Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10/2016

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 10/2016

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Edyta Tkaczyk, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 

Biegły rewident jako zawód zaufania publicznego

 

Auditor as a profession of public trust

 

Streszczenie:

 

Zawód biegłego rewidenta funkcjonuje w świadomości społecznej jako zawód zaufania publicznego. Podstawą do stawiania takiej tezy jest art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, iż w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujący pieczę nad ich należytym wykonywaniem w granicach interesu publicznego i w celu jego ochrony. Niniejszy artykuł jest próbą pierwszego spojrzenia na zawód biegłego rewidenta, który kojarzy się z zawodem zaufania publicznego.

 

Słowa kluczowe: biegli rewidenci, samorząd zawodowy, zawód zaufania publicznego.

 

Summary:

 

The profession of an auditor is perceived by the society as a profession of public trust. The basis for putting forward such a thesis is the art. 17 par. 1 of the Constitution of the Republic of Poland, as by way of the act it is possible to form professional self-governments which represent persons who do jobs of public trust and supervise their appropriateness to assure the public interest and protect it. This article is an attempt to have a first look at the profession of an auditor which is considered a profession of public trust.

 

Key words: auditors, professional self-government, profession of public trust.

 

Alina Sperka-Cieciura, Uniwersytet Łódzki

 

Pojęcie „przedsiębiorstwa” w nomenklaturze francuskiej

 

The „enterprise” in the French terminology

 

Streszczenie:

 

Artykuł porusza kwestie związane z problemami z opisem procesu prywatyzacji mającego miejsce we Francji od 1986 r. Problemy te wynikają z różnego rozumienia pewnych pojęć związanych z przedsiębiorstwami w nomenklaturze francuskiej i polskiej.

 

Przeprowadzona jest analiza francuskich ustaw prywatyzacyjnych pod względem sformułowań tam przyjętych. Ponadto dokonano krótkiej, lingwistycznej analizy niektórych pojęć związanych z przedsiębiorstwami. Konstatacja tej części artykułu, że nawet w nomenklaturze francuskiej mamy do czynienia z różnym rozumieniem pewnych pojęć w zależności od dziedziny prawa w której pojęcie to jest używane powoduje konieczność pogłębienia badań nad tematem.

 

Kolejna część artykułu jest poświęcona poszukiwaniu definicji pojęcia „przedsiębiorstwa publicznego” w prawie Unii Europejskiej, w szczególności w Traktatach oraz w Dyrektywie 2006/111/WE o w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw.

 

Po przeprowadzeniu opisanych powyżej analiz można wysnuć ogólny wniosek, że nie ma konkretnego zespołu cech, który definiował przedsiębiorstwa podlegające prywatyzacji we Francji od 1986 r. Podobnie nie ma jednolitej definicji tych przedsiębiorstw, co może nastręczać pewne problemy praktyczne przy badaniu tematu. Przedsiębiorstwa podlegające prywatyzacji były wybierane ad hoc według bieżących potrzeb, często o naturze politycznej, gospodarczej czy ekonomicznej.

 

Słowa kluczowe: prywatyzacja, przedsiębiorstwo, publiczne, państwowe, transparentność.

 

Summary:

 

The article tackles the problem of different meanings of certain terms connected with enterprises in French, Polish and European legislation and doctrine. The aim was to define what kind of enterprises were the subjects of the privatisation processes which took place in France since 1986. Moreover, the author tried to find out what are their equivalents in Polish nomenclature as to make it possible to describe these processes as precisely as possible.

 

In the first place we can find the analysis of the French legal acts concerning privatisation and the terms that are used in their texts. There is also a short, linguistic analysis of them. Within this part of the article, the author explains how different terms are used in different branches of law. As we can see, even in French legislation, there are discrepancies in the understanding of certain terms by different branches of law (for example in civil, administrative, commercial law).

 

The last part of the article is devoted to the researches of the definition of term “public enterprise” in European law, especially in the Treaties and in the Directive 2006/11/EC of 16 November 2006 on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings as well as on financial transparency within certain undertakings.

 

The conclusion is that in case of French privatisation processes it is not possible to define any criteria that were common for the subjects of privatisation processes and the decision about privatisation of certain enterprises was made ad hoc accordingly to the recent needs and some other factors, especially of political and economic nature.

 

Key words: privatization, enterprise, public, state, transparency.

 

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Jan Błeszyński, Uniwesytet Warszawski
Maria Błeszyńska-Przybylska, radca prawny

 

Implementacja dyrektywy 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym do polskiego porządku prawnego i wskazania, w jaki sposób polski ustawodawca powinien to uczynić

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Katarzyna Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski

 

Zakres i charakter działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych w obrębie udzielania zamówień publicznych

 

The scope and character of the control activities performed by regional accounting chambers within granting the procurement

 

Streszczenie:

 

Regionalne izby obrachunkowe (r.i.o.) są państwowymi organami nadzoru i kontroli działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Sama zaś sfera działania kontrolnego r.i.o. obejmuje badanie gospodarki finansowej w tym realizację zamówień publicznych. Co istotne tego rodzaju czynności sprawdzająco–ocenne regionalnych izb obrachunkowych pozostają w całkowitej niezależności od ich działalności nadzorczej, obok (choć nie w całkowitym oderwaniu) od funkcji informacyjnych, szkoleniowych, opiniodawczych, oraz karno–administracyjnych niniejszego organu. Ustaleniu szczególnych właściwości i charakteru działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych prowadzonej w obrębie organizacji i udzielania zamówień publicznych, poświęcone jest niniejsze opracowanie.

 

Słowa kluczowe: regionalne izby obrachunkowe, kontrola, nadzór, zamówienia publiczne, działalność kontrolna.

 

Summary:

 

Regional accounting chambers (rio) are national supervisory organs and control organs as regards the activity of entities performing public procurement. The mere sphere of the control activity performed by chambers includes the examination of financial management in the execution of public procurement. What is important in case of these control – evaluative activities of regional accounting chambers is that they are completely independent from their supervisory activities, as well as (though not completely detached) from the informative, training, consultative, and penal – administrative functions of hereby organ. Hereby dissertation is devoted to establishing the specific characteristics and the character of the control performed by regional accounting chambers conducted within the organization and granting procurement.

 

Key words: regional accounting chambers, control, supervision, procurement, inspection activities.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł