Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Towards circular cities – exploring the circular economy approach in context of municipal solid waste

W kierunku miast o obiegu zamkniętym – badanie podejścia gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście stałych odpadów komunalnych

The objective of this research is to determine whether the city under investigation in a developing country is pursuing a "circular city" model based on various indicators and the city's current characteristics. The city under analysis was Xalapa, the capital city of the state of Veracruz in Mexico. To accomplish our research goals, we employed a qualitative methodology. We conducted interviews with the government representative responsible for municipal solid waste management during the designated period, as well as with the proprietors of the 18 most prominent private waste collection centers. Additionally, we obtained relevant information from the government through the transparency platform. For our assessment, we utilized the waste-focused indicators provided by L. Girard and F. Nocca. Our analysis indicates that the city under investigation is not on the trajectory towards adopting a "circular city" model. However, the context of municipal solid waste (MSW) offers valuable suggestions for future implementation of circular economy (CE) practices. The findings presented in this study offer valuable insights for researchers in other developing countries who are also engaged in exploring the issues discussed. Also, the lessons derived from this study hold relevance for cities in developing countries, as they grapple with environmental and economic degradation similar to the city studied.

Celem tego badania jest ustalenie – na podstawie różnych wskaźników i obecnej charakterystyki miasta – czy badane miasto w kraju rozwijającym się realizuje model „miasta o obiegu zamkniętym”. Analizowanym miastem była Xalapa, stolica stanu Veracruz w Meksyku. Aby osiągnąć nasze cele badawcze, zastosowaliśmy metodologię jakościową. Przeprowadziliśmy wywiady z przedstawicielem rządu odpowiedzialnym za zarządzanie stałymi odpadami komunalnymi w wyznaczonym okresie, a także z właścicielami 18 najbardziej znanych prywatnych centrów zbiórki odpadów. Ponadto uzyskaliśmy odpowiednie informacje od rządu za pośrednictwem platformy przejrzystości. Do naszej oceny wykorzystaliśmy wskaźniki dotyczące odpadów dostarczone przez L. Girarda i F. Noccę. Nasza analiza wskazuje, że badane miasto nie znajduje się na ścieżce prowadzącej do przyjęcia modelu „miasta o obiegu zamkniętym”. Jednak kontekst stałych odpadów komunalnych (MSW) oferuje cenne sugestie dotyczące przyszłego wdrażania praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym (CE). Wyniki przedstawione w tym badaniu oferują istotne spostrzeżenia dla badaczy w innych krajach rozwijających się, którzy również są zaangażowani w badanie omawianych zagadnień. Ponadto wnioski wyciągnięte z tego badania mają znaczenie dla miast w krajach rozwijających się, ponieważ zmagają się one z degradacją środowiskową i gospodarczą podobnie jak badane miasto.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: circular economy; municipal solid waste; waste management

Bibliografia

References/Bibliografia

Antonowicz, M., & Jarzebowski, S. (2018). Innovative models of supply chain management. Journal of Management and Business Administration Central Europe, 26(2), 2–15. https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.225

BID, Banobras, & H. Ayuntamiento de Xalapa. (2014). Plan de acción Xalapa sostenible. BID, Banobras, H. Ayuntamiento de Xalapa.

Cavaleiro de Ferreira, A., & Fuso-Nerini, F. (2019). A Framework for implementing and tracking circular economy in cities: The case of Porto. Sustainability: Science Practice and Policy, 11(6), 1813. https://doi.org/10.3390/su11061813

Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Xalapa. (2019). Inicia el programa Recicla Xalapa. https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/coordinacion-de-comunicacion-social/comunicados/-/asset_publisher/roRD6p9QZQ9K/blog/inicia-el-programarecicla-xalapa/20143

Córdova Preciado, M. L., Salgado Beltrán, L., & Bravo Díaz, B. (2021). Circular economy and it's situation in Mexico. Revista Digital Indiciales. https://doi.org/10.52906/ind.v1i1.7

DMAS. (2020). Contestación a memorándum número: CTX-678/20. https://drive.google.com/drive/folders/1J6uJmdMSC8qxhpwVd3r4TvbBgLGt9oR?usp=sharing

Domenech, T., & Borrion, A. (2022). Embedding circular economy principles into urban regeneration and waste management: Framework and metrics. Sustainability: Science Practice and Policy, 14(3), 1293. https://doi.org/10.3390/su14031293

Doyle, L., Brady, A. M., & Byrne, G. (2009). An overview of mixed methods research. Journal of Research in Nursing, 14(2), 175–185. https://doi.org/10.1177/1744987108093962

Edmonds, W. A., & Kennedy, D. T. (2017). An Applied Guide to Research Designs: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods (2nd ed.). Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781071802779

Enel Distribución Chile, Chile Life Sciences Innovation Center, & Ministerio del Medio Ambiente. (2023). Ciudades Circulares para Chile, una visión más allá de la descarbonización. Enel Distribución Chile. https://www.enel.cl/content/dam/enelcl/sostenibilidad/economia-circular/ciudades-circulares/2022/Ciudades-Circulares-para-Chile.pdf

Farfán. (2015). Bienes y servicios públicos básicos: Satisfacción, calidad y productividad, agua, drenaje, alumbrado, parques, recolección de basura, policía, calles, carreteras y transporte público.

García, A. (2023, January 23). Se acaba vida útil de relleno sanitario de Xalapa; ?hay algún plan? Diario de Xalapa. Noticias Locales, Policiacas, sobre México, Veracruz, y el Mundo. https://www.diariodexalapa.com.mx/local/relleno-sanitario-de-xalapa-el-tronconaltiene-vida-util-de-ano-y-medio-los-detalles-9507010.html

Girard, L., & Nocca, F. (2019). Moving towards the circular economy/city model: Which tools for operationalizing this model? Sustainability: Science Practice and Policy, 11(22), 1–48. https://doi.org/10.3390/su11226253

Google Maps. (2022). https://www.google.com/maps/about/mymaps/

Gravagnuolo, A., Angrisano, M., & Fusco Girard, L. (2019). Circular economy strategies in eight historic port cities: Criteria and indicators towards a circular city assessment framework. Sustainability: Science Practice and Policy, 11(13), 3512. https://doi.org/10.3390/su11133512

H. Ayuntamiento de Xalapa. (2018a). Plan Municipal de Desarrollo. H. Ayuntamiento de Xalapa. http://www.drummondltd.com/quienes-somos/mensaje-del-presidente/

H. Ayuntamiento de Xalapa. (2018b). Residuos sólidos y su problemática. https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/dmas/contenidosgirs/-/asset_publisher/b4APb5baasnR/blog/modulo-1-los-residuos-solidos-y-su-problematic-1

H. Ayuntamiento de Xalapa. (2019a). Biodigestor GIRS – Medio Ambiente y Sustentabilidad – Xalapa. https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/dmas/biodigestor-girs

H. Ayuntamiento de Xalapa. (2019b). Plan Municipal de Desarrollo 2018–2021. H. Ayuntamiento de Xalapa. https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/spe/plan-municipal-de-desarrollo

Hussieny, M. A., Morsy, M. S., Ahmed, M., Elagroudy, S., & Abdelrazik, M. H. (2022). Municipal solid waste and leachate characterization in the Cairo Metropolitan Area. Resources, 11(11), 102.

ICLEI Europe. (2022). Circular cities declaration report 2022. ICLEI Europe. https://circularcitiesdeclaration.eu/fileadmin/user_upload/CCD-Report-2022.pdf

INEGI. (2014, January 1). Directorio Nacional de Unidades Económicas. DENUE. Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/

Kamińska, E. S. (2022). Modele biznesowe gospodarki o obiegu zamkniętym związane z zagospodarowaniem zużytych litowo-jonowych akumulatorów samochodowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (1), 2–12. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2022.1.1

Langsdorf, S., & Duin, L. (2022). The circular economy and its impact on developing and emerging countries. Ecologic Institute. https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2022/50068-Circular-Economy-and-Developing-Countries-web.pdf

López Pérez, S. de J., Bernal Domínguez, D., & Sandoval Barraza, L. A. (2020). Apuntes sobre el papel de la política fiscal en la transición hacia un modelo de economía circular en México. Journal of Economic Literature, 18(53), 167–187.

Lune, H., & Berg, B. L. (2017). Methods for the Social Sciences Global Edition (9th ed.). Pearson.

Mäkinen, J., Salo, M., Soini, J., & Kinnunen, P. (2019). Laboratory scale investigations on heap (bio)leaching of municipal solid waste incineration bottom ash. Minerals, 9(5), 290. https://doi.org/10.3390/min9050290

MEAE. (2020, August 2). CEC Xalapa-Enríquez y MEAE organizan el ciclo de conferencias virtuales sobre Economía Circular. Maestría en Economía Ambiental y Ecológica. https://www.uv.mx/meae/2020/08/02/cec-xalapa-enriquez-y-meae-organizan-el-ciclo-deconferencias-virtuales-sobre-economia-circular/

Munoz-Melendez, G., Delgado-Ramos, G. C., & Diaz-Chavez, R. (2021). Circular economy in Mexico. In: S. Kumar Ghosh, & S. Kumar Ghosh (Eds), Circular Economy: Recent Trends in Global Perspective. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0913-8_16

Ndou, V., & Rampedi, I. T. (2022). Bibliometric analysis of municipal solid waste management research: Global and South African trends. Sustainability: Science Practice and Policy, 14(16), 10229. https://doi.org/10.3390/su141610229

Noga, A., Jarzębowski, S., & Maciąg, P. (2020). Co-productivity as a new value theory in value chain analysis. Central European Management Journal, 28(1). https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.15

Peralta Vázquez, C. (2020). En foro virtual, especialistas explican qué es la economía circular. Universo – Sistema de noticias de la UV. https://www.uv.mx/prensa/banner/en-foro-virtual-especialistas-explican-que-es-la-economia-circular/

Periathamby, A. (2011). Municipal waste management. In: T. M. Letcher, & D. A. Vallero (Eds), Waste: A Handbook for Management (109–125). Academic Press. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-381475-3.10008-7

Petit-Boix, A., & Leipold, S. (2018). Circular economy in cities: Reviewing how environmental research aligns with local practices. Journal of Cleaner Production, 195, 1270–1281. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.281

Ruimtevolk. (2015). The perspective of the circular city: 10 recommendations for the circular city. Agenda Stad.

SEMARNAT. (2016). Informe de la situación del Medio Ambiente en México (p. 44). Dirección General de Estadística e Información Ambiental de la SEMARNAT. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap1.html#tema3

SEMARNAT. (2020). Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (p. 274). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554385/DBGIR-15-mayo-2020.pdf

Siles-Castellano, A. B., López-González, J. A., Jurado, M. M., Estrella-González, M. J., Suárez-Estrella, F., & López, M. J. (2021). Compost quality and sanitation on industrial scale composting of municipal solid waste and sewage sludge. NATO Advanced Science Institutes Series E: Applied Sciences, 11(16), 7525. https://doi.org/10.3390/app11167525

Sistema de Información Municipal. (2016). Cuadernillos municipales Xalapa 2016. Subsecretaría de planeación. http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2016/05/Xalapa.pdf

Topete, J. (2018). Xalapa pagará por efectos del cambio climático, advierte UV. Al Calor Político. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/xalapa-pagara-por-efectos-del-cambio-climatico-advierte-uv-268385.html#.XglW-_yjnIU

United Nations. (1997). Glosario de estadísticas del medio ambiente. https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_67S.pdf

Universidad Veracruzana. (2019a). Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos para el Municipio de Xalapa, Veracruz. 228.

Universidad Veracruzana. (2019b). Veracruz ante el cambio climático: acciones mínimas 2019–2024, 65 propuestas. Universidad Veracruzana. https://www.uv.mx/noticias/files/2019/03/VERACRUZ-ANTE-EL-CC-PROPUESTAS-MI´NIMAS-2019-2024.pdf

Vanhuyse, F., Haddaway, N. R., & Henrysson, M. (2021). Circular cities: An evidence map of research between 2010 and 2020. Discover Sustainability, 2(1), 50. https://doi.org/10.1007/s43621-021-00059-2

Walker, A. M., Opferkuch, K., Roos Lindgreen, E., Raggi, A., Simboli, A., Vermeulen, W. J. V., Caeiro, S., & Salomone, R. (2022). What is the relation between circular economy and sustainability? Answers from frontrunner companies engaged with circular economy practices. Circular Economy and Sustainability, 2(2), 731–758. https://doi.org/10.1007/s43615-021-00064-7

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
120.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę