Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.11.4
JEL: K31

Zakres legitymacji procesowej inspektora pracy z art. 631 kodeksu postępowania cywilnego

Celem artykułu jest analiza zakresu legitymacji procesowej inspektora pracy w sprawach o ustalenie z art. 631 k.p.c., który to problem jest sporny zarówno w literaturze jak i praktyce. Autorka przedstawia rozbudowaną argumentację na poparcie tezy, że inspektor pracy nie jest uprawniony do wytaczania powództw o ustalenie treści stosunku pracy ani faktów prawotwórczych z nim związanych. Koncentruje się zwłaszcza na wykazaniu braku interesu prawnego inspektora w takim ustaleniu, przy założeniu, że wykazanie interesu prawnego stanowi przesłankę każdego powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.).

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: powództwo o ustalenie; interes prawny; legitymacja procesowa; stosunek pracy; treść stosunku pracy; Państwowa Inspekcja Pracy — zadania; Państwowa Inspekcja Pracy — uprawnienia

Bibliografia

Bibliografia/References

Berutowicz, W. (1957). Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym. Warszawa.

Bodio, J. (2015). Interes prawny a interes publiczny prokuratora wytaczającego powództwo w trybie art. 7, 57 i 189 k.p.c. Palestra, (1–2).

Czachórski, W. (1994). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa.

Flaga-Gieruszyńska, K. i Zieliński, A. (2019). Kodekes postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa.

Florek, L. i Zieliński, T. (2001). Prawo pracy. Warszawa.

Gajda-Roszczynialska, K. (2015). Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione jako strona w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego — zagadnienia wybrane. Polski Proces Cywilny, (3).

Gill, I. i Gill, P. (2011). Legitymacja procesowa państwowych inspektorów pracy w sporach pracowniczych. Przegląd Sądowy, (4).

Grzegorczyk, P. (2015). W: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze. Warszawa.

Grzybowski, S. (1974). System prawa cywilnego. Część ogólna. Tom I. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Góra-Błaszczykowska, A. (2005). Postępowanie w sprawach o ustalenie istnienia umowy o pracę — uwagi. Monitor Prawa Pracy, (6).

Iwulski, J. (1998). Udział inspektora pracy w postępowaniu o ustalenie istnienia stosunku pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (9).

Jakubowska, I. (2017). Znaczenie funkcji ochronnej prawa pracy i rola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie jej realizacji. Studia Prawno-Ekonomiczne, (CIII). https://doi.org/10.26485/SPE/2017/103/3

Jankowiak, J. (2019). Desygnat określenia: „istnienie stosunku pracy” w rozumieniu art. 631 k.p.c. (w części odnoszącej się do wytoczenia powództwa przez inspektora PIP). Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.6.5

Jasińska-Cichoń, A. (2008). Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz. Warszawa.

Jędrzejewska, M. i Weitz, K. (2009). W: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Tom 1. Warszawa.

Klein, A. (2005). Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego. Wrocław.

Kosiński, K. (2015). Kontrola wyboru podstaw zatrudnienia. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.

Kubot, Z. (1978). Pozycja prawa stron w umownym stosunku pracy, Wrocław.

Lewandowski, H. i Góral, Z. (1996). Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Machnikowski, P. (2006). W: E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań — część ogólna. Tom 5. Warszawa.

Makowski, D. (2017). Inspekcja pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Łódź.

Maniewska, E. (2013). Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika w umownym stosunku pracy. Warszawa.

Mędrala, M. (2011). Funkcja ochronna postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy. Warszawa.

Nidziński, T. (2016) W: K. Antolak-Szymański i T. Niedziński, Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz. Warszawa.

Pogonowski, P. (2011). W: H. Dolecki i T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366. Warszawa.

Prusinowski, P. (2013). W: Z. Góral (red.), Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy. LEX.

Rączka, K. (2008). W: M. Gersdorf, J. Jagielski i K. Rączka. Komentarz do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Warszawa.

Rudnicki, Z. i Skoczny, T. (1971). Istota prawa koordynacji. Państwo i Prawo, (11).

Sadlik, R. (2006). Ustalanie istnienia stosunku pracy przez PIP. Prawo Pracy, (6).

Siedlecki, W. i Świeboda. Z. (2001). Postępowanie cywilne. Zarys wykładu. Warszawa.

Święcicki, M. (1957). W: Z. Salwa, W. Szubert i M. Święcicki, Podstawowe problemy prawa pracy. Warszawa.

Szubert, W. (1964). O charakterze prawnym stosunku pracy. Państwo i Prawo, (7).

Wąż, P. (2008). Ustalenie istnienia stosunku pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).

Weitz, K. (2018). Charakter interesu prawnego jako przesłanki powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.). Przegląd Sądowy, (7–8).

Wronkowska, S. (1973). Analiza pojęcia prawa podmiotowego. Poznań.

Wujczyk, M. (2013). W: K. W. Baran (red.), Procesowe prawo pracy. Wzory pism. LEX.

Wyka, T. (2009). Prawo pracownika do powództwa (roszczenia) o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa. W: Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego. Warszawa.

Zieliński, T. (1998). Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 1. Warszawa.

Ziembiński, Z. (1967). O metodzie analizowania stosunku prawnego. Państwo i Prawo, (2).

Żyznowski, T. (2011). W: H. Dolecki i T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego, Tom I. Artykuły 1–366. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę