Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Sławomir Presnarowicz
ORCID: 0000-0002-3636-3810
Dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Autor oraz współautor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa finansowego, podatkowego oraz procedur finansowych, w tym monografii i artykułów w czasopismach punktowanych.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.4
JEL: K34, K14

W Polsce sądy administracyjne od wielu lat orzekają m.in. w sprawach podatkowych, stosując zasadę in dubio pro tributario (w razie wątpliwości na korzyść obywatela). Zasada ta nie była jednak expressis verbis zapisana w polskich unormowaniach prawnych. Ustawodawca od 1.01.2016 r., w art. 2a Ordynacji podatkowej wprowadził przepis, który stwierdza „Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Od początku obowiązywania tej reguły pojawiły się pytania, w jaki sposób tak sformułowaną zasadę mają stosować organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Celem niniejszego artykułu jest omówienie stosowania tej reguły w praktyce, z przywołaniem orzecznictwa sądów. Autor, formułując wnioski wypływające z orzecznictwa sądowego, jednocześnie wskazuje na potrzebę dokonania zmiany przepisu art. 2a Ordynacji podatkowej. Dlatego też de lege ferenda postuluje jak najszybszą zmianę przepisu art. 2a o.p. ze wskazaniem na szeroką formułę, że „wszyscy w jakikolwiek sposób zobowiązani do ponoszenia ciężarów podatkowych mają prawo do rozstrzygania wątpliwości na ich korzyść”.

Słowa kluczowe: zasada in dubio pro tributario; podatki; organy podatkowe; sądy administracyjne

Dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB

Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Autor oraz współautor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa finansowego, podatkowego oraz procedur finansowych, w tym monografii i artykułów w czasopismach punktowanych. Organizator i współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.