Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.11.6
JEL: K31
Joanna May ORCID: 0000-0001-8660-0784 , e-mail: jmay|umk.pl| |jmay|umk.pl

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne członka zarządu spółki z o.o. zatrudnionego na umowę o pracę i uzyskującego jednocześnie ryczałt za posiedzenia zarządu spółki

Artykuł jest poświęcony budzącej wątpliwości zarówno w teorii jak i praktyce kwestii podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu ryczałtu uzyskiwanego przez członka zarządu spółki z o.o. zatrudnionego w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Autorka dla właściwego przedstawienia tego zagadnienia omawia łączący członka zarządu ze spółką stosunek organizacyjny i stosunek pracy, a następnie dokonuje syntetycznego zestawienia cech odróżniających te dwa stosunki prawne. Na tym tle analizuje cztery możliwe konfiguracje pozwalające na ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: podstawa wymiaru składek; objęcie ubezpieczeniem społecznym członka zarządu; ryczałt za posiedzenia zarządu jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Bibliografia

Bibliografia

Ćwiertniak, D.M. (2010). W: K.W. Baran (red.), Prawo pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dorre-Nowak, D. (2010). W: K. W. Baran (red.), Prawo pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Drapała, P. (2000). Glosa do wyroku SN z dnia 28 lutego 2001 r., II UKN 244/00. Przegląd Sądowy, (7-8), 168-176.

Duraj, T. (2000a). Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z jedynym wspólnikiem - członkiem jednoosobowego zarządu spółki z o.o., cz. I. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11), 9-18.

Duraj, T. (2000b). Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z jedynym wspólnikiem - członkiem jednoosobowego zarządu spółki z o.o., cz. II. Praca i Zabezpieczenia Społeczne, (12), 16-22.

Duraj, T. (2012c). Podporządkowanie co do przedmiotu świadczenia pracownika - wybrane problemy. Praca i Zabezpieczenia Społeczne, (11), 21-29.

Gburzyńska-Dulewicz, A. (2006). Pozycja prawna zarządu i członków zarządu spółek kapitałowych. Warszawa: C. H. Beck.

Gersdorf, M. (2003a). Podstawowe dylematy związane z rozwojem prawa pracy w okresie transformacji ustrojowej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5), 2-8.

Gersdorf, M. (2003b). Obejście prawa a pozorność w kontraktach menedżerskich. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10), 14-17.

Giaro M. (2010). Członek zarządu spółki kapitałowej jako pracownik per facta concludentia. Praca i Zabezpieczenia Społeczne, (9), 9-14.

Gładoch, M. (2010). Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych a ochronna funkcja prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5), 8-16.

Hajn, Z. (2000). Glosa do wyroku SN z 16.12.1998 r., II UKN 394/98, Orzecznictwo Sądów Polskich, (12).

Jedynak, R. (2015). Odpowiedzialność członka zarządu jako pracownika spółki. Prawo i Podatki, (4), 3-4.

Kidyba, A. (2018). Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych. LEX/el.

Koch, A. (2015). W: A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Koczara, P. (2014). Ryzyko socjalne pracodawcy: implikacje dla rynku pracy. W: Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej. Studia Ekonomiczne, (196), 64-72.

Koczur, S. (2006). Umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Glosa do wyroku SN z 15.06.2005 r., II PK 276/04. Glosa, (4), 70-76.

Koczur, S. (2014). Kryteria delimitacji czynności ze stosunku pracy nawiązanego przez członka zarządu ze spółka kapitałową. Przegląd Prawa Handlowego, (1), 33-38.

Koczur, S. (2016). Wpływ zmiany liczebności zarządu spółki kapitałowej na stosunek pracy jego członka. Przegląd Prawa Handlowego, (1), 46-52.

Kubot, Z. (2018). Kontrakty menedżerskie: wskazówki dotyczące sposobu wykonywania umowy. Praca i Zabezpieczenia Społeczne, (12), 31-39.

Kubot, Z. (1993), Status pracowniczy członków zarządu spółek kapitałowych. Praca i Zabezpieczenia Społeczne, (9), 34-45.

Łakomy, K. (2004), Kontrowersje wokół stosunku pracy prezesów zarządu spółek kapitałowych. Przegląd Prawa Handlowego, (11), 17-22.

Muszalski, W. (1992). Charakter prawny pracy członka zarządu spółki handlowej. Państwo i Prawo, (10), 62-70.

Naworski, J. P. (2007). Reprezentacja spółki kapitałowej z udziałem pełnomocników - w tym będących członkami zarządu. Glosa, (5), 5-56.

Ostaszewski, W. (2015). Odpowiedzialność członków organów zarządzających osób prawnych za zaległości składkowe w orzecznictwie. Praca i Zabezpieczenia Społeczne, (10), s. 29-34.

Pabis, R. (2006). Spółka z o.o. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Pacud, R. (2017). Ubezpieczenie społeczne członka zarządu spółki kapitałowej - ubezpieczenie społeczne samozatrudnionego. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN z 17.06.2015 r., III UZP 2/15. Orzecznictwo Sądów Polskich, (3), 31-38.

Pisarczyk, Ł. (2006) Glosa do wyroku SN z dnia 6 października 2004 r., I PK 488/03. Orzecznictwo Sądów Polskich, (1).

Pisarczyk, Ł. (2008). Ryzyko pracodawcy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Piszczek, A. (2012). Zatrudnienie pracownicze członka zarządu będącego jedynym bądź „niemal jedynym” wspólnikiem spółki kapitałowej. Monitor Prawniczy, (17), 941-945.

Prusik, A. (2017). Umowa o świadczenie usług jako tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki kapitałowej. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN z 17.06.2015 r., III UZP 2/15. Monitor Prawniczy, (19), 17-22.

Prusinowski, P. (2012). Glosa do wyroku SN z dnia 7 kwietnia 2010 r., II UK 177/09. Orzecznictwo Sądów Polskich, (1), poz. 8.

Raczkowski, M. (2011). O podporządkowaniu autonomicznym - krytycznie. W: L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: LexisNexis.

Rodzynkiewicz, M. (2018). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sadlik, R. (2017). Zatrudnienie wspólnika spółki z o.o. jako członka jej zarządu. Monitor Prawa Pracy, (6), 307-309.

Sadlik, R. (2018). Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o. Monitor Prawa Pracy, (1), 25-29.

Siemiątkowski, T. (2010). W: S. Sołtysiński (red.), Prawo spółek kapitałowych. System prawa prywatnego, Tom 17A. Warszawa: C.H. Beck.

Stelina, J. (2018). Prawo pracy. Warszawa: C.H. Beck.

Stolarczyk, P. (2015). Członkowie zarządu zawierają ze spółka rozmaite umowy. Prawo i Podatki, (4), 5-6.

Szumański, A. (2010). W: S. Sołtysiński (red.), Prawo spółek kapitałowych. System prawa prywatnego. Tom 17A. Warszawa: C.H. Beck.

Tanajewska, R. (2017). Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej. Warszawa: C.H. Beck.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę