Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Agnieszka Tłuczak
ORCID: 0000-0001-6217-8822

Dr Agnieszka Tłuczak

Jest kierownikiem Katedry Ekonometrii i Metod Ilościowych w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego. Jej zainteresowania naukowe związane są z zastosowaniem metod ilościowych w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych, w szczególności z analizą cen w łańcuchu żywnościowym, prognozowaniem w agrobiznesie oraz zróżnicowaniem regionalnym rolnictwa. Autorka i współautorka kilku książek (m.in. Logistyczna obsługa klienta. Optymalizacja decyzji logistycznych. Logistyka miasta i regionu), a także kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych na łamach czasopism krajowych i zagranicznych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.11.2
JEL: L10, L19, M10, M19

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. W procesie budowania tej przewagi ważną rolę pełni koncepcja logistyki. Ewolucja tej koncepcji wskazuje na coraz częstsze orientowanie się przedsiębiorstw na rozwój łańcuchów dostaw, w których procesy logistyczne mają kluczowe znaczenie.

Jednym z rodzajów łańcuchów dostaw, które zasługują na szczególną uwagę, są krótkie łańcuchy dostaw, odgrywające istotną rolę w sektorze rolno-spożywczym. To właśnie w tym sektorze szybkie dotarcie produktu do ostatecznego klienta dzięki krótkiemu łańcuchowi jest często kwestią najważniejszą. Z jednej strony bowiem zapewnia zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów w odniesieniu do określonych produktów, z drugiej natomiast umożliwia osiąganie wymiernych korzyści przez producentów i dostawców tych produktów.

Celem artykułu jest identyfikacja przesłanek i przejawów oddziaływania koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Na początku przybliżono istotę logistyki postrzeganej jako koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji, a także przedstawiono fazy jej rozwoju. Następnie zaprezentowano istotę i znaczenie krótkich łańcuchów dostaw, mając na uwadze najważniejsze charakterystyki sektora rolno-spożywczego. Ostatnia część została poświęcona przesłankom i przejawom oddziaływania koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw.

Słowa kluczowe: koncepcja logistyki; łańcuch dostaw; krótki łańcuch dostaw; sektor rolno-spożywczy