Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Wawrzyniec Żbikowski
ORCID: 0000-0001-5987-8537
Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.2.5

Celem opracowania jest przedstawienie regulacji doty-
czących ustanawiania likwidatorów w spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością. W pierwszej kolejności wska-
zany jest przyjęty podział przypadków ustanowienia li-
kwidatorów na dwie kategorie — z woli wspólników oraz

przez sąd. Następnie omówione zostały aspekty dotyczą-
ce ustanawiania likwidatorów z woli wspólników (do

której to kategorii zalicza się ustanowienie tzw. „likwida-
torów ustawowych”) oraz zagadnienia związane z usta-
nawianiem likwidatorów przez sąd. Na koniec autor

przedstawia możliwe postulaty de lege ferenda oraz pod-
sumowanie.

Słowa kluczowe: spółka; likwidacja; likwidator; ustanowienie

Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.