Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 12/2015

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 12/2015

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Jakub Kociubiński, Uniwersytet Wrocławski

 

Proliferencja umów modelu „Otwartego Nieba” – uwarunkowania liberalizacji sektora transportu lotniczego w Unii Europejskiej

 

Proliferation of “Open Skies” type agreements – determinants of air transport liberalization in the European Union

 

Streszczenie:

 

Zasadniczy model ładu rynkowego w transporcie lotniczym oparty był tradycyjnie na protekcjonistycznym paradygmacie, gdzie krajowe rynki chronione były przed oddziaływaniem sił rynkowych. Polityczne i strategiczne znaczenie lotnictwa spowodowało, że państwa uznały, że pełna kontrola nad sektorem konstytuuje rację stanu. Procesy globalizacyjne, rozwój technologii aeronautycznych w połączeniu z relatywnym uspokojeniem sytuacji politycznej sprawiły, że konieczne stało się odejście od merkantylistycznego modelu regulacji, czego narzędziem była właśnie quasi-deregulacyjna doktryna „Otwartego Nieba”, która wyznaczyła model liberalizacji transportu lotniczego.

 

Artykuł przedstawia prawne aspekty związane w implementacja i proliferacją umów opartych na wzorcu „Otwartego Nieba”. Porozumienia te stanowią kluczowe komponenty budowy wspólnej europejskiej przestrzeni lotniczej oraz prowadzą do funkcjonalnego zespolenia rynków państw trzecich z rynkiem wewnętrznym UE. Jak dokonać liberalizacji transportu lotniczego poruszając się w ramach istniejących międzynarodowoprawnych rozwiązań? Jaki jest zakres kompetencji Unii Europejskiej do zawierania umów międzynarodowych regulujących przedmiotową sferę? Jakie wobec tego istnieją relacje między globalnym a europejskim modelem zarządzania gospodarczego w opisywanym sektorze? Te zagadnienia poddane zostaną analizie.

 

Słowa kluczowe: transport lotniczy, prawo konkurencji, Otwarte Niebo, kompetencje dorozumiane, umowy międzynarodowe.

 

Summary:

 

The general model of global market order of the air transport sector is based on the protectionist paradigm, where State’s markets are insulated from the full impact of the market forces. Political and strategic significance of aviation caused that States’ recognized a full control over the sector as an element of raison d’etat. Globalization, development of aeronautic technologies coupled with relative improvement of the political situation has forced the departure from the mercantilist regulatory model and turn into more liberal, quasi-deregulatory doctrine of “Open Skies” which in turn set standard for future liberalization.

 

This paper presents legal aspects of implementation and proliferation of “Open Skies” based international agreements. These agreements are a crucial tool in the creation in the Common European Aviation Area which also leads to functional linking of third countries aviation sectors with the EU’s internal market. How to liberalize air transport sector within the limits of current international regulatory regime? What is the extent of EU’s competences to conclude international agreements in the sector concerned? And thus, what is the relationship between the global and European economic governance regimes in the discussed sphere? These issues will be further examined.

 

Key words: air transport, competition law, Open Skies, implied powers, international agreements.

 

Andrzej Michalik, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

 

Skuteczność wewnątrzspółdzielczego postępowania odwoławczego w procesie dochodzenia uprawnień członków spółdzielni

 

Effectiveness of cooperative proceedings in the protection of members rights

 

Streszczenie:

 

Prowadzenie działalności gospodarczej przez każdą spółdzielnię pociąga za sobą również powstawanie sporów pomiędzy nią a jej członkami. Taka osoba może dochodzić swoich praw zarówno przed sądem jak również i przed organami spółdzielni. Przedmiotem tego artykułu jest omówienie skuteczności nowych rozwiązań prawnych w zakresie zniesienia obligatoryjności postępowania wewnątrzspółdzielczego. Od 2006 roku to spółdzielca decyduje jaką drogę odwoławczą wybierze. Tym samym osłabiona zostaje pozycja Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia w rozstrzyganiu tego typu sporów rosną natomiast jego koszty, czas trwania samego postępowania w przypadku wybrania bezpośredniej drogi sądowej. Mimo autonomii wyboru ze względu na argumenty ekonomiczne ustawodawca winien raczej rozważyć kwestię wprowadzenia obligatoryjności postępowania w pewnych typach spraw dotyczących chociażby organizacji działalności spółdzielni, zaś pozostawić fakultatywność w przypadku tych dotyczących sporów związanych z członkostwem. Przedstawienie argumentów za tym rozwiązaniem oraz propozycję stosowania postępowania wewnątrzspółdzielczego jako alternatywnej metody rozstrzygania sporów zawiera właśnie przedstawiony artykuł.

 

Słowa kluczowe: spółdzielnia, postępowanie wewnątrzspółdzielcze, droga odwoławcza.

 

Summary:

 

Every economical activity aim to dispute between a cooperative and its members. They can demand their rights not only in cooperative proceedings but also directly at court since polish legislator amended the Cooperative Act in 2006. Due to a view presented in the doctrine and judicial decisions it was not a good solution. This change in legal provisions limited the role of a general meeting and supervisory board in a cooperative appeal preceding.. Also the time until the end of courts preceding is much longer than before when the appeal were connected to cooperative procedure. The litigation costs were also grow. From all those reasons the legislator must consider another change in the Cooperative Act. The cooperative proceedings should be obligatory in the organizational matters and optional in the membership causes. All arguments for this solution reader will find in the article.

 

Key words: cooperative, cooperative proceedings, The Cooperative Act.

 

Elżbieta Hryniewicz-Lach, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Utracone korzyści (lucrum cessans) jako szkoda w prawie karnym

 

Lost profits (lucrum cessans) as damage in criminal law

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono propozycję karnoprawnego ujęcia problematyki utraconych korzyści (lucrum cessans) jako kwoty, która w wyniku przestępnego zachowania sprawcy nie weszła do majątku pokrzywdzonego. Autorka, odnosząc się do niemieckiego podziału przestępstw na te skierowane przeciwko mieniu oraz przeciwko majątkowi sprawcy, wskazuje na możliwość zastosowania podobnego podziału w prawie polskim, dla potrzeb różnicowania elementów składowych szkody wyrządzonej takimi typami przestępstw. Zgodnie z tą klasyfikacją przestępstwa wymierzone w mienie, np. kradzież, wiążą się z powstaniem szkody w mieniu pokrzywdzonego, ograniczając lub znosząc możliwość korzystania z jego składników w dotychczasowym zakresie i powodując utratę jego wartości (czyli damnum emergens). Natomiast przestępstwa wymierzone w majątek, np. nadużycie zaufania, powodują nadto niemożność zwiększenia wartości tego majątku (o lucrum cessans). Autorka sygnalizuje istotne problemy związane z badanymi kwestiami, jak pojęcie mienia i majątku w polskim prawie czy rzeczywisty lub hipotetyczny charakter utraconych korzyści. Artykuł prezentuje także linię orzeczniczą Sądu Najwyższego dotyczącą utraconych korzyści na gruncie Kodeksów karnych z 1969 i 1997 r.

 

Słowa kluczowe: utracone korzyści, szkoda, prawo karne.

 

Summary:

 

The article presents a proposal of a criminal law approach to an issue of lost profits (lucrum cessans) as a sum, which as a result of a criminal act didn’t become a part of victims assets. The author, referring to the idea of a German law division of crimes into these against property and against assets, indicates that this division can be adapted also to Polish law and build a base for differentiation between different types of damage caused by criminal acts. According to this division crimes against property like theft, limit or obstruct possibility of using goods and cause by that means loss of their value (damnum emergens). Crimes against assets, like malpractice cause besides inability to increase of their value (lucrum cessans). The author presents significant problems related to lost profits, like a concept of property and assets in Polish law and real or potential nature of lost profits. The article presents also the Supreme Court rulings relating to loss damages on a base of Penal Codes of 1969 and 1997.

 

Key words: lost profits, damage, criminal law.

 

Łukasz Pasternak

 

Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 Kodeksu karnego – zagadnienia wybrane

 

The offense of spreadof false information characterized in article 305 § 2 of Criminal Code – selected issues

 

Streszczenie:

 

Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w związku z publicznym przetargiem zostało stypizowane w art. 305 § 2 Kk umiejscowionym w rozdziale XXXVI Kk. zatytułowanym - przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zgodnie z art. 305 § 2 Kk karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ten, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu, albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia, albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

 

Przedmiot niniejszych rozważań został skoncentrowany na wybranych zagadnieniach dotyczących przestępstwa rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Autor wskazuje, iż zasadnicza uwaga została skoncentrowana na znamionach czynnościowych przestępstwa stypizowanego w art. 305 § 2 Kk. Przedmiotowe rozważania mają na celu przedstawienie nie tylko znamion czynnościowych jakimi są: rozpowszechnianie informacji lub przemilczenie istotnych okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu, ale również znamię działania na szkodę właściciela mienia, albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

 

Słowa kluczowe: rozpowszechnianie nie prawdziwych informacji, przestępstwo w przetargu publicznym, prawo karne, zakłócenia przetargu publicznego, przetarg publiczny.

 

Summary:

 

The offense of spread of false information in connection with a public tender was characterized in article 305 § 2 of Criminal Code. This offense was positioned in the chapter XXXVI of the Criminal Code which was titled “Offences against economic circulation“. In accordance with article 305 § 2 of the Criminal Code anyone who, in connection with a public tender, spreads false information or withholds circumstances of significant importance to the conclusion of the agreement that is the subject of the tender, or acts in concert with another entity to the detriment of the owner of property or an entity or institution for which the tender is to be held, is liable to the same penalty.

 

The purpose of this elaboration is to present the selected issues of the offense of spread of false information. The Author indicates that essential attention has been focused on the functional signs of the offense of spread of false information. The subject to this elaboration is not only to present functional signs of the above mentioned offense, i.e. spread of false information or concealment of circumstances of significant importance to the conclusion of the agreement that is the subject of the tender, yet also to presents sign of acting to the detriment of owner of property or an entity or institution for which the tender is to be held.

 

Key words: spread of false information, the offense in public tender, criminal law, disruption of a public tender, public tender.

 

GLOSA

 

Grzegorz Glanowski, Uniwersytet Jagielloński

 

Istota formalizmu refundacyjnego - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2014 r. sygn. akt I CSK 633/13

 

The essence of reimbursement`s formalism - interpretation of Supreme Court award of 14 November 2014, ref. no. I CSK 633/13

 

Streszczenie:

 

Komentowane orzeczenie jest kolejnym przykładem odejścia przez Sąd Najwyższy od prezentowanego do tej pory zapatrywania na ocenę aspektów formalnych wystawiania recept na leki refundowane. Teza przedmiotowego wyroku akcentuje konieczność zaopatrywania w leki pacjentów, posiadających do nich wskazania medyczne. Jednocześnie błędy formalne powstałe przy ordynowaniu leków nie mogą powodować odpowiedzialności finansowej lekarza, wypisującego lek osobie, której był on niezbędny i do którego miała prawo. Tym samym, nie każde naruszenie formalnych reguł przepisywania recept powoduje szkodę po stronie NFZ uzasadniającą regres do lekarza. Niniejszy tekst stanowi aprobatę wyrażonego przez Sąd Najwyższy stanowiska, ukazując dodatkowe argumenty na jego poparcie.

 

Słowa kluczowe: lekarz, dokumentacja medyczna, refundacja leków, recepta.

 

Summary:

 

Indicated award of Supreme Court presents successive example of desisting from previous judicial line, how to treat formal aspects of prescriptions. According to the thesis, it necessary to provide drugs to patients, who are identified by medical reasons. At the same time formal mistakes committed during prescription by a physician cannot cause his financial responsibility, when a drug was indispensable and due. Other words, not every violation of formal rules of prescribing causes a damage for National Health Fund which justifies suing him. Hereby text approves judgment of Supreme Court and presents additional arguments for its support.

 

Key words: physician, medical record, reimbursement of drugs, prescription.

 

RECENZJA

 

Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa

 

Przełom w ocenie regulacji

 

Stanisława Kasiewicza, Lech Kurkliński, Włodzimierz Szpringer

 

Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji

 

Warszawa: Wydawnictwo ALTERUM - Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego. Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości 2014, s. 195.

 

Spis treści Rok 2015 (LXVIII) nr 1-12

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński

 

Fundusz stabilizacyjny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 

The Stabilisation Fund under the Bank Guarantee Fund

 

Streszczenie:

 

Fundusz stabilizacyjny utworzono w ramach polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 2013 r., wykorzystując doświadczenia innych państw, w szczególności Szwecji i Niemiec. Stanowi on źródło dodatkowych środków, które będą przeznaczane na finansowanie ewentualnych działań mających utrzymać stabilność sektora bankowego w przypadku jego zagrożenia kryzysem. Przyjęta koncepcja tworzenia funduszu stabilizacyjnego wprowadza zasadę partycypacji środków pochodzących bezpośrednio z sektora bankowego w finansowaniu takich działań, ponieważ głównym źródłem zasilania tego funduszu jest obowiązkowa opłata ostrożnościowa wpłacana w każdym roku przez podmioty objęte systemem gwarantowania depozytów. Ze środków funduszu stabilizacyjnego można finansować realizację dwóch kategorii zadań, tzn. udzielanie gwarancji zwiększania funduszy własnych banku krajowego (gwarancja rekapitalizacyjna) oraz wypłatę deponentom środków gwarantowanych w przypadku braku innych źródeł finansowania tego zobowiązania.

 

Słowa kluczowe: bank krajowy, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gwarancja rekapitalizacyjna, fundusze własne banku.

 

Abstract:

 

The stabilisation fund was formed as a sub-fund under the Polish Bank Guarantee Fund in 2013 and based on the experience of other states, in particular Sweden and Germany. It constitutes a source of additional funds to finance any future actions aimed at maintaining the stability of the banking sector in case it is threatened by crisis. The concept behind the stabilisation fund implements the principle of participation of private funds coming directly from the banking sector for the financing of those actions, since the main source of provisioning of the fund is the mandatory prudential fee paid every year by entities covered by the deposit guarantee system. Assets from the stabilisation fund can be used to finance two categories of tasks, that is to granting guarantees to increase the equity funds of a domestic bank (recapitalisation guarantee) and payment of guaranteed funds to depositors in case no other sources of finance are available.

 

Key words: domestic bank, Bank Guarantee Fund, recapitalisation guarantee, bank’s equity.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł