Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10/2017

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 10/2017

 

Plik do pobrania

 

Spis treści

 

Kazimierz Strzyczkowski, Uniwersytet Łódzki

 

Innowacyjne zamówienia publiczne

 

On innovative public procurement

 

Streszczenie:

 

W świetle założeń aksjologicznych unijnej regulacji zamówień publicznych ważne znaczenie przypisuje się innowacyjności rozwoju gospodarczego. Na gruncie regulacji prawa unijnego (dyrektyw) oraz prawa krajowego zamówień publicznych innowacyjność w przyjętym rozumieniu wspiera szereg instytucji prawnych zamówień publicznych. Celem artykułu jest identyfikacja i przedstawienie instytucji prawa zamówień publicznych tworzących sprzyjające warunki dla innowacyjności zamówień publicznych.

 

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, wspólne udzielanie zamówień, procedura dialogu i negocjacji, partnerstwo innowacyjne.

 

Summary:

 

The innovations in the public procurement law are considered to be of the utmost importance for the legal order. This invitations are promoted and supported by numerous rules of the European public procurement law. This article will make an attempt to identify, elaborate and asses the fundamental institutions of the public procurement of the public procurement law creating conditions fostering innovation.

 

Key words: public procurement, join procurement, dialoque and negotiation procedure, innovative partnership.

 

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski

 

Maria Błeszyńska – Przybylska, radca prawny

 

Uwagi do opinii Rady Legislacyjnej z dnia 7 lipca 2017 roku o projekcie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

 

Opinia Rady Legislacyjnej z dnia 7 lipca 2017 roku (RL-0303-18/17, odnosząca się do projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 12 kwietnia 2017 roku, budzi szereg zasadniczych wątpliwości i zastrzeżeń. Przede wszystkim wymaga odnotowania, że jest to dokument w swojej treści niejednolity. Zwraca uwagę, z jednej strony, relatywnie wysoki poziom merytoryczny, jeśli idzie o precyzję analizy cywilistycznej. W sposób oczywisty odpowiada to wysokiemu poziomowi merytorycznemu projektu mającego przede wszystkim na celu implementację dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym. Z drugiej strony jednak, w warstwie odnoszącej się do funkcjonowania organizacji zbiorowo zarządzających prawami autorskimi lub pokrewnymi, razi jednostronność podejścia, niestety, najwyraźniej (i wynika to z poszczególnych sformułowań i tez opinii Rady Legislacyjnej) dyktowana rażąco negatywnym i nieuzasadnionym nastawieniem do tych organizacji. Prowadzi to do preferowania w konsekwencji interesów użytkowników, w tym producentów i dystrybutorów rozpowszechniających utwory i artystyczne wykonania, ze szkodą dla rodzimej kultury narodowej, a w szczególności słusznych interesów rodzimych autorów i twórców

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Tomasz Sójka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 

Zapobiegawcze mechanizmy obrony przed przejęciem spółki w prawie polskim

 

Preventive Anti-Takeover Defenses in Polish law

 

Streszczenie:

 

Niniejsze opracowanie poświęcone jest zapobiegawczym mechanizmom obrony przed przejęciem, pozostającym w dyspozycji spółek publicznych z perspektywy prawa polskiego. Obejmuje ono wyłącznie te metody, które stosowane są w praktyce polskiego rynku kapitałowego, – jak np. voting cap, - lub te, które potencjalnie mogą być stosowane w typowych sytuacjach. Przedmiotu rozważań nie stanowią natomiast takie techniki zapobiegania wrogim przejęciom, które mogą być efektywne wyłącznie w wyjątkowych, szczególnych okolicznościach. Kontrola sprawowana często nad spółkami publicznymi przez strategicznych inwestorów dysponujących znacznymi pakietami akcji prowadzi do zamkniętego modelu corporate governance, który zasadniczo dominuje na polskim rynku kapitałowym. Stopniowe zmniejszanie zaangażowania inwestorów strategicznych – najczęściej założycieli spółki – i sprzedaż akcji na rzecz inwestorów finansowych sprawia, że próby wrogich przejęć przestały być zagadnieniem teoretycznym w polskiej gospodarce. Zasadniczą tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, że jakkolwiek prawo polskie nie zezwala na konstruowanie typowych, – tj. wzorowanych na rozwiązaniach amerykańskich, - „zatrutych pigułek” (poison pills), to jednak przepisy polskiego Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z ich interpretacją przez doktrynę, pozostają wysoce permisywne w zakresie stosowania różnorodnych metod zapobiegania próbom przejęcia kontroli. Kwestia zakresu dopuszczalności stosowania przez polskie spółki mechanizmów obrony przed przejęciem jest jednym z ważniejszych zagadnień wymagających pogłębionej dyskusji - w której głosem jest niniejsze opracowanie - oraz ewentualnej systemowej interwencji ustawodawcy.

 

Słowa kluczowe: wrogie przejęcie, spółka publiczna, zapobieganie przejęciu, mechanizmy obrony przed przejęciem.

 

Summary:

 

This paper discusses preventive anti-takeover defences available to public companies in Polish law. It does not cover anti-takeover defences that could be effectively used only in exceptional, special situations as it is limited to the methods applied in practice in the Polish capital market, such as the voting cap, or methods potentially applicable to typical situations. A control exercised by strategic investors over Polish public companies results in the closed corporate governance model prevailing in the Polish capital market. However one can notice the gradual decrease of involvement by strategic investors, typically company founders, in their businesses which is often accompanied by their decision to sell the shares off to financial investors; therefore attempts at hostile takeovers are now of a more practical nature. The main claim of this article is that Polish Code of Commercial Companies and Partnerships – as interpreted in legal literature – remains highly permissive when it comes to the application of various methods aimed at preventing any takeovers of control, however, it does not allow for the construction of typical poison pills based on American solutions. This paper forms a part of a required extended discussion on the admissibility of defence mechanisms as used by Polish companies. Potentially, legislator’s systemic interference might be needed too.

 

Key words: hostile takeovers, public company, takeover prevention, takeover defence mechanisms.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł