Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10/2018

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 10/2018

 

Spis treści/Content list

 

Numer do pobrania

 

Artykuły

 

Aleksander Lipiński, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie/Jan Dlugosz University in Czestochowa

a.lipinski@ujd.edu.pl

 

Zmiany prawa geologicznego i górniczego wprowadzone ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r.
(z wyłączeniem koncesjonowania węglowodorów)

 

The amendment to Geological and Mining Law introduced by the Act of 15 June 2018
(with the exception of hydrocarbon licenses)

 

Streszczenie:

Zmiany prawa geologicznego i górniczego wprowadzone ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. polegają m.in. na zaliczeniu złóż gazów szlachetnych oraz pierwiastków ziem rzadkich do objętych własnością górniczą. Ustawa nakazuje również, by jej przepisy dotyczące węglowodorów stosować do gazów szlachetnych. Istotna zmiana dotyczy tzw. pierwszeństwa do uzyskania użytkowania górniczego. Nowe rozwiązania zdecydowanie zmierzają do osłabienia pozycji prawnej inwestora. Pierwszeństwo przysługuje tylko wówczas, gdy udokumentowanie złoża kopaliny w stopniu pozwalającym na sporządzenie projektu jego zagospodarowania nastąpiło w oparciu o koncesję na poszukiwanie bądź rozpoznawanie. W dotychczasowym stanie prawnym można było osiągnąć ten skutek w oparciu o reinterpretację wyników dotychczasowego rozpoznania geologicznego. Ustawa nie zawiera natomiast żadnych przepisów przejściowych przewidujących ochronę pierwszeństwa uzyskanego pod rządem dotychczasowego stanu prawnego. Nasuwa się zatem wątpliwość, czy rozwiązanie to jest zgodne ze standardami demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji).
Wspomniana ustawa podejmuje też próbę rozwiązania problemu tzw. koncesji 2020. Pozwala ona, bez potrzeby uzyskania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia, przedłużyć moc obowiązującą koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego, a także siarki wydobywanej metodą podziemnego wytapiania. Istnieje jednak obawa, że rozwiązanie to narusza wymagania dyrektywy 2011/92/UE w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięć publicznych i prywatnych na środowisko.
Większość zmian przewidzianych omawianą ustawą dotyczy natomiast koncesjonowania węglowodorów; ich omówienie wymaga odrębnego opracowania.

 

Słowa kluczowe: geologia i górnictwo, zmiany stanu prawnego, ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r.

 

Summary:

One of the changes introduced by the amendment to Geological and Mining Law introduced by the Act of 15 June 2018 deals with covering deposits of the noble gases and rare-earth elements by the ones covered by mining property. The Act also decides about applying the hydrocarbon provisions to noble gases. A significant change regards the so-called priority to obtaining the mining usufruct. These new solutions definitely aim at weakening the legal position of the investor. The investor is entitled to the priority only when documentary evidence of mineral deposit (in a degree that allows for drawing up a development plan) was based on the concession for prospecting or exploration. In the hitherto legal rules it has been possible to achieve this effect on the basis of reinterpretation of the results of hitherto geological prospecting. However, there are no transitional provisions in the Act that would provide for protection of the priority obtained in the hitherto legislation. Hence, some doubts arise as to whether such solution is in accordance with the standards of the democratic state of law (Article 2 of the Constitution).
The discussed Act also attempts to solve the problem of so-called Concessions 2020. It allows to extend the duration of the concession validity - for extraction of hard coal, lignite or sulphur extracted by underground melting - without the need to obtain the environmental decision. However, there is a concern that the above solution may infringe the requirements of Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment.
Still, most of the changes introduced by the Act refer to licensing of hydrocarbons but their detailed review requires a separate study.

 

Key words: geology and mining, legislative amendments, Act of 15 June 2018.

 

Bibliografia/References
Dobrowolski G. (red.), Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju, Zagadnienia prawne. Katowice 2018. 
Lipiński A., Komentarz do art. 1-2 Prawa geologicznego i górniczego. W: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. T.1. Katowice 2016. 
Lipiński A., Komentarz do art. 3-5 Prawa geologicznego i górniczego. W: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. T. 2. Katowice 2016. 
Lipiński A., Komentarz do art. 6-9 Prawa geologicznego i górniczego. W: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. T. 3. Katowice 2017. 
Lipiński A., Komentarz do art. 10-12 Prawa geologicznego i górniczego. W: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. T. 4. Katowice 2017. 
Lipiński A., Komentarz do art. 13-17 Prawa geologicznego i górniczego. W: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. T. 5. Katowice 2018 (w przygotowaniu). 
Lipiński A., Koncesje górnicze 2020. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2018 nr 1. 
Lipiński A., Legislacyjne bariery funkcjonowania geologii i górnictwa. W: XXVI Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarowania surowcami mineralnymi. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami i Energią PAN. Numer 96. Kraków 2016. 
Rakoczy B. (red.), Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz Lex. Wolters Kluwer, Warszawa 2015. 
Rakoczy B. (red.), Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego. Wolters Kluwer, Warszawa 2016. 
Schwarz H., Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. T. 1. Wrocław 2013. 

 

Dominik J. Gajewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/SGH Warsaw School of Economics

dgajews(w domenie sgh.waw.pl

 

Hybrid instruments used by international holding companies - tax aspects.

 

Instrumenty hybrydowe wykorzystywane przez holdingi międzynarodowe –aspekty podatkowe

 

Streszczenie:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z narzędziami hybrydowymi (instrumentami i podmiotami hybrydowymi). W głównej mierze analizowane są aspekty dotyczące instrumentów i podmiotów hybrydowych. Wykorzystywanie ich niesie za sobą dość istotne skutki podatkowe, które oddziałują w szczególny sposób na holdingi. Bardzo często grupy kapitałowe działające na gruncie międzynarodowym, wykorzystują narzędzia hybrydowe do optymalizacji swojej polityki podatkowej. Niniejsze opracowanie wskazuje na liczne aspekty, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla kształtowania optymalnej strategii podatkowej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że strategia podatkowa ma zasadnicze znaczenie dla kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Problematyka omawia konsekwencje podatkowe na gruncie państw UE.

 

Słowa kluczowe: holding, instrument hybrydowy, CIT.

 

Summary:

The purpose of this article is the presentation of issues related to hybrid instruments. We will primarily focus on the analysis of various aspects of hybrid instruments and entities. The use of these instruments produces fairly significant tax implications that have specific effects on the holdings of capital group companies operating worldwide, and these companies therefore frequently use hybrid instruments to optimise their tax policies. This study identifies numerous issues that may be critical to these firms when designing an optimal tax policy, without losing sight of the fact that fiscal policy is an essential determinant of the financial standing of a company. In particular, this article discusses the tax consequences of various policies given the different tax systems used in the European Union countries, focusing upon the specific conditions.

 

Key words: holding, hybrid instrument, CIT.

 

Bibliografia/References
Becker H., The Arm’s Length Principle and the Reasonable Businessman, Tax Planning International 1998, No. 8; 
Benson D.M., McKenna M., United States Deductibility of Interest and other Financing Charges in Copmuting Income, „Bulletin of International Bureau of Fiscal Documentation” 1994, No. 6/7; 
Bogenschutz E., Edelmann G., Germany Ministry of Finance Publishes Guidelines on Shareholder Debt Financing Rules, “Tax Notes International” 1995, No. 1; 
Casley A., Kritikides A., TNMM, CPM and the Arm’s Length Principle, ITPJ, September-Oktober 2003; 
Chapman L.F., Ulmer J.M., National report on tax treatment of hybrid financial instruments in cross-border transactions, Cahiers de droit fiscal international, Vol. LXXXVa The Hague-London-Boston 2000; 
Clausing K., Corporate Tax Revenues in OECD Countries, „International Tax and Public Finance” 2007, No. 14; 
Couzin R., Host Country: Canada, „Tax Management International Forum” 1993, No. 3; 
Devereux M.P., Lockwood B., Redoano M., Do Comitries Compate Over Corporate Tax Vates, „Journal of Public Economics” 2008, No. 92(5-6); 
Duncan J.A., General report on Tax treatment of hybrid financial instruments in cross-border transactions (in:) Tax treatment of hybrid financial instruments in cross-border transactions, Cahiers de droit fiscal international, Vol. LXXXVa, The Hague-London-Boston 2000; 
de Feydeau H., Host Country: France, „Tax Management International Forum” 1993, No. 3; 
Fuest C., Hemmelgarn T., Corporate Tax policy, foreign firm ownership and thin capitalization, „Regional Science and Urban Economics” 2005, No. 35(5); 
Gajewski D.J., The role of hybrid instruments in the implementation of business tax policy, „Contemporary Economics” 2012, No. 6(2); 
Hamaekers H., Presumptive Taxation of Multinational Enterprises?, (in:) Pro Publico Bono, liber amicorum professor Jan Głuchowski, Toruń 2002; 
Hamaekers H., The Comparable Profits Method and Arm’s Length Principle, ITPJ, May-June 2003; 
Hariton D.P, Distinguishing Between Equity and Dept in the New Financial Environment, „Tax Law Review, New York” 1994, No. 3; 
Jackson B., International: Thin Capitalization, „European Taxation” 1990, No. 11; 
Jacob F., A Germany Tax Treatment of Hybrid Financial Instruments in Cross-Border Transactions, „Bulletin of International Buerau of Fiscal Documentation” 2000, No. 7/8; 
Kramer J.D., Host Country: Germany, „Tax Management International Forum” 1993, No. 3; 
Lefebvre B.F., Hybrid financing in Belgium, France, Germany and the Netherlands, IBFD Publications, Amsterdam 1996; 
Lier P., Host Country: The Netherlands, „Tax Management International Forum” 1993, No. 4; 
Moor M., Hybrid financial instruments and entities. The Netherlands, „Tax Planning International Review” 2000, No. 7; 
Niels J., Imperfect tax competition for profits, asymmetric equilibrium and beneficial tax havens, „Journal of International Economics” 2010, No. 81(2); 
O’Donnell J., Rothenberg R., Guidance on cross-border hybrid instruments, „Intertax” 2002, No. 1; 
Pijl H., Hählen W., The new advance rulings agreement and advance tax ruling practice in the Netherlands, „Bulletin of International Fiscal Association” 2001, No. 12; 
Plitz D., International Aspects of Thin Capitalization. General Report, Studies on International Fiscal Law, Vol. LVVVIb, 50th Congress of the International Fiscal Association, Kluwer, Geneva 1994; 
Poterba J.M., Taxation and Corporate Payout Policy, „American Economic Review” 2004, No. 4; 
Wells A., Current Developments with Thin Capitalization, „The Tax Journal” 1993, No. 3; 
Wilson J. D., Teories of tax competition, „National Tax Journal” 1999, No. 52; 
Wittendorff J., Banner-Voigt E., Taxation of hybrid instruments, „Derivatives & Financial Instruments” 2000, No. 1. 

 

Dominik Mączyński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University Poznań

dominik.maczynski@amu.edu.pl

 

Aspekty podatkowe zawarcia ugody na podstawie art. 54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

Tax aspects of concluding an agreement pursuant to art. 54a of the Act of August 27, 2009 on Public Finance

 

Streszczenie:

Opracowanie poświęcone zostało analizie podatkowych skutków ugody zawartej na podstawie art. 54a ustawy o finansach publicznych. Z dniem 1 czerwca 2017 r., na mocy tego przepisu, uregulowana została wprost możliwość zawierania przez jednostki sektora finansów publicznych ugody w sprawie spornych należności cywilnoprawnych. Zawarcie takiej ugody pociąga za sobą istotne skutki podatkowe. W pierwszej części tekstu przedstawiono instytucję ugody w świetle obecnych i projektowanych przepisach materialnego i procesowego prawa podatkowego. Druga część artykułu zawiera analizę podatkowych skutków zawarcia ugody przez jednostki sektora finansów publicznych na podstawie art. 54a ustawy o finansach publicznych. Na gruncie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych ugoda skutkować będzie przede wszystkim korektą momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania. Może przyczynić się również do konieczności wystawienia faktury korygującej i skorygowania deklaracji podatkowej. Ponadto podatkowe konsekwencje ugody mogą wystąpić w podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy zwrócono uwagę, że w pewnej części jednostki sektora finansów publicznych korzystać będą ze zwolnienie podmiotowego.

 

Słowa kluczowe: należności cywilnoprawne, ugoda, podatek dochodowy, podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Summary:

The paper is devoted to the analysis of the tax consequences of an agreement concluded on the basis of article 54a of the Public Finance Act. As of 1 June 1 2017, pursuant to this provision, the possibility of concluding an agreement regarding civil debts in dispute by public finance sector entities has been directly regulated. Conclusion of such an agreement entails significant tax consequences. The first part of the text presents an agreement in the light of the current and projected substantive and procedural provisions of tax law. The second part of the paper contains an analysis of tax effects of concluding an agreement by public finance sector entities based on article 54a of the Public Finance Act. On the basis of the tax on goods and services and income taxes, an agreement will result primarily in the correction of the moment the tax obligation arises and the tax base. It may also contribute to the need to issue a correcting invoice and to correct the tax returns. In addition, the tax consequences of an agreement may occur in the tax on civil law transactions. It has been noted that in some part of the public finance sector units, the subjective exemption will be used.

 

Key words: civil law debts, agreement, income tax, tax on goods and services, tax on civil law transactions.

 

Bibliografia/References
Borszowski, P. (2017). Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Dauter, B. (2004). Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W: S. Pikulski (red.), Ius et lex. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata. Olsztyn. 
Federczyk, W. (2013). Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa. 
Filipczyk, H (2015). Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer. 
Firlus, J. G., Klonowski, K. (2017) Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym. CASUS, nr 3. 
Fisz, I. (2017). Mediacja w postępowaniu administracyjnym - wybrane uwagi. CASUS, nr 4. 
Harczuk, J., Leszczyński, L. (2009). Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym (kontekst przedmiotu procesu decyzyjnego). W: J. Olszewski (red.), Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Rzeszów. 
Jaśkowska, M. (2015). Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publiczne. W: R. Hauser (red.), Z Niewiadomski (red.), A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 1. Instytucje prawa administracyjnego. Warszawa: C. H. Beck. 
Kalisz, A. (2007). Quasi-mediacyjność postępowania mediacyjnego przed sądami administracyjnymi. W: J. Olszewski (red.), Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania prawa. Rzeszów. 
Kidyba, A. (red.) (2014). Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczególna. Tom III. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 
Mączyński, D. (2016). Rozprawa w postępowaniu podatkowym – ocena i propozycja zmian. W: B. Kucia-Guściora (red.), M. Münnich (red.), A. Zdunek (red.), R. Zieliński (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian. Lublin: KUL. 
Mudrecki, A. (2009). Postępowanie mediacyjne w pięć lat po reformie sądownictwa administracyjnego. W: J. Glumińska-Pawlic (red.), Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika. Katowice. 
Münnich M. (2017). Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym. Lublin: KUL. 
Nita, A. (2014). Porozumienia w prawie podatkowym. Horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer. 
Orłowski, J. (2005). Uznanie administracyjne w prawie podatkowym. Gdańsk: ODDK. 
Świetlikowski T. (2005). Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym (ujęcie praktyczne). Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2-3. 
Tabernacka M. (2017). Mediatorzy i instytucje mediacyjne w otoczeniu administracji, Przegląd Prawa i Administracji, nr 11. 
Wegner-Kowalska, J. (2017). Mediacja w sprawach administracyjnych - pytania i wątpliwości. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 6. 
Wegner-Kowalska, J. (2016). Idea mediacji w postępowaniu administracyjnym. Przegląd Prawa Publicznego, nr 10. 

 

KONSULTACJE

 

Michał Boleń, Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian University in Kraków

m.bolen@uj.edu.pl

 

Metody wykładnicze w przypadku braku przepisów szczegółowych

 

Interpretation methods in the absence of specific rules

 

Streszczenie:

Artykuł porusza problematykę metod interpretacyjnych w sytuacji braku przepisów szczególnych wskutek abrogacji bez zachowania w pełnym zakresie Zasad Techniki Prawodawczej. Na przykładzie trzech przepisów – z dziedziny prawa gospodarczego, rolnego oraz karnego – przedstawione zostały sposoby wypełniania luki prawnej poprzez różne metody wykładnicze postulowane zarówno przez poszczególnych przedstawicieli doktryny prawniczej, jak i orzecznictwo sądowe. Konkluzją wynikającą z przeprowadzonych przez Autora rozważań jest stwierdzenie, iż obecny model państwa prawnego, charakteryzujący się założeniem o racjonalnym prawodawcy, skłania do sięgania po metody interpretacyjne wykraczające poza wymiar językowy, takie jak wykładnia celowościowa, systemowa czy historyczna z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, ekonomicznego oraz religijnego, mających wpływ na porządek prawny panujący w danym państwie, jednak dopiero po niesatysfakcjonującym wyniku zrekonstruowania norm zgodnie z zasadą clara non sunt interpretanda.

 

Słowa kluczowe: wykładnia, abrogacja, luka prawna, technika legislacyjna, teoria klasyfikacyjna.

 

Summary:

The article refers to the issue of interpretation methods in the absence of specific rules due to abrogation of the legal basis without fully complying with the principles of legislative technique. On the example of three legal rules - in the field of business law, agricultural law and criminal law – there will be presented ways of filling the legal gap through various interpretation methods, demanded by representatives of the legal doctrine and judicature. The conclusion followed by the author's considerations is that the current model of the rule of law, characterized by the assumption of a rational legislator, leads to the use of interpretation methods exceeding linguistic dimension, such as teleological, system or historical interpretation, taking into account the cultural, economic and religious context, affecting the legal order prevailing in a specific country, but only after the unsatisfactory result of the reconstruction of norms in accordance with the principle of clara non sunt interpretanda.

 

Key words: interpretation, abrogation, legal loophole, legislation technique, clarification theory.

 

Bibliografia/References
Bator, A. (1999). Instrumentalizacja jako aspekt prawa. W: L. Leszczyński (Red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, Konstytucja, Integracja Europejska. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
Bogucki, O., Choduń, A., Czepita, S., Kanarek, B., Municzewski, A., i Zieliński, M. (2009). Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (4), 23–39. 
Borucka-Arctowa, M. (Red.). (1982). Społeczne poglądy na funkcje prawa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
Choduń, A. (2016). Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (4), 57–67. 
Cioch, H. (1995). Fundacje w ujęciu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
Cioch, H. (2005). Prawo fundacyjne. Kraków: Zakamycze. 
Cioch, H., i Kidyba, A. (2010). Ustawa o fundacjach. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Dz. U. z 1944 r., nr 4 poz. 17. 
Gizbert-Studnicki, T. (1992). Język prawny a obraz świata. W: G. Skąpska (Red.), Prawo w zmieniającym się społeczeństwie. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Boruckiej-Arctowej (s. 149–161). Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, Uniwersytet Jagielloński. 
Gizbert-Studnicki, T. (2014). Wykładnia celowościowa z perspektywy normatywnej. W: K. Budziło (Red.), Wykłady w Trybunale Konstytucyjnym z lat 2011–2012 (s. 111–138). Warszawa. 
Gizbert-Studnicki, T. (1985). Wykładnia celowościowa. Studia Prawnicze, (3–4), 51–70. 
Gizbert-Studnicki, T., i Dyrda, A. (2012). Teoria wykładni celowościowej Marka Smolaka. Państwo i Prawo, (12), 31–45. 
Grabowski, A. (2009). Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa (Wyd. 1). Kraków: Księgarnia Akademicka. 
Grzybowski, T. (2013a). Jednolitość orzecznictwa a paradygmat interpretacyjny (ze szczególnym uwzględnieniem reguły clara non sunt interpretanda). Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, (2), 25–37. 
Grzybowski, T. (2013b). Wpływ zmian prawa na jego wykładnię. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business. 
Hermann, M. (2012). Derogacja w analizach teoretycznoprawnych. Poznań: „Ars boni et aequi” Przedsiębiorstwo Wydawnicze - Michał Rozwadowski. 
Kamiński, M. (2011). Prawo administracyjne intertemporalne. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business. 
Kanarek, B. (2002). Moc obowiązująca i moc prawna a zagadnienie derogacji. W: Z. Tobor (Red.), Prawoznawstwo o praktyka stosowania prawa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 
Kanarek, B., i Zieliński, M. (2001). Porządkująca faza wykładni prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (3), 1–12. 
Karczewski, J. (2015). Postulat jasności prawa w odniesieniu do prawa Unii Europejskiej. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, (2), 42–58. 
Kordela, M. (2015). Teoria Prawa Zygmunta Ziembińskiego. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, (1), 230–249. 
Kroczek, P. (2014). Ius sequitur vitam, czyli o niektórych czynnikach zmian w prawie. Studia Socialia Cracoviensia, (2), 163–176. 
Leszczyński, L., i Maroń, G. (2013). Zasady prawa i generalne klauzule odsyłające w operatywnej wykładni prawa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 60(2), 145–157. 
Mikołajewicz, J. (2000). Prawo intertemporalne: zagadnienia teoretycznoprawne. Poznań: Wydawnictwo Printer. 
Nowak, L. (1973). Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Ochman, P. (2011). Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym: przepisy karne ustaw bankowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 
Opałek, K. (1962). Problemy metodologiczne nauki prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Patryas, W. (2016). Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy. Próba eksplanacyjnego podejścia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
Piątek, W. (2012). Wykładnia funkcjonalna w orzecznictwie sądów administracyjnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1), 21–35. 
Pietrzykowski, T. (2003). Temporalny zakres obowiązywania prawa. Państwo i Prawo, (4), 45–56. 
Pietrzykowski, T. (2011). Podstawy prawa intertemporalnego. Zmiany przepisów a problemy stosowania prawa. Warszawa: LexisNexis. 
Romanowicz, M. (2011). Teoria klaryfikacyjna wykładni prawa jako teoria uzasadnienia. Perspektywa psycholingwistyczna a pozytywistyczna koncepcja wykładni prawa. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, (1), 55–74. 
Romanowski, M., i Dobrzeniecki, K. (2011). Aktualne problemy obowiązywania i stosowania dekretów PKWN. Forum Prawnicze, (6 (8)), 43–59. 
Sitarz, O., Lorek, D., i Zawiejski, P. (2011). Znaczenie wykładni dla ustalania granic kryminalizacji. W J. Glumińska-Pawlic i Z. Tobor (Red.), Prawnicze dylematy interpretacyjne. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. 
Skąpska, G. (1991). Prawo a dynamika społecznych przemian (Wyd. 1). Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Smolak, M. (2014). Aksjologiczne założenia stosowania dyrektyw wykładni celowościowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1), 5–13. 
Tkacz, S. (2011). „O tym kto posiada środki odurzające...”. Studium jednego przypadku. W: J. Glumińska-Pawlic i Z. Tobor (Red.), Prawnicze dylematy interpretacyjne. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. 
Wronkowska, S. (1987). Niektóre problemy eliminowania norm z systemu prawnego. W: J. Mazur (Red.), Tworzenie prawa. Zbiór studiów. Warszawa: Urząd Rady Ministrów. 
Wronkowska, S. (2007). O stanowieniu i ogłaszaniu prawa oraz o kulturze prawnej. Państwo i Prawo, (4), 3–15. 
Wronkowska, S. (2008). Kilka uwag o „prawodawcy negatywnym”. Państwo i Prawo, (10), 5–20. 
Wronkowska, S. (2009). Proces prawodawczy dwóch dekad - sukcesy i niepowodzenia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (2), 111–129. 
Wronkowska, S., i Zieliński, M. (1997). Zasady techniki prawodawczej: komentarz (Wyd. 1). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. 
Wróbel, W. (2003). Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym. Kraków: Zakamycze. 
Wróblewski, J. (1959a). Wykładnia przez eliminację w praktyce interpretacyjnej. Nowe Prawo, (3), 298–308. 
Wróblewski, J. (1959b). Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. 
Wyrembak, J. (2009). Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw: pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 
Zajadło, J. (2014). Standardy praw człowieka - uniwersalne czy relatywne? Gdańskie Studia Prawnicze, XXXII, 415–435. 
Zalasiński, T. (2004). Definiowanie retroaktywności w polskiej doktrynie prawa i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Państwo i Prawo, (4), 43–56. 
Zaręba, P. (1987). Utrata mocy obowiązującej przepisów prawnych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Urząd Rady Ministrów. 
Zieliński, M. (1998). Wyznaczniki reguł wykładni prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (3, 4), 1–20. 
Ziembiński, Z. (1972). Metodologia nauk prawnych. Przewodnik dla studentów studium dla pracujących. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Ziembiński, Z. (1974). Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Ziembiński, Z., i Zieliński, M. (1992). Dyrektywy i sposób ich wypowiadania. Warszawa: Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego „Znak, Język, Rzeczywistość” Polskie Towarzystwo Semiotyczne. 
Zirk-Sadowski, M. (2002). Uczestniczenie prawników w kulturze. Państwo i Prawo, (9), 3–14. 
Zwierzykowski, P. F. (2016). Nowelizacja jako sposób zmiany prawa: studium z teorii legislacji. Poznań: „Ars boni et aequi” Przedsiębiorstwo Wydawnicze - Michał Rozwadowski.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Cardinal Wyszyński University in Warsaw

t_szczurowski@uksw.edu.pl

 

Forma dokumentów stanowiących podstawę wpisu do KRS

 

Form of documents constituting the basis for entry info the National Court Register

 

Streszczenie:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka wykładni art. 6944 § 1 KPC zgodnie z którym dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. W kontekście powyższej regulacji problematycznym jest jednak, czy urzędowe poświadczenie odpisu może być dokonywane przez występującego w sprawie rejestrowej pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym (art. 129 § 2 I 3 KPC). W ocenie autora norma art. 6944 § 1 KPC wyklucza dokonywanie uwierzytelnienia odpisów przez wyżej wymienione podmioty.

 

Słowa kluczowe: Krajowy Rejestr Sądowy, dokument.

 

Summary:

The article deals with the problem of interpretation of art. 6944 § 1 Code of Civil Procedure. The law regulates that documents which are the basis for an entry to be made in the National Court Register or which are filed for register files should be filed as originals, certified copies or extracts. The problem is if the certified copies can be made by the party’s attorney if that representative is an advocate, legal advisor. The author analyzes the relation between art. 6944 § 1 and art. 129 § 2, 3 Code of Civil Procedure. In the author’s opinion documents which are filed in register proceedings can’t be certified by advocate or legal advisor.

 

Key words: National Court Register, document.

 

Bibliografia/References
Marszałkowska-Krześ E., (2018). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa, wyd. 21, Legalis 
Michalska – Marciniak M., w: K. Piasecki (red.), (2016). Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 367–729, Warszawa, wyd. 7, Legalis. 
Kaczyński M. J., w: A. Góra-Błaszczykowska (red.), (2016). Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-729 Warszawa, wyd. 2, Legalis. 
Bogdanowicz-Walenciak M., (2013). O odpisach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem przez profesjonalnych pełnomocników w postępowaniu rejestrowym i wieczystoksięgowych, Monitor Prawniczy nr 6. 
Zamojski Ł., (2016). Postępowanie o wpis do KRS a uwierzytelnienie dokumentu na podstawie art. 129 KPC – glosa – VIII Ga 66/14, Monitor Prawniczy, nr 9. 
Pruś P., w: M. Manowska (red.), (2013). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa. LexisNexis. 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł