Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.8.2
JEL: I38, K31

Professionalization of a social worker' profession in Poland

A social worker is a key provider of support for people and families in difficult life situations in the Polish social assistance system. The aim of the article is to analyze the process of professionalization of a social worker's profession in terms of legal aspects and practice. The article presents an analysis of legal changes concerning the requirements related to the qualifications of a social worker, an analysis of changes in the education system for social workers and the results of empirical research concerning the qualifications of social workers. It indicates that the progressive increase in the requirements entitling to work in the profession of a social worker impact the qualifications of social assistance services.

Keywords: social assistance; social worker; social work

References

Bibliografia/References

BDL GUS (2020.) Szkolnictwo wyższe. Warszawa: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Pozyskano z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.

CRSS (1995). Charakterystyka kadry pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych — z punktu widzenia ich sytuacji społecznej, zawodowej, rodzinnej i ekonomicznej. Warszawa: Centrum Rozwoju Służb Społecznych.

Eurotstat (2020). Population by educational attainment level, sex and age (%) — main indicators. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/eurostat/web/ education-and-training/data/database.

GUS (2011). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2019a). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019. Warszawa, Gdańsk: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2019b). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2020). Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pozyskano z: https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20182019-wyniki-wstepne, 8,6.html.

MRiPS (2018). Wynagrodzenia pracowników socjalnych. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/rodzina/wynagrodzenia-pracownikow-socjalnych.

MRPiPS (2020). Sprawozdanie MRPiPS-03-R za I–XII 2019 r. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/rodzina/statystyka-za-2019.

Olech, A. i Łuczyńska, M. (2013). Pracownicy socjalni w Polsce — portret zbiorowy 2013. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Olech, A. i Sobczak, A. K. (2010). Jakość i organizacja pracy w ośrodkach pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Pozyskano z: https://akademiarodziny.wzp.pl/wp-content/uploads/2018/12/jakosc-i-organizacja-pracy-w-ops-2.pdf.

Rymsza, M. (2012). Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem (s. 11–33). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Sierpowska, I. (2008). Pomoc społeczna. Wprowadzenie. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
163.00 €
122.00
get subscription