Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 12/2012

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GORPODARCZEGO 12/2012

 

Spis treści

 

Alojzy Z. Nowak, University of Warsaw
Ruth Taplin, University of Laicester
Alternative Scenarios for Overcoming the Eurozone Crisis

 

Streszczenie

 

Alternatywne scenariusze przezwyciężenia kryzysu w strefie Euro

 

Autorzy omawiają kilka możliwych scenariuszy przezwyciężenia aktualnego kryzysu w strefie EURO. Scenariusz pierwszy byłby oparty o bardzo restrykcyjną politykę finansową. Drugi zakłada, że zadłużenie może być zrestrukturyzowane. Trzeci scenariusz przewiduje czerpanie wzoru z rozwiązania zastosowanego w Argentynie, polegającego na dewaluacji waluty i przez to zwiększenia konkurencyjności gospodarki, stymulującej działalność gospodarczą. Czwarte rozwiązanie, zwane „Odrodzeniem Europy” polega na powrocie do myślenia w warunkach solidarności. Propozycja piątego scenariusza polega na otwarciu granic Unii dla państw spoza jej granic.
Analiza zawarta w artykule opiera się o konkretne przykłady rozwiązań z państw Europejskich – krajów bałtyckich, Grecji, ale także Argentyny czy Stanów Zjednoczonych, a także świetnie prosperującej gospodarce Chin.
Następnie została zaprezentowana aktualne kondycja waluty Euro, oceniona przez autorów pozytywnie.
Autorzy przedstawiają także argumenty za tezą, że aktualny kryzys strefy Euro nie spowoduje załamania się tego systemu, a jedynie spowoduje, że będzie on mniej atrakcyjny dla niektórych państw, ubiegających się o przyjęcie tej waluty.
W podsumowaniu artykułu autorzy dochodzą do wniosku, że istotna dla przyszłości strefy Euro będzie także rola opodatkowania, a nawet programu hormonizacji opodatkowania, ustalonego przez wszystkie kraje członkowskie, tak aby aktualna forma kryzysu nie zagrażała w przyszłości unii monetarnej.

 

Oleg A. Gorodov, Saint Petersburg State University
Leopold Moskwa, Adam Mickiewicz University
Energy law of the Russian Federation

 

Streszczenie

 

Prawo energetyczne Federacji Rosyjskiej

 

Prawo energetyczne w Rosji postrzegane jest z reguły przez pryzmat czterech głównych aspektów: branżowego (gałęziowego), normatywnego, naukowego i edukacyjnego. Aspekt branżowy (gałęziowy) polega na wykazaniu, iż prawo energetyczne stanowi kompleksową gałąź prawa krajowego. Aspekt normatywny dotyczy techniczno-prawnej regulacji stosunków społecznych w sektorze energetycznym gospodarki narodowej, ukształtowanej jako system prawa energetycznego. Aspekt naukowy wiąże się z rozwojem prawa energetycznego jako samodzielnej dyscypliny naukowej. W aspekcie edukacyjnym zwraca się uwagę na prawo energetyczne jako osobną dyscyplinę dydaktyczną, wykładaną na wydziałach prawa rosyjskich uczelni. W artykule najwięcej miejsca zajmują rozważania dotyczące stanu ustawodawstwa energetycznego Federacji Rosyjskiej (aspekt normatywny). Podstawę tego ostatniego stanowią przepisy konstytucyjne oraz ustawy federalne. Pomimo faktu, iż ustawodawstwo energetyczne Rosji jest w stadium stanowienia, to już można mówić o jego pewnym uporządkowaniu w ramach samodzielnych obszarów energetyki, z których głównymi są: elektroenergetyka, energetyka cieplna, gazownictwo i przemysł naftowy oraz przemysł węglowy. Praktyka prawna pokazuje wszakże, że obecnie istniejące ustawy federalne i uzupełniające je akty prawne nie zapewniają jednolitych ram prawnych dla trwałego funkcjonowania i prawidłowego rozwoju sektora energetycznego. Dla realizacji takiego celu niezbędna jest, jako minimum, systematyzacja lub kodyfikacja prawa energetycznego w Rosji. W związku z tym za trafny należy uznać postulat o konieczności uchwalenia Kodeksu energetycznego Rosji lub ogólnej ustawy o energetyce.

 

Anna Walaszek-Pyzioł, Jagiellonian University in Krakow
ENTSO-E – a new form of institutional collaboration for creation of the European Union’s common electricity market

 

Streszczenie

 

ENTSO-E – nowa forma współpracy instytucjonalnej w celu stworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej w regionie UE

 

ENTSO – E (European Network of Transmission System Operators for Electricity – Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych) jest stowarzyszeniem (utworzonym w 2009 roku) łączącym operatorów systemu przesyłu energii elektrycznej z państw UE. Jednym z głównych zadań ENTSO-E jest tworzenie kodów sieciowych, które regulują szczegółowo prawne zasady międzynarodowej wymiany energii elektrycznej (wspólny rynek). Artykuł porusza problemy statusu prawnego ENTSO-E w świetle prawa UE. Szczególna uwaga jest poświęcona roli ENTSO –E w tworzeniu transeuropejskich kodów sieciowych.

 

Franciszek Strzyczkowski, University of Lodz
Theories of the European legal integration

 

Streszczenie

 

Teorie europejskiej integracji prawnej

 

Artykuł przedstawia teorie europejskiej integracji prawnej na podstawie dorobku doktryny amerykańskiej. Teorie integracji europejskiej są abstrakcyjną refleksją naukową nad intensyfikowaniem procesem współpracy politycznej państw europejskich. Teoretyczna debata nad procesem integracji europejskiej ma wyraźny kontekst historyczny i multidyscyplinarny charakter. Wśród wielu teorii konceptualizujących proces integracji europejskiej występuje także teoria europejskiej integracji prawne, wskazująca na rolę prawa w tym procesie.
Europejska integracja prawa jest kierunkiem badań procesu integracji europejskiej, który rozwinął się w latach 70 –tych i 80-tych ubiegłego stulecia. Szczególnym impulsem ożywiającym debatę był Traktat w Maastricht z 1992 r. Pod wpływem jego postanowień pojawiły się nowe zagadnienia otwierające dyskusję w szczególności nad rolą Trybunału Sprawiedliwości i sądownictwa krajowego w procesie europejskiej integracji prawnej. Dla jej wyjaśnienia wykorzystano różne podejścia, zarówno teorii prawnych jak i alternatywnych teorii politologicznych, w szczególności teorię neofunkcjonalną i intergowermentalną. W artykule wykazano, iż każda z nich na swój sposób wskazuje na źródła procesu integracji prawnej i identyfikuje głównych jego aktorów.

 

Beata Kucia-Guściora, John Paul II Catholic University of Lublin
The formation of a progressive scale in Polish Personal Income Tax against the trend in the EU Member States

 

Streszczenie

 

Kształtowanie się skali progresywnej w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych na tle tendencji w państwach członkowskich UE

 

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę oceny kształtowania się skali progresywnej oraz kwoty wolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce W okresie 20 lat obowiązywania ustawy dokonywano wielu zmian w zakresie zarówno kształtu progresji, jak i wysokości stawek podatkowych. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że te zmiany miały na celu dążenie do realizacji docelowego modelu skali. Dość częste reformy służyły raczej bieżącym potrzebom fiskalnym i politycznym. W konsekwencji obwiązująca w ostatnich latach dwuszczeblowa progresja de facto zbliżona jest do podatku linowego. Jawi się więc na tym tle pytanie jaki powinien być finalny kształt skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych? Autorka postuluje rewizję progresji podatkowej bądź w kierunku podatku liniowego bądź jej rozbudowanie poprzez zwiększenie progów i obniżenie stawek podatkowych. Argumentów przemawiających za koniecznością zmian dostarczają doświadczenia państw członkowskich UE. Konieczność zmian dotyczy także konstrukcji minimum wolnego od podatku. Zastosowana dość niska kwota i model odliczenia w polskim podatku dochodowym nie może być postrzegana jako uwzględnienie w konstrukcji podatku tzw. minimum egzystencji. Autorka w tym zakresie także odwołuje się do praktyki państw członkowskich UE, postulując podwyższenie kwoty wolnej od podatku jako wielokrotności najniższego wynagrodzenia. Zaprezentowane uwagi powinny stać się przedmiotem dyskusji nad przyszłym kształtem podatku dochodowego, szczególnie w kontekście zapowiadanych i oczekiwanych reform finansów publicznych w tym podatków.

 

Joanna Sieńczło-Chlabicz, University of Bialystok
Joanna Banasiuk, University of Bialystok
The legal character of the image right in view of the theory of personal rights

 

Streszczenie

 

Charakter prawny prawa do wizerunku na gruncie teorii praw osobistych

 

Zagadnienie charakteru prawnego prawa do wizerunku na gruncie teorii praw osobistych stanowi aktualną i doniosłą problematykę badawczą. Wynika to z faktu, że w kontekście postępującego urynkowienia elementów osobowości kwestią sporną jest charakter tego prawa, a mianowicie czy prawo do wizerunku, będące de facto przedmiotem obrotu, posiada wyłącznie charakter osobisty, czy mieszany (osobisto-majątkowy), czy też w wyniku zjawiska komercjalizacji dominującym elementem tego prawa staje się wartość majątkowa.
Analiza problematyki prawa do wizerunku w kontekście komercjalizacji wymaga przeprowadzenia rozważań na gruncie praw osobistych powszechnego prawa cywilnego. W kontekście rozwoju praw osobistych można zaobserwować dążenie do wydzielenia elementów osobowości nadających się do komercyjnego wykorzystania. Konsekwencją tego jest kształtowanie się nowych konstrukcji teoretycznych dotyczących charakteru praw osobistych. Zasadniczo można wskazać dwa rodzaje tendencji w doktrynie, mianowicie wyodrębnianie samodzielnego prawa o charakterze majątkowym, mogącym stać się przedmiotem obrotu oraz określanie praw osobistych jako praw o charakterze mieszanym.
Wydaje się, że pogląd, który odmawia prawu do wizerunku treści majątkowej, ponieważ służy ono ochronie godności ludzkiej, opiera się na idealistycznej koncepcji praw osobistości i nie uwzględnia faktycznie istniejącego zjawiska komercjalizacji i wynikających stąd prawnych konsekwencji. Decyzja, czy dane prawo posiada treść majątkową podejmowana jest niejednokrotnie przez rynek, ponieważ żadne prawo samo z siebie nie posiada immanentnej wartości majątkowej, lecz jest ona udzielona poprzez panujące na rynku prawo popytu i podaży. Porządek prawny pełni w tym kontekście niejako „służebną funkcję” i powinien stwarzać możliwości rozporządzania faktycznymi dobrami majątkowymi.
Uznanie majątkowego charakteru niektórych elementów prawa do wizerunku może prowadzić do wzmocnienia ochrony w ten sposób, że w przypadku jego naruszenia uprawnionemu będą przysługiwały inne roszczenia majątkowe, a zwłaszcza roszczenie odszkodowawcze, roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści przez naruszyciela oraz przez odwołanie do prawnej konstrukcji prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. Ponadto, za uznaniem majątkowych elementów prawa do wizerunku przemawia wykładnia przepisu art. 83 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnienie wizerunku osoby zmarłej wymaga zgody pozostałych przy życiu osób bliskich. W konsekwencji termin dwudziestoletni nie jest terminem przedawnienia roszczeń, lecz czasem trwania ochrony prawa do wizerunku. Obejmuje on czas życia podmiotu i wygasa 20 lat po jego śmierci. Decyzja ustawodawcy w zakresie czasu trwania pośmiertnej ochrony prawa do wizerunku jest adekwatna dla określenia czasu trwania majątkowych elementów dobra osobistego. Prawo do wizerunku w dobie komercjalizacji powinno być nadal traktowane jako prawo o charakterze osobistym. Jego treścią jest uprawnienie do sprzeciwienia się rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wizerunku bez uprzedniej zgody podmiotu. Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach tego prawa można wyróżnić współistniejące elementy osobiste i majątkowe.

 

CONSULTATION

 

Aleksander Maziarz, Kozminski University
Evolution of setting a collective dominant position in EU competition law

 

Streszczenie

 

Ewolucja w ustalaniu kolektywnej pozycji dominującej w prawie konkurencji Unii Europejskiej

 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w art. 102 nie wyjaśnia, czym jest pozycja dominująca ani czym jest kolektywna pozycja dominująca. Wobec braku tych definicji legalnych celem artykułu jest przedstawienie w jaki sposób Komisja Europejska oraz sądy unijne wykształciły koncepcję kolektywnej pozycji dominującej.
W artykule przedstawiono w jaki sposób ewoluowało wykształcenie tej definicji. Przeanalizowane zostały orzeczenia i decyzje, w których stwierdzono, że przedsiębiorstwa utrzymywały kolektywną pozycję dominującą oraz wykształcono przesłanki jej ustalenia. W pierwszej części artykułu przedstawione zostało podejście do koncepcji kolektywnej pozycji dominującej, w ramach badania zachowań przedsiębiorstw naruszających art. 102 TFUE. W szczególności skupiono się za elementach odróżniających utrzymywanie pozycji dominującej przez jedno przedsiębiorstwo od utrzymywania przez kilka przedsiębiorstwa kolektywnej pozycji dominującej. Druga część artykułu skupia się na unijnym systemie kontroli koncentracji, którego celem jest zapobieganie utworzenia lub umocnienia zarówno pozycji dominującej, jak i kolektywnej pozycji dominującej. Zbadano więc, czy w istocie połączenie przedsiębiorstw może doprowadzić do utworzenia lub wzmocnienia kolektywnej pozycji dominującej. Przedstawiono także orzecznictwo unijnych sądów w tym zakresie.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł