Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Employee's "right to appeal" (Article 30 para. 5 of the Polish Labour Code) as a meta-entitlement of substantive labour law: a proposal for a new conceptualization of an old interpretation problem

The Author presents (in the context of considerations on the connection and distinction between of substantive labour law and procedural labour law) the proposal of the approach to the legal nature of the employee's right to appeal against the employer's acts aimed at terminating the employment relationship that is different than up to now in Polish literaturę and Polish judicature. According to the Author, this employee’s right to appeal should be perceived not as a legal phenomenon from the sphere of procedural labour law, but as a legal phenomenon from the sphere of substantive labour law, having the character of a specific meta-right (meta-entitlement). Such a categorization is important not only for ”law in books”, but also for ”law in action”, giving greater legal protection to the employee.

 

Keywords: substantive labour law; procedural labour law; meta-right (meta-entlitlement); employer's acts aimed at terminating the employment relationship; employee's right to appeal

References

Bibliografia/References

Bury, B. (2018). Dopuszczalność zmiany przez pracownika roszczenia w toku postępowania z odwołania od rozwiązania umowy o pracę. Radca Prawny — Zeszyty Naukowe, (1).

Iwulski, J. i Sanetra, W. (2013). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Jauernig, O. (1984). Kilka uwag o celu procesu cywilnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (3).

Klimas, J. (2018). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r., II PK 264. Orzecznictwo Sądów Polskich, (1).

Korus, P. (2018). Komentarz do art. 264 k.p., pkt 2. W: A. Sobczyk (red.). Kodeks pracy. Komentarz. Legalis.

Maniewska, E. (2020). Zakres swobody w określaniu przez pracownika alternatywnych roszczeń wywodzonych z art. 45 § 1 k.p. i art. 56 § 1 k.p. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.8.8

Nawrocki, M. (2012). Glosa do wyroku SN z dnia 1 czerwca 2012 r., II PK 262/11. Monitor Prawa Pracy, (11).

Przywora, B. (2020). Czy art. 32 Konstytucji RP (zasada równości) może stanowić samodzielny wzorzec kontroli w sprawach inicjowanych skargą konstytucyjną? Przyczynek do dyskusji. Przegląd Prawa Publicznego, (7–8).

Rycak, M. i Rycak, A. (2016). Prawo do sądu a terminy na odwołanie od rozwiązania umowy o pracę. Ius Novum, (3).

Szewczyk, H. (2018). Terminy quasi-zawite do dochodzenia roszczeń pracowniczych w świetle zmian Kodeksu pracy. Przegląd Sądowy, (2).

Żemojda, M. i Skonieczny, M. (2018). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r., II PK 264. Radca Prawny, (2).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription