Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 9/2019

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 9/2019 
Rok LXXII nr 9 (wrzesień) ISSN 0137-5490

Numer do pobrania

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz

Uniwersytet Zielonogórski/University of Zielona Góra

Profesor w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

E-mail: j.mazurkiewicz@wpa.uz.zgora.pl

nr ORCID: 0000-0001-5936-9038

 

Prawo firmowe „musi odejść”!

 

DOI: 10.33226/0137-5490.2019.9.1

JEL: K22

 

Streszczenie

Wiele firm nie spełnia dziś funkcji identyfikacyjnych. Przewidziane w prawie firmowym wymogi umieszczania w firmach spółek osobowych co najmniej nazwiska wspólnika mogą stanowić zagrożenie dla funkcji marketingowej firmy nie tylko, gdy wspólnik ten przestanie być wspólnikiem. Dziś funkcję identyfikującą przedsiębiorcę pełnią dużo skuteczniej numery wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Centralnego Rejestru Podmiotów — Krajowej Ewidencji Podatników czy Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Autor przychyla się do propozycji rezygnacji z prawa firmowego.

Słowa kluczowe: wady prawa firmowego, likwidacja prawa firmowego, KRS, CEIDG, NIP, REGON.

 

Law of legal names "must go away"!

 

Summary

Many legal names of businesses do not fulfill identification functions today. The requirements, prescribed in the legal names law, to put at least a surname of a partner in the legal name of partnership may pose threats to the marketing function  of  the  legal  name,  not  only  when  the  partner  ceases  to  be  a  partner.    Today,  the  entry  numbers  in  certain registers,  like  the  National  Court  Register,  the  Central  Register  and  Information  on  Economic  Activity,  the  Central Register of Entities - the National Register of Tax payers, and the National Register of Entities of National Economy, fulfill the identification function much more effectively than a legal name. The author supports the proposal that the law of legal names should be abandoned.

Key words: disadvantages of legal names law, abandonment of legal names law, KRS, CEIDG, NIP, REGON

 

Bibliografia

Literatura

Bernfeld, B., Mazurkiewicz, J., Zaporowska, M., Zaporowska, Z. (2018). Wiązanka urodzinowa dla Profesora Józefa Frąckowiaka. W: A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys (red.), Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Frąckowiakowi.

Wrocław: Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.

Gawrysiak-Zabłocka, A. (2012). Firma osobowych spółek handlowych — uwagi de lege ferenda. W: T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gliniecki, B. (2009). Firma wprowadzająca w błąd co do osoby przedsiębiorcy. Gdańskie Studia Prawnicze, (31), 327–337.

Golat, R. (2006). Uwarunkowania prawne i podatkowe korzystania ze znaków towarowych. W: E. Waliszko, R. Golat, Znaki towarowe, Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.

Hajdys, P. (2012). Firma spółki osobowej — uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda. Przegląd Prawa Handlowego, (10), 54–58.

Henclewski, T., Matczak, D. (2010), Funkcja promocyjna firmy a potrzeba liberalizacji prawa firmowego. Przegląd Prawa Handlowego, (11), 47–51.

Janiak, A. (2012). W: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz (t. 1). Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kępiński, M. (1990). Glosa do wyroku SN z 14.06.1988 r., II CR 367/87. Orzecznictwo Sądów Polskich, (9), 328.

Kidyba, A. (2015). Kultura legislacyjna w kodeksach handlowych. Przegląd Prawa Handlowego (7), 4–7.

Mazurek, M. (2015). Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Białostockie Studia Prawnicze (19), 179–202.

Nestoruk, I. B. (2010). Oznaczenia numeryczne jako znaki towarowe. Monitor Prawniczy (11), 641–643.

Opalski, A. (2010). Europejskie prawo spółek. Zasady prawa europejskiego i ich wpływ na polskie prawo spółek. Warszawa: LexisNexis.

Sitko, J. J. (2015). Znaki towarowe i prawa ochronne. W: T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec. Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.

Trzebiatowski, M. (2012). Komercjalizacja domeny publicznej w prawie znaków towarowych — przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych.

Glosa (3), 74–101.

Zaporowski, P., Mazurkiewicz, J., Zaporowska, M., Zaporowska, Z. (2016). Polskie prawo firmowe. Zagadnienia wybrane. Wrocław: Jacek Mazurkiewicz.

Źródła internetowe

https://allekurier.pl/firmy-kurierskie/siodemka (1.07.2019).

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ (1.07.2019).

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx (1.07.2019).

https://www.siodemka.com/pl/dane-rejestrowe (11.02.2015).

https://www.siodemka.com/pl/kontakt (11.02.2015).

W  Orange  na  kartę  sam  wybierzesz  swój  numer,  http://tech.wp.pl/kat,130058,title,W-Orange-na-karte-sam-wybierzesz-swoj-numer,wid,16270500,wiadomosc.html (1.07.2019).

Wybierz swój numer, http://www.orange.pl/kid,4002009309,id, 4003630379,article.html (1.08.2019).

 

 

Marcin Kraśniewski

Uniwersytet Łódzki/University of Lodz

Doktorant w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji 

E-mail: mkrasniewski@wpia.uni.lodz.pl

nr ORCID: 0000-0002-8552-4182

 

Opłata mocowa w mechanizmie rynku mocy

 

DOI: 10.33226/0137-5490.2019.9.2

JEL: K23, K32, K33

 

Streszczenie

Artykuł dotyczy opłaty mocowej, która pokrywa koszty utrzymania rynku mocy w Polsce. Podjęto się analizy definicji całkowitego kosztu rynku mocy. Przedstawiono sposób alokacji kosztów rynku mocy na poszczególne grupy odbiorców końcowych. Omówiono zasady kalkulacji stawek opłaty mocowej dla obiorców końcowych z podziałem na odbiorców końcowych  zużywających  energię  elektryczną  w  gospodarstwach  domowych  oraz  pozostałych  odbiorców  końcowych.

Zwrócono również uwagę na obowiązek publikacji stawek opłaty mocowej w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki,  a  także  zaprezentowano  system  poboru  opłaty  mocowej  oraz  zakres  informacji  przekazywanych  Prezesowi  Urzędu Regulacji  Energetyki.  W  końcowej  części  wskazano  na  przewidziane  w  ustawie  o  rynku  mocy  zwolnienie  podatkowe opłaty  mocowej  oraz  obowiązek  tworzenia  przez  operatora  systemu  przesyłowego  rezerwy.  Całość  zamykają  uwagi końcowe, w których dokonano podsumowania poczynionych rozważań oraz udzielono  odpowiedzi na kluczowe pytania postawione w tekście.

Słowa kluczowe: opłata mocowa, odbiorca końcowy, gospodarstwo domowe, koszt, stawka

 

Capacity fee in the capacity market

 

Summary

The paper deals with the capacity fee, which covers the costs of maintaining the capacity market in Poland. The paper analyses the definition of the total cost of the capacity market. Presents the cost allocation method for individual groups of end users on the capacity market, the rules for calculating capacity fee rates for end users are presented taking into account a distinction between end users who use electricity in households and other end consumers. The obligation to publish capacity fee rates in the Bulletin of the Energy Regulatory Office is underlined. The next part deals with the system  for  the  collection  of  the  capacity  fee  and  the  scope  of  information  provided  to  the  President  of  the  Energy Regulatory Office. The final part addresses the fact that the capacity fee is tax deductible pursuant to the Capacity Market Act, and that the operator of a transmission system is obliged to create a reserve. The paper ends with final remarks, which summarise previous deliberations and answer the key questions presented in the article.

Key words: capacity fee, end user, household, cost, rate

 

Bibliografia

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2014). Ein Strommarkt für die Energiewende. Diskussionspapier des Bundesministeriums für Wirtschaftund  Energie  (Grünbuch). München:  PRpetuum  GmbH. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gruenbuch-gesamt.pdf?_blob=publicationFile&v=1 (9.09.2019).

Dąbrowski, T. (2018). Rynek mocy w Polsce — cel wdrożenia ustawy, uwarunkowania unijne i polskie, kluczowe założenia koncepcji i ustawy. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (5), 9–14.

Główny Urząd Statystyczny (2017). Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Główny Urząd Statystyczny (2018). Zużycie paliw i nośników energii w 2017 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Hoff, W. (2008). Prawny model regulacji sektorowej. Warszawa: Difin.

Mikuła, P. (2019). Komentarz do art. 1. W: A. Wacławczyk, A. Obońska, A. Walter, K. Gil (red.). Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Ministerstwo Energii (2016). Rozwiązania funkcjonalne dla rynku mocy. Warszawa: Ministerstwo Energii.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (2019). Rekord zapotrzebowania na moc w KSE w okresie letnim. https://www.pse.pl/-/rekord-zapotrzebowania-na-moc-w-kse-w-okresie-letnim?safeargs=696e686572697452656469726563743d747275652672656469726563743d253246686f6d65 (9.09.2019).

Stahl, M. (red.). (2019). Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Uzasadnienie (2017). Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o rynku mocy, VIII kadencja, druk sejm. nr 1722.

 

 

Piotr Stanisławski

Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw

Doktorant w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

E-mail: piotr.j.stanislawski@gmail.com

nr ORCID: 0000-0001-5056-8903

 

Kilka uwag o przeszukaniu na tle kontroli REMIT

 

DOI: 10.33226/0137-5490.2019.9.3

JEL: K23, K21

 

Streszczenie

Opracowanie  stanowi  próbę  zarysu  istoty  kontroli  REMIT  i  regulacji  przeszukania  w  prawie  energetycznym  z  ich punktami krytycznymi, które odzwierciedlają poważne wątpliwości w praktyce. Rolę podstawowego punktu odniesienia pełni  uregulowanie  przeszukania  dokonywanego  przez  Prezesa  UOKiK.  Za  oś  wywodu  obrano  prawo  podmiotu kontrolowanego do następczej sądowej weryfikacji przeszukania w prawie antymonopolowym, w oparciu o którą autor zastanawia się nad kompletnością obecnej regulacji przeszukania REMIT.

Słowa kluczowe: kontrola REMIT, przeszukanie, Prezes URE, Prezes UOKiK, prawo do sądu

 

A few remarks on the search against REMIT inspection

 

Summary

The study shall be treated as an attempt to sketch a legal nature of the REMIT inspection and regulation of the search (perquisition) in the Polish Energy Law with its critical points that reflect serious doubts in practice. The key point of reference  is  the  regulation  of  the  search  process  carried  out  by  the  Chief  of  Office  of  Competition  and  Consumer Protection. The subject of the argument is the right of the controlled entity to the subsequent judicial review of the search in antitrust law (right of complaint), based on which author is considering the completeness of the current regulation of the REMIT search.

Key  words:  REMIT  inspection,  search,  Chief  of  Energy  Regulatory  Office,  Chief  of  Office  of  Competition  and Consumer Protection, right of complaint

 

Bibliografia

Bernatt, M. (2011). Powers of Inspection of the Polish Competition Authority. Question of Proportionality. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, (5), 47–66.

Bernatt, M. (2011). Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bernatt, M., Skoczny, T. (red.) (2014). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Legalis.

Bernatt, M., Turno, B. (2015). O potrzebie doskonalenia rozwiązań procesowych w znowelizowanej z dniem 18 stycznia 2015 r. ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (2), 75–92.

Gąsior, A. (2013). Zażalenie karne na czynności podejmowane wobec kontrolowanego w ramach przeszukania prowadzonego w toku postępowania przed Prezesem UOKiK. Monitor Prawa Handlowego, (1), 32–43.

Grzebiela, K. (2018). Rola Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zapewnieniu realizacji postanowień rozporządzenia REMIT. W: M. Pawełczyk (red.). Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego — sektor gazowy i energetyczny. Warszawa: Ius Publicum.

Jasiński, W. (2016). Gwarancyjność przepisów regulujących przeszukanie w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. W: W. Jasiński (red.). Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym, (154–205). Warszawa: Wolters Kluwer.

Jaś-Nowopolska, M. (2013). Sądowa kontrola decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W: A. Kisielewicz, P. Tarno (red.), Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych, Warszawa: Wolters Kluwer.

Jodłowski, A., Szybalski, K., (2016). Obowiązki uczestników rynku wynikające z REMIT oraz znowelizowanego prawa energetycznego, http://wysokienapiecie.pl, (dostęp: 29.08.2019 r.).

Materna, G. (2015). Warunki podejmowania kontroli i przeszukań w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w aspekcie orzecznictwa na tle art. 8 ETPCz. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (8), 8–23.

Muras, Z. (2014). Komentarz do art. 105c. W: T. Skoczny (red.). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Legalis

Muras, Z. (2016a). Komentarz do art. 23b. W: Z. Muras, M. Swora (red.). (2016). Prawo Energetyczne (t. 2). Komentarz do art. 12–72. Warszawa: Wolters Kluwer.

Muras, Z. (2016b). Komentarz do art. 23g. W: Z. Muras, M. Swora (red.). (2016). Prawo Energetyczne (t. 2). Komentarz do art. 12–72. Warszawa: Wolters Kluwer

Muras, Z. (2016c). Komentarz do art. 23p. W: Z. Muras, M. Swora (red.). (2016). Prawo Energetyczne (t. 2). Komentarz do art. 12–72. Warszawa: Wolters Kluwer.

Muras Z. (2009). W: T. Skoczny (red.). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Legalis.

Nowak, B., Szaroszyk, A. (2016). REMIT Regulation and new obligations for participants of the wholesale energy market. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (11), 2–9.

Pawełczyk, M., Pikiewicz, B. (2013). Uprawnienia kontrolne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W: M. Pawełczyk, R. Stankiewicz (red.). Kontrola działalności gospodarczej. Warszawa Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Pawełczyk, M., Stankiewicz, R. (2013). Kontrola przedsiębiorcy w prawie antymonopolowym. W: M. Pawełczyk, R. Stankiewicz (red.). Kontrola działalności gospodarczej. Warszawa: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Skurzyński, P., Gac, M. (2017). Niezapowiedziana kontrola Prezesa UOKiK — nowy standard pozyskiwania dowodów w formie elektronicznej.

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (8), 115–120.

Turno, B. (2016). W: A. Stawicki, E. Stawicki (red.). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Turno, B., Wardęga, E. (2015). Uprzednia i następcza kontrola aktów upoważniających organ ochrony konkurencji do przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli (przeszukania) przedsiębiorcy. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (8), 108–118.

Wróbel, A. (2010). Regulacyjna kara pieniężna — sankcja karna czy administracyjna? Europejski Przegląd Sądowy, (5), 1.

 

 

dr inż. Julitta Koćwin

Uniwersytet Wrocławski/University of Wrocław

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

E-mail: julitta.kocwin@uwr.edu.pl

nr ORCID: 0000-0002-1128-3830

 

Koszty pożyczek zaciąganych w instytucjach parabankowych online – stosowane opłaty

 

DOI: 10.33226/0137-5490.2019.9.4

 

Streszczenie

Określenie „parabank” w polskiej opinii publicznej, szczególnie po 2012 roku ma wydźwięk pejoratywny, kojarzący się z aferami finansowymi, upublicznionymi przykładem afery Amber Gold.

Działające  na  polskim  rynku  usług  parabanki  są  najczęściej  instytucjami  oferującymi  usługi  i  produkty  finansowe, analogiczne  do  produktów  bankowych,  jednakże  bez  licencji  i  bez  właściwego  nadzoru  finansowego. W przeciwieństwie do banków instytucje pozabankowe nie wymagają określenia celu wzięcia pożyczki oraz są skłonne udzielić pożyczki klientom nieposiadającym zdolności kredytowej. Dominują wśród nich firmy udzielające pożyczek online,  tzw.  krótkoterminowych  (chwilówek),  jak  i  ratalnych  na  dłuższe  terminy  spłaty.  W  opinii  większości potencjalnych klientów parabanków istnieje przekonanie, że firmy udzielające pożyczek „mnożą koszty”, kierując się wyłącznie  maksymalizacją  zysku,  naruszając  tym  samym  zasady  bezpieczeństwa  pożyczkobiorcy,  stąd  negatywnie i nieufnie odnoszą się do nich.

W artykule zdefiniowane zostały zasady działania instytucji pozabankowych (pojęcie parabanków). Wskazane zostały nowe regulacje prawne mające wzmocnić ochronę klientów instytucji finansowych. Szczególnej analizie poddano ich funkcjonowanie  obejmujące  takie  zagadnienia  jak:  koszty  pożyczek,  oferta,  rodzaje  pożyczek  oraz  przyczyny  ich popularności. W zakończeniu wskazano na pozytywne i negatywne aspekty ich działalności.

Słowa kluczowe: pozabankowe instytucje finansowe, parabank, pożyczka, koszty pożyczek

 

Costs of loans taken in online shadow banking institutions – applicable fees

 

Summary

The term "shadow bank" in Polish public opinion, especially after 2012, has pejorative meaning, associated with financial scandals, a example is the Amber Gold scandal.

Quasi-banks operating on the Polish market are most often institutions offering financial services and products, similar to banking services, however, without a proper license and without financial supervision. Unlike banks, non-bank institutions do  not  require  the  determination  of  the  purpose  of  a  loan  and  are  willing  to  lend  to  customers  who  do  not  have creditworthiness. On market dominated companies providing online loans, the so-called short-term (payday loans) and installments loans for longer repayment periods. In the opinion of the majority of potential clients of the parabanks, there is  a  belief  that  loan  companies  "multiply  costs",  endeavor  solely  on  profit  maximization,  thus  violating  the  borrower's security principles, hence they negatively and distrustfully refer to them.

The article defines the principles of operation of non-banking institutions (the concept of quasi-banks). What new legal regulations are introduced to strengthen the protection of clients of financial institutions. Particularly analyzed were their functioning covering such issues as: costs of loans, offer, types of loans and reasons for their popularity. In the end, positive and negative aspects of their activities were pointed out.

Key words: non-bank financial institutions, shadow bank, quasi-bank, loan, loan costs, payday loan

 

Bibiografia

Alexjones.pl (2016). Ustawa antylichwiarska a chwilówki — zmiany dla konsumentów i parabanków, http://alexjones.pl/aj/aj-inne/item/92190-ustawa-antylichwiarska-a-chwilowki-zmiany-dla-konsumentow-i-parabankow (3.03.2018).

Alexjones.pl  (2018).  Najpopularniejsze  chwilówki  online.  http://alexjones.pl/aj/aj-inne/item/123951-najpopularniejsze-chwilowki-online (3.03.2018).

Drozd, A. (2016). Polacy biorą pożyczki pod wpływem chwili. https: //www.bankier.pl/wiadomosc/Polacy-biora-pozyczki-pod-wplywem-chwili-730-4598.html (3.03.2018).

Dudzińska, A., Minorczyk-Cichy, A. (2014). Tak działają parabanki. Spowiedź człowieka, który doprowadzał do ruiny całe rodziny. http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3315928,tak-dzialaja-parabanki-spowiedz-czlowieka-ktory-doprowadzal-do-ruiny-cale-rodziny,id,t.html (3.03.2018).

Jenczelewska, J. (2013). Amber Gold nie nauczył. Obietnica podejrzanej pożyczki bywa początkiem finansowej ruiny. https://dziennikzachodni.pl/amber-gold-nie-nauczyl-obietnica-podejrzanej-pozyczki-bywa-poczatkiem-finansowej-ruiny/ar/c3-984652 (17.08.2019).

Kisiel, M. (2016). Wkrótce nowe prawo — ile będzie mogła kosztować pożyczka? https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wkrotce-nowe-prawo-ile-bedzie-mogla-kosztowac-pozyczka-7323838.html (3.03.2018).

Judaszowesrebrniki.pl (2016a). Kredyty na oświadczenie o dochodach online. https://judaszowesrebrniki.pl/kredyty-na-oswiadczenie-o-dochodach-online (3.03.2018).

Judaszowesrebrniki.pl (2016b). Szybkie pożyczki ratalne. https://judaszowesrebrniki.pl/szybkie-pozyczki-ratalne (3.03.2018).

Judaszowesrebrniki.pl (2017a). Parabanki i regulacje prawne. https://judaszowesrebrniki.pl/parabanki-i-regulacje-prawne (03.03.2018).

Judaszowesrebrniki.pl (2017b). Pożyczki przez internet — nie takie groźne jak je rysują. https://judaszowesrebrniki.pl/pozyczki-przez-internet-nie-takie-grozne-jak-je-rysuja (3.03.2018).

Judaszowesrebrniki.pl (2019).  Pożyczki  chwilówki  bez  BIG,  BIK  lub  KRD. https://judaszowesrebrniki.pl/pozyczki-chwilowki-bez-big-bik-lub-krd (10.07.2019).

Narodowy Bank Polski (2018). Parabank. https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/parabank (3.03.2018).

Pożyczkaportal.pl  (2016).  Na  czym  polega  sukces  pożyczek  pozabankowych,  https://pozyczkaportal.pl/na-czym-polega-sukces-pozyczek-pozabankowych/ (3.03.2018).

Rp.pl (2017). Prokuratorskie pozwy w imieniu klientów parabanku Pożyczka Gotówkowa. http://www.rp.pl/Prawo-karne/308179952-Prokuratorskie-pozwy-w-imieniu-klientow-parabanku-Pozyczka-Gotowkowa.html (3.03.2018).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2016). Reklamy kredytów konsumenckich — decyzje UOKiK. https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12283 (18.03.2017).

Ziemba, S. (2017). Ustawa Antylichwiarska w praktyce. https://rekinfinansow.pl/ustawa-antylichwiarska (18.03.2018). http://www.nbp.pl/home.aspx? f=/dzienne/stopy. htm (10.07.2019).

Ustawa z 29.08.1997 r. — Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.).

Ustawa z 5.08.2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1537)

Ustawa z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083 ze zm.).

 

Z praktyki gospodarczej

 

dr Tomasz Szczurowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Cardinal Wyszyński University in Warsaw

Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sędzia sądu okręgowego

E-mail: t_szczurowski@uksw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-2967-0919

 

Pojęcie sprawy gospodarczej po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

 

DOI: 10.33226/0137-5490.2019.9.5

 

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest pojęcie sprawy gospodarczej w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej na podstawie ustawy z 4.07.2019 r., która wejdzie życie trzy miesiące po jej opublikowaniu. Nowelizacja przywraca postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych. W tym kontekście zasadnicze znaczenia ma definicja sprawy gospodarczej, która w znacznej mierze wyznacza ramy przedmiotowe tego postępowania. Autor porównuje nowe pojęcie sprawy gospodarczej do definicji dotychczas obowiązującej. Zwraca uwagę na nowe elementy tego pojęcia, które prowadzą do jego rozszerzenia, a w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na procesy w sprawach gospodarczych.

Słowa kluczowe: sprawa gospodarcza, postępowanie w sprawach gospodarczych

 

A new definition of a business lawsuit regulated in the Code of Civil Procedure

 

Summary

The subject of the article is a new definition of a business lawsuit. It is regulated in the Code of Civil Procedure under the Act  of  4  July  2019  which  will  enter  into  force  3  months  after  its  publication.  The  amendment  reinstates  the  specific proceedings for a business lawsuit. In this context, of paramount importance is the definition of a business lawsuit, which sets the framework for these proceedings. The author compares the new definition to the previous one. He underlines that it has new elements which broaden the definition and may have negative influence on proceedings in such cases.

Key words: business lawsuit, specific proceedings for a business lawsuit

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł