Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.11.2
JEL: L10, L19, M10, M19

Wpływ koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. W procesie budowania tej przewagi ważną rolę pełni koncepcja logistyki. Ewolucja tej koncepcji wskazuje na coraz częstsze orientowanie się przedsiębiorstw na rozwój łańcuchów dostaw, w których procesy logistyczne mają kluczowe znaczenie.

Jednym z rodzajów łańcuchów dostaw, które zasługują na szczególną uwagę, są krótkie łańcuchy dostaw, odgrywające istotną rolę w sektorze rolno-spożywczym. To właśnie w tym sektorze szybkie dotarcie produktu do ostatecznego klienta dzięki krótkiemu łańcuchowi jest często kwestią najważniejszą. Z jednej strony bowiem zapewnia zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów w odniesieniu do określonych produktów, z drugiej natomiast umożliwia osiąganie wymiernych korzyści przez producentów i dostawców tych produktów.

Celem artykułu jest identyfikacja przesłanek i przejawów oddziaływania koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Na początku przybliżono istotę logistyki postrzeganej jako koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji, a także przedstawiono fazy jej rozwoju. Następnie zaprezentowano istotę i znaczenie krótkich łańcuchów dostaw, mając na uwadze najważniejsze charakterystyki sektora rolno-spożywczego. Ostatnia część została poświęcona przesłankom i przejawom oddziaływania koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: koncepcja logistyki; łańcuch dostaw; krótki łańcuch dostaw; sektor rolno-spożywczy

Bibliografia

Bibliografia/References

Abt, S. (red.) (2003). Logistyka ponad granicami. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Blaik, P. (2015). Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy. Warszawa: PWE.

Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE.

Blaik, P., Bruska, A., Kauf, S., Matwiejczuk. R. (2013). Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian. Warszawa: PWE.

Ciesielski, M. (red.) (2011). Zarządzanie łańcuchami dostaw. Warszawa: PWE.

Day, G. S., Wensley, R. (1988). Assessing Advantage: A Framework of Diagnosing Competitive Superiority. Journal of Marketing, 52(2), 1–20. https://doi.org/10.2307/1251261

Deepen, J. (2007). Logistics Outsourcing Relationships. Measurements, Antecedents, and Effects of Logistics Outsourcing Performance.

Heidelberg: Physica-Verlag, A Springer Company. https://doi.org/10.1007/978-3-7908-1938-0_4

Dehler, M. (2001). Entwicklungsstand der Logistik. Messung — Determinanten — Erfolgswirkungen, Wiesbaden: DU-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-663-08467-9_5

Delfmann, W., Dangelmaier, W., Günthner, W., Klaus, P., Overmeyer, L., Rothengatter, W., Weber, J., Zentes, J., Working group of the Scientific Advisory Board of German Logistics Association (BVL) (2010). Towards a science of logistics: cornerstones of a framework of understanding of logistics as an academic discipline. Logistics Research, 2(2), 57–63. https://doi.org/10.1007/s12159-010-0034-5

Dyczkowska, J. (2012). Logistyka zaopatrzenia i produkcji — wpływ na logistykę dystrybucji. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 84, 19–28.

EIP-AGRI (2020). https://www.eip-agri.eu (31.10.2020).

Firlej, K. (2008). Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Göpfert, I. (red.) (2006). Logistik der Zukunft — Logistics for the Future. Wiesbaden: Verlag Gabler.

Jarzębowski, S., Klepacki, B. (2013). Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 103, 107–117.

Juchniewicz, M. (2015). Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 41, t. 2, 473–482. https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.41/2-38

Kawecka, A., Gębarowski, M. (2015). Short Food Supply Chains — Benefits for Consumers and Food Producers. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(37), 459–466.

Kiełbasa, M. (2015). Przyszłość sektora rolno-spożywczego w Polsce w odniesieniu do stanu obecnego. Progress in Economic Sciences, (2), 227–238.

Klaus, P. (2009). Logistics research: a 50 years' march of ideas. Logistics Research, 1(1), 53–65. https://doi.org/10.1007/s12159-008-0009-y

Matwiejczuk, R. (2014). Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Matwiejczuk, R. (2015). Z badań nad rozwojem koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10), 30–39.

Matwiejczuk, R. (2018). About the Research Concerning the Relations Between Logistics and Business Management. A Wide Back to the Past and a Brief Look into the Future. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10), 2–10.

Mikus, B. (2003). Strategisches Logistikmanagement. Ein markt-, prozess- und ressourcenorierties Konzept. Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag/GWV Fachverlage.

Obiedzińska, A. (2013). Ekspertyza: „Przemysł spożywczy” pod kątem wpływu wprowadzenia w Polsce nowych regulacji dotyczących dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści wynikających z użytkowania tych zasobów (ABS) wynikających z postanowień Protokołu o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z użytkowania tych zasobów. Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej.

Peters R. (red.) (2012). Lokalna żywność i krótkie łańcuchy dostaw. (2012). Przegląd Obszarów Wiejskich UE, (12).

Prockl, G. (2007). Logistik-Management im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Erklärung und praktischer Handlung. Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag/GWV Fachverlage. https://doi.org/10.1007/978-3-8350-5552-0

Schulze, M. (2007). Prozesskostenorientierte Gestaltung von Wertschöpfungsketten. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.

Stadtler, H., Kilger, Ch. (2008). Supply Chain Management and Advanced Planning. Concepts, Models, Software and Case Studies, Berlin, Heidelberg: Springer.

Suchoń, A. (2015). Krótki łańcuch dostaw żywności — wybrane problemy prawne. Czasopismo Logistyka, (6), 1531–1537.

Szczepanowski, A. (2020). Zmiany w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce i polskich regionach po akcesji do Unii Europejskiej. W: R. Przygodzka, E. Gruszewska (red.), Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Księga poświęcona pamięci dr hab. Adama Sadowskiego Profesora Uniwersytetu w Białymstoku s. 257–285, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku. https://doi.org/10.15290/isarrow.2020.12

Szymańska, E., Lukoszova, X. (2019). Krótkie łańcuchy dostaw produktów żywnościowych. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 4(1), 91–101.

Szymańska, E., Bórawski, P., Żuchowski, I. (2018). Łańcuchy dostaw na wybranych rynkach rolnych w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Szymczak, M. (2015). Ewolucja łańcuchów dostaw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Świadek, A. (2013). Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 13(28), z. 1, 146–155.

Świerczek, A. (2019). Zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym. Warszawa: PWE.

Tundys, B. (2015). Krótki łańcuch dostaw produktów spożywczych (SFSC) — ujęcie teoretyczne i praktyczne. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 249, 94–110.

Urban, R. (1998). Przemysł rolno-spożywczy, W: A. Woś (red.), Encyklopedia Agrobiznesu. Warszawa: Fundacja Innowacja.

Weber, J. (2002). Logistik- und Supply Chain Controlling. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.

Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje — procedury — doświadczenia. Warszawa: PWE.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę