Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 12/2016

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 12/2016

 

PLIK PDF DO POBRANIA

 

Spis treści

 

Artur Nowacki, Uniwersytet Warszawski

 

Zwyczajne zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie wspólników spółki

 

Ordinary sharehlders’ meeting in a private limited liability company and a joint stock company

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem artykułu są wybrane zagadnienia związane ze zwyczajnym zgromadzeniem wspólników spółki z o.o. czy zwyczajnym walnym zgromadzeniem spółki akcyjnej. Chodzi w szczególności o kontrowersyjny problem skutków powzięcia uchwał po upływie okresu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Analiza będzie prowadzona na przykładzie spółki z o.o., ale, jeżeli odmiennie nie zaznaczono, wnioski na gruncie prawa akcyjnego byłyby identyczne.

 

Słowa kluczowe: zwyczajne zgromadzenie wspólników, zwyczajne walne zgromadzenie, podział zysku, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, spółka z o.o.

 

Summary:

 

The subject-matter of the article are selected issues around an annual shareholders’ meeting in a private limited liability company or a joint stock company. In particular the article deals with a controversial point around holding the meeting outside the six month period after the end of the financial year, proposing, on top of the two interpretations proposed so far in the literature, a new, third interpretation. The analysis, referring first to the private limited liability company, applies, unless otherwise noted, also to the joint stock company.

 

Key words: ordinary shareholders’ meeting, division of profit, approval of the financial statement, limited liability company.

 

Cezary Dzierzbicki, Uniwersytet Warszawski

 

Podmioty postępowania nieprocesowego w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości

 

Subjects of the non-contentious proceedings in the cases of dissolution of co-ownership concerning the real estate

 

Streszczenie:

 

W niniejszym artykule omówiono podmioty występujące w postępowaniu nieprocesowym w sprawach dotyczących nieruchomości. Autor omówił uchybienia procesowe, które mogą się wiązać z działalnością sądu, a także ich konsekwencje dla postępowania nieprocesowego. Wskazano także na szeroki krąg osób mogących występować w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości w charakterze uczestnika. Zostały także przybliżone problemy jakie mogą wystąpić przy reprezentacji Skarbu Państwa w szczególności związane z Prokuratorią Generalną. Ponadto Autor postuluje dopuszczenie organizacji pozarządowej w tego rodzaju sprawach. Ich udział może przyczynić się do zwiększenia ilości ugodowego zakończenia tych postępowań.

 

Słowa kluczowe: podmioty, postępowanie nieprocesowe, współwłasność.

 

Summary:

 

The article analyses subjects acting in the non-contentious proceedings concerning the dissolution of co-ownership of real estate. The author presents procedural errors connecting with court activity and their effects on the non-contentious proceedings. The article shows also the broad circle of subjects acting in the cases of dissolution of co-ownership as participant. There are problems, which is involving representation of the State Treasury, especially connected with State Treasury Solicitors’ Office. Moreover the author demands an admission non-governmental organisation to the non-contentious proceedings in these cases. It could cause increasing number of conciliatory endings of the proceedings.

 

Key words: subjects, non-contentious proceedings, co-ownership.

 

Katarzyna Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski

 

Zakres i charakter działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych w obrębie udzielania zamówień publicznych

 

The scope and character of the control activities performed by regional accounting chambers within granting the procurement

 

Streszczenie:

 

Regionalne izby obrachunkowe (r.i.o.) są państwowymi organami nadzoru i kontroli działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Sama zaś sfera działania kontrolnego r.i.o. obejmuje badanie gospodarki finansowej w tym realizację zamówień publicznych. Co istotne tego rodzaju czynności sprawdzająco – ocenne regionalnych izb obrachunkowych pozostają w całkowitej niezależności od ich działalności nadzorczej, obok (choć nie w całkowitym oderwaniu) od funkcji informacyjnych, szkoleniowych, opiniodawczych, oraz karno – administracyjnych niniejszego organu. Ustaleniu szczególnych właściwości i charakteru działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych prowadzonej w obrębie organizacji i udzielania zamówień publicznych, poświęcone jest niniejsze opracowanie.

 

Słowa kluczowe: Regionalne izby obrachunkowe, kontrola, nadzór, zamówienia publiczne, działalność kontrolna.

 

Summary:

 

Regional accounting chambers (rio) are national supervisory organs and control organs as regards the activity of entities performing public procurement. The mere sphere of the control activity performed by chambers includes the examination of financial management in the execution of public procurement. What is important in case of these control – evaluative activities of regional accounting chambers is that they are completely independent from their supervisory activities, as well as (though not completely detached) from the informative, training, consultative, and penal – administrative functions of hereby organ. Hereby dissertation is devoted to establishing the specific characteristics and the character of the control performed by regional accounting chambers conducted within the organization and granting procurement.

 

Key words: Regional accounting chambers, control, supervision, procurement, inspection activities.

 

KONSULTACJE

 

Igor Socha, Uniwersytet Warszawski

 

Nakaz wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej w świetle regulacji konstytucyjnych, procesowych i cywilnoprawnych

 

The order of suspension of economic activity in the light of constitutional, procedural and civil-law regulations

 

Streszczenie:

 

Artykuł analizuje obecny kształt instytucji nakazu wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej. W tekście opisałem niezbędne czynności proceduralne wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, poprzedzające wydanie nakazu, przyporządkowując je do prowadzonego w pierwszej kolejności postępowania wewnętrznego albo do późniejszego postępowania administracyjnego. W oparciu o aksjologiczne tło instytucji wskazałem różnice strukturalne między ogólnym modelem postępowania administracyjnego, a postępowaniem administracyjnym w przedmiocie nakazu. Zasadniczą część pracy stanowi krytyczna analiza jednego z normatywnych przymiotów nakazu, jakim jest jego zaskarżalność. Artykuł ukazuje iluzoryczność obecnie dostępnego środka zaskarżenia nakazu w postaci odwołania i wynikającą z tego faktu sprzeczność obowiązującego rozwiązania z zasadami konstytucyjnymi takimi jak zasada efektywności środka zaskarżenia, zasada zaufania obywateli do państwa, a nawet zasada równości wobec prawa. Krytykę dopełnia opis niekorzystnych skutków cywilnoprawnych, jakie w obecnym stanie prawnym może wywołać zaskarżalność nakazu w przypadku, gdy przedsiębiorca poniesie szkodę wskutek wydania niezgodnego z prawem nakazu. Artykuł zamykają postulaty de lege ferenda.

 

Słowa kluczowe: nakaz wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej, wszczęcie postępowania administracyjnego, efektywność środka zaskarżenia, naprawienie szkody.

 

Summary:

 

The article analyses the institution of the order of suspension of economic activity as it has been shaped in the Act on Freedom of Economic Activity. In the text, I describe the necessary procedural acts which are to be performed by the head of the commune, the mayor or the city president prior to the issuance of the order, and I link each of these acts either to the internal proceedings which the executive authority of the commune conducts at first, or to the subsequent administrative proceedings. Against the backdrop of axiological grounds of the institution, structural differences are shown between the general model of administrative proceedings and the administrative proceedings preceding the issuance of the order. What constitutes the core of the article is the critical insight into one of the normative features of the order, which is its contestability. I claim that the currently available means of contestation in the form of an administrative appeal is in fact illusory, which renders this legal solution contrary to constitutional principles such as the principle of effectiveness of the means of contestation, the principle of citizens’ trust in the state and even the principle of equality before the law. The critical analysis is complemented by the description of negative civil-law consequences of the contestability of the order which may affect the entrepreneur if he sustains damages as a result of the issuance of an illegal order. Having pointed out the shortcomings of the institution, I put forward postulates de lege ferenda.

 

Key words: the order of suspension of economic activity, initiation of administrative proceedings, effectiveness of the means of contestation, redress of damages.

 

Spis treści ROK 2016 (LXIX) NR 1-12

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Izabella Sobieraj, Uniwersytet Łódzki

 

System zamówień publicznych w Niemczech. Przegląd zmian po reformie

 

Public Procurement System in Germany. Review of the changes after the reform

 

Streszczenie:

 

W 2014 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły pakiet trzech nowych dyrektyw w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz koncesji. Termin transpozycji ich postanowień do prawodawstwa Państw Członkowskich UE upłynął 18 kwietnia 2016 r. W Republice Federalnej Niemiec konieczność wdrożenia dyrektyw stała się impulsem do przeprowadzenia głębokiej reformy istniejącego systemu zamówień publicznych.

 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych zmian prawnosystemowych oraz próba oceny wpływu, jaki mogą wywrzeć one na sytuację zarówno zamawiających, jak i wykonawców – także zagranicznych. Ze względu na szeroki zakres dziedziny analiza została zawężona do – najczęściej występujących – zamówień „klasycznych”.

 

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, system zamówień publicznych, prawo niemieckie, reforma.

 

Summary:

 

In 2014 European Parliament and the Council of the European Union have adopted a package of three new directives on public procurement and concessions. The deadline for transposition of the provisions in the EU Member States expired on 18 April 2016. In the Federal Republic of Germany the need to implement these directives has provided an impetus for an in – depth reform of the existing public procurement system.

 

The article aims to present the most important systematical changes and attempt to assess the impact they may have on the situation of the authorities and contractors - including those foreign ones. Due to the wide extent of the discipline the following is restricted to – the most common – “classic” public procurement.

 

Key words: public contract, public procurement system, German law, reform.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł