Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.6.4
JEL: H12, L91, L92, L98
Kamil Pawłowski ORCID: 0000-0003-0483-921X , e-mail: camil1999|gmail.com| |camil1999|gmail.com

Management of passenger rail transport in crisis situations on the example of PKP Intercity during the COVID-19 pandemic

The ongoing epidemic of the SARS-CoV-2 virus has had many negative social and economic consequences. The COVID-19 pandemic has also fundamentally changed the way rail transport is managed. Due to the threat of SARS-CoV-2 virus transmission, the demand for rail crossings has decreased. In addition, restrictions began to take effect on public transport, including compulsory mouth and nose coverings, as well as restrictions on passenger numbers. The emergency situation also affected the current rail network, thus limiting the transport offers. The fundamental aim of the article is to review the changes in rail transport with regard to the COVID-19 pandemic, and to examine the degree of inconvenience to passengers. For this purpose, a case study method was used to analyze the way PKP Intercity operates. EIP and EIC class trains were used as examples. The presented work will allow to indicate some relations between the number of cancelled trains and alternative connections and waiting time for them. The analysis of the network of connections will make it possible to indicate the most affected railway routes in connection with the suspension of trains. Another aim of the article is to sort out the course of restrictions on rail transport related to the SARS-CoV-2 virus epidemic. The publication may inspire further research on the impact of the COVID-19 pandemic on the management of passenger rail transport.

Download article
Keywords: rail transport; public transport; PKP Intercity; COVID-19; crisis

References

Bibliografia/References

Literature/Literature

Ballou, R. H. (2004). Business Logistics/Supply Chain Management. 5th ed., New York: Person Education Upper Saddle River.

Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, 15(2), 73–80. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.005

Bartol, R. (2001). Ekonomika i zarządzanie miastem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Bartol, R., Maj, M., Strahl, D. (1990). Metody typologii miast. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Borys, T. (2009). Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu. In: D. Kiełczewski, B. Dobrzyńska (eds), Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Chamier-Gliszczyński, N. (2016). Model mobilności użytkowników miast dla potrzeb działań transportowych. Transport Miejski i Regionalny, (6).

Chamier-Gliszczyński, N. (2015). Zrównoważona mobilność miejska jako element planu transportowego. Logistyka, (4).

Dydkowski, G. (2009). Integracja transportu miejskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Flejterski, S., Panasiuk, A., Perenc, J., Rosa, G. (2008). Współczesna ekonomia usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kamiński, T. (2021). Pojazdy zautomatyzowane w aspekcie zrównoważonej mobilności miejskiej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (1). https://doi.org.10.33226/1231-2037.2021.1.2

Kiełczewska-Zalewska, M. (1969). Geografia osadnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 143–148.

Kłos-Adamkiewicz, Z., Crew, E. (2017). Miejski transport zbiorowy. Kształtowanie wartości usług dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności. Warszawa: BEL Studio.

Kornas, K. (2021). Ocena wpływu zachowań innych uczestników ruchu drogowego na opóźnienia autobusów komunikacji miejskiej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (2), 29–37. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2021.2.5

Kruszyna, M. (2010). Inżynieria ruchu a kształtowanie mobilności. Communication Review, (11–12), 52–53.

Kruszyna, M. (2012). Dworzec kolejowy jako węzeł mobilności. Communication Review, (10), 34–37.

Litman, T. (2007). Developing Indicators for Comprehensive and Sustainable Transport Planning, Transportation Research Record. Journal of the Transportation Research Board, (1). https://doi.org/10.3141/2017-02

Menes, E. (2001). Socio-economic aspects of the development of individual motorization in Poland. Communication Review, (1).

PWN (1994). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

PWN (1999). Encyklopedia PWN. Vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rzeczyński, B. (1999). Racje i ogólne cele logistyki miejskiej. Logistyka, (4).

Szołtysek, J. (2011). Kreowanie mobilności mieszkańców miast. Warszawa: Wolters Kulwer.

Taniguchi, E., Thompson, R.G., Yamada, T. (1999). Modeling city logistics. In: E. Taniguchi, R. G. Thomson (eds), City Logistics I. Kioto: Institute of Systems Science Research.

Werona, J., Rek, J. (1997). Podstawy geografii ekonomicznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Załoga, E., Dudek, E. (2009). Wybrane problemy mobilności społeczeństwa europejskiego. Scientific Papers of the University of Szczecin, Problems of Transport and Logistics, (9), 99–109.

 

Akty prawne/Legal acts

Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council establishing a single European railway area (OJ L343, 14.12.2012).

Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulation (EEC) No 1107/70 (Journal of Laws L315 of 3.12.2007, Article 2).

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 r., Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13. z późn. zm., Dz.U. 2016, poz. 1342 (act on public collective transport of 16.12.2010, Journal of Laws of 2011, no. 5, item 13).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
158.00 €
119.00
get subscription