Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Wanesa Choptiany
ORCID: 0000-0002-8710-5870
Prawnik w międzynarodowej kancelarii prawnej z siedzibą w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierownictwem prof. dr hab. Edyty Rutkowskiej- -Tomaszewskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce zabezpieczeń roszczeń pieniężnych oraz ochrony konsumentów w ujęciu prawno-porównawczym.  
DOI: 0000-0002-8710-5870
JEL: K15

Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad niekrajowymi podmiotami na rynku kredytów konsumenckich w Polsce a ochrona kredytobiorcy

 

The article deals with the issue of protecting Polish consumers who are customers of non-domestic lenders (i.e lenders with no registered seats on the territory of the Republic of Poland) granting facilities to Polish consumers. The protection is shown in the context of public oversight over non-domestic lenders, exercised as part of the supervision over the financial market. The purpose of the article is to analyze on what legal basis those non-domestic entities conduct their activities in Poland and how enforcement is used to ensure their compliance with the applicable provisions of law regarding taking up and running of activities in this area, as a part of the supervision of the Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego, KNF) over such entities.

The article is also an attempt to answer the following questions — are competences of KNF as lenders supervisory authority under the supervision of the financial market sufficient to provide consumers with protection while using services on the consumer credit market in Poland?; Is it indirect (or direct) protection and should the role of KNF in this respect be changed?

Artykuł dotyczy problematyki ochrony polskich konsumentów będących klientami niekrajowych kredytodawców (niemających siedziby na terytorium RP) udzielających kredytów konsumenckich w Polsce w kontekście nadzoru publicznego nad nimi, sprawowanego w ramach nadzoru nad rynkiem finansowym. Celem artykułu jest przeanalizowanie, na jakiej podstawie prawnej prowadzą oni swoją działalność w Polsce oraz w jaki sposób jest egzekwowane przestrzeganie przez nich obowiązujących przepisów dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności w tym obszarze, w ramach nadzoru KNF nad nimi.

W artykule podjęto także próbę udzielenia odpowiedzi na pytania, czy kompetencje KNF jako organu nadzoru nad kredytodawcami w ramach nadzoru nad rynkiem finansowym w obecnym kształcie są wystarczające, by zapewnić ochronę kredytobiorcom korzystającym z oferowanych przez nich usług na rynku kredytów konsumenckich w Polsce; czy jest to ochrona pośrednia (czy bezpośrednia) i czy rola KNF w tym zakresie powinna ulec zmianie, a jej kompetencje powinny ulec rozszerzeniu.

Słowa kluczowe: lender; credit institution; loan institution; consumer protection; supervision over non-domestic lender; non-domestic entities (kredytodawca; instytucja kredytowa; instytucja pożyczkowa; ochrona konsumenta; nadzór nad niekrajowymi kredytodawcami; podmioty niekrajowe)

Prawnik w międzynarodowej kancelarii prawnej z siedzibą w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierownictwem prof. dr hab. Edyty Rutkowskiej- -Tomaszewskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce zabezpieczeń roszczeń pieniężnych oraz ochrony konsumentów w ujęciu prawno-porównawczym.