Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2019

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2019 
Rok LXXII nr 7 (lipiec) ISSN 0137-5490

 

NUMER DO POBRANIA

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

dr Daniel Jakimiec

Uniwersytet Gdański/University of Gdańsk

E-mail: danieljakimiec@onet.pl; nr ORCID: 0000-0003-1024-5759

Relacje wpisów w dziale drugim księgi wieczystej do wpisu wieczystoksięgowego ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

 

DOI  10.33226/0137-5490.2019.7.1

JEL: K25

 

Wpis wieczystoksięgowy ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego służy prawidłowemu podjęciu czynności  procesowych  i  materialnoprawnych  uczestników  postępowania  restrukturyzacyjnego.  Wpis  ten  zapobiega nieważności  tych  czynności.  Treść  tego  wpisu  wieczystoksięgowego  umożliwia  sądowi  oraz  notariuszowi  ocenę legitymacji  materialnej  i  procesowej  dłużnika  będącego  uczestnikiem  postępowania  restrukturyzacyjnego  do dokonania  czynności  rozporządzającej  prawem  do  nieruchomości.  Przedmiotowe  ostrzeżenie  ogranicza  w  sferze procesowej  i materialnoprawnej  właściciela,  użytkownika  wieczystego  oraz  uprawnionego  z  tytułu  spółdzielczego własnościowego  prawa  do  lokalu  w  czynnościach  prawnych  dotyczących  nieruchomości,  chroniąc  interes  prawny wierzycieli  uczestników  postępowania  restrukturyzacyjnego,  jak  i  innych  podmiotów  zainteresowanych  stanem prawnym  nieruchomości.  Stosownie  do  art.  8  ustawy  o  księgach  wieczystych  i  hipotece  wpis  ten  bowiem  uchyla działanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Słowa  kluczowe:  postępowanie  restrukturyzacyjne,  księgi  wieczyste,  wpis wieczystoksięgowy  ostrzeżenia,  właściciel, użytkownik wieczysty oraz uprawniony z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 

Relations of entries in the second section of the land register for the entry of perpetual-accounting warning about the running restructuring proceedings

The perpetual-accounting entry of warning about the running restructuring proceedings is used for correct taking the activity of procedural and financial-legal participants of restructuring proceedings. This entry prevents the nullity of these activities. Through contents of this perpetual-accounting entry the court and the notary can assess the debtor being a participant in restructuring proceedings for performing an act the financial and procedural card disposing of the right to the real estate. The of objects warning is limiting the owner in the procedural and financial-legal sphere, of user perpetual and  authorised  on  account  of  the  cooperative  property  law  to  premises  in  the  acts  in  law  concerning  the  real  estate protecting the legal interest of creditors of participants in restructuring proceedings, as well as interested other operators with  legal  status  of  the  real  estate.  According  to  the  Art.  of  8  Act  on  Land  and  Mortgage  Registers  and  Mortgages because this entry is repealing the effect of the statutory warranty of public comrades of the land register.

Key words: restructuring proceedings, land register, perpetual-accounting entry of the warning, owner, user perpetual and authorised on account of the cooperative property right to residential premises

 

Bibliografia

Adamus, R. (2015). Prawo restrukturyzacyjne. Warszawa: C.H. Beck.

Broniewicz, W. (2006). Postępowanie cywilne w zarysie. Warszawa: Lexis Nexis.

Czech, T. (2014). Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis.

Deneka, M. (2012). Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne. Warszawa: Lexis Nexis.

Gniewek, E. (2017). Księgi wieczyste. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Korzan, K. (2004). Postępowanie nieprocesowe. Warszawa: C.H. Beck.

Kućka, M. (2014). J. Pisuliński (red.). Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczystoksięgowe. Warszawa: Lexis Nexis.

Maziarz, A. (2012). Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym. Warszawa: Difin.

Pietrzykowski, K. (red.). (2011). Kodeks cywilny. Komentarz (t. 1), Warszawa: C.H. Beck.

Pisuliński, J. (red.). (2014). Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczystoksięgowe. Warszawa: Lexis Nexis.

Resich, Z. (2009). W: Jodłowski, J., Resich Z., Lapierre, J., Misiuk-Jodłowska, T., Weitz, K. (2009). Postępowanie cywilne. Warszawa: Lexis Nexis.

Skowrońska-Bocian, E. (2011). W: K. Pietrzykowski, K. (red.). (2015). Kodeks cywilny. Komentarz (t. 1), Warszawa: C.H. Beck.

Zimmerman, P. (2016). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

 

mgr Agata Ignaczak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University Poznań

E-mail: agata.ignaczak806@vp.pl

Firma jako dobro osobiste spółek prawa handlowego oraz problematyka jego naruszenia w internecie

 

DOI  10.33226/0137-5490.2019.7.2

JEL: K19, K22

 

Celem artykułu jest prezentacja rozważań na temat firmy jako dobra osobistego. Powyższe zagadnienie jest przedmiotem wielu doktrynalnych sporów, jednak autorka aprobuje stanowisko, że firma jest dobrem osobistym i przysługuje spółkom prawa handlowego. W dalszej kolejności artykuł koncentruje się na problematyce naruszenia prawa do firmy w Internecie. Współcześnie powszechny dostęp do sieci internetowej sprzyja rejestracji domen internetowych naruszających  prawa  lub  interesy  innych  podmiotów.  Powyższy  problem  jako  występujący  coraz  częściej  oraz  zagrażający przedsiębiorcom wymaga pogłębionej analizy i dyskusji.

Słowa kluczowe: dobra osobiste, firma, spółki prawa handlowego, domena internetowa

 

The business name as a personal right of commercial law companies and the issue of its violation on the Internet

The aim of this article is to present considerations about the business name as a personal right. This issue is the subject of doctrinal disputes, however, the author approves the thesis that the business name is a personal right and it is entitled to commercial law companies. Subsequently, the article focuses on the issue of violating the right to the business name on the Internet. Nowadays, universal access to the Internet network is conductive to the registration of Internet domains violating  the  rights  or  interests  of  other  entities.  The  above  problem  as  occurring  more  often  and  threatening entrepreneurs requires in-depth analysis and discussion.

Key words: personal rights, business name, commercial law companies, internet domain

 

Bibliografia

Adamski, M. (2011). Naruszenia praw w wyniku rejestracji domeny — uwagi do orzecznictwa Sądu ds. Domen Internetowych przy PIIT. Prawo Mediów Elektronicznych, (1), s. 38–47.

Frąckowiak, J. (2012). W: M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego (t. 1). Prawo cywilne — część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.

Gniewek, E. (2017). W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Kępiński, M. (2002). W: A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo handlowe. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze. Kraków: Zakamycze 2002.

Kępiński, M. (2005). W: A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo handlowe. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze. Kraków: Zakamycze 2005.

Kępiński, M. (2016). W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny (t. 1). Komentarz do art. 1–44911. Warszawa: C.H. Beck.

Kidyba A. (1998). W: K. Kruczalak (red.), Kodeks handlowy. Komentarz. Warszawa: PWN.

Kołodziej, A. (2004). Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji kodeksu cywilnego. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (1), 51–70.

Księżak, P. (2014). W: M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kubiak-Cyrul, A. (2005). Dobra osobiste osób prawnych. Kraków: Zakamycze.

Machnikowski, P. (2017). W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Mania, K. (2016). Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporów. Warszawa: Wolters Kluwer.

Mika, I. B., Szwaja, J. (2009). S. Włodyka (red.). System Prawa Handlowego (t. 1). Prawo handlowe — część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.

Opalska, D. (2012). Problematyka dóbr osobistych w spółkach kapitałowych — zagadnienia wybrane. Studia Prawa Prywatnego, (3–4), 33–61.

Panowicz-Lipska, J. (1975). Majątkowa ochrona dóbr osobistych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Pazdan, M. (2015). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny (t. 1). Komentarz do art. 1–44910. Warszawa: C.H. Beck.

Popiołek, W. (2015). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny (t. 1). Komentarz do art. 1–44910. Warszawa: C.H. Beck.

Radwański, Z. (2009). Prawo cywilne — część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.

Radwański, Z., Olejniczak, A. (2017). Prawo cywilne — część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.

Szpunar, A. (1979). Ochrona dóbr osobistych. Warszawa: PWN.

Sitko, J. J. (2009). Firma i jej ochrona. Warszawa: Wolters Kluwer.

Załucki, M. (2004). Nowe uregulowanie firmy w prawie polskim (zagadnienia wybrane). Rejent (1), 81–96.

Żelechowski, Ł. (2017). W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (t. 1). Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie (art. 79–95 i 96–99). Warszawa: C.H. Beck.

 

mgr Jakub Abramowicz

Uniwersytet  Warszawski/University of Warsaw

E-mail: jakub.abramowicz2@gmail.com; nr ORCID:0000-0002-0353-998X

Istota zobowiązania wekslowego w prawie polskim, cz. II

 

DOI  10.33226/0137-5490.2019.7.3

JEL: K150

 

W pierwszej części niniejszego opracowania, opublikowanej na łamach „Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 2/2019 zostały przedstawione koncepcje dotyczące charakteru zobowiązania wekslowego. Niewątpliwie istota zobowiązania wekslowego była i jest przedmiotem sporu. Dlatego w drugiej części opracowania zajęto stanowisko w dyskusji dotyczącej tego zagadnienia. Podstawą rozważań są przepisy ustawy z 28.04.1936 r. — Prawo wekslowe. W związku z tym dokonano analizy charakteru zobowiązania wekslowego i podjęto próbę sformułowania stanowiska w tym zakresie.

Słowa kluczowe: weksel, teorie wekslowe, indos, papiery wartościowe, jednostronna czynność prawna

 

The Essence of Liability of Bill of Exchange in Polish Law, Part II

In the first part of my work, I have presented a various ideas regarding the character of a bill of exchange. Undoubtedly the essence of the liability a bill of exchange was and still is a cause for dispute. That is why in the second part of this work a response has been made in this discussion. Based on the Polish law's regulations I made and analysis of the liability of a bill of exchange and made an attempt of formulation my own position on the issue.

Key words: : bill of exchange, bill of exchange theories, endorsement, securities, unilateral legal action

 

Bibliografia

Abramowicz, J. (2019). Istota zobowiązania wekslowego w prawie polskim (cz. 1), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2), 14–23.

Antosiewicz M. (2018). Sąd ingeruje w zasady prawidłowego wypełniania weksla. http://www.rp.pl/Firma/302199974-Sad-ingeruje-w-zasady-prawidlowego-wypelniania-weksla.html (17.11.2018).

Bühn J. (1928). O zastępczem podpisywaniu weksli. Przegląd Prawa i Administracji (3), 382.

Czarnecki, M., Bagińska, L. (2013). Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Doliński, A. (1925). Polskie prawo wekslowe. Poznań: Krajowy Instytut Wydawniczy.

Fenichel, Z. (1934). Istota zobowiązania wekslowego. Przegląd Prawa Handlowego, (5), 196.

Goldberger, S. (1938). Weksle zaginione. Warszawa: Drukarnia Piotr Pyz i S-ka.

Górski, A. (1925). Prawo wekslowe i czekowe. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka.

Grzybowski, S. (1976), Papiery wartościowe. W: W. Czachórski (red.), System Prawa Cywilnego (t. 3, cz. 2). Prawo zobowiązań — część szczegółowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Grzybowski, S. (1974). W: W. Czachórski (red.), System Prawa Cywilnego (t. 1). Część ogólna. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Howorka, M. (1928). Polskie prawo wekslowe i czekowe. Podręcznik do studiów uniwersyteckich, szkół handlowych i praktycznego użytku. Poznań: Główny Skład w Kole Prawników i Ekonomistów.

Ignatowicz, J. (1972). W: Z. Resich (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (t. 1). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Jacobi, E. (1901). Die Wertpapiere in bürgerlichen Recht. Jena: Gustav Fischer.

Janczewski, S. (1946). Prawo handlowe, wekslowe i czekowe. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski.

Jastrzębski, J., Kaliński, M. (2008). Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Jastrzębski, J., Kaliński, M. (2014). Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Jastrzębski, R. (2003). Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej. Warszawa: Liber.

Kaliński, M. (2000). Umowny charakter zobowiązania wekslowego (cz. 1). Prawo Papierów Wartościowych, (3), 13–20.

Komosa, T., Opalski, W. (1997). Prawo wekslowe. Prawo czekowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Koziński, M. H. (1999). Prawo wekslowe. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.

Koziński, M. H. (2016). Weksle. W: A. Szumański (red.), System Prawa Prywatnego (t. 18). Prawo papierów wartościowych. Warszawa: C.H. Beck.

Krajewski, M. (2013). Charakter prawny przeniesienia posiadania. Studia Prawa Prywatnego, (3), 79–107.

Księżak, P. (2010). Glosa do postanowienia SN z 15.01.2010 r., I CSK 355/09. Rejent, (12), 79–84.

Kunicki, A. (1977). W: W. Czachórski (red.), System Prawa Cywilnego (t. 2). Prawo własności i inne prawa rzeczowe. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Namitkiewicz, J. (1927). Prawo handlowe, wekslowe, czekowe i upadłościowe. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka.

Ogiegło, L. (1995). Charakter prawny powstania zobowiązania wekslowego. Rejent, (9), 97–116.

Piasecki, K. (1997). Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz. Bydgoszcz: Branta.

Retinger, J. (1876). Powszechna ustawa wekslowa (wraz z tekstem niemieckim) tudzież z ustawą o postępowaniu w sprawach wekslowych (opatrzone licznemi orzeczeniami najwyższego sądu w Wiedniu). Kraków: Księgarnia G. Gebethnera i Sp. Rosenblüth, I. (1936). Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz. Kraków: Księgarnia Powszechna

Szczygielski, A. D. (1936). Prawo wekslowe i czekowe 1936. Warszawa: Bibljoteka Prawnicza.

Szpunar, A. (1937). Przekaz według kodeksu zobowiązań. Kraków: Druk Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szpunar, A. (1992). O powstaniu zobowiązania wekslowego. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (1), 1–6.

Szpunar, A., Kaliński, M. (2003). Komentarz do prawa wekslowego i czekowego. Warszawa: LexisNexis.

Wolter, A., Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. (2001). Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Wróblewski, S. (1900). Powszechna Ustawa Wekslowa wraz z innemi ustawami i rozporządzeniami odnoszącemi się do prawa wekslowego, orzeczeniami Sądów Najwyższych i przeglądem ustawodawstwa zagranicznego. Kraków: Leon Frommer.

Wróblewski, S. (1936). Prawo Wekslowe i Czekowe. Kraków: Leon Frommer.

Zöllner W. (1987). Wartpapierrecht. Ein Studienbuch, München: C.H. Beck.

 

dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/Nicolaus Copernicus University in Toruń

E-mail: asl@umk.pl, nr ORCID 0000-0002-3234-2502

Nieważność uchwały rady nadzorczej spółki akcyjnej — glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5.10.2017 r. (I PK 287/16)

 

DOI  10.33226/0137-5490.2019.7.4

JEL: K2, K22

 

Przedmiotem glosy jest wyrok Sądu Najwyższego, Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 5.10.2017 r., w  którym  oddalono  skargę  kasacyjną  powoda  —  byłego  członka  zarządu  spółki  akcyjnej  —  w  przedmiocie  powództwa  o zasądzenie odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy na skutek stwierdzenia, że aneks do umowy o pracę był nieważny, gdyż  został  zawarty  na  podstawie  nieważnej  uchwały  rady  nadzorczej  spółki  kapitałowej.  Powyższe  orzeczenie  Sądu Najwyższego zasługuje na pełną aprobatę, w tym, w szczególności, stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej spółki kapitałowej, podjęte przy rozstrzyganiu powództwa ze stosunku pracy opartego na aneksie do umowy o pracę zawartym na podstawie uchwały rady nadzorczej.

Słowa kluczowe: uchwała rady nadzorczej spółki akcyjnej, nieważność uchwały, rada nadzorcza

 

Invalidity of a resolution of the supervisory board of a joint-stock company — a gloss to the judgment of the Supreme Court of 5 October 2017 (I PK 287/16)

The subject of the gloss is the judgment of the Supreme Court, Chamber of Labour, Social Insurance, and Public Affairs of 5 October, 2017, which dismissed the cassation of a complaint of a plaintiff, a former member of the management board of a joint-stock company, regarding an action to pay severance pay for termination of employment. This dismissal was owing to the fact that the annex to the employment contract was invalid, because it was concluded on the basis of an invalid resolution  of  the  supervisory  board  of  a  company.  The  above  decision  of  the  Supreme  Court  deserves  full  approval, including, in particular, the ascertainment of invalidity of the resolution of the supervisory board of a company, taken at the settlement of an action regarding an employment relationship based on an annex to the employment contract, entered into on the basis of a resolution of a supervisory board.

Key words: resolution of supervisory board of a join-stock company, invalidity of resolution, supervisory board

 

Bibliografia

Bielecki, M. (2005). Zasada kolegialnej reprezentacji spółki akcyjnej przez radę nadzorczą w umowach z członkami zarządu. Przegląd Prawa Handlowego, (3), 37–44.

Bilewska, K. (2010). Przesłanki powzięcia uchwały rady nadzorczej spółki kapitałowej a jej zaskarżanie. Monitor Prawniczy (6), 303–311.

Cern, G. (2010). Uchwały „nieistniejące” czy nieważne lub zaskarżalne? W: M. Modrzejewska (red.). Prawo handlowe XXI wieku, czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Okolskiego (69–76). Warszawa: Wolters Kluwer.

Czerniawski, R. (2004). Kodeks spółek handlowych, przepisy o spółce akcyjnej. Komentarz. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Gutowski, M. (2012). Nieważność czynności prawnej. Warszawa: C.H. Beck.

Kidyba, A. (2017). Kodeks spółek handlowych (t. 2). Komentarz do art. 301–633. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kruszyński, M. (2008). Uchwały nieistniejące. Przegląd Prawa Handlowego, (7), 44–51.

Krysik, A. (2018). W: Z. Jara (red.). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Krzekotowska, K. (1986). Charakter prawny uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni a uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli. Palestra (12), 38–45.

Łętowska, E. (2013). Sankcje w prawie cywilnym — zarys problemu. Monitor Prawniczy, (19), 1016–1023.

Marszałkowska-Krześ, E. (1998). Charakter prawny uchwały. Przegląd Prawa Handlowego, (6), 23–26.

Opalski, A. (2006). Rada nadzorcza w spółce akcyjnej. Warszawa: C.H. Beck.

Piekarski, M. (1960). Wpływ wad głosowania na ważność uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni. Nowe Prawo (12), 1604–1611.

Pinior, P. (2010). Szczególne sposoby podejmowania uchwał przez radę nadzorczą. W: M. Modrzejewska (red.). Prawo handlowe XXI wieku, czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Okolskiego (779–793). Warszawa: Wolters Kluwer.

Popiołek, W. (2013). W: J. A. Strzępka (red.). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo. Warszawa: C.H. Beck.

Radwański, Z. (2008). W: Z. Radwański (red.). System Prawa Prywatnego (t. 2). Prawo cywilne — część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.

Rodzynkiewicz, M. (2014). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis.

Romanowski, M. (2011). Kilka uwag praktycznych na temat koncepcji uchwał nieistniejących. Monitor Prawniczy, (6), 342–344.

Saczywko, M. (2014). Sprzeczność uchwały rady nadzorczej z umową albo statutem spółki kapitałowej. Przegląd Prawa Handlowego, (12), 49–53.

Sikorska-Lewandowska, A. (2012). Zarzut nieważności uchwały zgromadzenia wspólników. Glosa, (2), 64–70.

Sikorska-Lewandowska, A. (2013a). Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółdzielni. Toruń: TNOiK.

Sikorska-Lewandowska, A. (2013b). Sprzeczność uchwały rady nadzorczej ze statutem spółki lub spółdzielni. Przegląd Prawa Handlowego, (11), 42–46.

Sobolewski, P. (2009). Kontrowersje wokół pojęcia nieistnienia i nieważności czynności prawnej. Przegląd Prawa Handlowego, (5), 30–38.

Sołtysiński, S. (2006). Czy „istnieją” uchwały „nieistniejące” zgromadzeń spółek kapitałowych. Przegląd Prawa Handlowego, (1), 4–15.

Sołtysiński, S. (2007). Rozważania o nieważnych i „nieistniejących” czynnościach prawnych ze szczególnym uwzględnieniem uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni. W: A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowska (red.). W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskiemu (305–326). Warszawa: C.H. Beck.

Sołtysiński, S. (2010). W: S. Sołtysiński (red.). System Prawa Prywatnego (t. 17B). Prawo spółek kapitałowych. Warszawa: C.H. Beck.

Sołtysiński, S., Opalski, A. (2010). Zaskarżanie uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Przegląd Prawa Handlowego, (11), 4–18.

Stefaniak, A. (2009). Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Spółdzielni Pracy „Delta”.

Szczurowski, T. (2007). Nieistniejące uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej. Monitor Prawniczy, (6), 303–308.

Szumański,  A.  (2008).  W:  S.  Sołtysiński,  A.  Szajkowski,  A.  Szumański,  J.  Szwaja.  Kodeks  spółek  handlowych  (t.  3).  Komentarz  do  artykułów 301–458. Warszawa: C.H. Beck.

Szwaja, A. (2013). W: S. Sołtysiński (red.). Kodeks spółek handlowych. Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301–490. Warszawa: C.H. Beck.

Tofel, M. S. (2007). Uchwały nieistniejące na gruncie kodeksu spółek handlowych. Prawo Spółek, (2), 69–82.

Wolter, A., Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. (1998). Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: PWN.

Wolter, A., Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. (2018). Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Wolters Kluwer.

 

Z praktyki gospodarczej

 

dr Tomasz Szczurowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Cardinal Wyszyński University in Warsaw

E-mail: t_szczurowski@uksw.edu.pl; ORCID: 0000-0002-2967-0919

Roszczenie informacyjne agenta

 

DOI  10.33226/0137-5490.2019.7.5

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka prawa agenta do informacji o należnej mu prowizji, jak również sposób  ochrony  tego  uprawnienia  agenta.  Kwestie  te  unormowane  są  w  art.  761 5 k.c.,  którego  stosowanie  budzi wątpliwości w praktyce. W niniejszym artykule omówiono te wątpliwości, proponując konkretne rozwiązania.

Słowa kluczowe: prowizja, agent

 

Agent's information claim

The article is about right of agent to the information on which his commission is calculated and its protection. It is regulated under article 7615 of The Civil Code. The interpretation of the regulation is disputed. The author in this article tries to show the right interpretation.

Key words: commision, agent

 

Bibliografia

Literatura

Bucior, D. (2018). Komentarz do art. 7615. W: M. Fras (red.), M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (t. 4). Zobowiązania. Część szczególna (art. 535–7649). Warszawa: Wolters Kluwer.

Górny, K. (2016). Komentarz do art. 7615. W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny (t. 2). Komentarz. Art. 450–1088. Warszawa: C.H. Beck.

Jezioro, J. (2014). Komentarz do art. 7615. W: E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2014). Komentarz do art. 7615. W: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (t. 3). Zobowiązania — część szczególna, LEX.

Kruczalak, K., Rott-Pietrzyk, E. (2011). W: S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego (t. 5). Prawo umów handlowych. Warszawa: C.H. Beck.

Mikłaszewicz, P. (2019). Komentarz do art. 7615. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Legalis.

Rott-Pietrzyk, E. (2011). W: J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego (t. 7). Prawo zobowiązań — cześć szczegółowa. Warszawa: C.H. Beck.

Rott-Pietrzyk, E. (2018). W: J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego (t. 7). Prawo zobowiązań — część szczegółowa. Warszawa: C.H. Beck.

Wiśniewski, T. (2007). Komentarz do art. 7615. W: G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania (t. 2). Warszawa 2007.

Akty prawne

Dyrektywa Rady nr 86/653/EWG z 18.12.1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli

handlowych działających na własny rachunek (Dz.Urz. UE L 382, s. 17)

Ustawa z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)

Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.)

Ustawa z 29.08.1997 r. — Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.)

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł