Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 11/2016

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 11/2016

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Bartłomiej Nowak, Akademia Leona Koźmińskiego
Anna Szaroszyk, Akademia Leona Koźmińskiego

 

REMIT Regulation and new obligations for participants of the wholesale energy market

 

Rozporządzenie REMIT a nowe obowiązki dla uczestników hurtowego rynku energii

 

Abstrakt:

 

Prace nad rozporządzeniem REMIT miały na celu przede wszystkim stworzenie ram prawnych dla przeciwdziałania nadużyciom oraz manipulacjom na hurtowym rynku energii. Zgodnie z polityką tworzenia przejrzystego, konkurencyjnego i zintegrowanego wewnętrznie rynku wspólnotowego, REMIT jest pierwszym dokumentem tej rangi bliżej regulującym kwestie zapobiegania nieuczciwej konkurencji na hurtowym rynku energii.

 

Key words: REMIT, wholesale Energy market, integrity, transparency.

 

Artur Nowacki, Uniwersytet Warszawski

 

Zwołanie zgromadzenia wspólników przez zarząd

 

Convocation of the shareholders’ meeting by the management board

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem artykułu jest analiza wybranych kwestii związanych ze zwołaniem przez zarząd zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Obejmuje to przede wszystkim analizę sposobu powzięcia przez zarząd decyzji o zwołaniu zgromadzenia oraz sposób zakomunikowania tej decyzji wspólnikom (termin, forma tego zakomunikowania, wymagana treść zawiadomienia). W pracy bronione jest stanowisko o dopuszczalności zwołania zgromadzenia przez każdego z członków zarządu z osobna. Kwestie te mają istotny walor zarówno praktyczny, jak i teoretyczny, a wiele spośród nich pozostaje przedmiotem sporów w doktrynie.

 

Słowa kluczowe: zgromadzenie wspólników, zwołanie, zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia, uchwały wspólników, spółka z o.o.

 

Summary:

 

The articles analyses various issues relating to convocation by a management board of a shareholders’ meeting in a Polish private limited liability company. Among these issues it discusses the management board’s decision to convene the meeting (with the article voicing support for an interpretation where the meeting may be convened by any single member of the management board) and the notification to the shareholders on convocation of the meeting (the required timing, manner of this communication, required content). These issues have a lot of practical importance for the companies’ activities, as well as bear theoretical consequences, while many remains subject of controversy between legal scholars.

 

Key words: shareholders’ meeting, convocation, notification about convocation of the shareholders’ meeting, shareholders’ resolution, limited liability company.

 

Piotr Suski, Uniwersytet Jagielloński

 

Modyfikowanie warunków umów zawartych z konsumentami przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i energetyczne na tle orzecznictwa Prezesa UOKiK

 

Modification of consumer contracts by telecommunications and energy companies against the decisions of the Polish Office of Competition and Consumer Protection

 

Streszczenie:

 

Wydane w ostatnim czasie orzecznictwo Prezesa UOKiK dotyczące modyfikowania warunków umów zawartych z konsumentami przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych wskazuje, że kwestia ta budzi wątpliwości, pomimo rozbudowanej regulacji zawartej w Prawie telekomunikacyjnym. Niniejszy artykuł omawia problemy związane z wykładnią oraz stosowaniem tych przepisów, zestawiając je z odpowiednimi przepisami Prawa energetycznego określającymi tryb modyfikowania umów przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wspólnotowe źródło obu regulacji, w postaci postanowień dyrektyw 2002/22/WE, 2003/54/WE i 2003/55/WE, pozwala na sformułowanie dla nich wspólnych wniosków. W szczególności, dotyczy to ich relacji z art. 3841 KC, którego stosowanie – jako przepisy szczególne – wyłączają. Jednocześnie, zakres zastosowania przepisów sektorowych, zwłaszcza w odniesieniu do warunków jednostronnego modyfikowania essentialia negoti oraz umów na czas oznaczony, determinuje regulacja nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Jak bowiem wskazuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (sprawy Invitel, RWE Vertrieb, Alexandra Schulz) umowy zawierane z konsumentami przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i energetyczne w istotnym zakresie jej podlegają. Jednocześnie analiza przepisów sektorowych wskazuje na to, że obowiązki związane z modyfikacją warunków umownych są dla tych przedsiębiorców do pewnego stopnia tożsame. Jak się wydaje, bardziej szczegółową regulację zawartą w prawie telekomunikacyjnym (określającą np. różne sposoby powiadamiania konsumenta) przedsiębiorstwa energetyczne mogą wykorzystywać na zasadzie analogii, w drodze wprowadzenia tych rozwiązań do swoich umów.

 

Słowa kluczowe: prawo konsumenckie, prawo telekomunikacyjne, prawo energetyczne, modyfikacja warunków umów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Summary:

 

Recent decisions issued by the President of Polish Office of Competition and Consumer Protection regarding modification of contracts concluded by telecommunication entrepreneurs with consumers indicate that this subject raises significant doubts, despite the extensive regulation contained in the telecommunications law. Hereby article discusses issues related to the interpretation and application of these provisions, putting them together with the relevant provisions of the energy law which concern modifying consumer contracts by energy companies. Both regulations have their source in EU law, i.e. Directives 2002/22/EC, 2003/54/EC and 2003/55/EC, what allows to formulate joint conclusions. In particular, this applies to their relationship with art. 3841 of the Polish Civil Code, which they repeal according to the principle lex specialis derogat legi generali. At the same time, the scope of application of both sector regulations, especially with regard to the conditions of unilateral modification of essentialia negotii and contracts for a specified period, is determined by the rules on unfair terms in consumer contracts. EU Court of Justice case law (cases Invitel, RWE Vertrieb and Alexandra Schulz) confirms that contracts concluded with consumers by telecommunications and energy companies are, to large extent, subject to these rules. At the same time the analysis of sectoral legislation indicates that the obligations related to the modification of contractual terms are generally similar for these entrepreneurs. It seems that the more detailed provisions contained in the telecommunications law (e.g. specifying different ways to notify the consumer about the change) may be used by energy companies, if they introduce proper provisions to their contracts.

 

Key words: consumer law, telecommunication law, energy law, modification of contract terms, President of Competition and Consumer Protection.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Udział organu nadzoru w powoływaniu członków zarządu spółek specjalistycznych

 

Supervisory board’s participation in the appointment of members of specialized companies

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie zasad powoływania lub zmiany członków zarządu specjalistycznych spółek akcyjnych. Autor skupia się na spółce prowadzącej bank, zakład ubezpieczeń lub reasekuracji, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, towarzystwo emerytalne, giełdę i dom maklerski. Zwrócono uwagę, że powołanie członka zarządu lub jego zmiana w tych spółkach często wiąże się z koniecznością uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego lub zawiadomienia jej o takim fakcie. Podkreślając, iż szczegółowe rozwiązania w wymienionych spółka różnią się autor opisuje zasady powołania lub zmiany członków zarządu w w/w spółkach, wskazując na podmiotowy i funkcjonalny zakres reglamentacji.

 

Słowa kluczowe: członek zarządu, Komisja Nadzoru Finansowego, specjalistyczna spółka akcyjna.

 

Summary:

 

The article deals with specific election procedure of a member of management board of specialist joint-stock companies. The author focuses on companies which provides bank, insurance or reinsurance company, investment fund society, pension funds society, stock exchange, brokerage house. He underlines that appoint or change in the composition of the management board in this type of joint-stock companies often shall require the consent of the Financial Supervision Commission, but the rules are different in this joint-stock companies. The author describes the rules in each of the company.

 

Key words: a member of management board, the Financial Supervision Commission, specialist joint-stock companies.

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Katarzyna Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski

 

Zakres i charakter działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych w obrębie udzielania zamówień publicznych

 

The scope and character of the control activities performed by regional accounting chambers within granting the procurement

 

Streszczenie:

 

Regionalne izby obrachunkowe (r.i.o.) są państwowymi organami nadzoru i kontroli działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Sama zaś sfera działania kontrolnego r.i.o. obejmuje badanie gospodarki finansowej w tym realizację zamówień publicznych. Co istotne tego rodzaju czynności sprawdzająco – ocenne regionalnych izb obrachunkowych pozostają w całkowitej niezależności od ich działalności nadzorczej, obok (choć nie w całkowitym oderwaniu) od funkcji informacyjnych, szkoleniowych, opiniodawczych, oraz karno – administracyjnych niniejszego organu. Ustaleniu szczególnych właściwości i charakteru działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych prowadzonej w obrębie organizacji i udzielania zamówień publicznych, poświęcone jest niniejsze opracowanie.

 

Słowa kluczowe: Regionalne izby obrachunkowe, kontrola, nadzór, zamówienia publiczne, działalność kontrolna.

 

Summary:

 

Regional accounting chambers (rio) are national supervisory organs and control organs as regards the activity of entities performing public procurement. The mere sphere of the control activity performed by chambers includes the examination of financial management in the execution of public procurement. What is important in case of these control – evaluative activities of regional accounting chambers is that they are completely independent from their supervisory activities, as well as (though not completely detached) from the informative, training, consultative, and penal – administrative functions of hereby organ. Hereby dissertation is devoted to establishing the specific characteristics and the character of the control performed by regional accounting chambers conducted within the organization and granting procurement.

 

Key words: Regional accounting chambers, control, supervision, procurement, inspection activities.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł