Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ustanowienie likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Celem opracowania jest przedstawienie regulacji doty-
czących ustanawiania likwidatorów w spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością. W pierwszej kolejności wska-
zany jest przyjęty podział przypadków ustanowienia li-
kwidatorów na dwie kategorie — z woli wspólników oraz

przez sąd. Następnie omówione zostały aspekty dotyczą-
ce ustanawiania likwidatorów z woli wspólników (do

której to kategorii zalicza się ustanowienie tzw. „likwida-
torów ustawowych”) oraz zagadnienia związane z usta-
nawianiem likwidatorów przez sąd. Na koniec autor

przedstawia możliwe postulaty de lege ferenda oraz pod-
sumowanie.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: spółka; likwidacja; likwidator; ustanowienie

Bibliografia

Allerhand M., (1935). Kodeks handlowy: komentarz, Lwów: „Kodeks” spółka wydawnicza z ograniczoną odpowiedzialnością.
BieleckiM., (2007). Relacje pomiędzy spółką z o. o. a jej likwidatorem, Prawo Spółek, 9, s. 4.
JaślikowskiM., (2010). Glosa do uchwały SN z 20.11.2008 r., III CZP 111/08, Przegląd Sądowy, 3, s. 110–118.
Kamińska A., (2017). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
Kidyba A., (2017). Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1–300, Warszawa: Wolters Kluwer.

Michalski M., (2015). W: S. Sołtysiński (red.), System prawa prywatnego. Tom 17a Prawo spółek kapitałowych, Warszawa: C.H. Beck, Instytut Na-
uk Prawnych PAN.

Naworski J. P., (2011). W: Kodeks spółek handlowych: komentarz. T. 2: Tytuł III — spółki kapitałowe: Dział I — spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa: LexisNexis.

Pabis R., (2015). W: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki,
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
W. Patryas, (2002), Elementy logiki dla prawników, Poznań, s. 17–18.
Peiper L., (1936). Komentarz do kodeksu handlowego i przepisów wprowadzających tenże kodeks: wraz z rozporządzeniami wykonawczemi, Lwów.
Rodzynkiewicz M., (2018a). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art.
227–300, Warszawa: C.H. Beck.
Rodzynkiewicz M., (2018b). Kodeks spółek handlowych?: komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.

Szajkowski A., Tarska M., (2014). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. T. 2: Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością: komentarz do artykułów 151–300, Warszawa: C.H. Beck.

Witosz. A. J., (2018). W: A. Kidyba (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom II Komentarz do art. 151–300, Warszawa: Wolters Kluwer.
Ziembiński Z., (2014), Logika praktyczna, Warszawa, s. 79–80.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę