Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5/2019

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5/2019 
Rok LXXII nr 5 (maj) ISSN 0137-5490

 

NUMER DO POBRANIA

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

dr hab. Tomasz Sójka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University Poznań

E-mail: tsojka@amu.edu.pl; nr ORCID: 0000-0001-7555-6829

 

mgr Adrian Rycerski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University Poznań

E-mail: adrryc@amu.edu.pl; nr ORCID: 0000-0002-4673-0450

 

Zmiany w zakresie ochrony obligatariuszy oraz obowiązków emitentów obligacji

DOI  10.33226/0137-5490.2019.5.1

Artykuł prezentuje wybrane zmiany w ustawie z 15.01.2015 r. o obligacjach dokonane na mocy ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Analizę tę zasadniczo ograniczono do dwóch aspektów, a mianowicie obligatoryjnej dematerializacji obligacji oraz obowiązku uczestnictwa agenta emisji w procesie emisji tych instrumentów finansowych. Oceniono wpływ nowych przepisów na zakres ochrony inwestorów oraz koszty pozyskiwania finansowania dłużnego. Odniesiono się także do najważniejszych instytucji wdrożonych do krajowego porządku prawnego na mocy dyrektywy 2014/65/UE oraz wynikających z rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 2017/565, co było niezbędne przy dokonywaniu oceny nowych środków prawnych tworzonych z inicjatywy prawodawcy krajowego.

Słowa kluczowe: emitent, obligacja, instrument finansowy, ochrona inwestorów

 

The amendments in bond-holders' protection and bond issuers'obligations

This article demonstrate selected amendments in the Act on bonds of 15th January 2015 carried outin the Act on the amendment of selected acts in conjunction with the strengthening of market surveillance and investor's protection on the financial market of 9th November 2018. The analysis has been limited to two aspects, specifically to the obligatory bonds' dematerialization and the duty to sign an agreement with the agent in process of the bond issuance. The impact of the new regulation on scope of investors' protection and the costs of debt financing have been assessed. The subject of this article is also to demonstrate the main legal measures which have been implementedunder the directive 2014/65/UE and which have been applied under the regulation 2017/565. The assessment of the aforementioned measures was necessary in order to analyse the new ones.

Key words: issuer, bond, financial instrument, investor's protection

 

JEL: G21

 

Bibliografia

Literatura

Bączyk, M., Jakubiec, A., Katner,  P., Romanowski,  M. (2018). Umowy o doradztwo  inwestycyjne. W: W. J. Katner  (red.). System Prawa Pry- watnego (t. 9). Prawo zobowiązań — umowy nienazwane. Warszawa: C.H. Beck.

Cichorska, J. (2017). Misselling, czyli sprzedaż niepotrzebnych instrumentów  finansowych i jej skutki. Stan prawny w Polsce i Wielkiej Bry- tanii. Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection, 24(2), 18–34.

Dziennik-Marciniak, K., Rycerski, A. (2018). Regulacja  MiFID  II i jej wpływ na działalność  podmiotów  z sektora  energetycznego.  Rynek Energii, (1), 79–86.

Dybiński, J. (2016). Ochrona  klienta na rynku usług inwestycyjnych. W: M. Stec (red.), System Prawa Handlowego  (t. 4). Prawo instrumentów finansowych. Warszawa: C.H. Beck.

Frunza,  M. Ch. (2015). Introduction to the theories and varieties of modern crime in financial markets. Amsterdam–Boston: Elsevier. Ganczar, M. (2016). Misselling — nowa praktyka naruszająca  zbiorowe interesy konsumentów  w świetle nowelizacji ustawy o ochronie  kon-

kurencji i konsumentów  z 2015 r. W: M. Czarnecka  (red.), T. Skoczny (red.),  Prawo konsumenckie w praktyce. Warszawa: C.H. Beck. McMeel, G., Virgo, J. (2001). Financial Advice and Financial Products. Law and liability. Oxford: Oxford University Press.

Sójka, T. (2018). Uprawnienia organizacyjne obligatariuszy. Studium cywilnoprawne ze szczególnym uwzględnieniem  pozasądowej restrukturyza- cji zobowiązań z obligacji.  Warszawa: C.H. Beck.

Sójka, T. (2016). Obowiązek lojalności usługodawcy: powierniczy charakter  umów o świadczenie usług maklerskich. W: T. Sójka (red.).  Cy- wilnoprawna  ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich  na rynku kapitałowym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Uzasadnienie (2018). Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem  nadzoru oraz ochro- ny inwestorów na rynku finansowym (Sejm VIII kadencji, druk nr 2812). http://www.sejm.gov.pl/sejm8. nsf/druk.xsp?nr=2812 (30.04.2019).

 

Akty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  i Rady 2014/65/UE z 15.05.2014 r. w sprawie rynków instrumentów  finansowych oraz zmieniająca dy- rektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173, s. 349, ze zm.) — dyrektywa 2014/65/UE.

Dyrektywa delegowana  Komisji (UE)  2017/593 z 7.04.2016 r. uzupełniająca  dyrektywę Parlamentu Europejskiego  i Rady 2014/65/UE w od- niesieniu do zabezpieczenia  instrumentów  finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania  lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych  (Dz. Urz. UE L 87 z 2017 r., s. 500) — dyrektywa delegowana.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE)  2017/565 z 25.04.2016 r. uzupełniające  dyrektywę Parlamentu Europejskiego  i Rady 2014/65/UE w odniesieniu  do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia  działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87, s. 1, ze zm.) — rozporządzenie 2017/565.

Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.) — u.o.i.f. Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie  konkurencji  i konsumentów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 369).

Ustawa z 15.01.2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.) — u.o.

Ustawa z 1.03.2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 685).

Ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem  nadzoru  nad rynkiem finansowych oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243) — nowelizacja z 9.11.2018 r..

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.05.2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania  firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. poz. 1112) — rozporządzenie MF.

 

----------

 

mgr Wawrzyniec Żbikowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University Poznań

E-mail:  wawrzyniec.zbikowski@amu.edu.pl; nr ORCID: 0000-0001-5987-8537

 

Zakończenie likwidacji spółki z o.o. oraz jej sukcesja prawna

DOI  10.33226/0137-5490.2019.5.2

Celem  niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych  zagadnień związanych  z kończeniem likwidacji spółki  z o.o. oraz jej sukcesją  prawną. W pierwszej  kolejności autor opisuje  problematykę samego  zwrotu  „zakończenie likwidacji”, krytycznie  odnosząc się do obecnego stanu  prawnego w tej materii. Następnie przedstawiona zostaje  możliwość  uchy- lenia  likwidacji  i powrotu do normalnego funkcjonowania spółki  wraz z możliwymi  problemami interpretacyjnymi na tym gruncie.  W dalszej  kolejności zaprezentowana jest kwestia  wykreślenia spółki  z rejestru, a następnie problematyka polikwidacyjnych praw  i zobowiązań spółki.  Na koniec  autor przedstawia postulaty de lege ferenda  oraz  podsumowanie.

Słowa kluczowe: spółka,  likwidacja,  zakończenie, sukcesja

 

Completion of the liquidation of the limited liability company and its legal succession

 

The  aim of this  study  is to  present chosen  issues  related to  the  completion of the  liquidation of the  limited  liability company and  its legal  succession. In  the  first  place  author describes problems connected to  the  term  "completion of liquidation", critically  referring to the  current state  of legislation in that  matter. Further the  possibility  of liquidation's reversal and  resumption of  normal  functioning of  the  company is  discussed, together  with  possible   interpretation problems regarding that.  The  next  presented matters are  deletion from  the  register and  issues  of  company's post- liquidation rights and obligations. At the end,  author presents de lege ferenda postulates and summary.

Key words:  company, liquidation, completion, succession

 

JEL: K22

 

Bibliografia

 

Allerhand,  M. (1935). Kodeks handlowy. Komentarz. Lwów: „Kodeks” spółka wydawnicza. Grykiel, J. (2011). Glosa do uchwały SN z 24.01.2007 r., III CZP 143/06, Glosa (2), 17–21.

Kamińska, A. (2017). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. Kidyba, A. (2019). Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1–300. Warszawa: Wolters Kluwer. Marszałkowska-Krześ,  E. (red.). (2018). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Legalis/el.

Michalski, M. (2015). W: S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego (t. 17A), Prawo spółek kapitałowych. Warszawa: C.H. Beck.

Naworski, J. (2011). W: T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), Kodeks spółek handlowych: komentarz (t. 2), Tytuł III — spółki kapitałowe: Dział I — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Warszawa: LexisNexis.

Pabis, R. (2015). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki,

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Rachwał, A. (2012). W: S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego  (t. 2), Prawo spółek handlowych. Warszawa: C.H. Beck.

Słowik, P. (2018). Koszmarny Rejestr  Spółek. Na prosty wpis w KRS trzeba czekać nawet pół roku. I jest coraz gorzej. Dziennik Gazeta Prawna

(21.02.), https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1105836,rejestracja-spolki-w-krs-zator.html (30.04.2019).

Szajkowski, A., Tarska, M. (2014). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych (t. 2), Spółka z ograniczo- ną odpowiedzialnością: komentarz do artykułów 151–300. Warszawa: C.H. Beck.

Szczurowski, T. (2015). Nowe kompetencje i obowiązki sądu rejestrowego. Monitor Prawniczy (5), 233–240.

Zamojski,  Ł. (2018). Pozycja prawna  kuratora  ustanowionego  dla  osoby prawnej  na  mocy art.  42 k.c. — po  zmianach  dokonanych  ustawą z 26.1.2018 r. Monitor Prawniczy (8), 405–417.

 

Akty prawne

Rozporządzenie Prezydenta  Rzeczypospolitej z 27.06.1934 r. — Kodeks handlowy (Dz. U. nr 57, poz. 502 ze zm.) — k.h. Ustawa z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) — k.c.

Ustawa z 17.11.1964 r. — Kodeks postępowania  cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.) — k.p.c. Ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze  Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.) — ustawa o KRS. Ustawa z 15.09.2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) — k.s.h.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21.12.2000 r. w sprawie określenia  wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego

Rejestru  Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2015 r. poz. 724 ze zm.).

 

Orzeczenia

Postanowienie  SN z 29.06.2001 r., I CZ 73/01, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” 2002/3, poz. 35. Postanowienie  SN z 20.09.2007 r., II CSK 240/07, LEX nr 487505.

Postanowienie  SN z 5.12.2003 r., IV CK 256/02, LEX nr 134088.

Uchwała SN z 24.01.2007 r., III CZP 143/06, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” 2007/11, poz. 166. Postanowienie  SN z 18.10.2006 r., II CSK 136/06, Lex nr 398395.

Postanowienie  SN z 18.12.1996 r., I CKN 20/96, LEX nr 29098. Postanowienie  SN z 8.01.2002 r., I CKN 752/99, LEX nr 53298. Postanowienie  SN z 5.12.2003 r., IV CK 256/02, LEX nr 134088.

 

----------

 

Kinga Kowalczyk

Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie/Maria Curie-Skłodowska University

E-mail:  kingakowalczyk155@wp.pl; ORCID:  0000-0003-2526-3133

Uprawnienia i obowiązki Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w Polsce

DOI  10.33226/0137-5490.2019.5.3

Komitet  Stabilności Finansowej  zapewnia  ochronę  stabilności systemu   finansowego  w  Polsce.   W  artykule  zostały omówione kompetencje Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego oraz  ryzyka systemowego. Ponadto uprawnienia i obowiązki  wynikające  z jego organizacji i trybu pracy. Autor przedstawił uwagi de lege lata oraz  postulaty de lege ferenda. Temat pracy jest niewątpliwie aktualny i ważny, gdyż systemy finansowe, które są dominującym elementem większości gospodarek, cechują się dużą  podatnością na zakłócenia stabilności.

Słowa kluczowe: Komitet Stabilności Finansowej, nadzór makroostrożnościowy, system finansowy

 

Powers and responsibilities of the Financial Stability Committee in the scope of macro-prudential supervision over the financial system in Poland

The Financial Stability Committee ensures protection of the financial system stability in Poland. The article  discusses  the competences of  the  Financial Stability  Committee in  the  area  of  macroprudential  supervision and  systemic  risk.  In addition, the rights  and  obligations arising  from  its organization and  operating mode.  The  author presented de lege lata comments and  de lege ferenda postulates. The  subject  of the  work  is undoubtedly timely  and  important because the financial systems,  which  are  the  dominant element of  most  economies, are  characterized by  high  susceptibility to disturbances of stability.

Key words:  Financial Stability  Committee, macroprudential  supervision, financial system

 

JEL: G18

 

Bibliografia

Fedorowicz, M. (2016). Prawne ujęcie nadzoru makroostrożnościowego w świetle krajowych projektów ustaw o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym w ramach przedsejmowego etapu legislacyjnego. W: A. Jurkowska-Zeidler, M. Olszak (red.), Prawo rynku finanso- wego. Doktryna,  instytucje, praktyka (113–136). Warszawa: Wolters Kluwer.

Iwanicz-Drozdowska,  M. (2008). Bezpieczeństwo rynku usług finansowych.  Perspektywa Unii Europejskiej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Komitet Stabilności Finansowej. (2016). Nadzór makroostrożnościowy w Polsce. Ramy instytucjonalno-funkcjonalne. Warszawa: Komitet Stabilności Finansowej. http://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/publikacje/Ramy_inst-funkc.pdf (07.11.2018).

Moser, K. (2018). Metody zapobiegania  kryzysom finansowym. Rozwój nadzoru makroostrożnościowego. Kontrola Państwowa, (1), 106–120. Narodowy Bank Polski. (2015). Komitet Stabilności Finansowej — organ nadzoru makroostrożnościowego. http://www.nbp.pl/nadzormakroostro-

znosciowy/komitet.aspx (07.11.2018).

Ofiarski, Z. (2017a). Prawo bankowe. Warszawa: Wolters Kluwer.

Ofiarski, Z. (2017b). Status prawny i funkcje rekomendacji  wydawanych przez Komisję Nadzoru  Finansowego i Komitet Stabilności Finansowej.

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (9), 2–10.

Torończak, M. (2017). Komitet Stabilności Finansowej po zmianach. Monitor Prawa Bankowego, (5), 80–95.

Żukowska, H. (2017). Komitet Stabilności Finansowej jako instytucja monitorująca zagrożenia stabilności finansowej na poziomie makroekono- micznym. W: M. Żukowski (red.), Sektor finansów  publicznych a rozwój gospodarczy: problemy i dylematy (503–522). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa z 14.06.1960 r. — Kodeks postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) — k.p.a.

Ustawa z 5.08.2015 r. o nadzorze  makroostrożnościowym  nad systemem finansowym i zarządzaniu  kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483) — u.n.m.

Uzasadnienie projektu  ustawy o nadzorze makroostrożnościowym  nad systemem finansowym i zarządzaniu  kryzysowym w systemie finansowym, Sejm VII kadencji, druk nr 3576 — Uzasadnienie projektu  o nadzorze.

Zalecenia  Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego nr ERRS/2011/3 z 22.12.2011 r. w sprawie mandatu  makroostrożnościowego organów kra- jowych (Dz. Urz. UE C z 2012 r. 41, s. 1).

 

----------

 

mgr Aleksandra Dzięgielewska

Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

E-mail:  awdziegielewska@gmail.com; nr ORCID: 0000-0002-2438-9466

 

Zakaz pobierania opłat półkowych — uwagi na tle najnowszego orzecznictwa

DOI  10.33226/0137-5490.2019.5.4

Zawarte w artykule rozważania koncentrują się wokół problematyki opłat  półkowych,  jak potocznie nazywa się opisane w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji, inne niż marża  opłaty  pobierane za przyjęcie  to- waru do sprzedaży. Celem  rozważań jest pokazanie zmiany, która  dokonała się w ostatnich latach  w orzecznictwie sądów powszechnych dotyczącym  tego zagadnienia. Ewolucja w sposobie interpretacji przedmiotowego przepisu, uwzględniająca argumentację Trybunału Konstytucyjnego z wyroku dotyczącego zgodności  z Konstytucją zakazu  opłat półkowych,  przyczyniła  się do ustalenia granic  stosowania przepisu. Wnikliwa  ocena  stanu  faktycznego, każdorazowo przeprowadzana przez  sądy powszechne, chroni  przed  arbitralnością w orzekaniu na niekorzyść sprzedawców, co do niedawna stanowiło problem. Sądy są bardzo ostrożne przy wyrokowaniu, że w rozpatrywanej sprawie  miał  miejsce czyn nieuczciwej  konkurencji.

 

Słowa kluczowe: opłata półkowa, czyn nieuczciwej  konkurencji, ustawa  o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji

 

The prohibition to levy slotting fee — remarks on the basis of the most recent case-law

The article  touches upon  a problem of slotting  fee, which is a common term  used  to describe any charges different than profit  margin  retrieved for accepting the wares into sale, as foreseen in the article  15.1.4 of Act on combatingUnfairCompetition.The purpose of this study was to show that the case-law concerning this matter has changed within the past few years. The evolution in the way the article  in question is being interpreted, which remains in line the Constitutional Court's indications included in its judgment concerning the  constitutionality of the  aforementioned provision, has contributed to finding the limits to the application of the slotting  fee prohibition. A detailed assessment of the legal and factual  situation carried out by the courts  in each case, protects sellers from arbitrary judgments, which used to be the  problem in the  past.  The  courts  are  being  very cautious while stating  that  in the  case at hand  an act of unfair competition took  place.

Key words:  slotting  fee, act of unfair  competition, Act on combating Unfair Competition

 

JEL: K21

 

Bibliografia

 

Ciapała, J. (2009). Konstytucyjna wolność działalności  gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Nestoruk,  I. B. (2015). Swoboda dostępu  do rynku a swoboda kontraktowania w kontekście  zakazu opłat półkowych — stan aktualny. Przegląd

Prawa Handlowego, (3), 25–32.

Nowińska, E., du Vall, M. (2013). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis. Podrecki, P. (2014). Opłaty półkowe. Monitor Prawniczy, (6), 21–27.

Sieradzka, M. (2010). Glosa do wyroku SN z 12.06.2008  r., III CSK 23/08, LEX/el.

Skoczny, T., Bernatt, M. (2013). Czyny nieuczciwej konkurencji W: J. Szwaja (red.). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, War- szawa: C.H. Beck.

Sroczyński, J. (2013). Rabat  retroaktywny a tzw. opłata  półkowa: potrzeba  racjonalizacji. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (2), 93–104.

Szanciło, T. (2016). Premie pieniężne i podobne opłaty jako przedmiot czynu nieuczciwej konkurencji — uwagi polemiczne. Przegląd Sądowy, (4), 7–31.

 

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.). Ustawa z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.).

Ustawa z 5.07.2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz. U. nr 126, poz. 1071).

 

Orzeczenia sądowe

Wyrok TK z 16.10.2014 r., SK 20/12, LEX nr 1523340. postanowienie  SN z 26.04.2018 r., I CSK 781/17, LEX nr 2483694. Wyrok SN z 12.06.2008 r., III CSK 23/08, LEX nr 449921.

Wyrok SN z 20.02.2014 r., I CSK 236/13, LEX nr 1466623. Wyrok SN z 6.06.2014 r., III CSK 228/13, LEX nr 1506548. Wyrok SN z 23.10.2014 r., I CSK 597/13, LEX nr 1545133. Wyrok SN z 16.01.2015 r., III CSK 244/14, LEX nr 1648184. Wyrok SN z 28.01.2015 r., I CSK 748/13, LEX nr 1663391. Wyrok SN z 17.04.2015 r., I CSK 136/14, LEX nr 1710335. Wyrok SN z 29.04.2016 r., I CSK 319/15, LEX nr 2061177. Wyrok SN z 15.06.2018 r., I CSK 494/17, LEX nr 2505417. Wyrok SN z 15.02.2018 r., I CSK 339/17, LEX nr 2506707. Wyrok SN z 28.03.2018 r., V CSK 217/17, LEX nr 2521615. Wyrok SN z 25.05.2018 r., I CSK 455/17, LEX nr 2556105. Wyrok SN z 13.06.2018 r., IV CSK 262/17, LEX nr 2509656.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.11.2014 r., I ACa 696/14, LEX nr 1659151. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 16.12.2014 r., I ACa 937/14.

Wyrok  Sądu  Apelacyjnego  w Warszawie  z  24.03.2015 r.,  I  ACa  949/14, LEX  nr  1659153. uchwała  NSA  z  25.06.2012 r.,  I  FPS  2/12, LEX nr 1166015.

 

----------

 

Zuzanna Brocka

Uniwersytet w Pavii, Uniwersytet Łódzki/University of Pavia, University of Lodz

E-mail:  zbrocka@slbius.eu; nr ORCID: 0000-0001-9672-4940

 

Gaz ziemny jako zabezpieczenie wierzytelności we włoskim systemie podziemnych magazynów gazu

DOI  10.33226/0137-5490.2019.5.5

Artykuł przedstawia włoskie przepisy  dotyczące wykorzystania gazu ziemnego złożonego w podziemnych magazynach gazu  (PMG) do  zabezpieczenia majątkowego wierzytelności pieniężnych. Zagadnienie  to  wzbudza  żywe zainteresowanie włoskiej  doktryny  prawnej, ponieważ wymaga  dostosowania tradycyjnego pojęcia  zastawu,  które ma swoje korzenie w prawie  rzymskim,  do specyfiki funkcjonowania nowoczesnych rynków gazu. Analiza teoretyczna ma ponadto istotne znaczenie praktyczne dla  operatorów sektora energetycznego działających na  włoskim  rynku  PMG, który  stanowi  drugi  rynek  pojemności magazynowych w Unii  Europejskiej, gdyż taka  forma  zabezpieczenia wierzytelności może  mieć istotny  wpływ na ich sytuację  finansową przez  zmniejszenie kosztów  dostępu do kredytu.

Słowa kluczowe: gaz ziemny, podziemne magazyny gazu, zabezpieczenie wierzytelności, zastaw, zastaw rejestrowy

 

Natural gas as a security in the Italian underground gas storages system

The  article  presents Italian regulations on  the  use  of  natural gas  deposited in  underground gas  storages (UGS) as financial security  of monetary claims. This issue arouses a keen  interest in the  Italian legal doctrine because it requires to adapt the  traditional concept of pledge,  which has its roots  in Roman law, to the  specifics of functioning of modern gas markets. The  theoretical analysis  also has important practical significance for energy  sector  operators active  in the Italian UGS  market, which is the second  largest  market of storage capacity  in the European Union (EU), as this form of securing debt  may have a significant  impact  on their  financial situation by reducing the cost of access to credit.

Key words:  natural gas, underground gas storages, securities, pledge,  registered pledge

 

JEL: K12, K20

 

Bibliografia

 

Barbiera, L. (2010). Responsabilita patrimoniale. Disposizioni generali, Milano: Giuffré.

Bortone, P. (2006). Pegno irregolare  con funzione di garanzia e deposito a scopo di garanzia. W: G. Cassano (red.). Garanzie personali e reali. To- rino: UTET.

Concas, A. (2012). Il diritto commerciale dalle origini ad oggi e la sua disciplina nel codice civile. https://www.diritto.it/il-diritto-commerciale-dalle-

-origini-ad-oggi-e-la-sua-disciplina-nel-codice-civile/ (10.02.19).

De Angelis, L., Brocka, Z. (2003). Gas Storage Licenses in the new Liberalisation  Context. International  Energy Law & Taxation Review, 26(4),

129–132.

Figaszewska, I., Jasienowicz, A., Muras,  Z. (2001). Zasady  dostępu  stron  trzecich  do sieci energetycznych.  Biuletyn URE, (2). https://www.ci- re.pl/publikacje/zdstdse.pdf (16.10.2018).

Guarino,  A. (2001). Diritto Privato Romano.  Napoli: Jovene.

Kaliski, M., Janusz, P., Szurlej, A. (2010). Podziemne  magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego. Nafta–Gaz, (5), 325–332. Komisja Europejska.  (2014). Italy. https://ec.europa. eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_countryreports_italy.pdf (14.05.2019).

Maccario, F. (2018). Appunti per un progetto di riforma delle garanzie di credito. http://questionegiustizia.it/articolo/appunti-per-un-progetto-di-ri- forma-delle-garanzie-di-credito_29-05-2018.php (16.10.2018).

Ministero  dello Sviluppo Economico.  (2017). Italy's National Energy Strategy 2017. https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/BROCHU- RE_ENG_SEN.PDF (14.05.2019).

Monteforte, P. (2018). Il patto marciano, Iurisprudentia. it, (10). http://www.iurisprudentia.it/il-patto-marciano/ (14.05.2019). Roman,  A. (1998). Umowa o przepadek  na tle ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Rejent, 8(9), 88–104.

Romboli, R. (red.). (2015). Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo (t. 2). Le fonti del diritto, i diritti e i doveri costituzionali costituzio- nali e gli organi di garanzia giurisdizionale. Torino: Giappichelli.

Rozwadowski, W. (1992). Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł. Poznań: Ars Boni et Aequi. Rubertelli,  V. (2016). Il patto marciano. https://www.federnotizie. it/il-patto-marciano/ (14.05.2019).

Silipo, A. (2014). Il pegno irregolare  sul gas naturale  depositato  in stoccaggio. Osservatorio Del Diritto Civile E Commerciale, (2), 249–282.

Silvi, M. Q. (2011). Dimensioni giuridiche dello stoccaggio del gas naturale.  W: M. Renna (red.). Infrastrutture di stoccaggio e quote di mercato del gas naturale  (1–24). Milano: Vita & Pensiero.

Torrente, A., Schlesinger, P. (2010). Manuale di Diritto Privato. Milano: Giuffre.

Vittoria,  D. (1990). Pegno Irregolare.  W: Enciclopedia giuridica Treccani (1–8). Roma: Istituto della Enciclopedia  Italiana.

 

Akty prawne

Decreto  legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di pro- cedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione  (GURI nr 153 z 2.07.2016 r.).

Decreto  legislativo z 23.05.2000 r. nr 164 Attuazione della direttiva  n. 98/30/CE recante  norme  comuni per il mercato  interno  del gas naturale, a norma dell'articolo  14 della legge 17 maggio 1999, n. 144. (GURI nr 142 z 20.06.2000 r.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  i Rady 2009/73/WE z 13.07.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchy- lająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE L 211, s. 94, ze zm.).

Legge z 26.04.1974 r. nr 170 Stoccaggio di gas naturale  in giacimenti di idrocarburi.

 

Orzeczenia

Wyrok Cassazione civile z 24.05.2004 r., n. 100000. Wyrok Cassazione civile z 6.12.2006 r., n. 26154. Wyrok Cassazione civile z 9.05.2013 r., n. 10986. Wyrok Cassazione civile z 28.01.2015 r., n. 1625. Wyrok Cassazione civile, z 8.08.2016 r., n. 16618.

Wyrok Consiglio di Stato, Sekcja VI, z 11.09.2014 r., n. 4629/2014. Wyrok TAR Lombardia,  Sekcja Trzecia, z 13.12.2012 r., n. 3030.

 

Źródła  internetowe

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/stoccaggio/info/cosa.asp (14.05.2019). http://www.bankpedia.org/index.php/it/121-italian/p/21565-pegno-irregolare (14.05.2019). https://igs.eu (14.08.2018).

https://www.arera.it/it/docs/14/423-14.htm (14.05.2019). https://www.arera.it/it/inglese/index.htm (14.05.2019). https://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/045-11arg.pdf (14.05.2019). https://www.edisonstoccaggio.it/en  (14.05.2019).

https://www.gie.eu/dmdocuments/20150729%20-%20GIE%20Investment%20WG%20-%20Paper%20on%20Investment%20Database%20-

%20v15%20-%20FINAL%20 (CLEAN).pdf (14.05.2019). http://www.snam.it/en/about-us/company-structure/stogit/index.html (14.05.2019)

 

Z praktyki gospodarczej

 

dr Tomasz Szczurowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Cardinal Wyszyński University in Warsaw

E-mail:  t_szczurowski@uksw.edu.pl; ORCID: 0000-0002-2967-0919

 

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu kodeksu spółek handlowych w 2018 r.

DOI  10.33226/0137-5490.2019.5.6

Przedmiotem artykułu jest analiza  najważniejszych wydanych  w 2018 r. orzeczeń Sądu  Najwyższego.  Zaprezentowane orzeczenia przede wszystkim dotyczą  tematyki objętej  kodeksem spółek  handlowych. Odnoszą się one do tak istotnych zagadnień, jak: postępowanie przymuszające, sukcesja  po spółce  osobowej rozwiązanej bez likwidacji,  ugoda  mediacyjna, zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników, czas właściwy do ustalenia niedozwolonego postanowienia umownego, odpowiedzialność za zobowiązania w kontekście podziału spółki  przez  wydzielenie. Autor najpierw cytuje  fragmenty orzeczeń, a następnie opatruje je krótkim komentarzem.

Słowa kluczowe: Sąd Najwyższy, orzecznictwo

 

Case Law of the Supreme Court in the Field of Commercial Companies Code in 2018

The article  presents the most important judgements rulled  by The Supreme Court in 2018. The judgements treats topics which are real  important for business  activity. Most  of the judgements are based  on The Commercial Companies Code. They  headlights problems with compulsory proceedings, succesion after  partnerships when  partner agreed on another manner of closing the partnership's business  than  liquidation, mediation agreements, appealed against  resolution of the shareholders, time to determine unfair  contractual terms,  liability for obligation under division by separation. The author quotes the judgments and comments them.

Key words:  The Supreme Court, judgement

 

JEL: K2

 

Bibliografia

Szczurowski, T. (2019). Zastosowanie  art. 210 Kodeksu spółek handlowych przy zmianie umowy spółki komandytowej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego (1), s. 31.

 

Akty prawne

Dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich  (Dz. Urz. WE L 95, s. 29, ze zm.) — dyrektywa 93/13.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.) Ustawa z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) — k.c.

Ustawa z 17.11.1964 r. — Kodeks postępowania  cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.) — k.p.c. Ustawa z 16.09.1982 r. — Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm.).

Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).

Ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze  Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.) — ustawa o KRS. Ustawa z 15.09.2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) — k.s.h.

Ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 785) — u.k.s.c.

 

Orzeczenia sądowe

Postanowienie  TS z 11.06.2015 r., C-602/13, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA v. F. Quintano  Ujeta i M. I. Sánchez García, EU: C: 2015: 397. Uchwała SN z 11.01.2018 r., III CZP 90/17, LEX nr 2425004.

Uchwała SN z 23.02.2018 r., III CZP 88/17, LEX nr 2445073. Uchwała SN (7) z 20.06.2018 r., III CZP 29/17, LEX nr 2504739. Uchwała SN z 7.09.2018 r., III CZP 42/18, LEX nr 2541937. Wyrok SN z 9.02.2018 r., I CSK 241/17, LEX nr 2483684.

Wyrok SN z 24.04.2018 r., V CSK 425/17, LEX nr 2500433. Wyrok SN z 6.06.2018 r., III CSK 403/16, LEX nr 2557164. Wyrok SN z 14.06.2018 r., V CSK 514/17, LEX nr 2511921. Wyrok SN z 6.07.2018 r., II CSK 617/17, LEX nr 2518911.

Wyrok SN z 14.12.2018 r., I CSK 687/17, LEX nr 2600070.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł