EU, Energy Law Journal 2005, nr 1 
Hancher L., State aid and the EC Treaty [w:] Ch. Jones (red.), EU Energy Law. EU Competition Law and Energy Markets, t. II. Leuven 2007. 
Jenner S., Groba F., Indvik J., Assessing the strength and effectiveness of renewable electricity feed-in tariffs in European Union countries, Energy Policy 2013, nr 52. 
Kutenicova E., Seinen A. T., Environmental Aid [w:] W. Mederer, N. Pesaresi, M. Van Hoof (red.), EU Competition Law. State Aid, t. IV. Leuven 2008. 
Nykiel-Mateo A., Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym. Warszawa 2009. 
Pająk K., Mazurkiewicz J., Mechanizmy wspierania rozwoju energetyki odnawialnej [w:] K. Pająk (red.), Inwestycje w polityce gospodarczej i lokalnej. Poznań 2013. 
Paska J., Pawlak K., Surma T., Systemy wsparcia jako istotny element optymalizacji wpływu nowych, „ekologicznych” źródeł energii elektrycznej na system elektroenergetyczny. Rynek Energii 2013, nr 2. 
Postuła A., Werner I., Pomoc publiczna. Warszawa 2008. 
Varhaegen K. i in., Towards an international tradable green certificate system – the challenging example of Belgium. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2009, nr 1.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Łukasz Jankowski, radca prawny/attorney-at-law - Legal Office  Chałas i Wspólnicy

biuro@sobczynski.com.pl

 

Energetyczna rewolucja w instrumentach finansowych

 

Energy revolution in financial instruments

 

Streszczenie:

 

Artykuł ma na celu zwięzłe przedstawienie wpływu Dyrektywy na przedsiębiorstwa energetyczne oraz wskazanie jakie konkretne zmiany mają znaczenie dla ich funkcjonowania. Kluczowe znaczenie ma tutaj zmiana katalogu instrumentów finansowych. Transakcje, które do tego czasu były zawierane bez dodatkowego reżimu przez przedsiębiorstwa energetyczne, mogły zostać objęte regulacjami finansowymi, np. forward na energię elektryczną na rynku OTC. Oznacza to konkretne obowiązki – uwzględnienie w limitach pozycji, w testach na stosowanie wyłączeń, objęcie reżimem raportowania oraz szereg innych. W dalszej kolejności w artykule omówiono wyłączenie przedmiotowe tj. wyłączenie dotyczące części transakcji z reżimu z mocy samej dyrektywy. Mowa tu o tzw. REMIT carve-out, czyli produktach energetycznych wg REMIT sprzedawanych w obrocie hurtowym i rozliczanych przez fizyczną dostawę – obracanych na zorganizowanych platformach obrotu. W opracowaniu wskazano także uwagę na podmiotowy zakresu stosowania dyrektywy i zwięźle omawia tematykę kar za naruszenie jej przepisów. Jako kluczowy aspekt zagadnienia wyłączeń wskazuje możliwość wyłączeń podmiotowych z zakresu stosowania MiFID II, a w szczególności wyłączenie dla działalności dodatkowej.

 

Słowa kluczowe: instrumenty finansowe, REMIT, stosowania MiFID II

 

Summary:

 

The article aims to briefly present the impact of the Directive on energy companies and to indicate what specific changes are relevant to their functioning. The change of the financial instruments catalog is crucial. Transactions, which until then were concluded by energy companies without an additional regime, could be covered by financial regulations, for example forwards for electricity on the OTC market. This means specific obligations - inclusion in position limits and tests for the use of exemptions, the reporting responsibility and many others. In the later part, the article discusses the material exemption for part of the transactions from the regime under the directive itself. This concerns so-called REMIT carve-out that is energy products according to REMIT sold in wholesale and settled by physical delivery - traded on organized trading platforms.The article also indicates the personal exclusions from the scope of the directive and briefly discusses the subject of penalties for violation of its provisions. As the key aspect of the exemption issue, the article indicates the possibility of exemptions from the personal field of application of MiFID II and in particular the ancillary activity exemption.

 

Key words: financial instruments, REMIT, application of MiFID II.

 

Bibliografia/References
Busch D., Ferrarini G“Regulation of the EU Financial Markets MiFID II and MiFIR” (2017). Oxford Unifersity Press. 
Falkowski M., Financialization of Commodities (2011). Contemporary Economics. 
Mäntysaari P., EU Electricity “Trade Law. The Legal Tools of Electricity Producers in the Internal Electricity Market” (2015). Springer International Publishing Switzerland. 
Valiante D., MiFID 2.0 Casting New Light on Europe’s Capital Markets, dostęp online: http://www.eurocapitalmarkets.org/ (18.02.2011). 
Lannoo K. MiFID 2.0 Unveiled, dostęp online:http://www.eurocapitalmarkets.org/ (04.11.2011). 
G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit, September 24-25, 2009, Pittsburgh. 
Komisja Nadzoru Finansowego, Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie stosowania w Polsce Dyrektywy MiFID II od 3 stycznia 2018 r. Warszawa 2017. 
Tomaszewski J., Finansjalizacja rynku towarowego a regulacja rynku towarowych instrumentów pochodnych Unii Europejskiej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 1(79). 
ESMA, Questions and Answers on MiFID II and MiFIR commodity derivatives topics by The European Securities and Markets Authority. 
Guidelines, The application of the definitions in Sections C6 and C7 of Annex I of Directive 2004/39/EC (MiFID) by The European Securities and Markets Authority (ESMA).

 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł