Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Materials management based on the example of sinter production in a steel company

Materials management was presented on the example of the sinter production process in a metallurgical company. The work was an analytical case study type. The empirical part of the work presents the process of preparing raw materials for sinter production and an analysis of the effectiveness of materials, raw materials and feed resources management at the entrance to sinter production was carried out. OEE indicators were used to evaluate the efficiency of the sintering device. The prepared and presented process belongs to the area of production materials management and production logistics.

Download article
Keywords: materials management; sintering process; metallurgical company

References

Bibliografia/References

Durlik, I. (2007). Inżynieria zarządzania, cz. 1. Placet.

Frąś, J., Frąś, T., Frąś, I., & Frąś, M. (2018). Współczesne koncepcje zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn w systemach produkcyjnych. Studia i Prace WNEIZ US, (3/53). https://doi.org/10.18276/sip.2018.53/3-06

Gajdzik, B. (2009). Introduction to Total Productive Maintenance in steelworks plants. Metalurgija, (2/48), 137–140.

Gajdzik, B. (2013). World Class Manufacturing in metallurgical enterprise. Metalurgija, (1/52), 131–134.

Gajdzik, B. (2015). Zarządzanie produktywnością maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, (1), 13–19.

Gajdzik, B., Kalamat, Z., & Szostak, P. (2012). Technologiczne, organizacyjne i marketingowe założenia systemu logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie hutniczym. Hutnik. Wiadomości Hutnicze, (3/79), 152–157.

Janczewska, B. (1985). Racjonalne wykorzystanie materiałów w procesie produkcyjnym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 19, 211–225.

Kosieradzka, A. (2012). Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie. C.H.Beck.

Mazurek, W. (2014). Wskaźnik OEE — teoria i praktyka, wyd. II, http://www.neuron.com.pl/pliki/oee.pdf (pobrano 12.02.2022).

Messner, Z., & Pfaff, J. (2007). Rachunkowość finansowa. Część I. Podstawy rachunkowości. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, https://docer.pl/doc/nevn50v (pobrano 5.12.2020).

Muhlemann, A., Oakland, J., & Lockyer, K. (1997). Zarządzanie, produkcja i usługi. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Niesler, M. (red.) (2005). Najlepsze dostępne techniki (BAT). Wytyczne dla produkcji żelaza i stali. Huty zintegrowane. Ministerstwo Środowiska.

Panic, B. (2013). Modelowanie zjawisk zachodzących przy dwufazowym — gaz+pył — przepływie przez ruchome złoża kawałkowe. Politechnika Śląska.

Sarjusz-Wolski, Z. (2000). Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Szudy, R. (b.r.). Analiza i optymalizacja ciągu technologicznego przygotowania mieszanki wsadowej na maszynę spiekalniczą Dwighta–Lloyda w procesie spiekania materiałów cynkonośnych [rozprawa doktorska w przygotowaniu, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej].

Wałowski, G., & Filipczak, G. (2016). Gazoprzepuszczalność materiałów porowatych o anizotropowej strukturze. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, (6), 245–250.

 

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription