Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.12.2
JEL: Q00, Q13, O32, M11
Joanna Rut ORCID: 0000-0001-9014-8874 , e-mail: j.rut|po.edu.pl| |j.rut|po.edu.pl
Ewa Kulińska ORCID: 0000-0002-3227-057X , e-mail: e.kulinska|po.edu.pl| |e.kulinska|po.edu.pl

Logistics chain management in the grain storage systems

In every business process of enterprises, there are technological processes, and the warehouse and related activities are an inherent attribute of the logistics process. Logistics chain management is a multidimensional activity involving information and decision-making processes and processes using the knowledge of appropriate instruments of direction and control at the strategic and operational levels. Appropriate approach to the analysis of logistics management in solving problems involving storage management in enterprises requires recognition of the importance of problems and identification of their causes. The subject of analysis and evaluation in this study are grain storage systems as key links of logistic supply chains in the grain industry. Modern, efficient as well as sustainable logistics chains are of great economic importance in industrial storage. The paper presents a new sustainable solution for the planning process and control of grain storage activities. The described innovative solution contributes primarily to the continuity of warehouse operation in emergency situations and minimizes queues at the purchase of cereals. Moreover, this solution indicates low energy consumption, low operating costs, high efficiency, pro-environmental character and resistance to failures. The aim of this paper is to analyze and evaluate the process of planning and controlling activities for grain storage and economically viable grain flow. The authors analyzed the current situation in the grain industry and proposed organizational improvements in the form of the author's alternative method, which minimizes the queues at grain purchases and ensures continuity of storage operation in emergency situations.

Download article
Keywords: management; logistics chain; added value; decision making; warehousing; grain industry; sustainability

References

Bibliografia/References

Boss, J. (1987). Mieszanie materiałów ziarnistych. Warszawa: PWN.

Boss, J., Tukiendorf, M. (1997). Mixing of granular materials using the method of funnel-flow. Powder Handling & Processing, 9(4) October/December.

Boss, J., Tukiendorf, M. (1998). Mieszanie wibracyjne. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn, (5).

Carter, C. R., Rogers, D. S. (2008). A Framework of Sustainable Supply Chain Management: Moving toward New Theory. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 38(5). https://doi.org/10.1108/09600030810882816

Davila, T., Epstein, J. M., Shelton, T. (2006). Making innovation work. How to manage it, measure it, and profit from it. New Jersey: Wharton School Publishing.

GSCF (2018). Global Supply Chain Forum (GSCF) Management. https://www.ukessays.com/essays/management/global-supply-chain-forum-gscf-4563.php?vref=1 (12.10.2021).

Hart J. R. (1967). Hysteresis effect in mixtures of wheat taken from the same sample but having different moisture contents. Cereal Chemistry, 41.

Hassini, E., Surti, C., Searcy, C. (2003). A literature review and a case study of sustainable supply chains with a focus on metrics. International Journal of Production Economics 140(1), 69–82. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.01.042

Kowalski, S., Tabor, S. (2003). Koszty logistyczne w wybranych gospodarstwach rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 10(52).

Krawczyk, S. (2001). Zarządzanie procesami logistycznymi. Warszawa: PWE.

Kruczek, M., Przybylska, E., Żebrucki, Z. (2015). Znaczenie innowacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, (78), 221–233.

Kulińska, E. (2007). Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. Logistyka, (1), 18–21.

Kulińska, E. (2009). Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Podręcznik dla kierunku studiów logistyka. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.

Lewicki, P., Lenart, A., Kowalczyk, R., Pałacha, Z. (1999). Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. Warszawa: WNT.

Lisowski, A. (2006). Suszenie ziarna kukurydzy. Cz. I. Wiadomości Rolnicze, (listopad/grudzień), 21.

Pabis, S., Pabis, J. (1974). Technologia suszenia i czyszczenia nasion. Warszawa: Wydawnictwo PWRiL.

Pohorecki, R., Wroński, S. (1979). Kinetyka i termodynamika procesów inżynierii chemicznej. Warszawa: WNT.

Rose, H. E. (1959). A suggested equation relating to the mixing of powders and its application to the study of the performance of certain types of machine. Transactions of the Institution of Chemical Engineers, 37.

Rudnicka, A. (2015). Zrównoważony łańcuch dostaw. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, https://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/zrownowazony-lancuch-dostaw/ (28.09.2021).

Rut, J. (2009). Badanie parametrów ziarna w magazynach zbożowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, (94), 81–82.

Rut, J. (2012). Adaptacja funkcji Bessela do opisu stanu zmieszania jednorodnej mieszaniny ziarnistej. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, (1), 47–49.

Rut, J., Szwedziak, K., Kuczek, B., Piotrowska, L. (2007). Oznaczenie zawartości Alfa-amylazy w ziarnie pszenicy zwyczajnej na podstawie liczby opadania, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, (2), 23–25.

Seuring, S., Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16(15).

Steimann, H., Schreyögg, G. (2001). Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Szwedziak, K., Sobkowicz (Rut), J. (2006). Wykorzystanie funkcji harmonicznej z tłumieniem do opisu przebiegu transportu wilgoci w ziarnie z wykorzystaniem sorbentu naturalnego. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, (1).

Szymoniak, A. (2014). Eurologistyka. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.

Szyszło, J. (2002). Technologie i techniki w przechowalnictwie zbóż. Warszawa: Wydawnictwo IBMIER.

Tubielewicz, A., Tubielewicz, K. (2016). Doskonalenie funkcjonowania łańcucha logistycznego na bazie strategicznej karty wyników. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.

Tukiendorf, M. (2003). Modelowanie neuronowe procesów mieszania niejednorodnych układów ziarnistych. Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie, (272).

Tukiendorf, M. (2004). Magazynowanie, konserwacja i transport technologiczny zbóż na przykładzie wybranego elewatora Polskich Zakładów Zbożowych. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.

Tukiendorf, M., Rut, J., Szwedziak, K. (2007). Temperatura ziarna w czasie magazynowania. Inżynieria Rolnicza, 9(97), 242–247.

Wasilewski, M. (2003). Gospodarka magazynowa w gospodarstwach rolniczych. W: Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwój przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Wasilewski, M. (2004). Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Warszawa: SGGW.

Żuk, J. (2008). Koncepcja logistyki nowoczesnej technologii magazynowania i przetwórstwa zbóż. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (9).

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription