Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Alejandro Guzman Rivera
ORCID: 0000-0002-1448-1736

Doktorant w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie zajmuje się gospodarką o obiegu zamkniętym oraz efektywnością łańcucha dostaw. Posiada stopień magistra z zarządzania organizacjami zdobyty na Universidad Veracruzana, gdzie ukończył również specjalizację z metod statystycznych. Uczestniczył w wielu międzynarodowych seminariach i kongresach, gdzie prezentował swoje badania na tematy związane z zarządzaniem odpadami komunalnymi, konkurencyjnością małych i średnich przedsiębiorstw oraz analizą modeli biznesowych. Publikował także swoje badania w czasopismach naukowych i magazynach branżowych. Posługuje się różnymi narzędziami oprogramowania do analizy danych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.4.2
JEL: R42

Rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce na szlakach towarowych między Chinami a Unią Europejską

This paper evaluates infrastructural investments in Poland and their impact on rail transport development between China and the European Union. Using data from diverse sources, including EU databases and the PKP database, the study employs a comprehensive methodology to explore railway transport, identifying main freight routes, understanding determinants, and recognizing barriers and challenges. Emphasis is placed on dependencies in route exchange, the consequences of the Russia–Ukraine conflict, data analysis in connections between cities, corridors, and their current state, and trends, barriers, and new initiatives, including crucial structural developments in Poland. Findings reveal dynamic growth in container railway freight since 2013. Poland, exceeding most EU states in rail intermodal transport growth, appears poised to be an "intermodal logistics hub" with planned modernization. The paper offers practical significance, providing insights for policymakers, railway operators, and logistics providers, identifying opportunities and challenges for enhancing railway freight competitiveness between China and the EU and encouraging collaboration among BRI stakeholders to address shared issues. The originality of the paper lies in the assessment of the railway freight routes between China and the EU, the Belt and Road Initiative, and its relationship with the infrastructural investments in Poland.

Artykuł ten analizuje inwestycje infrastrukturalne w Polsce i ich wpływ na rozwój transportu kolejowego między Chinami a Unią Europejską. W ramach opracowania korzystano z danych pochodzących z różnych źródeł, w tym z baz danych UE i bazy danych PKP. Do badania wykorzystano kompleksową metodykę w celu oceny transportu kolejowego, identyfikacji głównych tras towarowych, zrozumienia determinantów oraz rozpoznania barier i wyzwań. Nacisk został położony na zależności związane z modernizacją tras, konsekwencjami konfliktu między Rosją a Ukrainą, analizą danych dotyczących połączeń między miastami, korytarzami i ich aktualnym stanem, a także na trendy, bariery i nowe inicjatywy, w tym istotne strukturalne zmiany w Polsce. Wyniki obrazują dynamiczny wzrost w kolejowym transporcie kontenerowym od 2013 r. Polska, przewyższając większość państw UE pod względem wzrostu kolejowego transportu intermodalnego, wydaje się być „intermodalnym hubem logistycznym”, rozwój którego determinowany będzie przez planowane dalsze modernizacje. Artykuł ma praktyczne znaczenie, dostarczając informacji dla decydentów, operatorów kolejowych i dostawców logistycznych, identyfikując możliwości i wyzwania związane z poprawą konkurencyjności przewozów kolejowych między Chinami a UE oraz zachęcając interesariuszy BRI do współpracy w celu rozwiązania wspólnych problemów. Oryginalność artykułu polega na ocenie tras przewozu kolejowego między Chinami a UE, Inicjatywy Pasa i Szlaku i jej związku z inwestycjami infrastrukturalnymi w Polsce.

Słowa kluczowe: Silk Road Economic Belt; Belt and Road Initiative; infrastructure development; rail infrastructure; China (Pas Gospodarczy Jedwabnego Szlaku; Inicjatywa Pasa i Szlaku; rozwój infrastruktury; infrastruktura kolejowa; Chiny)
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.3.5
JEL: Q01, Q53, O54

W kierunku miast o obiegu zamkniętym – badanie podejścia gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście stałych odpadów komunalnych

The objective of this research is to determine whether the city under investigation in a developing country is pursuing a "circular city" model based on various indicators and the city's current characteristics. The city under analysis was Xalapa, the capital city of the state of Veracruz in Mexico. To accomplish our research goals, we employed a qualitative methodology. We conducted interviews with the government representative responsible for municipal solid waste management during the designated period, as well as with the proprietors of the 18 most prominent private waste collection centers. Additionally, we obtained relevant information from the government through the transparency platform. For our assessment, we utilized the waste-focused indicators provided by L. Girard and F. Nocca. Our analysis indicates that the city under investigation is not on the trajectory towards adopting a "circular city" model. However, the context of municipal solid waste (MSW) offers valuable suggestions for future implementation of circular economy (CE) practices. The findings presented in this study offer valuable insights for researchers in other developing countries who are also engaged in exploring the issues discussed. Also, the lessons derived from this study hold relevance for cities in developing countries, as they grapple with environmental and economic degradation similar to the city studied.

Celem tego badania jest ustalenie – na podstawie różnych wskaźników i obecnej charakterystyki miasta – czy badane miasto w kraju rozwijającym się realizuje model „miasta o obiegu zamkniętym”. Analizowanym miastem była Xalapa, stolica stanu Veracruz w Meksyku. Aby osiągnąć nasze cele badawcze, zastosowaliśmy metodologię jakościową. Przeprowadziliśmy wywiady z przedstawicielem rządu odpowiedzialnym za zarządzanie stałymi odpadami komunalnymi w wyznaczonym okresie, a także z właścicielami 18 najbardziej znanych prywatnych centrów zbiórki odpadów. Ponadto uzyskaliśmy odpowiednie informacje od rządu za pośrednictwem platformy przejrzystości. Do naszej oceny wykorzystaliśmy wskaźniki dotyczące odpadów dostarczone przez L. Girarda i F. Noccę. Nasza analiza wskazuje, że badane miasto nie znajduje się na ścieżce prowadzącej do przyjęcia modelu „miasta o obiegu zamkniętym”. Jednak kontekst stałych odpadów komunalnych (MSW) oferuje cenne sugestie dotyczące przyszłego wdrażania praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym (CE). Wyniki przedstawione w tym badaniu oferują istotne spostrzeżenia dla badaczy w innych krajach rozwijających się, którzy również są zaangażowani w badanie omawianych zagadnień. Ponadto wnioski wyciągnięte z tego badania mają znaczenie dla miast w krajach rozwijających się, ponieważ zmagają się one z degradacją środowiskową i gospodarczą podobnie jak badane miasto.

Słowa kluczowe: circular economy; municipal solid waste; waste management