Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.5
JEL: D22, D24, O12

Environmental taxes and the sustainable development of polish transport enterprises

Sustainable development is a concept based on simultaneous implementation of economic, social and environmental goals. Its essence is to ensure existence and satisfy the needs of present and future generations. The main aim of this paper is to indicate the importance of environmental fiscal burdens for the sustainable development of polish transport companies. The main part of the study presents the results of a study based on CSO resources in 2009-2018. In order to determine the relationship between fiscal burdens and sustainable development, the Pearson linear correlation coefficients were determined and the estimation was carried out using the Classic Method of Least Squares for synthetic indicators describing the analyzed categories. The obtained results indicate that in the section Transport and storage there was a high statistical significance between the variables. It should therefore be stated that environmental taxes are one of the key determinants of the sustainable development of Polish transport companies.

Keywords: taxes; sustainable development; transport enterprises

References

Bibliografia/References

Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.

Bartniczak, B., Ptak, M. (2011). Opłaty i podatki ekologiczne. Teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Bosquet, B. (2000). Environmental tax reform: does it work? A survey of the empirical evidence. Ecological Economics, 34, 19–32. https://doi.org/10.1016/s0921-8009 (00) 00173-7.

Bryndziak, S. (2014). Opodatkowanie jako instrument polityki ochrony środowiska. Studia prawno-ekonomiczne, t. XCIII, 25–37.

Chodyński, A., Huszlak, W. (2014). Determinants of corporate social responsibility (CSR). Implementation in the companies. W: D. Fatuła, B. Krstić, (red.), Socially responsible business 23–24. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Ciemleja, G. (2010). The Sustainable Performance of Small and Medium-Sized Enterprises. Problems and Solutions. Riga: Doctoral Dissertation, Riga Technical University.

Dobrzański, G., Szymańska, E. (2014). Przedsiębiorstwa zrównoważone w województwie podlaskim. Ujęcie modelowe i praktyczne. Zeszyty Naukowe PTE. Oddział w Krakowie, nr 16, 45–62.

Dvoøáková L., Zborkova, J. (2013). Integration of Sustainable Development at Enterprise Level. Procedia Engineering, 69, 686–695. https://doi.org/10.1016/j. proeng. 2014.03.043.

Emas, R. (2015). Brief for GSDR 2015 The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles. 1–3. https://susta-inabledevelopment.un.org/content/documents/5839GSDR%202015_SD_concept_definiton_rev.pdf (11.01.2020).

Gasiński, T., Piskalski, G. (2009). Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

Głuchowski, J. (2002). Podatki ekologiczne. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Grądalski, F. (2002). Teoretyczne podstawy ekologicznego systemu podatkowego. Gospodarka Narodowa, nr 10. https://doi.org/10.33119/gn/113864.

Grudzewski, W. M., Hejduk, I. K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Poltex.

Hellich, E., Klonowska, M. (2007). Rachunek kosztów ochrony środowiska. W: A. Karmańska (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.

Jabłoński, A. (2010). Zrównoważony rozwój a zrównoważony biznes w budowie wartości przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2, 15–30. https://doi.org/10.5604/18998658.1154711.

Majewski, E. (2008). Trwały rozwój i trwałe rolnictwo — teoria i praktyka gospodarstw rolniczych. Warszawa: SGGW.

Małecki, P. (2012). System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

McIntyre, J. R., Ivanaj, S., Ivanaj, V. (2009). Multinational enterprises and the challenge of sustainable development. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781849802215.

Mirski, A. (2014). Innowacyjność a zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa. W: R., Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Misztal, A. (2018). Zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw-ewaluacja. Handel Wewnętrzny, 2, 27–40.

Ptak, M. (2012). Podatki ekologiczne a system handlu uprawnieniami do emisji — zagadnienia teoretyczne. Ekonomia i Środowisko, 1(41), 10–26.

Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Zyski S-ka.

Singer, M. (2010). Eco-nomics: are the planet-unfriendly features of capitalism barriers to sustainability? Sustainability, 2(1), 127–144. http://dx.doi.org/10.3390/su2010127. https://doi.org/10.3390/su2010127.

Subramaniam M., Youndt M. A. (2005). The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities, Academy of Management Journal, z. 48, 3, 450–463. https://doi.org/10.5465/amj. 2005.17407911.

Szczepańska-Woszczyna, K., Dacko-Pikiewicz, Z., Lis, M. (2015). Responsible leadership: a real need or transient curiosity, 20th International Scientific Conference Economics and Management. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.448.

Walczak, B. (2010). Podatki ekologiczne jako instrumenty polityki państwa w zakresie ochrony środowiska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 604, Ekonomiczne problemy usług, nr 60, 424–433. https://doi.org/10.15611/pn. 2015.409.12.

Witek-Crabb, A. (2005). Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw — więcej niż ekorozwój. WH., Brdulak, (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami 720–730. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza. https://doi.org/10.18778/7969-576-8.03.

Ziółko, M. (2016). Podatki ekologiczne w Polsce. W: P. Urbanek, E. Walińska (red.), Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji europejskiej, 139–148, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8088-203-4.08.

Żylicz, T. (2004). Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo PWE. https://stat.gov.pl (11.01.2020). https://ec.europa.eu/eurostat/home (11.01.2020).

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_taxation_pl_0.pdf (11.01.2020).

Article price
4.00
Material Economy and Logistics 1/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
163.00 €
122.00
get subscription