Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Anna Łupicka
ORCID: 0000-0003-1249-7547

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Katedrze Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. W 2003 r. przygotowała i obroniła rozprawę doktorską z wyróżnieniem „Integracja łańcucha dostaw, jako sposób osiągania przewagi konkurencyjnej firm”. W latach 2005–2007 prowadziła cykl szkoleń z zakresu logistyki w Centrum Doradztwa Gospodarczego w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce zarządzania łańcuchami dostaw.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.2
JEL: R40, Q01

Zrównoważony rozwój stał się obecnie strategią globalną, której podstawowym wyzwaniem jest oszczędność energii, ograniczanie szkodliwych emisji, efektywne wykorzystanie wszelkich zasobów, zachowanie zasobów ludzkich, właściwe wykorzystanie przestrzeni i konsensus społeczny. Źródłem wyróżnienia zrównoważonego rozwoju jako współczesnego wyzwania cywilizacyjnego jest zjawisko nasilającej się nierównowagi pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym a stanem zasobów naturalnych, co niesie za sobą poważne ryzyko niestabilności ekonomicznej, ekologicznej oraz społecznej i politycznej. Celem opracowania jest wskazanie głównych kierunków i możliwości rozwoju transportu w świetle ekonomii zrównoważonego rozwoju w aglomeracjach miejskich. Wśród przyczyn rozwoju zrównoważonego transportu można wskazać nowe uregulowania prawne, wzrastającą świadomość proekologiczną społeczeństwa, tworzenie się nowych modeli współpracy czy efekt sieciowy. W opracowaniu wskazano na trendy i tendencje rozwojowe w transporcie miejskim wykorzystywane na świecie oraz podjęto próbę wskazania najlepszych praktyk dostosowanych do warunków polskich.

Słowa kluczowe: zrównoważony transport; ekonomia zrównoważonego rozwoju; nowe modele współpracy