Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.8.2
JEL: I38, K31

Profesjonalizacja zawodu pracownika socjalnego w Polsce

Pracownik socjalny jest w polskim systemie pomocy społecznej kluczowym realizatorem wsparcia dla osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Celem artykułu jest analiza procesu profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego w aspekcie prawnym i w praktyce. W artykule przedstawiono analizę zmian prawnych dotyczących wymogów związanych z kwalifikacjami pracownika socjalnego, dokonano analizy zmian w systemie kształcenia pracowników socjalnych oraz zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczące kwalifikacji pracowników socjalnych. Wykazano, że postępujący wzrost wymogów uprawniających do pracy w zawodzie pracownik socjalny przekłada się na kwalifikacje służb pomocy społecznej.

Słowa kluczowe: pomoc społeczna; pracownik socjalny; praca socjalna

Bibliografia

Bibliografia/References

BDL GUS (2020.) Szkolnictwo wyższe. Warszawa: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Pozyskano z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.

CRSS (1995). Charakterystyka kadry pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych — z punktu widzenia ich sytuacji społecznej, zawodowej, rodzinnej i ekonomicznej. Warszawa: Centrum Rozwoju Służb Społecznych.

Eurotstat (2020). Population by educational attainment level, sex and age (%) — main indicators. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/eurostat/web/ education-and-training/data/database.

GUS (2011). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2019a). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019. Warszawa, Gdańsk: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2019b). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2020). Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pozyskano z: https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20182019-wyniki-wstepne, 8,6.html.

MRiPS (2018). Wynagrodzenia pracowników socjalnych. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/rodzina/wynagrodzenia-pracownikow-socjalnych.

MRPiPS (2020). Sprawozdanie MRPiPS-03-R za I–XII 2019 r. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/rodzina/statystyka-za-2019.

Olech, A. i Łuczyńska, M. (2013). Pracownicy socjalni w Polsce — portret zbiorowy 2013. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Olech, A. i Sobczak, A. K. (2010). Jakość i organizacja pracy w ośrodkach pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Pozyskano z: https://akademiarodziny.wzp.pl/wp-content/uploads/2018/12/jakosc-i-organizacja-pracy-w-ops-2.pdf.

Rymsza, M. (2012). Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem (s. 11–33). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Sierpowska, I. (2008). Pomoc społeczna. Wprowadzenie. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę