Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.11.4
JEL: K31

Scope of labour inspector's law power — Article 631 of Polish Civil Procedure Code

The author analisis the problem of the scope of the labour inspector's legal procedure's standing to bring lawsuit for determination — Article 631 of Polish Civil Procedure Code, which problem is disputed both in literature and in practice. She presents extensive arguments in support of the thesis, that the labour inspector is not entitled to bring actions for determining the content of the employment relationship or law-establishing facts related to this relationship. The author focuses mainly on demonstrating the lack of a legal interest of the inspector in such a determination, assuming that demonstrating a legal interest is a premise of any action for determination (Article 189 of Polish Civil Procedure Code).

Download article
Keywords: action for determination; legal interest; law power to bringing action; employment relationship; content of the employment relationship; National Labour Inspectorate — tasks; National Labour Inspectorate — powers

References

Bibliografia/References

Berutowicz, W. (1957). Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym. Warszawa.

Bodio, J. (2015). Interes prawny a interes publiczny prokuratora wytaczającego powództwo w trybie art. 7, 57 i 189 k.p.c. Palestra, (1–2).

Czachórski, W. (1994). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa.

Flaga-Gieruszyńska, K. i Zieliński, A. (2019). Kodekes postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa.

Florek, L. i Zieliński, T. (2001). Prawo pracy. Warszawa.

Gajda-Roszczynialska, K. (2015). Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione jako strona w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego — zagadnienia wybrane. Polski Proces Cywilny, (3).

Gill, I. i Gill, P. (2011). Legitymacja procesowa państwowych inspektorów pracy w sporach pracowniczych. Przegląd Sądowy, (4).

Grzegorczyk, P. (2015). W: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze. Warszawa.

Grzybowski, S. (1974). System prawa cywilnego. Część ogólna. Tom I. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Góra-Błaszczykowska, A. (2005). Postępowanie w sprawach o ustalenie istnienia umowy o pracę — uwagi. Monitor Prawa Pracy, (6).

Iwulski, J. (1998). Udział inspektora pracy w postępowaniu o ustalenie istnienia stosunku pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (9).

Jakubowska, I. (2017). Znaczenie funkcji ochronnej prawa pracy i rola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie jej realizacji. Studia Prawno-Ekonomiczne, (CIII). https://doi.org/10.26485/SPE/2017/103/3

Jankowiak, J. (2019). Desygnat określenia: „istnienie stosunku pracy” w rozumieniu art. 631 k.p.c. (w części odnoszącej się do wytoczenia powództwa przez inspektora PIP). Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.6.5

Jasińska-Cichoń, A. (2008). Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz. Warszawa.

Jędrzejewska, M. i Weitz, K. (2009). W: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Tom 1. Warszawa.

Klein, A. (2005). Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego. Wrocław.

Kosiński, K. (2015). Kontrola wyboru podstaw zatrudnienia. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.

Kubot, Z. (1978). Pozycja prawa stron w umownym stosunku pracy, Wrocław.

Lewandowski, H. i Góral, Z. (1996). Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Machnikowski, P. (2006). W: E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań — część ogólna. Tom 5. Warszawa.

Makowski, D. (2017). Inspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Łódź.

Maniewska, E. (2013). Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika w umownym stosunku pracy. Warszawa.

Mędrala, M. (2011). Funkcja ochronna postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy. Warszawa.

Nidziński, T. (2016) W: K. Antolak-Szymański i T. Niedziński, Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz. Warszawa.

Pogonowski, P. (2011). W: H. Dolecki i T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366. Warszawa.

Prusinowski, P. (2013). W: Z. Góral (red.), Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy. LEX.

Rączka, K. (2008). W: M. Gersdorf, J. Jagielski i K. Rączka. Komentarz do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Warszawa.

Rudnicki, Z. i Skoczny, T. (1971). Istota prawa koordynacji. Państwo i Prawo, (11).

Sadlik, R. (2006). Ustalanie istnienia stosunku pracy przez PIP. Prawo Pracy, (6).

Siedlecki, W. i Świeboda. Z. (2001). Postępowanie cywilne. Zarys wykładu. Warszawa.

Święcicki, M. (1957). W: Z. Salwa, W. Szubert i M. Święcicki, Podstawowe problemy prawa pracy. Warszawa.

Szubert, W. (1964). O charakterze prawnym stosunku pracy. Państwo i Prawo, (7).

Wąż, P. (2008). Ustalenie istnienia stosunku pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).

Weitz, K. (2018). Charakter interesu prawnego jako przesłanki powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.). Przegląd Sądowy, (7–8).

Wronkowska, S. (1973). Analiza pojęcia prawa podmiotowego. Poznań.

Wujczyk, M. (2013). W: K. W. Baran (red.), Procesowe prawo pracy. Wzory pism. LEX.

Wyka, T. (2009). Prawo pracownika do powództwa (roszczenia) o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa. W: Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego. Warszawa.

Zieliński, T. (1998). Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 1. Warszawa.

Ziembiński, Z. (1967). O metodzie analizowania stosunku prawnego. Państwo i Prawo, (2).

Żyznowski, T. (2011). W: H. Dolecki i T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego, Tom I. Artykuły 1–366. Warszawa.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
As file to download
14.00
Subscription
163.00 €
122.00
get subscription