Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.6.4
JEL: H12, L91, L92, L98
Kamil Pawłowski ORCID: 0000-0003-0483-921X , e-mail: camil1999|gmail.com| |camil1999|gmail.com

Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym w sytuacjach kryzysowych na przykładzie PKP Intercity w trakcie pandemii COVID-19

Trwająca epidemia wirusa SARS-CoV-2 niesie ze sobą wiele negatywnych skutków społecznych i gospodarczych. Pandemia COVID-19 gruntownie zmieniła również sposób zarządzania transportem kolejowym. W związku z zagrożeniem transmisją wirusa SARS-CoV-2 popyt na przejazdy kolejowe spadł. Ponadto w transporcie publicznym zaczęły obowiązywać obostrzenia, między innymi: obowiązkowe zakrywanie ust i nosa, a także zmniejszenie liczby pasażerów. Sytuacja kryzysowa wpłynęła także na siatkę połączeń kolejowych, ograniczając w ten sposób ofertę transportową. Fundamentalnym celem artykułu jest przegląd zmian w transporcie kolejowym pod kątem pandemii COVID-19, a także zbadanie stopnia utrudnień dla pasażerów. W tym celu przeprowadzono studium przypadku, analizując sposób działania spółki PKP Intercity. Jako przykład posłużyły pociągi klasy EIP i EIC. Przedstawiona praca pozwoli rozpoznać zależności pomiędzy liczbą odwołanych pociągów a alternatywnymi połączeniami i czasem oczekiwania na nie. Analiza siatki połączeń umożliwi wskazanie najbardziej niedogodnych szlaków kolejowych w związku z zawieszeniem pociągów. Dalszym celem artykułu jest uporządkowanie przebiegu obostrzeń dla transportu kolejowego, związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Publikacja może stanowić inspirację do dalszych badań nad wpływem pandemii COVID-19 na zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: transport kolejowy; transport publiczny; PKP Intercity; COVID-19; kryzys

Bibliografia

Bibliografia/References

Literature/Literature

Ballou, R. H. (2004). Business Logistics/Supply Chain Management. 5th ed., New York: Person Education Upper Saddle River.

Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, 15(2), 73–80. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.005

Bartol, R. (2001). Ekonomika i zarządzanie miastem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Bartol, R., Maj, M., Strahl, D. (1990). Metody typologii miast. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Borys, T. (2009). Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu. In: D. Kiełczewski, B. Dobrzyńska (eds), Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Chamier-Gliszczyński, N. (2016). Model mobilności użytkowników miast dla potrzeb działań transportowych. Transport Miejski i Regionalny, (6).

Chamier-Gliszczyński, N. (2015). Zrównoważona mobilność miejska jako element planu transportowego. Logistyka, (4).

Dydkowski, G. (2009). Integracja transportu miejskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Flejterski, S., Panasiuk, A., Perenc, J., Rosa, G. (2008). Współczesna ekonomia usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kamiński, T. (2021). Pojazdy zautomatyzowane w aspekcie zrównoważonej mobilności miejskiej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (1). https://doi.org.10.33226/1231-2037.2021.1.2

Kiełczewska-Zalewska, M. (1969). Geografia osadnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 143–148.

Kłos-Adamkiewicz, Z., Crew, E. (2017). Miejski transport zbiorowy. Kształtowanie wartości usług dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności. Warszawa: BEL Studio.

Kornas, K. (2021). Ocena wpływu zachowań innych uczestników ruchu drogowego na opóźnienia autobusów komunikacji miejskiej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (2), 29–37. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2021.2.5

Kruszyna, M. (2010). Inżynieria ruchu a kształtowanie mobilności. Communication Review, (11–12), 52–53.

Kruszyna, M. (2012). Dworzec kolejowy jako węzeł mobilności. Communication Review, (10), 34–37.

Litman, T. (2007). Developing Indicators for Comprehensive and Sustainable Transport Planning, Transportation Research Record. Journal of the Transportation Research Board, (1). https://doi.org/10.3141/2017-02

Menes, E. (2001). Socio-economic aspects of the development of individual motorization in Poland. Communication Review, (1).

PWN (1994). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

PWN (1999). Encyklopedia PWN. Vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rzeczyński, B. (1999). Racje i ogólne cele logistyki miejskiej. Logistyka, (4).

Szołtysek, J. (2011). Kreowanie mobilności mieszkańców miast. Warszawa: Wolters Kulwer.

Taniguchi, E., Thompson, R.G., Yamada, T. (1999). Modeling city logistics. In: E. Taniguchi, R. G. Thomson (eds), City Logistics I. Kioto: Institute of Systems Science Research.

Werona, J., Rek, J. (1997). Podstawy geografii ekonomicznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Załoga, E., Dudek, E. (2009). Wybrane problemy mobilności społeczeństwa europejskiego. Scientific Papers of the University of Szczecin, Problems of Transport and Logistics, (9), 99–109.

 

Akty prawne/Legal acts

Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council establishing a single European railway area (OJ L343, 14.12.2012).

Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulation (EEC) No 1107/70 (Journal of Laws L315 of 3.12.2007, Article 2).

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 r., Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13. z późn. zm., Dz.U. 2016, poz. 1342 (act on public collective transport of 16.12.2010, Journal of Laws of 2011, no. 5, item 13).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę