Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2019

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 282
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2019 
Rok LXXII nr 3 (marzec) ISSN 0137-5490

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Artykuły

Julia Berg, Uniwersytet Warszawski
Wielokulturowość Europy a wyzwania prawa karnego
Multicultural Europe and Criminal Law Challenges
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.1 

Agnieszka Bogłowska, Uniwersytet Warszawski
Ustalanie wysokości odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki powstałe w przewozie
Determining the amount of compensation for the loss of shipments or damage in shipment in carriage 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.2

Marta Botiuk-Filip, Uniwersytet Warszawski
Problematyka odpowiedzialności turystycznych biur podróży za poniesione przez klientów szkody majątkowe i niemajątkowe
Problematic aspects of liability of travel agencies for material and non-material damages suffered from customers
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.3

Małgorzata Brulińska, Uniwersytet Warszawski
Ekonomiczne i prawne aspekty handlu końmi pełnej krwi angielskiej w Polsce w okresie 1998–2018
Economic and legal aspects of trading thoroughbreds in Poland in the period 1998–2018 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.4

Małgorzata Brulińska, Uniwersytet Warszawski
The Turkish confession: How state-owned banks led to the financial crisis in 2001
Turecka spowiedź: jak państwowe banki doprowadziły do kryzysu finansowego w 2001 r. 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.5

Szymon Charkiewicz, Uniwersytet Warszawski
Prawa osób z niepełnosprawnościami
Rights of the disabled people 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.6

Karolina Czapska, Uniwersytet Warszawski
Dyskurs w prawie na przykładzie postępowania mediacyjnego
Discourse in law on the example of mediation proceedings 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.7

Maria Anna Dalkowska, Uniwersytet Warszawski
Geneza oraz kształt prawa hipotecznego na ziemiach polskich w XIX w.
Origins and regulations of Mortgage Law Acts adopted on Polish territory in XIX century 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.8

Cezary Dzierzbicki, Uniwersytet Warszawski
Sądowe zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej dotyczące nieruchomości w badaniach empirycznych
Judicial dissolution of marital joint property concerning real estate in empirical research 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.9

Wojciech Engelking, Uniwersytet Warszawski
Konstytucja relatywna i absolutna w myśli Carla Schmitta
Relative and absolute constitution in Carl Schmitt's thought
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.10

Piotr Gieroń, Uniwersytet Warszawski
Jurydyczne skutki pominięcia klauzul abuzywnych (niedozwolonych, nieuczciwych) w warunkach umów o kredyt indeksowany do waluty obcej (CHF)
Legal effects of omission of abusive (prohibited, dishonest) clauses in a foreign currency-indexed (CHF) credit agreements
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.11

Marcin Gruszka, Uniwersytet Warszawski
Uiszczenie ceny wykupu akcji przez akcjonariuszy większościowych w procedurze przymusowego wykupu akcji niepublicznej spółki akcyjnej
Payment of the buyout price for shares by the majority shareholders in a squeeze-out of shares in a non-listed joint stock company
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.12

Władysław Hydzik, Uniwersytet Warszawski
Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w świetle regulacji europejskich i krajowych
Cybersecurity and personal data protection in the light of European and domestic regulations 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.13

Anna Jóźwiak, Uniwersytet Warszawski
Rozwiązanie umowy o dożywocie — uwagi na tle art. 913 § 2 Kodeksu cywilnego
Dissolution of the life annuity contract — remarks on the background of the Article 913 § 2 Polish Civil Code 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.14

Emila Jasińska, Uniwersytet Warszawski
Utwór lutniczy w przedmiocie praw autorskich
Violin and Copyright 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.15

Agata M. Kaczyńska-Kral, Uniwersytet Warszawski
Ochrona danych w marketingu internetowym — mechanizmy przetwarzania danych w Internecie
Data protection in internet marketing — mechanisms of data processing on the Internet 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.16

Patryk Kalinowski, Uniwersytet Warszawski
Przegląd wybranych europejskich modeli kodeksu rolnego w kontekście ich potencjalnego zastosowania dla kodyfikacji polskiego prawa rolnego
The review of selected models of agricultural code in Europe in the context of their potential application to the codification of Polish agricultural law 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.17

Michał Dominik Karwasiński, Uniwersytet Warszawski
Bieżące zmiany uwarunkowań regulacyjnych na polskim rynku kapitałowym w kontekście obserwowanego obniżenia zaufania ze strony inwestorów oraz regulacyjnych mechanizmów ich ochrony
Current changes in regulatory conditions on the Polish capital market in the context of the observed decrease in investor confidence and regulatory mechanisms of investor's protection 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.18

Miłosz Kłosowiak, Uniwersytet Warszawski
Dywidenda niepieniężna w świetle podatku od towarów i usług
Non-monetary dividend in the light of value added tax 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.19

Michał Lutek, Uniwersytet Warszawski
Wybrane aspekty problematyki odpowiedzialności za szkody spowodowane bezzałogowymi statkami powietrznymi
Selected aspects of the liability for damages caused by unmanned aerial vehicles 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.20

Marta Łanoch, Uniwersytet Warszawski
Problematyka prawna oświadczeń dotyczących probiotyku
Legal issues of probiotic' claims 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.21

Aldona Jolanta Łasińska, Uniwersytet Warszawski
Wzmocnienie pozycji prawnej i rozwój kompetencji Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka
Strengthening the legal position and competence development of the Inter-American Commission on Human Right
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.22

Daria A. Łubkowska, Uniwersytet Warszawski
Status pracowniczy osób niepełnosprawnych
The employment status of people with disabilities 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.23

Mateusz Machalski, Uniwersytet Warszawski
Analiza pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem praktyki organów podatkowych po wyroku TSUE ws. C-605/12 (Welmory) — zarys problemu
The analysis of the definition of a fixed establishment in the light of practice of the tax authorities following CJEU C-605/12 Welmory case — the overview 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.24

Michał Matusiak, Uniwersytet Warszawski
Suwerenność państwa a przestrzeń kosmiczna
Sovereignty of the state and the outer space 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.25

Marta Michalczyk-Jabłońska, Uniwersytet Warszawski
Legalne udostępnienie fotografii w Internecie
Communication to the public a photography on the Internet from the legal point of view 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.26

Magdalena Murawska-Gutowska, Uniwersytet Warszawski
I ty możesz zostać bestią — przegląd postanowień Sądu Najwyższego wydawanych na tle tzw. ustawy o bestiach
You can also become a beast — the review of the decisions of the Supreme Court issued against the so called beast act 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.27

Krzysztof Pisiak, Uniwersytet Warszawski
Problem wierzytelności nieściągalnych w podatku od towarów i usług
The problem of uncollectible debts in value added tax 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.28

Maciej Piotrowski, Uniwersytet Warszawski
Przynależność państwowa statków morskich w świetle prawa międzynarodowego
Nationality of sea-going vessels in the light of international law 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.29

Paweł Piwowar, Uniwersytet Warszawski
Zmiany w organizacji publicznych uczelni wyższych w Polsce po wejściu w życiu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem pozycji samorządu studentów
Changes in the organization of public universities in Poland after the entry into force of the Act on higher education and science of 20 July 2018, with particular emphasis on the position of students' self-government 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.30

Łukasz Raj, Uniwersytet Warszawski
Przekroczenie granic obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu (art. 25 § 3 k.k.), a zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami (art. 148 § 4 k.k.) — wzajemne relacje
The exceeding of limits of necessary self-defence under the influence of fear or agitation justified by the circumstances of the attack (article 25 § 3 of the Penal Code), and murder under the influence of strong agitation justified by circumstances (article 148 § 4 of the Penal Code) — mutual relations 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.31

Marta Rajkowska, Uniwersytet Warszawski
Ochrona wizerunku i nazwiska osoby oskarżonej w polskim prawie prasowym
Image and name preservation of the defendant person in the polish press law 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.32

Paweł Rudzki, Uniwersytet Warszawski
Zawieranie „umów gwarancyjnych” przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych z podmiotami zarządzającymi portfelem inwestycyjnym funduszu obejmującym sekurytyzowane wierzytelności jako dodatkowa ochrona uczestnika niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego
Conclusion of „guarantee agreements” by investment fund societies with investment portfolio managing entities concerning securitized receivables as an additional protection for participants of non-standardized securitized closed-end funds 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.33

Jakub Rumian, Uniwersytet Warszawski
Zakres podmiotowy prawa do strajku w świetle zmiany ustawy o związkach zawodowych
The subjective scope of the right to strike in the light of the amendment to the Trade Unions Act
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.34

Ewelina Rutkowska, Uniwersytet Warszawski
Compliance w sporcie
Compliance in sport 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.35

Artur Sadowski, Uniwersytet Warszawski
Regulacja finansowania społecznościowego w prawie UE
Regulation of crowdfunding in EU law 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.36

Adam Stępień, Uniwersytet Warszawski
Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa w polskim porządku prawnym — prawnoporównawcza analiza wybranych polskich przepisów prawa oraz tych implementujących Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943
Definition of the trade secret in the Polish legal order — comparative analysis of the selected Polish law provisions and those implementing Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/943 232
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.37

Piotr Stępień, Uniwersytet Warszawski
Spółdzielnie mieszkaniowe w historii prawa polskiego
Housing cooperatives in the history of Polish law 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.38

Adrian Szatkiewicz, Uniwersytet Warszawski
Znaczenie oraz złożoność instytucji przedawnienia zobowiązania podatkowego w polskim prawie podatkowym
Significance and complexity of tax liability limitation period in polish tax law 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.39

Michał Tutaj, Uniwersytet Warszawski
Zakaz pobierania odsetek w tradycji prawnej Kościoła Katolickiego a kwestia dodatniego oprocentowania umowy kredytu w prawie polskim
The Ban on Interests in the Legal Tradition of the Catholic Church and the Issue of Interest Rates of Credit Contract in the Polish Law 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.40

Paulina Trzaskowska-Machalska, Uniwersytet Warszawski
Ochrona sygnalistów przewidziana w projekcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii oraz projekcie ustawy o jawności życia publicznego oraz projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Whistleblowers protection provided for the by the proposal of the Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union and the draft of act on transparency of public life as well as draft of act on the liability of collective entities 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.41

Katarzyna Trzpis-Szysz, Uniwersytet Warszawski
Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego wobec procesu tworzenia się prawa międzynarodowego. Wkład polskich prawników w naukę o pokoju i bezpieczeństwie
Faculty of Law University of Warsaw in shaping international law. Contribution of polish lawyers in the study of peace and security 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.42

Monika Wrzecionkowska, Uniwersytet Warszawski
Rola uniwersytetu w kształtowaniu świadomości prawnej społeczeństwa
University's role in shaping legal consciousness of the society 
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.43

Katarzyna Ziółkowska, Uniwersytet Warszawski
Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców i ich wpływ na budowanie relacji partnerskich między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej
General principles in the Entrepreneurs' Law and their impact on building partnership relations between entrepreneurs and public administration authorities
DOI 10.33226/0137-5490.2019.3.44

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł