Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.2.4
JEL: H25, K34, M41

Sposób rejestrowania przychodów i kosztów z działalności gospodarczej a korekta z tytułu wierzytelności nieuregulowanych

Artykuł dotyczy wpływu korekty z tytułu wierzytelności nieuregulowanych na sposób rejestrowania przychodów i kosztów z działalności gospodarczej. Przedmiotem analiz podjętych w pracy jest więc korekta z tytułu wierzytelności nieuregulowanych unormowana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że korekta z tytułu wierzytelności nieuregulowanych zmienia sposób kwalifikowania przychodów i kosztów z działalności gospodarczej. Obiektywną trudnością badawczą jest ocena momentu, w którym powstaje uprawnienie lub obowiązek dokonania korekty. Ocenie poddano zatem spójność przepisów regulujących stosunki prawne w przedmiocie korekty z tytułu wierzytelności nieuregulowanych w podatkach dochodowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: przychody; koszty; podatki; dochodowe; zatory płatnicze; korekta z tytułu wierzytelności nieuregulowanych; metoda kasowa

Bibliografia

Bibliografia/References

Cień, K. (2019a). Podatek dochodowy od osób fizycznych. W: A. Hanusz (red.), Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia, 273–278. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Cień, K. (2019b). Konstrukcja podatku. W: A. Hanusz (red.), Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia, 223. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Gos. W. (2016). Komentarz do art. 6 ustawy o rachunkowości. W: T. Kiziukiewicz (red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Helin. A. (2017). Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 186.

Jastrzębski, J., Koniewicz, A. (2006). Wymagalność roszczeń. Przegląd Prawa Handlowego, (5), 37.

Kluzek, M. (2014). Rozwiązania podatkowe a płynność finansowa przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (198), 267.

Konat-Staniek, M., Piątek, E. (2016). Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście nowego prawa restrukturyzacyjnego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (299), 168.

Kostur, A. M. (2005). Terminologia rachunkowości — problemy jednoznaczności w opisie strumieni wyniku finansowego oraz płynności bieżącej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (33), 111 i n.

Krynicki, J., Trzemżalski, J. (2006). Koszty uzyskania przychodów a ustawa o rachunkowości. Przegląd Podatkowy, (3), 48 i n.

Kurowski, W. (2018). Komentarz do art. 518 k.c. W: M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534). Tom III. Warszawa: Wolters Kluwer.

Lemkowski, M. (2003). Glosa do wyroku z 8 marca 2002 r., III CKN 548/00. Monitor Prawniczy, (22), 1047.

Lubeńczuk, G. (2019). Komentarz do art. 4 pr. przed. W: M. Zdyb, G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, Prawo przedsiębiorców. Komentarz, 159–161. Warszawa: C.H. Beck.

Michalak, M. (2018). Komentarz do art. 6 ustawy o rachunkowości. W: E. Walińska (red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Olchowicz, I. (2011). Rachunkowość podatkowa. Warszawa: Difin.

Radzikowski, K. (2009). Pojęcie kosztu uzyskania przychodów w ustawach o podatkach dochodowych. Przegląd Prawa Publicznego, (10), 61 i n.

Różycki, K. (2018). Ulga na złe długi w podatkach dochodowych. Komentarz praktyczny. LEX, Warszawa: Wolters Kluwer.

Sobolewski, P. (2020). Komentarz do art. 518 k.c. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.

Sójka, T., Stanz, J. (2020), Komentarz do art. 518 k.c. W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, Warszawa: C.H. Beck.

Stępień, M. (2014), Zarządzanie polityką rachunkowości w aspekcie prawa podatkowego. W: A. Kostur, J. Pfaff (red.), Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, 328, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Szczęśniak, P. (2015). Karta podatkowa. W: A. Hanusz (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, 135. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wierzbicka, A. (2020), Kwestie podatkowe w ustawie nowelizującej. W: J. Liput (red.), Ograniczanie zatorów płatniczych. Praktyczny przewodnik. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wolter, A., Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. (2001). Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: LexisNexis.

Zalewski, Ł. (2019), Nowa ulga na złe długi. Zyska fiskus i to nawet podwójnie. Gazeta Prawna, (22.10.2019).

Zimmermann, P. (2016). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Zoll, F. (2018). Wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. W: A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań — część ogólna, 6, 1120. Warszawa: C.H. Beck.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę