Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.11.6
JEL: K31
Joanna May ORCID: 0000-0001-8660-0784 , e-mail: jmay|umk.pl| |jmay|umk.pl

Basis for the calculation of social security contributions member of the board of a limited liability company employed under a contract of employment and at the same time obtaining a lump sum for company board

The article is devoted to both theoretical and practical aspects of the problem of the basis for assessment of social security contributions for a lump sum obtained by a member of the board of a limited liability company employed in this company under a contract of employment. For the proper presentation of the issue the author discusses the organizational relationship and employment relationship between the board member and the company, and then makes a synthetic summary of the features that distinguish these two legal relationships. These considerations conclude the analysis of four possible configurations that allow to determine the basis for the calculation of social security.

Download article
Keywords: the basis for the calculation of contributions; social security coverage of a board member; lump sum for board meetings as the basis for the assessment of social security contributions

References

Bibliografia

Ćwiertniak, D.M. (2010). W: K.W. Baran (red.), Prawo pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dorre-Nowak, D. (2010). W: K. W. Baran (red.), Prawo pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Drapała, P. (2000). Glosa do wyroku SN z dnia 28 lutego 2001 r., II UKN 244/00. Przegląd Sądowy, (7-8), 168-176.

Duraj, T. (2000a). Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z jedynym wspólnikiem - członkiem jednoosobowego zarządu spółki z o.o., cz. I. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11), 9-18.

Duraj, T. (2000b). Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z jedynym wspólnikiem - członkiem jednoosobowego zarządu spółki z o.o., cz. II. Praca i Zabezpieczenia Społeczne, (12), 16-22.

Duraj, T. (2012c). Podporządkowanie co do przedmiotu świadczenia pracownika - wybrane problemy. Praca i Zabezpieczenia Społeczne, (11), 21-29.

Gburzyńska-Dulewicz, A. (2006). Pozycja prawna zarządu i członków zarządu spółek kapitałowych. Warszawa: C. H. Beck.

Gersdorf, M. (2003a). Podstawowe dylematy związane z rozwojem prawa pracy w okresie transformacji ustrojowej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5), 2-8.

Gersdorf, M. (2003b). Obejście prawa a pozorność w kontraktach menedżerskich. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10), 14-17.

Giaro M. (2010). Członek zarządu spółki kapitałowej jako pracownik per facta concludentia. Praca i Zabezpieczenia Społeczne, (9), 9-14.

Gładoch, M. (2010). Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych a ochronna funkcja prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5), 8-16.

Hajn, Z. (2000). Glosa do wyroku SN z 16.12.1998 r., II UKN 394/98, Orzecznictwo Sądów Polskich, (12).

Jedynak, R. (2015). Odpowiedzialność członka zarządu jako pracownika spółki. Prawo i Podatki, (4), 3-4.

Kidyba, A. (2018). Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych. LEX/el.

Koch, A. (2015). W: A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Koczara, P. (2014). Ryzyko socjalne pracodawcy: implikacje dla rynku pracy. W: Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej. Studia Ekonomiczne, (196), 64-72.

Koczur, S. (2006). Umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Glosa do wyroku SN z 15.06.2005 r., II PK 276/04. Glosa, (4), 70-76.

Koczur, S. (2014). Kryteria delimitacji czynności ze stosunku pracy nawiązanego przez członka zarządu ze spółka kapitałową. Przegląd Prawa Handlowego, (1), 33-38.

Koczur, S. (2016). Wpływ zmiany liczebności zarządu spółki kapitałowej na stosunek pracy jego członka. Przegląd Prawa Handlowego, (1), 46-52.

Kubot, Z. (2018). Kontrakty menedżerskie: wskazówki dotyczące sposobu wykonywania umowy. Praca i Zabezpieczenia Społeczne, (12), 31-39.

Kubot, Z. (1993), Status pracowniczy członków zarządu spółek kapitałowych. Praca i Zabezpieczenia Społeczne, (9), 34-45.

Łakomy, K. (2004), Kontrowersje wokół stosunku pracy prezesów zarządu spółek kapitałowych. Przegląd Prawa Handlowego, (11), 17-22.

Muszalski, W. (1992). Charakter prawny pracy członka zarządu spółki handlowej. Państwo i Prawo, (10), 62-70.

Naworski, J. P. (2007). Reprezentacja spółki kapitałowej z udziałem pełnomocników - w tym będących członkami zarządu. Glosa, (5), 5-56.

Ostaszewski, W. (2015). Odpowiedzialność członków organów zarządzających osób prawnych za zaległości składkowe w orzecznictwie. Praca i Zabezpieczenia Społeczne, (10), s. 29-34.

Pabis, R. (2006). Spółka z o.o. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Pacud, R. (2017). Ubezpieczenie społeczne członka zarządu spółki kapitałowej - ubezpieczenie społeczne samozatrudnionego. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN z 17.06.2015 r., III UZP 2/15. Orzecznictwo Sądów Polskich, (3), 31-38.

Pisarczyk, Ł. (2006) Glosa do wyroku SN z dnia 6 października 2004 r., I PK 488/03. Orzecznictwo Sądów Polskich, (1).

Pisarczyk, Ł. (2008). Ryzyko pracodawcy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Piszczek, A. (2012). Zatrudnienie pracownicze członka zarządu będącego jedynym bądź „niemal jedynym” wspólnikiem spółki kapitałowej. Monitor Prawniczy, (17), 941-945.

Prusik, A. (2017). Umowa o świadczenie usług jako tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki kapitałowej. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN z 17.06.2015 r., III UZP 2/15. Monitor Prawniczy, (19), 17-22.

Prusinowski, P. (2012). Glosa do wyroku SN z dnia 7 kwietnia 2010 r., II UK 177/09. Orzecznictwo Sądów Polskich, (1), poz. 8.

Raczkowski, M. (2011). O podporządkowaniu autonomicznym - krytycznie. W: L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: LexisNexis.

Rodzynkiewicz, M. (2018). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sadlik, R. (2017). Zatrudnienie wspólnika spółki z o.o. jako członka jej zarządu. Monitor Prawa Pracy, (6), 307-309.

Sadlik, R. (2018). Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o. Monitor Prawa Pracy, (1), 25-29.

Siemiątkowski, T. (2010). W: S. Sołtysiński (red.), Prawo spółek kapitałowych. System prawa prywatnego, Tom 17A. Warszawa: C.H. Beck.

Stelina, J. (2018). Prawo pracy. Warszawa: C.H. Beck.

Stolarczyk, P. (2015). Członkowie zarządu zawierają ze spółka rozmaite umowy. Prawo i Podatki, (4), 5-6.

Szumański, A. (2010). W: S. Sołtysiński (red.), Prawo spółek kapitałowych. System prawa prywatnego. Tom 17A. Warszawa: C.H. Beck.

Tanajewska, R. (2017). Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej. Warszawa: C.H. Beck.

Price of the magazine number
13.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription