Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 11/2017

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 11/2017

 

Plik do pobrania

 

Spis treści

 

Beata Kozłowska-Chyła, Uniwersytet Warszawski

 

Alojzy Z. Nowak, Uniwersytet Warszawski

 

Strategia odpowiedzialnego rozwoju a wyzwania zewnętrzne dla polskiej gospodarki

 

Strategy for Responsible Development and external challenges for the Polish economy

 

Streszczenie:

 

Polska gospodarka w ostatnich dwóch latach rozwija się dynamicznie na tle całej Unii Europejskiej. W roku 2017 wzrost Produktu Krajowego Brutto wyniesie około 4 procent. To wyróżniający się rezultat także w skali całej Unii Europejskiej. Istnieją dobre perspektywy dla dalszego szybkiego rozwoju polskiej gospodarki, bowiem coraz lepsze efekty przynosi „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, realizowana od dwóch lat przez polski rząd. Twórca tej strategii wicepremier i minister rozwoju oraz finansów Mateusz Morawiecki twierdzi, że powstały przesłanki do stabilnego i satysfakcjonującego w kolejnych latach wzrostu dochodu narodowego, a jednocześnie postępuje poprawa spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Aby ten pozytywny trend został utrzymany, należy także zwrócić większą uwagę na uwarunkowania zewnętrzne dla dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego Polski, a więc w dużej mierze dla implementacji założeń ekonomicznej i społecznej części „Strategii…” Artykuł ten podejmuje problematykę związku pomiędzy ambitnym programem rządowym,
a potencjalnymi zewnętrznymi wyzwaniami dla tego programu.

 

Słowa kluczowe: „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, Unia Europejska, globalizacja, reindustrializacja , wyzwania zewnętrzne, imigracja.

 

Summary:

 

Polish economy has grown dynamically in the last two years at the background of the European Union. In 2017, GDP growth will be about 4 percent. This is a distinctive result also across the European Union. There are good prospects for the further rapid development of the Polish economy, as the Strategy for Responsible Development, which has been implemented for two years by the Polish government, is getting better and better. The head of this strategy, Deputy Prime Minister and Minister for Development and Finance, Mateusz Morawiecki, says that there are grounds for stable and satisfactory growth in national income over the coming years, while improving social, economic and territorial cohesion. In order for this positive trend to be maintained, more attention should be paid to the external conditions for further social and economic development of Poland, and to a large extent for the implementation of the economic and social assumptions of the Responsible Development Strategy. This article deals with the relationship between ambitious government programs and potential external challenges for this program.

 

Key words: Strategy for Responsible Development, European Union, Globalization, re-industrialization, external challenges, immigration.

 

Tomasz Sójka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zapobiegawcze mechanizmy obrony przed przejęciem spółki w prawie polskim

 

Preventive Anti-Takeover Defenses in Polish law

 

Streszczenie:

 

Niniejsze opracowanie poświęcone jest zapobiegawczym mechanizmom obrony przed przejęciem, pozostającym w dyspozycji spółek publicznych z perspektywy prawa polskiego. Obejmuje ono wyłącznie te metody, które stosowane są w praktyce polskiego rynku kapitałowego, – jak np. voting cap, - lub te, które potencjalnie mogą być stosowane w typowych sytuacjach. Przedmiotu rozważań nie stanowią natomiast takie techniki zapobiegania wrogim przejęciom, które mogą być efektywne wyłącznie w wyjątkowych, szczególnych okolicznościach. Kontrola sprawowana często nad spółkami publicznymi przez strategicznych inwestorów dysponujących znacznymi pakietami akcji prowadzi do zamkniętego modelu corporate governance, który zasadniczo dominuje na polskim rynku kapitałowym. Stopniowe zmniejszanie zaangażowania inwestorów strategicznych – najczęściej założycieli spółki – i sprzedaż akcji na rzecz inwestorów finansowych sprawia, że próby wrogich przejęć przestały być zagadnieniem teoretycznym w polskiej gospodarce. Zasadniczą tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, że jakkolwiek prawo polskie nie zezwala na konstruowanie typowych, – tj. wzorowanych na rozwiązaniach amerykańskich, - „zatrutych pigułek” (poison pills), to jednak przepisy polskiego Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z ich interpretacją przez doktrynę, pozostają wysoce permisywne w zakresie stosowania różnorodnych metod zapobiegania próbom przejęcia kontroli. Kwestia zakresu dopuszczalności stosowania przez polskie spółki mechanizmów obrony przed przejęciem jest jednym z ważniejszych zagadnień wymagających pogłębionej dyskusji - w której głosem jest niniejsze opracowanie - oraz ewentualnej systemowej interwencji ustawodawcy.

 

Słowa kluczowe: wrogie przejęcie, spółka publiczna, zapobieganie przejęciu, mechanizmy obrony przed przejęciem.

 

Summary:

 

This paper discusses preventive anti-takeover defences available to public companies in Polish law. It does not cover anti-takeover defences that could be effectively used only in exceptional, special situations as it is limited to the methods applied in practice in the Polish capital market, such as the voting cap, or methods potentially applicable to typical situations. A control exercised by strategic investors over Polish public companies results in the closed corporate governance model prevailing in the Polish capital market. However one can notice the gradual decrease of involvement by strategic investors, typically company founders, in their businesses which is often accompanied by their decision to sell the shares off to financial investors; therefore attempts at hostile takeovers are now of a more practical nature. The main claim of this article is that Polish Code of Commercial Companies and Partnerships – as interpreted in legal literature – remains highly permissive when it comes to the application of various methods aimed at preventing any takeovers of control, however, it does not allow for the construction of typical poison pills based on American solutions. This paper forms a part of a required extended discussion on the admissibility of defence mechanisms as used by Polish companies. Potentially, legislator’s systemic interference might be needed too.

 

Key words: hostile takeovers, public company, takeover prevention, takeover defence mechanisms.

 

Aleksander Werner, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Agresywne planowanie podatkowe a pomoc państwa udzielana przy wykorzystaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

 

Aggressive tax planning and State aid granted by instruments of the individual tax law interpretations

 

Streszczenie:

 

Artykuł odnosi się do przeciwdziałania agresywnemu planowaniu podatkowemu, a także szkodliwej konkurencji podatkowej przy wykorzystaniu regulacji dotyczących zakazu udzielania pomocy państwa. Komisja Europejska w ostatnich postępowaniach dotyczących udzielania pomocy publicznej udzielanej poprzez indywidualne interpretacje prawa podatkowego zbadała kwestie określania metody ustalania cen transferowych z punktu widzenia art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Decyzje Komisji w tym zakresie są cennym materiałem, który też może mieć istotne znaczenie dla wydawanych w Polsce indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.

 

Słowa kluczowe: agresywne planowanie podatkowe, szkodliwa konkurencja podatkowa, ceny transakcyjne, pomoc państwa.

 

Summary:

 

In the article are presented regulations concerning admissibility of granting state aid in the scope of fight against aggressive tax planning and harmful tax competition. Last European Commission’s proceedings concerning the state aid granted by instruments of tax rulings (the individual tax law interpretations) show that methods of estimating transfer pricing should include analyses in the scope of article 101 point 1 Treaty on functioning of the European Union. Commission’s decisions are deeply useful and have importance on the Polish tax rulings.

 

Key words: aggressive tax planning, harmful tax competition, transfer pricing, state aid.

 

Szymon Słotwiński, Uniwersytet Szczeciński

 

Naruszenie „wiarygodności kontrahenta” przez niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych w usługach finansowych – uwagi na tle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2015 r., sygn. I CSK 868/14

 

Violation of the "credibility of the contractor" by improper processing of personal data in financial services - remarks against the background of the judgment of the Supreme Court of 11 February 2015, ref. I CSK 868/14

 

Streszczenie:

 

Współcześnie podejmując jakąkolwiek aktywność związaną z nabywaniem dóbr i usług pozostawiamy po sobie ślad - głównie dane osobowe. Biorąc pod uwagę szybkość wymiany informacji można dojść do wniosku, że relacje interpersonalne nabierają doniosłości prawnej przy ocenie motywacji lub przyczyn przyjęcia takiego, a nie innego stanowiska jednego podmiotu wobec drugiego. Informacje o podmiotach i ich zachowaniu na rynku mają znaczenie dla procesu decyzyjnego należącego do autonomicznej sfery każdego podmiotu prawa. W tekście dąży się do ustalenia jaki interes lub dobro zostaje naruszone, gdy uczestnicy rynku nie chcą nawiązywać relacji prawnych z określonym podmiotem, opierając się wyłącznie na nieprawdziwych danych. Uznano również, że „wiarygodność kontrahenta” stanowi istotny prawnie atrybut podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, który może być bezprawnie naruszony przez przetwarzanie danych osobowych. Wkroczenie w sferę wartości nierozerwalnie związanych z człowieczeństwem albo podmiotowością prawną innych bytów prowadzi do problematyki pojęcia i ochrony dóbr osobistych. Jakakolwiek nieścisłość lub uchybienie w zakresie przetwarzania danych osobowych może wywołać niewspółmiernie wielkie szkody w niemajątkowych interesach podmiotu, którego dane dotyczą. Zaś na skutki wadliwego przetwarzania danych osobowych i powiązane z tym roszczenia osoby, której dobra naruszono, należy popatrzeć z perspektywy dwuaspektowej konstrukcji ochrony dóbr osobistych.

 

Słowa kluczowe: dane osobowe, dobra osobiste, przetwarzanie danych osobowych.

 

Summary:

 

Nowadays, by taking on any activity connected with acquiring goods and services, we leave mainly personal data. The speed of information exchange, can be concluded that interpersonal relationships gain the legal significance of evaluating the motivation or the reasons for adopting one, rather than another. Information about the parties and their behavior on the market are relevant to the decision-making process of the autonomous sphere of every legal entity. The text seeks to determine what interest or good is violated when market participants refuse to form legal relationships with a particular entity, basing solely on inaccurate data. It was also acknowledged that the "credibility of the contractor" constitutes a legally significant attribute of entities participating in legal transactions that may be unlawfully infringed by the processing of personal data. Entering into the sphere of values inextricably linked to the humanity or legal personality of other beings leads to the problem of concept and protection of personal rights. Any inaccuracy or misconduct in the processing of personal data may cause disproportionately great harm to the non-material interests of the data subject. The consequences of the faulty processing of personal data and the related claims of the person whose property has been violated should be looked at from the perspective of a two-dimensional structure of protection of personal rights.

 

Key words: personal data, personal good, personal data processing.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na cywilne postępowania sądowe i egzekucyjne

 

Influence of restructuring proceedings on civil and judicial proceedings

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na cywilne postępowanie sadowego, jak również egzekucyjne. Autor pokazuje, że poszczególne rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego wywierają w tym zakresie różne skutki.

 

W pierwszej części artykułu poddano analizie przede wszystkim znaczenie terminu „sprawa dotyczącą masy układowej (sanacyjnej)”, przy czym uwzględniono w tym zakresie również poglądy doktryny dotyczące wykładni pojęcia „sprawa dotyczącą masy upadłościowej”. W drugiej części artykułu autor opisuje wpływ poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych na postępowanie cywilne. Autor podkreśla, że co do zasady prowadzenie postępowanie restrukturyzacyjnego nie stoi na przeszkodzie wszczęciu postępowania cywilnego o prawo, które jest już dochodzone w toku postępowania restukturyzacyjnego.

 

Słowa kluczowe: postępowanie restukturyzacyjne, postępowanie cywilne.

 

Summary:

 

The article analyses the influence of restructuring proceeding on civil proceeding and debt enforcement collection proceedings. The author shows that each restructuring proceedings have different effects.

 

In the first part of the article the author interprets the meaning of the term “proceeding about the estate”. He underlines views of legal doctrine which were presented under The Bankruptcy Law. In the second part of the article the author describes effects of each restructuring proceedings. He highlights that during the restructuring proceeding it is generally possible to initiate other proceedings about claim which should be satisfied in the restructuring proceeding.

 

Key words: restructuring proceeding, civil proceeding.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Joanna Gronkowska, Uniwersytet Jagielloński

 

Wojciech Pyzioł, Uniwersytet Jagielloński

 

Anna Walaszek-Pyzioł, Uniwersytet Jagielloński

 

Aspekty finansowo - prawne klastra energii

 

Streszczenie:

 

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Ustawa OZE, 2015) wprowadzono pojęcie „klastra energii”. Celem niniejszej publikacji jest analiza zagadnień prawno-regulacyjnych dedykowanych klastrom energii, niezbędnych do efektywnego prowadzenia przez nie działalności gospodarczej, realizującej przy tym w skali lokalnej cel zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

 

Słowa kluczowe: klaster energii ∙ formy prawne koordynatora klastra energii ∙ energetyka rozproszona ∙ innowacyjność ∙ efektywność klastrów energii.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł