Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Paweł Szczęśniak
ORCID: 0000-0002-9017-3444
Dr Paweł Szczęśniak Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W pracy naukowej koncentruje się na specjalności naukowej prawo finansowe. Autor publikacji z dziedziny prawa bankowego, prawa podatkowego oraz prawa finansów publicznych.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.2.4
JEL: H25, K34, M41

Artykuł dotyczy wpływu korekty z tytułu wierzytelności nieuregulowanych na sposób rejestrowania przychodów i kosztów z działalności gospodarczej. Przedmiotem analiz podjętych w pracy jest więc korekta z tytułu wierzytelności nieuregulowanych unormowana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że korekta z tytułu wierzytelności nieuregulowanych zmienia sposób kwalifikowania przychodów i kosztów z działalności gospodarczej. Obiektywną trudnością badawczą jest ocena momentu, w którym powstaje uprawnienie lub obowiązek dokonania korekty. Ocenie poddano zatem spójność przepisów regulujących stosunki prawne w przedmiocie korekty z tytułu wierzytelności nieuregulowanych w podatkach dochodowych.

Słowa kluczowe: przychody; koszty; podatki; dochodowe; zatory płatnicze; korekta z tytułu wierzytelności nieuregulowanych; metoda kasowa

Dr Paweł Szczęśniak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W pracy naukowej koncentruje się na specjalności naukowej prawo finansowe. Autor publikacji z dziedziny prawa bankowego, prawa podatkowego oraz prawa finansów publicznych.