Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2019

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 52
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2019 
Rok LXXII nr 2 (luty) ISSN 0137-5490

 

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

dr hab.  Teresa Orzeszko

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu/Wroclaw University of Economics and Business

E-mail: teresa.orzeszko|ue.wroc.pl| |teresa.orzeszko|ue.wroc.pl; nr orcid: 0000-0002-5587-9214

 

Upublicznianie informacji w świetle ustawy o rachunkowości

DOI 10.33226/0137-5490.2019.2.1

Interesariusze zgłaszają zapotrzebowanie na rozmaite informacje o podmiotach gospodarki narodowej. W celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych odbiorców zewnętrznych oraz zminimalizowania zjawiska asymetrii informacji regulatorzy nakładają na wspomniane jednostki obowiązek upubliczniania informacji. Ponieważ znacząca część informacji powstaje w rachunkowości, to można sformułować tezę, że kwestia ich upubliczniania powinna być regulowana prawem bilansowym. Postawiona teza wyznacza cel badania, którym jest ocena przepisów ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (UoR) na podstawie ich analizy koncentrującej się na poszukiwaniu odpowiedzi w szczególności na następujące pytania badawcze: Czy ustawa UoR zawiera przepisy regulujące kwestie upubliczniania informacji? A jeśli tak, to jaki jest ich zakres podmiotowy i przedmiotowy? Czy przywołane przepisy zmieniały się w czasie? Czy wymagają one doskonalenia? Jakie są zasady upubliczniania informacji według UoR? Realizacja celu badania wymagała zastosowania trzech metod badawczych: analizy aktów prawnych, analizy porównawczej, metody opisowej. W rezultacie, teza badawcza została potwierdzona. Cel badań zrealizowano. Odpowiedź na pierwsze pytanie badawcze okazała się twierdząca (UoR zawiera przepisy regulujące zasady upubliczniania informacji), co uzasadniało kontynuację badań i pozwoliło sformułować kolejne wnioski stanowiące odpowiedzi na pozostałe pytania badawcze. Problematyka artykułu jest ważna, ale prawie nieobecna w literaturze przedmiotu, co uzasadniało jej podjęcie z zamiarem pomniejszenia istniejącej luki.

Słowa kluczowe: informacja, rachunkowość, transparentność, upublicznianie informacji, ustawa o rachunkowości.

Making information publicly available in the light of The Accounting Act 

Stakeholders report the need for diverse information on national economy entities. To meet external clients’ information needs and minimize information asymmetry, regulators impose the obligation of making information publicly available on the aforementioned entities. As the significant part of information is generated in accounting, a thesis can be presented that the issues of making it public should be regulated by balance sheet law. The presented thesis defines the research purpose, i.e. the assessment of The Accounting Act 29/09/1994 (AA) provisions on the basis of their analysis focused on seeking answers primarily to the following research questions: Does The AA contain provisions regulating the problem of making information public? If so, what is their subjective and objective scope? Have the respective regulations changed over time? Do they require improvement? What are the rules for making information public in accordance with AA? The research objective realisation required the application of three research methods: the analysis of legal acts, comparative analysis, descriptive method. As a result, the research thesis was confirmed. The research purpose was carried out. The answer to the first research question turned out to be positive (AA contains provisions regulating the rules for making information public), which justified the research continuation and allowed presenting subsequent conclusions answering the remaining research questions. The article discusses important problems, however, practically non-existent in subject literature, which justified covering them to reduce the existing gap.

Key words: information, accounting, transparency, making information publicly available, accounting act.

Bibliografia

Bezpłatne składanie sprawozdania finansowego do KRS po 15 marca 2018 r. (2018), Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, nr 8 (464), http://www.sgk.gofin.pl/11,4967,227060,pr,bezplatne-skladanie-sprawozdania-finansowego-do-krs-po-15.html (18.05.2018).

 

Bushman R.M., Piotroski, J.D., Smith, A.J. (2004), What Determines Corporate Transparency?, Journal of Accounting Research, vol. 42, no. 2.
https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2004.00136.x

 
 

Business Dictionary (2018), Transparency, http://www.businessdictionary.com/definition/transparency.html (15.04.2018).

 
 

Filipowski K. (2018), Czy publikacja sprawozdań finansowych wyłącznie drogą elektroniczną już działa, Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/Rachunkowosc/303219982-Czy-publikacja-sprawozdan-finansowych-wylacznie-droga-elektroniczna-juz-dziala.html (31.05.2018).

 
 

Gorynia M., Kowalski T. (2013), Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, Ekonomista nr 4, 457-474.

 
 

Juskowiak M. (2018), Nowe zasady składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS, Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/Rachunkowosc/307049988-Nowe-zasady-skladania-rocznych-sprawozdan-finansowych-do-KRS.html (04.07.2018).

 
 

Litwińczuk H. (1995), Prawo bilansowe, Warszawa: KiK.

 
 

Megginson W.L. (1997), Corporate Finance Theory, New York-London-Amsterdam: Addison Wesley.

 
 

Mentel-Wyrzychowska E. (2018), Zasady i kontrola przekazywania sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego i urzędu skarbowego w 2018 r., Gazeta Podatkowa, nr 30 (1487), s. 14.

 
 

Micherda B. (red.) ( 2006), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa: PWN.

 
 

Mingus N. (2002), Zarządzanie projektami, Gliwice: Helion.

 
 

Misińska D. (2001), Normy prawa bilansowego w sektorze bankowym, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 4 (60), s. 134-143.

 
 

Muż, P. (2011), Zmiana obowiązków związanych z publikacją sprawozdań finansowych, http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/sprawozdawczosc/132939,Zmiana-obowiazkow-zwiazanych-z-publikacja-sprawozdan-finansowych.html (17.06.2018).

 
 

Napiecek R. ( 2015), Rachunkowość partycypacyjna, czyli koniec z monopolem na wiedzę, Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 224, s. 151-158.

 
 

Nowe zasady przekazywania sprawozdań finansowych do KRS (2018), Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, nr 9 (980), http://www.sgk.gofin.pl/11,4941,226009,nowe-zasady-przekazywania-sprawozdan-finansowych-do-krs.html (13.05.2018).

 
 

Ogłaszanie sprawozdań finansowych jednostek niezarejestrowanych w KRS (2017), Rachunkowość, nr 1, https://rachunkowosc.com.pl/oglaszanie_sprawozdan_finansowych_jednostek_niezarejestrowanych_w_krs (dostęp 29.06.2018).

 
 

Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, nr 10 (466), http://www.sgk.gofin.pl/11,4993,228168,pr,ogloszenie-rocznego-sprawozdania-finansowego-w-monitorze.html (21.05.2018).

 
 

Obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego firmy osoby fizycznej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (2015), Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, nr 33 (896), http://www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,700,0,10089,obowiazek-ogloszenia-sprawozdania-finansowego-firmy-osoby.html (15.04.2018).

 
 

Olchowicz I. (2004), Podstawy rachunkowości – wykład. Tom I, Warszawa: Difin.

 
 

Orzeszko T., Bąk M. (2017), Praktyka w zakresie upubliczniania sprawozdań przez fundacje w Polsce – studium przypadku fundacji banków komercyjnych, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 479, s. 118-136.

 
 

Orzeszko T. (2014), Polish balance sheet law vs. accounting regulations in Poland, Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 351, s. 50-63.

 
 

Paczuła C. (1998), Elementy bilansoznawstwa. Część 1, Warszawa: Difin.

 
 

Piechór M. (2017), Kto publikuje sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/Rachunkowosc/306289984-Kto-publikuje-sprawozdania-w-Monitorze-Sadowym-i-Gospodarczym.html (10.04.2018).

 
 

Sawulski J. (2015), Audyt (nie)przejrzystości finansów publicznych w Polsce, IBS Policy Paper, nr 2, s. 1-23.

 
 

Składanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych (2017), Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, nr 8 (440), https://www.gofin.pl/rachunkowosc/17,1,85,213971,skladanie-i-oglaszanie-rocznych-sprawozdan-finansowych.html (15.04.2018).

 
 

Sokołowski A., Wrzalik A., Niedbał R. (2016), Rola kanałów komunikacji w wielokulturowym wymiarze współdziałania przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, z. 7, cz. I, s. 467-479.

 
 

Sójka T. (2008), Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

 
 

Urbanek P. (2006), Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, Warszawa: PWE.

 
 

Woźniak W. (2012), Czym jest kanał komunikacyjny, https://www.experto24.pl/firma/zarzadzanie-strategiczne/czym-jest-kanal-komunikacyjny.html#.VlYZZtIvet9 (26.04.2018).

 
 

Wrońska E.M, Asymetria informacyjna. Potrzeba i znaczenie budowania relacji z inwestorami w procesie tworzenia wartości dla akcjonariuszy, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 262, 115-124.

 

 

 

 

mgr Jakub Abramowicz

Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

E-mail: jakub.abramowicz2|gmail.com| |jakub.abramowicz2|gmail.com; nr orcid:  0000-0002-0353-998X

 

Istota zobowiązania wekslowego w prawie polskim, część I

DOI 10.33226/0137-5490.2019.2.2

Istota zobowiązania wekslowego była i jest przedmiotem sporu. Dyskusja dotycząca charakteru prawnego weksla trwa po dziś dzień i jak się wydaje nie wypowiedziano w niej jeszcze ostatniego słowa. Do tej pory nie ma w piśmiennictwie zgody co do tego, w której chwili zobowiązanie wekslowe powstaje. Spośród wielości prezentowanych w doktrynie teorii wekslowych, za najistotniejsze z nich należy uznać teorię kreacyjną oraz teorię umowną. Teoria umowna, choć historycznie starsza, zdaje się dominować w obecnym piśmiennictwie i judykaturze. Celem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie poglądów doktryny w tym zakresie oraz przedstawienie własnego stanowiska.

Słowa kluczowe: weksel, teorie wekslowe, indos, papiery wartościowe, jednostronna czynność prawna.

The Essence of Liability of Bill of Exchange in Polish Law, Part I

The legal character of a bill of exchange has been a cause of much controversy and dispute in the past, and remains to this day. Debates over its legal character are still very much alive, and it appears that they will be in the future. Even today, there is no agreement on when does the liability of a bill of exchange begin. From the variety of theories presented in the doctrine of a bill of exchange the most prominent ones are the creation theory (unilateral legal action) and the contract theory (bilateral legal action). Contract theory although historically older, appears to dominate in current legal literature and judicatory. The aim of this work is to systematise views on the issue and to present my own position on the issue.

Key words: bill of exchange, bill of exchange theories, endorsement, securities, unilateral legal action.

 

Bibliografia

Baumach, A., Hefermehl, H. (1990). Wechselgesetz und Scheckgesetz. München: C.H. Beck.

Czarnecki, M., Bagińska, L. (2013). Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Doliński, A. (1925). Polskie prawo wekslowe. Poznań: Krajowy Instytut Wydawniczy w Poznaniu.

Einert, C. (1839), Das Wechselrecht nach dem Bedürfnisse des Wechselgeschäfts im neunzehten Jahrhundert. Lipsk: F.C.W. Vogel.

Fenichel, Z. (1934). Istota zobowiązania wekslowego. Przegląd Prawa Handlowego, (5).

Furtek, M. (1999). Papiery Wartościowe. W: J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa: KiK Konieczny i Kruszewski.

Glasner, A., Thaler, A. (1936). Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz. Kraków: Udziałowa Spółka Wydawnicza.

Goldberger, S. (1938). Weksle zaginione. Warszawa: Drukarnia Piotr Pyz i S-ka.

Górski, A. (1925). Prawo wekslowe i czekowe. Warszawa: Nakładem Księgarni F. Hoesicka.

Grzybowski, S. (1976). Papiery wartościowe. W: W. Czachórski (red.), System Prawa Cywilnego, Prawo zobowiązań – część szczegółowa (Tom III, część 2). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Howorka, M. (1928). Polskie prawo wekslowe i czekowe. Poznań: Drukarnia Nakładowa J. Kawalera
w Szamotułach.

Jacobi, E. (1901). Die Wertpapiere in bürgerlichen Recht. Jena: Gustav Fischer.

Janczewski, S. (1946). Prawo handlowe, wekslowe i czekowe. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski.

Jastrzębski, J., Kaliński, M. (2008). Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Jastrzębski, R. (2003). Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej. Warszawa: Liber.

Kaliński, M. (2000). Umowny charakter zobowiązania wekslowego (cz. I). Prawo Papierów Wartościowych, (11).

Kaliński, M. (2000). Umowny charakter zobowiązania wekslowego (cz. II). Prawo Papierów Wartościowych, (12).

Komosa, T., Opalski, W. (1997). Prawo wekslowe. Prawo czekowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Koziński, M. H. (2016). Weksle. W: A. Szumański (red.), System Prawa Prywtanego. Prawo Papierów Wartościowych (Tom 18). Warszawa: C.H. Beck.

Koziński, M. H. (1999). Prawo wekslowe. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Kuntze, J. E. (1858). Über den Verkehr mit negoziablen Creditpapiere. W: E. Siebenhaar, T.Tauchnitz (red.), Archiv für deutsches Wechselrecht (t. VIII). Lipsk: Bernhard Tauchniz.

Kuntze, J. E. (1852) Zur Charakteristik der deutschen Wechselordnung. W: E. Siebenhaar (red.), Archiv für deutsches Wechselrecht (t. II), Lipsk: Bernhard Tauchniz.

Langowski, W. (1998). Indos wekslowy. Kraków: Zakamycze.

Namitkiewicz, J. (1927). Prawo handlowe, wekslowe, czekowe i upadłościowe. Warszawa: Nakładem Księgarni F. Hoesicka.

Nazarewicz, P. (1996). Wybrane zagadnienia z zakresu prawa wekslowego (cz. I). Przegląd Prawa Handlowego, (7).

Ogiegło, L. (1995). Charakter prawny powstania zobowiązania wekslowego. Rejent, (9).

Rosenblüth, I. (1936). Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz. Kraków: Księgarnia Powszechna.

Siebenhaar, E. (1866). Prüfung der Wechseltheorien. W: Archiv für deutsches Wechselrecht (t. XVI). Lipsk: Bernhard Tauchniz.

Siegiel, H. (1873), Das Versprechen als Verpflichtungsgrund. Berlin: Vahlen.

Słuszkiewicz, Z. (1900). Krótki wykład austryackiego prawa wekslowego wraz z Ustawą wekslową z dnia 25. stycznia 1850 Dz. u. p. Nr. 51. Złoczów: Nakładem i drukiem Księgarni Wilhelma Zuckerkandla.

Szczygielski, A. D. (1936). Prawo wekslowe i czekowe 1936. Warszawa: Biblioteka Prawnicza.

Szpunar, A., Kaliński, M. (2003). Komentarz do prawa wekslowego i czekowego. Warszawa: LexisNexis.

Szpunar, A. (1996). Komentarz do prawa wekslowego i czekowego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Szpunar, A. (1992). O powstaniu zobowiązania wekslowego. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (1).

Szpunar, A. (1991).  Podstawowe problemy papierów wartościowych. Państwo i Prawo, (2).

Thöl, H. (1878). Das Handelsrecht (t. II). Das Wechselrecht. Lipsk: Fues's Verlag (R. Reisland).

Ulmer, E. (1938). Das Recht der Wertpapiere. Stuttgart-Berlin: Kohlhammer.

Volkmar, L., Löwy, S. (1857). Begriff und Charakter des Wechsels. Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht, (2).

Volkmar, L., Löwy S. (1858), Das Wesen des Indossaments. Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht, (3).

Wróblewski, S. (1936). Prawo Wekslowe i Czekowe. Kraków: Leon Frommer.

Zawada, K. (1990). Umowa przelewu wierzytelności. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

-----------

 

mgr Agnieszka Oleksyn-Wajda

Uczelni Łazarskiego w Warszawie/Lazarski University

E-mail: a.oleksyn-wajda|lazarski.pl| |a.oleksyn-wajda|lazarski.pl

 

dr hab. Marlena Jankowska

Uniwersytet Śląski/University of Silesia in Katowice

E-mail: Marlena.jankowska|us.edu.pl| |Marlena.jankowska|us.edu.pl; nr orcid.org/0000-0001-5425-9593

 

Redukcja emisji gazów cieplarnianych jako nowa strategia IP w branży mody

DOI 1033226/0137-5490.2019.2.3

Szczyt klimatyczny COP24 zorganizowany w Katowicach w grudniu 2018 r. stał się przyczynkiem do debaty nad zmianami klimatycznymi. Jako godne odnotowania należy przyjąć to, że jedną z branż, które podjęły rozmowę i działania jest branża modowa. Przyjęcie Karty Działań Przemysłu Modowego na rzecz Klimatu w ramach COP24 zapoczątkowało proces integrowania się sektora modowego wokół idei ochrony klimatu.  Rozwinięcie i dalsza konkretyzacja celów Karty nastąpi w pracach 6 grup roboczych, a pierwsze spotkanie grup roboczych zostanie zwołane przez UN Climate Change na początku 2019 r.

Realizacja coraz bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących warunków korzystania ze środowiska przez przemysł stanowi dla przedsiębiorców duże wyzwanie finansowe, organizacyjne i logistyczne. Z drugiej strony, prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie procesu dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstwa do nowych uwarunkowań prawnych, technicznych i technologicznych w celu sprostania wymaganiom ochrony środowiska, może okazać się dużą szansą na uzyskanie lub zwiększenie przewagi konkurencyjnej, nie tylko na lokalnym, czy regionalnym, ale często również na światowym rynku. Dostosowanie parametrów funkcjonowania linii produkcyjnej do nowych regulacji dotyczących ochrony środowiska wymaga znacznego ulepszenia istniejącej, a w wielu przypadkach pozyskania całkowicie nowej technologii. Tę z kolei chronić mogą różne prawa własności intelektualnej. Powyższe wyzwania dotykają w coraz większym stopniu także przemysłu modowego. Również w tej branży styk regulacji dotyczących ochrony środowiska z systemem ochrony własności intelektualnej okazuje się znacznie ściślejszy, niż mogłoby się z pozoru wydawać.

Znajomość prawa własności intelektualnej przez światowe marki nie zapewnia międzynarodowego sukcesu. Wynika on raczej z umiejętności stosowania nabytej wiedzy w powiązaniu prawa z psychologią sprzedaży i marketingu, czyli tzw. strategii IP. Strategie są liczne, bardzo zróżnicowane i w coraz większym stopniu wychodzą naprzeciw współczesnym wyzwaniom klimatycznym.

Słowa kluczowe: redukcja emisji gazów cieplarnianych, strategia IP, branża mody, szczyt klimatyczny.

Reduction of greenhouse gas emissions as a new IP strategy in the fashion industry

 The COP24 climate summit organized in Katowice in December 2018 has contributed to the debate on climate change. Noteworthy is the fact that one of the industries having taken up the conversation and activities is the fashion industry. The adoption of the Fashion Industry Charter for Climate Action under COP24 initiated the process of orchestrating the fashion sector around the idea of climate protection. Development and further substantiation of the Charter's goals will take place inside six working groups, the first meeting of which will be convened by UN Climate Change in early 2019.

The implementation of increasingly stringent requirements regarding environmental management conditions for industry represents a great financial, organizational and logistical challenge for entrepreneurs. On the other hand, proper planning and the process of adapting a company’s operations to new legal, technical and technological conditions to meet environmental protection requirements may be a good chance to gain or increase competitive advantage, not only on a local or regional level, but also frequently on the global market. Adjustment of production line operation parameters to new regulations regarding environmental protection requires significant improvement of existing technology or, in many cases, complete replacement. The updated operation can, in turn, benefit from protection of various intellectual property rights. The above challenges, applicable to any business, have the potential to affect significantly the fashion industry in particular. Here, too, the intersection of environment protection regulatory frameworks and the intellectual property protection system turns out to be much stronger than one might expect.

Knowledge by global brands of intellectual property rights does not ensure international success. Rather, it results from the ability to apply the acquired knowledge by linking the law with the psychology of sales and marketing, i.e. through IP strategies. There is a multitude of such strategies and many increasingly address the contemporary climate challenges.

 

Key words: reduction of greenhouse gas emissions, IP strategy, fashion industry, climate summit.

 

Bibliografia

Buchalska, J. (2018). Prawne aspekty ochrony mody. W: K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakarenko, J. Sobczak (2018). (red.). Prawo wobec kultury i sztuki. Warszawa lex/el.

 

Caputa, W. (2014). Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa. Warszawa. Caputa, W. (2015). Pomiar kapitału klienta w kontekście kreowania wartości przedsiębiorstwa. Warszawa.

 

 

Chesbrough, H.W. (2003). Open innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston.

 

 

Dereń, A.M. (1998). Własność przemysłowa i dobra niematerialne w obrocie gospodarczym. Bydgoszcz.

 

 

Ditty, S. Fashion Revolution written evidence to the "Sustainability of the fashion industry" inquiry. U.K. Environmental Audit Committee

 

 

Grzegorczyk, M. (2013). Niematerialne składniki wartości przedsiębiorstwa - charakterystyka i znaczenie. Zeszyt Naukowy (131). Kolegium Zarządzania i Finansów: Studia i Prace.

 

 

Jankowska, M., Pawełczyk, M. Czarna dziura technologii w innowacyjnej gospodarce a dobra własności intelektualnej (tekst przyjęty do VI tomu Serii Geo&IP "Intellectual Property Asset Valuation"). M. Jankowska, M. Pawełczyk, S. Augustyn M. Panfil (red.), IUS PUBLICUM Warszawa, VI tom Serii Geo&IP I jednocześnie II tom Serii Prawo&Moda "Intellectual Property Asset Valuation". Warszawa: IUS PUBLICUM.

 

 

Płonka, M. (2013). Etyka w modzie czyli CSR w przemyśle odzieżowym. Warszawa.

 

 

Sieńczyło-Chlabicz, J. (2013. (red.). Prawo własności intelektualnej. Warszawa.

 

 

Sopińska, A., Dziurski, P. (2018). Otwarte innowacje. Perspektywa współpracy i zarządzania wiedzą. Warszawa.

 

 

Stelmachowski, A. (1969). Wstęp do teorii prawa cywilnego. Warszawa.

 

 

Szczepanowska-Kozłowska, K., Andrzejewski, A., Kuźnicka, A., Laskowska, A., Ostrowska, J., Ślusarek-Gajek, M., Wilczyńska-Baraniak, J. 92013). Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne. Warszawa.

 

 

Urbanek, G. (2011). Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa: Zasoby niematerialne w nowej gospodarce. Warszawa: Wolters Kluwer.

 

 

Warmuzińska, A. (2018). Prawo mody w świetle prawa własności intelektualnej (praca magisterska. Katowice: Uniwersytet Śląski.

 

 

Zuzek, D.K. (2017). Świadomość ekologiczna przedsiębiorców jako element zrównoważonego rozwoju. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (326).

 

 

 

 ----------

 

 

mgr Piotr Gałązka

Uniwersytet Wrocławski/University of Wrocław

E-mail: piotr.galazka|zbp.pl| |piotr.galazka|zbp.pl

 

Ewolucja w regulacji opłat za przelewy transgraniczne w Unii Europejskiej

(od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku do wprowadzenia waluty euro)

DOI 1033226/0137-5490.2019.2.4

Artykuł analizuje podejście instytucji unijnych do potrzeby harmonizacji, integracji i regulacji systemów płatniczych i opłat za przelewy transgraniczne w Unii Europejskiej. Przedmiotem analiz są dokumenty publikowane przez instytucje Wspólnot Europejskich, a później Unii Europejskiej w okresie od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku do momentu wdrożenia waluty euro z początkiem roku 2002. Taka analiza jest tym bardziej istotna, że stanowi ona obecnie podstawy aksjologiczne do podejmowania dalszych inicjatyw legislatora europejskiego w odniesieniu do szybko rozwijającego się rynku płatności w UE. Szczególnie istotne są kwestie potrzeby zapewnienia jednolitych zasad i opłat w kontekście wdrożenia wspólnej waluty w poszczególnych państwach strefy euro i stworzenia warunków do niezaburzonego rozwoju rynku pomiędzy tymi państwami.

Słowa kluczowe: płatności, prawo bankowe, Unia Europejska, opłaty, rynek trans graniczny.

Evolution in cross-border transfers fees regulation in the European Union (from the beginning of the nineties of XX century until the implementation of euro currency)

The article analyses the approach of the European Union institutions to the need to harmonize, integrate and regulate payment systems and fees for cross-border transfers in the EU. The subject of the analysis are documents published by the institutions of the European Communities and later the European Union in the period from the early nineties of the twentieth century until the implementation of the euro at the beginning of 2002. They constitute - also today - the axiological foundations of the European legislators in relation to the rapidly growing payments market in the EU. Particularly important are the issues of the need to ensure uniform rules and fees in the context of the implementation of the single currency in euro area countries and create conditions for the undisturbed development of the market between these Member States.

Key words: payments, banking law, European Union, fees, cross-border market.

 

Bibliografia

Komisja Europejska: Discussion paper "Making payments in the Internal Market", COM(90) 447 final of 26 September 1990.

 

Komisja Europejska: Program pracy KE "Easier cross-border payments: breaking down the barriers", SEC (92) 621

 

 

Wymeersch, E. (red.). (1993). Further Perspectives in Financial Integration in Europe: Reports Presented at the Brussels Meeting of the International Faculty for Corporate Market Law and Securities Regulations, 26-30 April. Bruksela.

 

 

Komisja Europejska: Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 1994 r. "Fund transfers in the EU: transparency, performance and stability", COM (94) 436 final.

 

 

Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 11 maja 1999 r.: Implementing the framework for financial markets: action plan, COM(1999) 232 final.

 

 

Komisja Europejska: Komunikat Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2000 r.: "Retail payments in the internal market", COM(2000) 36 final.

 

 

Komisja Europejska: Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 kwietnia 2001 r.: "Report on the preparations for the introduction of euro notes and coins", COM(2001)190 final.

 

 

Komisja Europejska: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on cross-border payments in euro, COM/2001/0439 final - COD 2001/0174, Dz.U. C 270 E z 25.09.2001 r., str. 270 – 272

 

 

Parlament Europejski: European Parliament resolution on the Commission communication to the Council and the European Parliament on Retail Payments in the Single Market (COM(2000) 36 - C5-0103/2000 - 2000/2018(COS), 26 października 2000 r.

 

 

 

----------

 

 

mgr Aleksander Puchalski

Uniwersytet Śląski/University of Silesia in Katowice

E-mail: aleksander.puchalski@onet.pl; nr orcid 0000-0001-7077-4827

 

Pozycja prawna Inżyniera kontraktu w świetle warunków kontraktowych FIDIC

DOI 10.33226/0137-5490.2019.2.5

Artykuł dotyczy statusu prawnego Inżyniera kontraktu występującego w warunkach kontraktowych FIDIC, ze szczególnym uwzględnieniem opisu pojęcia i charakteru prawnego Inżyniera kontraktu oraz posiadanych przez niego praw i obowiązków jak również ponoszonej przez Inżyniera odpowiedzialności. Ponadto funkcja Inżyniera kontraktu została zestawiona z inspektorem nadzoru inwestorskiego na gruncie polskiego prawa budowlanego. Artykuł ma na celu ukazanie kluczowej roli Inżyniera kontraktu, pełnionej w procesie realizacji inwestycji z wykorzystaniem wzorców kontraktowych FIDIC.

Słowa kluczowe:  inżynier kontraktu, warunki kontraktowe, FIDIC.

Legal position of Engineer in the light of FIDIC contract conditions

The article was dedicated to analyse the legal status of Engineer on the grounds of the FIDIC contract conditions. A major emphasis was put on specific description of the notion and legal character of Engineer, his rights and duties as well as responsibility  possessed by him. What is more, the function of Engineer was juxtaposed with the investment supervision inspector on the ground of polish construction law. The article aims at presenting the key role of Engineer fulfilled in the process of realization with the use of FIDIC contract conditions.

Key words: engineer, contract conditions, FIDIC

Bibliografia

Archanowicz, A. (2007). Status prawny polecenia inżyniera kontraktu. Biuletyn Konsultant, (1). Baker, E., Mellors, B., Chalmers, S., Lavers, A. FIDIC Contracts: Law and practice. London-New York.

 

Boczek, Z. (2007). Międzynarodowe procedury realizacji inwestycji według FIDIC i Banku Światowego. Szczecin.

 

 

Glover, J., Hughes, S. (2011). Understanding the FIDIC Red Book A clause by clause commentary (2nd ed.). London.

 

 

Gutowski, J. (red.). (2009). Kodeks cywilny. Komentarz (Tom V). Zobowiązania. Część Szczegółowa (wyd. II). Warszawa.

 

 

Jaeger, A., Hök, G. (2010). FIDIC – A Guide for Practitioners. Berlin-Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-02100-8

 

 

Kidyba, A. (2018). Pozakodeksowe umowy handlowe. Warszawa.

 

 

Knutson, R. An English Lawyer's View of the New Fidic Rainbow – Where Is the Pot of Gold?; http://fidic.org/sites/default/files/knutson_rainbow.doc. [18.10.2018].

 

 

Kopania, D. (2012). Role stron w umowach FIDIC. Biuletyn Arbitrażowy, (18).

 

 

Niewiadowski, Z. (2016). Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa.

 

 

Publikacja Organizacji FIDIC fidic.org/sites/default/files/knutson_rainbow.doc [18.10.2018]

 

 

Publikacja Organizacji FIDIC z września 2011 r. "Quality Based Consultant Selection Guide"; https://www.acec.ca/assets/pdf/advocacy_pdf/FIDIC_QBS_Guide_2012_IAABAA.pdf [18.10.2018 r.].

 

 

Strzępka, J.A. (2014). Umowa o roboty budowlane. W: S. Włodyka (red.). Prawo umów handlowych (Tom 5). Warszawa.

 

 

Strzępka, J.A., Wyrzykowski, W. (2013). Wybrane problemy stosowania międzynarodowych standardowych warunków kontraktowych FIDIC – cz. I. Monitor Prawniczy, (16).

 

 

Strzępka, J.A., Wyrzykowski, W. (2013). Wybrane problemy stosowania międzynarodowych standardowych warunków kontraktowych FIDIC – cz. II. Monitor Prawniczy, (17).

 

 

Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego (wyd. 4 angielsko-polskie niezmienione) 2008. Warszawa: FIDC.

 

 

Wyrzykowski, W. (2013). Umowa o generalną realizację inwestycji (OPC/"pod klucz"). Warszawa.

 

 

Wyrzykowski, W. (2014). Warunki kontraktowe FIDIC – charakterystyka ogólna. Prawo Zamówień Publicznych, (4).

 

 

Wysoczański, H. (2017). Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków kontraktowych FIDIC. Warszawa.

 

 

----------

 

Konsultacje

mgr Anna Sadkowska

Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

E-mail: sadkowska1|o2.pl| |sadkowska1|o2.pl; nr orcid: 0000-0002-6405-912x

Projekt  zmian z dnia 28 listopada 2017 roku w postępowaniu cywilnym

DOI 10.33226-0137-5490.2019.2.6

Niniejsza publikacja dotyczy proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian, które mają usprawnić i przyśpieszyć postępowanie cywilne. Projekt przewiduje zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, ustawie o dochodzeniu roszczeń grupowych.

Najistotniejsze zmiany dotyczą postępowania cywilnego. Projekt wprowadza nowe instytucje i nowe uprawnienia dla stron oraz przywraca odrębne postępowanie gospodarcze. Ponadto założeniem zmian jest także uczynienie stron współodpowiedzialnymi za wynik procesu. Projekt jest na etapie konsultacji i nie wiadomo jaki będzie rezultat prac legislacyjnych.

Słowa kluczowe: projekt, postępowanie cywilne, postępowanie przygotowawcze, rozprawa, prekluzja dowodowa.

The draft of amendments dated 28th of November 2017 in civil proceedings 

This publication is regarding changes proposed by the Ministry of Justice which they are supposed to streamline and to precipitate the civil procedure. The draft is anticipating amendments to the Code of Civil Procedure, the act on the land register and the mortgage, the act on court fees in civil cases, for act law on the system of courts of general jurisdiction, the act on bailiffs and the execution, the act on pursuing claims group.

Substantial changes concern the civil procedure. The draft is introducing new institutions and new entitlements for sides as well as is restoring separate economic proceedings. Moreover also making sides is assuming changes jointly responsible behind the outcome of the process.

The draft  is on the consultation phase and it isn't known what result of legislative works will be.

Key words: draft, civil procedure, preparatory proceedings, trial, evidence limitation.

 

----------

 

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł