Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.5
JEL: D22, D24, O12

Podatki środowiskowe a zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw transportowych

Zrównoważony rozwój jest koncepcją opartą na jednoczesnej realizacji celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Jego istotą jest zapewnienie egzystencji i zaspokojenie potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest wskazanie znaczenia środowiskowych obciążeń fiskalnych dla zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw transportowych. Zasadnicza część opracowania przedstawia wyniki badania zrealizowanego w oparciu o zasoby GUS w latach 2009-2018. W celu określenia zależności pomiędzy obciążeniami fiskalnymi a zrównoważonym rozwojem wyznaczono wskaźniki korelacji liniowej Pearsona oraz przeprowadzono estymację Klasyczną Metodą Najmniejszych Kwadratów. Uzyskane wyniki wskazują, że w sekcji transport i gospodarka magazynowa odnotowano istotną statystycznie zależność pomiędzy zmiennymi. Należy zatem stwierdzić, że podatki środowiskowe są jedną z kluczowych determinant zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw transportowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: podatki; zrównoważony rozwój; przedsiębiorstwa transportowe

Bibliografia

Bibliografia/References

Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.

Bartniczak, B., Ptak, M. (2011). Opłaty i podatki ekologiczne. Teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Bosquet, B. (2000). Environmental tax reform: does it work? A survey of the empirical evidence. Ecological Economics, 34, 19–32. https://doi.org/10.1016/s0921-8009 (00) 00173-7.

Bryndziak, S. (2014). Opodatkowanie jako instrument polityki ochrony środowiska. Studia prawno-ekonomiczne, t. XCIII, 25–37.

Chodyński, A., Huszlak, W. (2014). Determinants of corporate social responsibility (CSR). Implementation in the companies. W: D. Fatuła, B. Krstić, (red.), Socially responsible business 23–24. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Ciemleja, G. (2010). The Sustainable Performance of Small and Medium-Sized Enterprises. Problems and Solutions. Riga: Doctoral Dissertation, Riga Technical University.

Dobrzański, G., Szymańska, E. (2014). Przedsiębiorstwa zrównoważone w województwie podlaskim. Ujęcie modelowe i praktyczne. Zeszyty Naukowe PTE. Oddział w Krakowie, nr 16, 45–62.

Dvoøáková L., Zborkova, J. (2013). Integration of Sustainable Development at Enterprise Level. Procedia Engineering, 69, 686–695. https://doi.org/10.1016/j. proeng. 2014.03.043.

Emas, R. (2015). Brief for GSDR 2015 The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles. 1–3. https://susta-inabledevelopment.un.org/content/documents/5839GSDR%202015_SD_concept_definiton_rev.pdf (11.01.2020).

Gasiński, T., Piskalski, G. (2009). Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

Głuchowski, J. (2002). Podatki ekologiczne. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Grądalski, F. (2002). Teoretyczne podstawy ekologicznego systemu podatkowego. Gospodarka Narodowa, nr 10. https://doi.org/10.33119/gn/113864.

Grudzewski, W. M., Hejduk, I. K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Poltex.

Hellich, E., Klonowska, M. (2007). Rachunek kosztów ochrony środowiska. W: A. Karmańska (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.

Jabłoński, A. (2010). Zrównoważony rozwój a zrównoważony biznes w budowie wartości przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2, 15–30. https://doi.org/10.5604/18998658.1154711.

Majewski, E. (2008). Trwały rozwój i trwałe rolnictwo — teoria i praktyka gospodarstw rolniczych. Warszawa: SGGW.

Małecki, P. (2012). System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

McIntyre, J. R., Ivanaj, S., Ivanaj, V. (2009). Multinational enterprises and the challenge of sustainable development. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781849802215.

Mirski, A. (2014). Innowacyjność a zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa. W: R., Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Misztal, A. (2018). Zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw-ewaluacja. Handel Wewnętrzny, 2, 27–40.

Ptak, M. (2012). Podatki ekologiczne a system handlu uprawnieniami do emisji — zagadnienia teoretyczne. Ekonomia i Środowisko, 1(41), 10–26.

Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Zyski S-ka.

Singer, M. (2010). Eco-nomics: are the planet-unfriendly features of capitalism barriers to sustainability? Sustainability, 2(1), 127–144. http://dx.doi.org/10.3390/su2010127. https://doi.org/10.3390/su2010127.

Subramaniam M., Youndt M. A. (2005). The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities, Academy of Management Journal, z. 48, 3, 450–463. https://doi.org/10.5465/amj. 2005.17407911.

Szczepańska-Woszczyna, K., Dacko-Pikiewicz, Z., Lis, M. (2015). Responsible leadership: a real need or transient curiosity, 20th International Scientific Conference Economics and Management. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.448.

Walczak, B. (2010). Podatki ekologiczne jako instrumenty polityki państwa w zakresie ochrony środowiska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 604, Ekonomiczne problemy usług, nr 60, 424–433. https://doi.org/10.15611/pn. 2015.409.12.

Witek-Crabb, A. (2005). Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw — więcej niż ekorozwój. WH., Brdulak, (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami 720–730. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza. https://doi.org/10.18778/7969-576-8.03.

Ziółko, M. (2016). Podatki ekologiczne w Polsce. W: P. Urbanek, E. Walińska (red.), Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji europejskiej, 139–148, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8088-203-4.08.

Żylicz, T. (2004). Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo PWE. https://stat.gov.pl (11.01.2020). https://ec.europa.eu/eurostat/home (11.01.2020).

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_taxation_pl_0.pdf (11.01.2020).

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę