Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.12.3
JEL: K31, K41, K49

Pracownicze „prawo odwołania” (art. 30 § 5 k.p.) jako metauprawnienie materialnego prawa pracy: propozycja nowej konceptualizacji starego zagadnienia wykładniowego

Autor prezentuje w kontekście rozważań na temat powiązań oraz dystynkcji między materialnym prawem pracy oraz procesowym prawem pracy propozycję innego niż dotąd w polskiej literaturze i polskim orzecznictwie podejścia do charakteru prawnego pracowniczego prawa odwołania od pracodawczych czynności zmierzających do zakończenia stosunku pracy. Według autora to pracownicze prawo odwołania należy postrzegać nie jako zjawisko prawne ze sfery procesowego prawa pracy, lecz jako zjawisko prawne ze sfery materialnego prawa pracy, posiadające charakter swoistego metaprawa (metauprawnienia). Taka kategoryzacja ma znaczenie nie tylko dla „law in books”, lecz również dla „law in action”, dając większą ochronę prawną pracownikowi.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: materialne prawo pracy; procesowe prawo pracy; metaprawo (metauprawnienie); pracodawcze czynności zmierzające do zakończenia stosunku pracy; pracownicze prawo odwołania

Bibliografia

Bibliografia/References

Bury, B. (2018). Dopuszczalność zmiany przez pracownika roszczenia w toku postępowania z odwołania od rozwiązania umowy o pracę. Radca Prawny — Zeszyty Naukowe, (1).

Iwulski, J. i Sanetra, W. (2013). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Jauernig, O. (1984). Kilka uwag o celu procesu cywilnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (3).

Klimas, J. (2018). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r., II PK 264. Orzecznictwo Sądów Polskich, (1).

Korus, P. (2018). Komentarz do art. 264 k.p., pkt 2. W: A. Sobczyk (red.). Kodeks pracy. Komentarz. Legalis.

Maniewska, E. (2020). Zakres swobody w określaniu przez pracownika alternatywnych roszczeń wywodzonych z art. 45 § 1 k.p. i art. 56 § 1 k.p. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.8.8

Nawrocki, M. (2012). Glosa do wyroku SN z dnia 1 czerwca 2012 r., II PK 262/11. Monitor Prawa Pracy, (11).

Przywora, B. (2020). Czy art. 32 Konstytucji RP (zasada równości) może stanowić samodzielny wzorzec kontroli w sprawach inicjowanych skargą konstytucyjną? Przyczynek do dyskusji. Przegląd Prawa Publicznego, (7–8).

Rycak, M. i Rycak, A. (2016). Prawo do sądu a terminy na odwołanie od rozwiązania umowy o pracę. Ius Novum, (3).

Szewczyk, H. (2018). Terminy quasi-zawite do dochodzenia roszczeń pracowniczych w świetle zmian Kodeksu pracy. Przegląd Sądowy, (2).

Żemojda, M. i Skonieczny, M. (2018). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r., II PK 264. Radca Prawny, (2).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę